Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Posty napisane przez Administracja OIL

Izba w budowie

Po kilkuletnim okresie przygotowawczym 12 lipca 2017 roku podpisana została umowa z wytypowaną przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie firmą Real-Inwest na przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy ul. Krupniczej 11a, stanowiącym własność i siedzibę główną Izby.

W pierwszej kolejności rozpoczęła się organizacja placu budowy oraz ruszyły intensywne prace rozbiórkowe, z konieczności – ze względu na trwające jeszcze działania związane z przeniesieniem biur Izby do tymczasowej siedziby przy ul. Kordylewskiego 11 – głównie w oficynie lewej. Po przeniesieniu Izby, a więc usunięciu mebli i elementów wyposażenia oraz dokumentacji, front robót objął cały budynek. Wdrożone zostały m.in. prace inwentaryzacyjne stanu konstrukcji (stropów i ścian) oraz rozbiórkowe: posadzek i ścianek działowych piwnic, podłóg w pomieszczeniach budynku głównego i oficyny, prace transportowe, roboty wywózkowe, demontaż instalacji elektrycznych, wod.-kan. i zasypów podłóg.

Rozpoczęły się również prace ziemne w piwnicach (polegające na ich znacznym pogłębianiu) celem dokonania podbicia fundamentów pod budynkiem. Prowadzenie prac wiązało się z koniecznością uzyskania niezbędnych zgód sąsiadów z obu stron obiektu, tj. Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie (ul. Krupnicza 11) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Szujskiego 2). Konieczne też było uzyskanie zgody właściciela hotelu Grand Ascot (ul. Szujskiego 4) na rozbiórkę, a kolejno odtworzenie małego budynku garażu przyległego do oficyny lewej budynku siedziby Izby.

Po uzyskaniu ww. zgód okazało się – ze względu na lokalizację budynku w zabytkowym centrum miasta oraz wymogi prawa budowlanego – że na prowadzenie tak poważnych prac ziemnych konieczne jest uzyskanie konserwatorskiego pozwolenia archeologicznego, które określi ich zakres i warunki, w jakich mogą one być prowadzone.

Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego ruszyły prace archeologiczne w piwnicach, podczas których odkryto m.in. pozostałości średniowiecznej studni oraz kamienne fragmenty prawdopodobnie usytuowanego tu warsztatu rzemieślniczego (konieczna była ekspertyza historyka architektury). Po zdjęciu podłóg i odkuciu tynków ze ścian okazało się, że na stropach spoczywa ogromna ilość zasypu (gruz, piasek), zaś w ścianach znajduje się szereg przymurowanych otworów drzwiowych.

Ujawnione elementy rzutowały z jednej strony na znaczące zwiększenie ilości robót wywózkowych, z drugiej stworzyły poważne wyzwanie dla konstruktorów, tak by sprostać normom zapewniającym statyczność budynku. Odkryte problemy konstrukcyjne uzasadniły również zmianę koncepcji wentylacji budynku (konieczność zamurowania istniejących ciągów wentylacji grawitacyjnej i wykonania projektu wentylacji mechanicznej) oraz potrzebę przeprowadzenia badań akustyki pomieszczeń.

Równolegle trwały dalsze niezbędne ustalenia z konserwatorem zabytków. Budynek Izby nie jest wprawdzie wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków, niemniej reprezentuje on cechy stylowe historyzmu, a z uwagi na walory urbanistyczne, architektoniczne i historyczne (obręb układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – „Piasek” oraz obszar uznany za pomnik historii Kraków) znajduje się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W związku z powyższym należało przeprowadzić szeroko zakrojone (ok. 200 odkrywek) badania konserwatorskie ścian, sufitów, stolarki na obecność historycznych tynków, malowań, polichromii itp. Z elementów architektonicznych i wykończeniowych, które podlegają szczególnej opiece konserwatorskiej, można wymienić: sień główną budynku, biegi klatek schodowych (główną i w prawej oficynie); elementy stolarki okiennej i drzwiowej (kilkadziesiąt skrzydeł drzwiowych) oraz elewację od strony Krupniczej, która podlegać będzie pełnej konserwacji oraz wyeksponowaniu poprzez system iluminacji świetlnej. Zakwestionowano m.in. możliwość „zrzucenia” tynków sufitowych, co z kolei warunkowało wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wskazującej na brak możliwości ich zachowania w pierwotnym stanie. W trakcie odkrywek konserwatorskich w sali konferencyjnej na parterze na ścianie frontowej znaleziono pozostałości polichromii, jednakże ze względu na jej słaby stan i niskie walory artystyczne nie zdecydowano się na jej renowację (po zabezpieczeniu znajdzie się ona pod tynkiem).

Odrębną kwestię stanowił także stan piwnic i konieczność zachowania ich historycznego charakteru (ceglane ściany i sklepienia). Wszystkie te i wiele innych elementów procesu budowlanego rzutowało zarówno na kwestie organizacyjno-techniczne, jak i czasowe w wykonawstwie prac według pierwotnie zakładanego harmonogramu. Warto podkreślić, że remont przy ul. Krupniczej 11a ma charakter kompleksowy, w pełnym tego słowa znaczeniu.

Oprócz już wymienionych prac budowlanych należy wspomnieć, że wykonywane są w nim prace żelbetonowe poprzedzające instalację dwóch wind osobowych (z koniecznością przystosowania ich do transportu osób niepełnosprawnych, a w tym zakresie konieczność uzyskania odstępstwa Sanepidu, które musi być poprzedzone ekspertyzami sanitarnymi, konstrukcyjnymi oraz konserwatorskim). Podobnie konieczne są prace projektowo-instalacyjne w zakresie klimatyzacji (całość budynku), wentylacji (zmiana z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną), elektryczności (konieczność uzyskania znacząco zwiększonej mocy ze względu m.in. na wentylatornie i windy), węzła wod.-kan. (konieczność wykonania nowego przyłącza – przekop wszerz przez ul. Krupniczą), CO (nowa wymiennikownia MPEC), sieci sanitarnej (trzy funkcjonalności budynku i związana z tym konieczność spełnienia wymogów sanitarnych, trudność prac w piwnicach ze względu na wysoko zlokalizowane lustro wody), instalacji słaboprądowych (w tym m.in. sieci internetowe i telefoniczne, system przeciwpożarowy, system dozoru i alarmu, systemy dostępowe, monitoring i inne). Oczywiście, podane wyliczenia mają charakter przykładowy.

Wszystkie powyżej wskazane prace w zakresie instalacyjnym musiały i muszą być poprzedzone często skomplikowanym procesem projektowym, który ze względu na określone warunki (ilość instalacji, ich wzajemne krzyżowania, konieczność zachowania wymogów pożarowych w przejściach przez poszczególne strefy i inne) podlega premanentym i dynamicznym niejednokroć zmianom. W tym zakresie istotne są nie tylko względy techniczne, ale także czasochłonna konieczność uzyskiwania decyzji właściwych organów, odstępstwa w zakresie warunków ppoż, sanitarnych czy konserwatorskich.

Z kwestii wartych odnotowania należy wskazać, że po rezygnacji ze względów kosztowych (niekorzystne warunki hydrogeologiczne) z sali konferencyjnej, która jak pierwotnie zakładano miała być głęboko wkopana w podwórze, w trakcie już trwającego procesu budowlanego uznano, że ze względów konstrukcyjnych i funkcjonalnych warto dokonać płytszego wkopu na obszarze ok. 40 proc. podwórza lokując pod ziemią archiwum Izby (pierwotnie zlokalizowane było ono na I i II piętrze w budynku głównym) oraz wyniennikownię MPEC (pierwotnie w oficynie lewej). Dzięki temu zabiegowi uwolnione zostało ok. 100 m kw. powierzchni użytkowej w samym budynku.

W trakcie procesu inwestycyjnego (kwiecień/maj 2018) podjęto decyzję o przeprowadzeniu niezależnego audytu (aspekt projektowy, architektura i poszczególne branże), którego wyniki zostały przekazane autorowi projektu budowlanego do uwzględnienia przy sporządzaniu projektów zamiennych. Z aktualnie najistotniejszych spraw na budowie należy wymienić, iż: trwają prace konstrukcyjne dachu (montaż konstrukcji stalowej, budowa ścian kolankowych i inne), złożony został pierwszy – z dwóch koniecznych – budowlany projekt zamienny (podpiwniczenie podwórza), trwa obserwacja zawilgocenia w piwnicach od strony Krupniczej, które ujawniło się po skuciu tynków, prowadzone są analizy dotyczące maksymalizacji funkcjonalnej pomieszczeń i komunikacji dla osób niepełnosprawnych, uzgodniono kwestie dotyczące wykonania przyłącza wod.-kan. Wykonawca przygotowuje harmonogram czasowy i rzeczowy z uwzględnieniem konieczności zakończenia prac stanu surowego zamkniętego na wrzesień/październik br. (ogrzanie budynku).

Niezależnie od stałego monitorowania stanu prac przez reprezentującego Izbę inspektora nadzoru, od rzeczywistego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (opróżnienie budynku i przekazanie go generalnemu wykonawcy) odbyło się ok. 80-90 oficjalnych narad i spotkań uzgodnieniowych z udziałem przedstawicieli Izby, generalnego wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru (inspektorów branżowych) oraz projektantów i wykonawców poszczególnych instalacji, na których omawiano poszczególne zagadnienia i wynikłe problemy oraz podejmowano działania celem ich rozwiązania.

W poszczególnych obszarach stopień zaawansowania procesu remontowego jest różny.

Zakładany pierwotnie na koniec br. termin zakończenia prac okazał się nazbyt optymistyczny, jednakże należy podkreślić obiektywnie, iż wiele elementów rzutujących na postęp prac ujawniło się dopiero w ich trakcie. Aktualnie zakłada się, że prace wraz z koniecznymi odbiorami zakończą się w połowie przyszłego roku, należy bowiem podkreślić, iż niezależnie od zakończenia samego procesu budowlanego (stan deweloperski) Izbę czeka również nie mniej poważne wyzwanie, czyli niewątpliwie czasochłonny proces aranżacji wnętrz oraz wyposażenia budynku (nad aranżacją pracuje już wybrany architekt wnętrz). Na zakończenie trzeba również nadmienić, iż pod względem kosztowym nie stwierdza się znaczących problemów, chociaż tak jak w każdym procesie budowlanym, a szczególnie tak skomplikowanym jak ten prowadzony w budynku siedziby Izby, należało się liczyć ze wzrostem kosztów. Tym niemniej w każdym takim przypadku prowadzona jest dokładana analiza ich uzasadnienia oraz możliwości ewentualnych przesunięć na realizację nowo wynikłych zadań w ramach pierwotnie przyjętego na remont budżetu.

Tekst Dariusz Dziubina

Przychodnie ESKULAP w Bieczu zatrudnią lekarza stomatologa

Przychodnie ESKULAP w Bieczu zatrudnią lekarza stomatologa.
Praca w ramach NFZ i prywatnie. Atrakcyjne warunki.
Kontakt: przychodnieeskulap@wp.pl

Galicyjska Gazeta Lekarska nr 4/166 (lipiec/wrzesień 2018)

 

Zapraszamy do lektury nowego numeru „GGL”.

W numerze m.in.:

 • Rozmowa z prof. K. Fyderkiem, dyr. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, nt. obowiązkowych szczepień (6)
 • Stan opieki paliatywnej w Małopolsce – wywiad z konsultantem wojewódzkim dr I. Filipczak-Bryniarską (8)
 • AOS bez reprezentacji. Narada w Izbie, jak wypełnić tę lukę? (12)
 • Porozumienie największych organizacji lekarskich w sprawie zbyt niskich nakładów na zdrowie (15)
 • Prof. K. Tomaszewski przywraca blask Szpitalowi w Proszowicach (16)
  Fotoreportaż K. Domin i D. Dziubiny z remontu siedziby ORL (18)
 • XXII Kongres Kardiologów (22)
 • XIII Krakowskie Dni Dializoterapii (24)
 • Konferencja „Wyzwania w hematologii”(28)
 • RODO opacznie postrzegane – komentarz T. Pęcherza (29)
 • Lato w obiektywie – konkurs rozstrzygnięty (32)
 • Relacja z obrad ORL. Uchwała w sprawie „cegiełek” wspierających koszt remontu (36)
 • Polska Misja Medyczna dla dzieci w Syrii (38)
 • W 100-lecie Odzyskania Niepodległości, B. Kaczkowska o lekarzach zasłużonych w I WŚ; 100 lat Szpitala Wojskowego i Okulistycznego; F. Ratkowski o urodzonym w 1918 Antonim Kępińskim (46)
 • Sport: XVI Igrzyska Lekarskie w Zakopanem; Światowe Igrzyska Medyków na Malcie; Turniej tenisowy w Krośnie (57)
 • Pożegnania: lek. Tadeusz Filipowicz (62)
pdf
Galicyjska Gazeta Lekarska nr 4/166 (6 MB)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega – życie i dzieło”

Szanowni Państwo,

Mamy wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega – życie i dzieło. Konferencja odbędzie się w Poznaniu, w dniach 8 – 9 listopada 2018 roku.

Konferencja organizowana jest przez Wydział IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Rektorów ośmiu Poznańskich Uczelni. Stanowi cykl ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków – Zasłużeni dla nauki.

– więcej »

Centrum Medycyny Profilaktycznej zatrudni lekarzy

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. zatrudni w placówce przy ul. Bolesława Komorowskiego w Krakowie:

 • lekarza specjalistę radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej na stanowisko Kierownika/Koordynatora Pracowni USG
 • lekarzy specjalistów radiologii lub rentgenodiagnostyki, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej do udzielania świadczeń w zakresie ultrasonografii
 • lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii
 • lekarza specjalistę medycyny rodzinnej

Oferujemy:

 • wysoki komfort pracy
 • elastyczne formy zatrudnienia
 • możliwość ubezpieczenia grupowego
 • miłą i przyjazną atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie aplikacji drogą elektroniczną:
e-mail: sekretariat@cmp.krakow.pl
lub pocztową na adres:
Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
Na aplikacji prosimy o dopisanie: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji”.

Centrum Stomatologiczne Jabłuszko w Krakowie poszukuje lekarzy stomatologów

Centrum Stomatologiczne Jabłuszko w Krakowie poszukuje do współpracy lekarzy stomatologów.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny nr tel: 660 456 556
lub mailowo na adres: gabinet@dentysta-jabluszko.pl

III Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowej ”Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości, perspektywy. Kontrowersje w onkologii”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji naukowo-szkoleniowej ”Innowacje w otolaryngologii, wyzwania, możliwości, perspektywy. Kontrowersje w onkologii”, która odbędzie w hotelu Andersia w Poznaniu
w dniach 11-13 kwietnia 2019 r.

Bezpłatny udział dla lekarzy w trakcje specjalizacji. Tylko do 15.12.2018 r.

– więcej »

Nowa, tymczasowa siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej

Od 31 lipca 2017 r. zapraszamy do nowej, tymczasowej siedziby
przy ul. Kazimierza Kordylewskiego 11 (VI piętro)
31-542 Kraków

Godziny pracy Biura Izby (przyjmowania stron) na czas remontu

pon. – czw. 8.00-16.00
pt. 8.00 -14.00

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Przychodnia POZ w Andrychowie nawiąże współpracę z pediatrą lub lekarzem rodzinnym

Prywatna przychodnia POZ w Andrychowie nawiąże współpracę z pediatrą lub lekarzem rodzinnym pracującym z dziećmi – do realizacji kontraktu z NFZ.
Kontakt: puls@idsl.pl, kom. 698 349 020

Centrum Wsparcia i Rozwoju „Róża” poszukuje lekarzy psychiatrów

Centrum Wsparcia i Rozwoju „Róża” poszukuje, do współpracy w powstającym ośrodku w Krakowie, psychiatrów pracujących z dorosłymi oraz dziećmi.

 • Nszym celem jest stworzenie współpracującego ze sobą zespołu psychoterapeutów i psychiatrów.
 • Pragniemy zapewnić możliwość kompleksowego wsparcia osób w różnych sytuacjach życiowych.

Oczekujemy od Państwa:

 • doświadczenia w pracy z pacjentem
 • gotowości do pracy: 3 bloki w tygodniu w godzinach przed lub popołudniowych
 • posiadania ubezpieczenia OC
 • mile widziane prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Z naszej strony oferujemy:

 • pracę w zespole składającym się z psychoterapeutów i psychiatrów
 • gabinety do pracy
 • umówionych klientów
 • promocję Centrum wraz z osobami współpracującymi
 • zaplecze socjalne
 • możliwości noclegu

Kontakt: dorota.stojak@gmail.com

Lekarz dentysta nawiąże współpracę

Lekarz dentysta zajmujący się chirurgią stomatologiczną podejmie współpracę z gabinetem stomatologicznym w Małopolsce. Prywatnie.
Proszę o kontakt telefoniczny: 691 028 328.

Zatrudnię lekarza stomatologa w okolicach Myślenic

Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny w okolicach Krakowa (20 min od Ronda Mateczny) zatrudni lekarza stomatologa, którego pasją jest endodoncja.
Oferujemy pracę z mikroskopem (Leica), endopilot, RTG.
Bardzo dobre warunki płacowe. Praca w miłym zespole w dobrej atmosferze, dowolne godziny pracy.
Tel. kontaktowy 501 008 239

Konferencja Międzynarodowa “Geriatria i opieka długoterminowa w praktyce”

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie zaprasza na trzecią edycję międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Geriatria i opieka długoterminowa w praktyce”, która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2018 r. w centrum konferencyjnym Park Inn by Radisson w Krakowie.

Konferencja adresowana jest do lekarzy wszystkich specjalności, zainteresowanych tematyką opieki długoterminowej, w tym szczególnie geriatrią i gerontologią. Tematyka konferencji poświęcona będzie głównie problemom starzenia się, najczęstszym chorobom i problemom zdrowotnym u chorych leczonych w warunkach opieki długoterminowej, a także bieżącym problemom w geriatrii i opiece długoterminowej, ze szczególnym uwzględnieniem omówienia aktualnych wytycznych i zaleceń towarzystw naukowych, wyników badań klinicznych i perspektyw w leczeniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma 12 punktów edukacyjnych.
Szczegółowe informacje oraz program konferencji znajdują się TUTAJ.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://zol-krakow.com.pl/konferencja2018/ do dnia 5 listopada 2018 r.

Rejestracji można dokonać również telefonicznie pod numerem (12) 44-67-528 lub pocztą elektroniczną pod adresem konferencja@zol-krakow.pl

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie podejmie współpracę z lekarzami neurologami

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie podejmie współpracę z lekarzami neurologami (specjalistami lub w trakcie specjalizacji).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Dodatkowe Benefity: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe na życie – na preferencyjnych warunkach;
 • Podnoszenie kompetencji w oparciu o aktualną wiedzę medyczną;
 • Pracę w komfortowych warunkach w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni Centrum Medycznego;
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach wewnętrznych pozwalających na uzyskanie punktów edukacyjnych akredytowanych przez Izby Lekarskie;
 • Miłą i przyjazną atmosferę.

Oczekiwania:

 • II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji;
 • Mile widziane doświadczenie w opiece ambulatoryjnej;
 • Umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Komunikatywność, sumienność, empatia.

Osoby zainteresowane zapraszam do przesłania aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji pod adres: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Miejska Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim zatrudni lekarzy POZ

Miejska Przychodnia Zdrowia w Makowie Podhalańskim zatrudni lekarzy do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej. Korzystne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia. Możliwość mieszkania służbowego.
Kontakt: (33) 877 18 44, mpz_makowpodhalanski@wp.pl

SPZOZ w Trzyciąż zatrudni lekarza POZ

SPZOZ w Trzyciążu (Małopolska, powiat olkuski) zatrudni lekarza POZ na godziny (godziny pracy, stawka – do uzgodnienia).
Szczegółowe informacje: j-m-z-p@wp.pl lub 509 311 481

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe w Rabce-Zdroju – konkurs ofert

Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju sp. z o. o. ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich oraz konkurs ofert na Lekarza Asystenta w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.
Szczegółowe warunki dostępne są na stronie internetowej www.scru.pl w zakładce aktualności – ogłoszenia lub dokładnych informacji można uzyskać pod nr telefonu 606 700 320

Poszukujemy stomatologa do prywatnego gabinetu w Krakowie

Gabinet nowocześnie urządzony funkcjonuje od 2 lat, pełne wyposażenie z RTG. lokalizacja: Prądnik Biały Kraków.
Duża ilość pacjentów, bardzo dobre, elastyczne warunki współpracy.
Poszukujemy stomatologa z doświadczeniem.
Prosimy o kontakt a.zurek@optidental.com.pl lub 664 969 697

Gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa zatrudni lekarza stomatologa

W związku z dynamicznym rozwojem, prywatny gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa nawiąże współpracę z lekarzami w zakresie

 • stomatologi zachowawczej,
 • endodoncji,
 • chirurgii,
 • protetyki i ortodoncji.

Możliwość pracy pod mikroskopem. Szukamy osób nastawionych na współpracę z pacjentem. Oferujemy prace w miłym i zgranym zespole.
Zainteresowanych proszę o przesłanie CV  na adres k@beauty-dent.pl bądź kontakt telefoniczny pod nr. telefonu 502 403 170

Szczepienia – Stanowisko Konwentu Prezesów ORL

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich Okręgowych Izb Lekarskich obradujący w dniu 12 października 2018 roku w Gnieźnie postanawia:

 • wspierać każdy projekt obywatelski promujący ideę szczepień w tym projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy” poprzez zbieranie podpisów
 • prowadzić w Okręgowych Izbach Lekarskich działania proszczepienne i edukacyjne polegające m.in. na prowadzeniu akcji informacyjnej o zagrożeniach wynikających z zaniechania szczepień oraz organizowaniu szczepień lekarzy i lekarzy dentystów przeciwko groźnym chorobom zakaźnym we współpracy z Wojewódzkimi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi
 • wyrazić jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obecnych w przestrzeni publicznej działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo szczepień ochronnych

Dokument podpisali:

Prezydium Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich:
Magdalena Wiśniewska – Przewodnicząca,
Paweł Czekalski,
Wojciech Kaatz

Organizator Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Gnieźnie:
Artur de Rosier

Szkolenia dla lekarzy z tematyki choroby zwyrodnieniowej stawów

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie zaprasza na bezpłatne szkolenia dla lekarzy z tematyki choroby zwyrodnieniowej stawów.

Za ukończenie kursu otrzymają Państwo aż 48 punktów edukacyjnych.

Szczegółowe informację oraz zapisy pod adresem: http://powr.wsiiz.pl/

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie wynajmie lokale użytkowe w Domu Lekarskim

Towarzystwo Lekarskie Krakowskie

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2019 r. istnieje możliwość wynajęcia lokali użytkowych o łącznej powierzchni ok. 502 m2 w Domu Lekarskim przy ul. Radziwiłłowskiej 4, w tym sala wykładowa oraz 3 pokoje sypialne (6-7 łóżek).

Bliższe informacje dostępne pod nr tel.: 12 422 75 47 w dniach: pon., wt., czw., i pt. w godz. 9.00-14.00 lub e-mail: tlk@cm-uj.krakow.pl

Za Zarząd

Przewodniczący TLK
Prof. dr hab. Igor Gościński

Gabinet stomatologiczny w Olkuszu zatrudni lekarza stomatologa

Nowocześnie wyposażony gabinet stomatologiczny w Olkuszu, przyjmie do współpracy lekarza stomatologa, praca w miłej atmosferze.
Praca z asystą na 4 ręce.
Cv proszę przesyłać na email: zimowscystomatologia@gmail.com
Kontakt telefoniczny pod nr. 608 684 016

SPZOZ Słomniki zatrudni lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Słomnikach nawiąże współpracę z :

 • lekarzem urologiem,
 • lekarzem laryngologiem.

Kontakt:
tel. 12 388 29 99
e-mail: spzozslomniki@op.pl

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę o pracę lekarzy

Dyrektor Aresztu Śledczego w Krakowie zatrudni na umowę o pracę lekarzy (młodszy/starszy asystent) w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu oraz Oddziale Wieloprofilowym Zachowawczym Aresztu Śledczego w Krakowie.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefonicznie:
Dział Kadr: 12 630 11 55
Dział Służby Zdrowia: 12 630 13 60
Osobiście: od poniedziałku do piątku w godzinach 8- 15
Kontakt drogą elektroniczną: dk_krakow@sw.gov.pl lub dl_krakow@sw.gov.pl

Rogowski Dental Clinic w Słupsku zatrudni lekarza dentystę

Nowoczesna, prężnie rozwijająca się Klinika stomatologiczna Rogowski Dental Clinic, z dużą ilością pacjentów poszukuje do współpracy lekarza dentysty.
Mile widziane zainteresowanie w kierunku endodoncji mikroskopowej, protetyki i chirurgii stomatologicznej.

Oferujemy:

 • Pełny terminarz pacjentów,
 • Atrakcyjne zarobki,
 • Pracę w nowoczesnej klinice,
 • Pracę na wysokiej jakości sprzęcie, m.in. nowoczesne unity SIRONA (końcówki ze światłem), mikroskopy KAPS, mikromotory endodontyczne MORITA, lupy stomatologiczne, kamery wewnątrzustne,
 • Zespół lekarzy chętnych do dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • Posiadamy własną pracownię diagnostyczną: cyfrowy pantomogram i tomograf.
 • Możliwość wykonania punktowego zdjęcia RTG w każdym z gabinetów.
 • Praca „na cztery ręce” wraz z wykwalifikowaną asystentką.

Oczekujemy min. 2 letniego doświadczenia zawodowego i profesjonalnego podejścia do pacjenta.
Jeżeli jesteś zainteresowany własnym rozwojem zawodowym zgłoś się do Nas!
Zachęcamy do zapoznania się z naszą Kliniką oraz zespołem: www.rogowski.pl

rekrutacja@rogowski.pl
ROGOWSKI Dental Clinic
ul. Morcinka 19, 76-200 Słupsk
tel. 696 748 444

Przewodnik po RODO w Służbie Zdrowia

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dokument zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w systemie ochrony zdrowia.

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia PDF Przewodnik po RODO w służbie zdrowia
Rozmiar: 3.79MB

Centrum Stomatologiczne TWÓJ DENTYSTA w Myślenicach zatrudni lekarza stomatologa

Centrum Stomatologiczne TWÓJ DENTYSTA w Myślenicach zatrudni lekarza stomatologa. Oferujemy bardzo korzystne warunki finansowe, pracę na nowoczesnym sprzęcie oraz dużą bazę pacjentów.
Unity OMS, RVG, mikroskop, zaawansowana endodoncja, lupy, implanty, protetyka.
Pacjenci prywatni oraz dla zainteresowanych też kontrakt na NFZ.
Leczenie Pacjentów we współpracy z doświadczonymi lekarzami (chirurg
implantolog, endodonta, protetyk, pedodonta) z naszego Zespołu.

 • pracę na „4 ręce” z czynną asystą
 • pracę pod mikroskopem
 • wyspecjalizowana kadra asystentek
 • elastyczne godziny pracy
 • szybki dojazd 20 min od Krakowa zakopianką

Kontakt:
www.twoj-dentysta.info
Prośba o wysyłanie CV td.krzysztof@gmail.com oraz o kontakt telefoniczny 501 160 588.

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie zaprasza do współpracy w ramach nocnych dyżurów

Centrum Medyczne LUX MED w Krakowie podejmie współpracę z lekarzami chorób wewnętrznych oraz lekarzami pediatrami (zapraszamy również lekarzy rezydentów) do pracy w Dziale Pomocy Doraźnej w ramach nocnych dyżurów.

Dyżury nie będą świadczone w ramach umowy z NFZ (wyłącznie dla pacjentów posiadających ubezpieczenie komercyjne w Grupie LUX MED).

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w renomowanej i stabilnej firmie, będącej liderem w swojej branży;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Dodatkowe Benefity: opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe na życie – na preferencyjnych warunkach;
 • Podnoszenie kompetencji w oparciu o aktualną wiedzę medyczną;
 • Pracę w komfortowych warunkach w przyjaźnie zaaranżowanej przestrzeni Centrum Medycznego;
 • Możliwość uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach wewnętrznych pozwalających na uzyskanie punktów edukacyjnych akredytowanych przez Izby Lekarskie;
 • Miłą i przyjazną atmosferę.

Oczekiwania:

 • II stopień specjalizacji lub w trakcie specjalizacji;
 • Mile widziane doświadczenie w opiece ambulatoryjnej;
 • Umiejętności interpersonalne i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Komunikatywność, sumienność, empatia.

Osoby zainteresowane zapraszam do przesłania aplikacji wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzonej rekrutacji pod adres: lukasz.chelminski@luxmed.pl

Prywatny gabinet stomatologiczny w Krakowie nawiąże współpracę ze stomatologiem

Prywatny gabinet stomatologiczny w Krakowie, na os. Oświecenia nawiąże współpracę ze stomatologiem zajmującym się leczeniem zachowawczym i endodoncją. Praca 2-3 dni w tygodniu, tylko pacjenci prywatni, nowoczesny sprzęt, mikroskop, The Wand, Calamus i inne.
CV prosimy przesyłać na adres stomatologiakrak@gmail.com

Prywatne Centrum Stomatologiczne zatrudni lekarza dentystę

Prywatne Centrum Stomatologiczne w Krakowie zatrudni lekarza stomatologa z doświadczeniem w leczeniu endodontycznym. Warunki pracy do uzgodnienia na rozmowie.
Proszę o przesłanie CV na maila: info@unident.malopolska.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 504 093 415.

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie zatrudni lekarzy dentystów

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa
Żaka w Krakowie, ul. Batorego 3, zatrudni:

 • lekarza specjalistę ortodoncji
 • lekarza specjalistę stomatologii dziecięcej

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy uprzejmie prosimy o przesłanie
CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: sekretariat@wps.com.pl
Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie w formie elektronicznej.

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Batorego 3, 31-135 Kraków, KRS: 0000002532, NIP: 6762072366, REGON: 351516973, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Numery telefonów do kontaktu:
Kadry: 12 631 44 71
Sekretariat: 12 633 76 18

Nowy Szpital w Olkuszu poszukuje do pracy lekarzy specjalistów

Nowy Szpital w Olkuszu poszukuje do pracy lekarzy ze specjalizacją:

 • ginekologiczno-położniczą
 • chirurgii ogólnej
 • chorób wewnętrznych
 • chętnie podejmiemy także współpracę z lekarzami rezydentami

kontakt:
tel 41 240 12 59
email: jkrzykawska@nowyszpital.pl

Firma medyczna zatrudni lekarzy do realizacji wizyt domowych na terenie Krakowa i okolic

Firma medyczna zatrudni lekarzy do realizacji wizyt domowych  na terenie Krakowa i okolic, oferując atrakcyjne warunki finansowe i elastyczny czas pracy. Oferta dotyczy wszystkich lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu i własny środek transportu. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje drogą telefoniczną w godz. 8-15 na tel. 12 430 22 08 lub mailowo biuro@opc.med.pl

Gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa zatrudni lekarza stomatologa.

Prywatny gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa nawiąże współpracę z lekarzami w zakresie stomatologi zachowawczej, endodoncji, chirurgii, protetyki i ortodoncji. Możliwość pracy pod mikroskopem. Szukamy osób nastawionych na współpracę z pacjentem. Oferujemy prace w miłym i zgranym zespole.
Zainteresowanych proszę o przesłanie CV k@beauty-dent.pl

NZOZ Medicus w Ciechanowie poszukuje lekarza internistę i/lub pediatrę

NZOZ Medicus w Ciechanowie (certyfikat ISO) poszukuje lekarza medycyny rodzinnej i/lub pediatry do pracy w POZ.

Zapewniamy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zatrudnienie i godziny pracy do uzgodnienia (umowa o pracę lub kontrakt – do uzgodnienia),
 • pracę w miłej i przyjaznej atmosferze z wyszkoloną kadrą,
 • pomoc wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego,
 • pełną obsługę rejestracyjną pacjenta,
 • praca w klimatyzowanych gabinetach,
 • możliwa pomoc w znalezieniu lokalu.

Zapraszamy także lekarzy w trakcie robienia specjalizacji.

Kontakt: 604 452 467

Zatrudnię lekarza do przychodni POZ

Zatrudnię lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub internistę do przychodni POZ w Krakowie w niepełnym wymiarze godzin .
Telefon do kontaktu: 602 112 717

Gabinet stomatologiczny w Szczyrzycu podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem

Prężnie działający gabinet stomatologiczny podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem. Klinika wyposażona w rtg punktowe, rtg panoramiczne, mikroskop.
Profesjonalny personel asystujący. Dla osób niedoświadczonych, możliwość rozwoju w dziedzinie protetyki pod okiem specjalisty. Praca od zaraz wysokie zarobki.
Miejsce pracy – Szczyrzyc, ok. 40 km od Krakowa w kierunku Dobczyc.
Zapraszamy.
Kontakt tel.: 791 933 399

SP ZOZ w Liszkach zatrudni lekarzy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach pilnie nawiąże współpracę z:

 • lekarzem stomatologiem
 • lekarzem wykonującym badania USG u dzieci

Kontakt:
tel. 12 280 62 83 sekretariat lub 517 851 151
e-mail: sgzoz@przychodnialiszki.pl

Centrum Neonia zatrudni lekarza zajmującego się medycyną estetyczną

W związku z dynamicznym rozwojem centrum laseroterapii i medycyny estetycznej zatrudni lekarza zajmującego się wykonywaniem zabiegów medycyny estetycznej. Oczekujemy: doświadczenia i wysokiej kultury osobistej, w zamian oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilną pracę w nowoczesnym gabinecie.
Prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: bok@neonia.com.pl

Przychodnia Rodzinna SENTIMED zatrudni lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych

Przychodnia Rodzinna SENTIMED zatrudni lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych w pełnym wymiarze czasu pracy
Kontakt:
Daniel Najdzionek tel. 504 177 352

Centrum Medyczne Enel-Med poszukuje lekarzy różnych specjalności

W związku z otwarciem nowego oddziału w Krakowie, poszukujemy lekarzy różnych specjalności, a szczególnie:

 • Internista (choroby wewnętrzne)
 • Ginekolog
 • Lekarz medycyny pracy
 • Lekarz wykonujący USG ginekologiczne i Położnicze

Wymagania:

 • ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji),
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
 • znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny system zatrudnienia,
 • możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne,
 • opiekę medyczną w najlepszej sieci medycznej w Polsce :)
 • kartę sportową,
 • możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
 • przyjazną atmosferę.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres rekrutacja@enel.pl

Ośrodku Chirurgii Oka Prof. Zagórskiego poszukuje lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki

Oferta pracy dla lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: wspolpraca@ocho.pl lub telefoniczny 500 362 228.

Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta”

Koleżanki i Koledzy.

Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK dotycząca zapisu art. 9d ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawie realizacji procedury “Niebieskie Karty”.

– więcej »

Centrum stomatologii estetycznej Dental w Libiążu zatrudni lekarza stomatologii

Centrum stomatologii estetycznej Dental zatrudni lekarza stomatologii do pracy w gabinecie w Libiążu.
Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki współpracy
 • elastyczne godziny pracy
 • pracę wśród doświadczonych specjalistów z Krakowa
 • szeroką bazę Klientów
 • doświadczony Zespół asystujący
 • dobrą atmosferę pracy

Dental powstał w 2004 r.
Prosimy o wysyłanie CV na adres mailowy biuro@sanacja.com.pl

NZOZ DOM-MED zatrudni lekarza w Krakowie

Zakład opiekuńczo-leczniczy w centrum Krakowa poszukuje lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie:

 • Chorób wewnętrznych
 • Geriatrii
 • Medycyny rodzinnej
 • Neurologii

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym pn-pt ( godziny do uzgodnienia) w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego lub ½ etatu.
  Możliwość zatrudnienia w ZOL dla osób które złożyły oświadczenie o pracy na wyłączność w innym podmiocie leczniczym.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV w sekretariacie NZOZ „Dom-Med” w Krakowie, ul. Helclów 2 lub przesłanie dokumentu na adres email: nzozdommed@poczta.onet.pl bądź kontakt telefoniczny (12) 631-57-20.

Praca dla lekarzy medycyny w Małopolskim Oddziale NFZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ prowadzi nabór na stanowisko inspektor kontroli do Sekcji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego oraz do Sekcji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli. Oferta skierowana jest do lekarzy medycyny – 3 etaty.
Poniżej link do szczegółowej oferty ogłoszenia:
http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/praca-nfz/ogloszenie-nr-63wko18-w-toku,75.html

Gabinety Stomatologiczne Kordent pilnie nawiążą współpracę z lekarzami stomatologami

Gabinety Stomatologiczne Kordent w Wadowicach zapraszają do współpracy lekarzy stomatologów. Pracujemy na dobrej jakości materiałach w miłym i bardzo zgranym zespole. Praca z asystą. Pacjenci tylko prywatni. Zapewniamy pełną bazę pacjentów.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: kordent10@gmail.com
kontakt telefoniczny pod nr 500 290 466

Galeria remontowa lipiec 2018 r.

Lekarz dentysta nawiąże współpracę

Lekarz dentysta po stażu podejmie pracę w gabinecie/klinice stomatologicznej w Krakowie od listopada. Jestem chętna do rozwoju, nie boje się wyzwań. Proszę o kontakt mailowy na adres: stoma.kasia@gmail.com

Centrum Medyczne Enel-Med nawiąże współpracę z lekarzem internistą lub lekarzem medycyny rodzinnej

Centrum Medyczne Enel-Med, oddział w Krakowie, nawiąże współpracę z lekarzem internistą/lekarzem medycyny rodzinnej.

Wymagania:

 • ukończona specjalizacja lekarska lub przynajmniej połowa specjalizacji (przy pozytywnej rekomendacji kierownika specjalizacji),
 • umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą,
 • znajomość jęz. angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • możliwość pełnego skoncentrowania się na leczeniu pacjentów – my zapewniamy nowoczesną infrastrukturę, organizację obsługi pacjenta i wsparcie medyczne,
 • kartę sportową,
 • możliwość pracy w prężnie rozwijającym się, ogólnopolskim Centrum Medycznym o stabilnej pozycji rynkowej,
 • przyjazną atmosferę,
 • elastyczny system zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@enel.pl

Scanmed SA zaprasza do współpracy lekarza POZ

SCANMED S.A. będąc częścią międzynarodowej grupy medycznej Life Healthcare, jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników) poszukuje profesjonalistów branży medycznej, pasjonatów pracy z drugim człowiekiem.
Zapraszamy do współpracy na stanowisku lekarza POZ, Kraków.

– więcej »

Praca dla lekarza w Scanmed SA do obstawy/zabezpieczeń medycznych

Scanmed S.A. w Krakowie poszukuje lekarza z doświadczeniem w ratownictwie medycznym (mile widziane) do obstawy/zabezpieczeń medycznych.
Na stałe współpracujemy z Wisłą Kraków oraz Polskim Związkiem Narciarskim. W trakcie trwania współpracy mogą pojawić się również obstawy innych imprez masowych. Oferujemy atrakcyjne i elastyczne warunki zatrudnienia.
Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania swojego CV na adres e-
mail: rekrutacja@scanmed.pl lub skontaktowania się z nami pod nr tel. 691 336 601

Praca dla dentysty w Kalwarii Zebrzydowskiej

Zatrudnię stomatologa w prywatnym Centrum Medycznym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie.
Kontakt mailowy jaro@mp.pl lub telefoniczny 666 887 770.

Praca dla stomatologa w Chrzanowie

Dołącz do naszego zespołu w Chrzanowie!
Prężne rozwijająca się klinika stomatologiczna oferuje atrakcyjne miejsce pracy dla lekarza stomatologa. Proponujemy pracę w stabilnej firmie, profesjonalną asystę, elastyczne godziny pracy, przyjazną atmosferę w zespole oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

Nasze oczekiwania:

 • nastawienie na profilaktykę i leczenie całych rodzin, mile widziane zainteresowanie endodoncją i stomatologią dziecięcą.
 • chęć rozwoju zawodowego
 • dokładność i zaangażowanie w wykonywaną pracę

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:
centrum@centrum-uśmiechu.com

Centrum Medyczne UJASTEK poszukuje lekarza POZ

Centra Medyczne Ujastek w Krakowie zatrudnią lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej do pracy w Poradniach POZ.
Świadczymy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w czterech ośrodkach na terenie Krakowa. Rozwijamy się i poszerzamy nasz Zespół.
Poszukujemy lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej z uprawnieniami do zbierania deklaracji wyboru lekarza POZ, do pracy w pełnym wymiarze godzin.
Proponujemy wieloletnią współpracę i możliwość rozwoju zawodowego. Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Zainteresowanych Lekarzy prosimy o kontakt: hr@ujastek.pl

Przychodnia stomatologiczna poszukuje stomatologa

Przychodnia stomatologiczna w centrum Krakowa podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem do leczenia pacjentów dorosłych i dzieci w ramach NFZ oraz prywatnie. Praca w zespole doświadczonych współpracowników, w pełni wyposażonych gabinetach lekarskich z możliwością pełnej diagnostyki stomatologicznej RTG. Zapraszamy do współpracy.
Kontakt: gabinet@juniordent.pl

SPZOZ w Słomnikach zatrudni lekarza pediatrę, lekarzy rodzinnych oraz stomatologa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Słomnikach zatrudni lekarza pediatrę, stomatologa oraz dwóch lekarzy rodzinnych.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 12 388 29 99.

Specjalista reumatolog szuka pracy w Krakowie

Specjalista reumatolog z doświadczeniem poszukuje pracy stałej lub dorywczej w Krakowie lub okolicy.
Kontakt: europa2222@tlen.pl

Lekarz medycyny estetycznej

Poszukuję lekarza medycyny estetycznej Kraków – 602 111 431

SPZOZ w Trzyciążu zatrudni lekarza POZ

SPZOZ w Trzyciążu (Małopolska, powiat olkuski) zatrudni na godziny lekarza POZ (forma zatrudnienia i terminarz do ustalenia).
Kontakt: 606 403 771, j-m-z-p@wp.pl

Szpital Powiatowy w Limanowej zatrudni lekarzy

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej zatrudni:

 1. internistów, pediatrów, neonatologów, pulmonologów do pracy w oddziałach Szpitala,
 2. lekarzy do pracy w Oddziale Medycyny Paliatywnej (wymagania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013 poz. 1347 z późn. zm.),
 3. lekarzy do pracy w SOR oraz Gabinecie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
 4. okulistę, alergologa, neurologa, pulmonologa do pracy w poradniach specjalistycznych

Warunki płacy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.
Szczegółowych informacji udziela Dyrekcja Szpitala tel: 18 33 01 780.

Zatrudnimy lekarza psychiatrę

Zatrudnimy lekarza psychiatrę lub w trakcie specjalizacji z psychiatrii w PRO VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień NZOZ Kraków-Śródmieście, współpracującym z Kliniką Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Kontakt: provita@provita.org.pl

Konferencja “Praktycy Praktykom – od objawu do rozpoznania i leczenia”

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zaprasza na konferencję “Praktycy Praktykom – od objawu do rozpoznania i leczenia”. Konferencja odbędzie się 17 października br. o godz.17.30 w Teatrze Ludowym w Krakowie.
Na zakończenie konferencji Teatr Ludowy zaprasza Uczestników na spektakl „Wszystko o kobietach”.
Udział w konferencji dla Uczestników jest bezpłatny, przysługują 3 punkty edukacyjne.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 października br:
e-mail: agorska@zeromski-szpital.pl lub nr tel. 12 622 92 47

– więcej »

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie intensywnej terapii

Przekazujemy pismo Konsultanta krajowego, Pana Profesora Dariusza Maciejewskiego, dotyczące szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii.

Informuję Państwa, że zgodnie z pismem otrzymanym z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Zespołu ds. Akredytacji, w 2018 r na liście jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii znajdują się następujące placówki:

 1. Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 43300 Bielsko-Biała , Al.Armii Krajowej 101
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr I im. N.Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi, Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lódź ul. Kopcinskiego 22
 3. Szpital Wojewódzki w Poznaniu Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapiiz Zespołem Leczenia Urazów Wielonarządowych; Poznań ul. Juraszów 7/19
 4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im.prof. T.Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawa ul.Czerniakowska 23 1

Ponadto uprawnienia do prowadzenia staży kierunkowych utrzymały Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej; Kraków ul Prądnicka 80 oraz Samodzielny Publiczny ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie Oddział Kliniczny Alergii i Immunologii Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kraków ul. M.Kopernika 36.
W drugiej połowie 2018 r odbędą się też dwa kursy przewidziane Programem Specjalizacji (szczegóły na stronie CMKP).
Pozostałe będą zorganizowane w roku 2019. Możliwe jest również zaliczenie w realizacji programu specjalizacji uczestnictwa w kursach o pokrewnej tematyce w zakresie medycyny ratunkowej lub anestezjologii i intensywnej terapii.

Ze względu na brak powołania w większości województw (za wyjątkiem mazowieckiego i lubuskiego) specjalistów wojewódzkich, dokumenty specjalizacyjne będą sygnowane bezpośrednio przez Konsultanta Krajowego. Bieżące informacje na stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie Intensywnej Terapii – itkrajowykonsultant.pl
Pozostaję z wyrazami szacunku.

Krajowy Konsultant
w dziedzinie intensywnej terapii
prof.nadzw. dr hab.n.med. Dariusz Maciejewski

Przychodnia walk-in clinic w Krakowie podjemie współpracę z lekarzami

Przychodnia walk-in clinic podejmie współpracę z lekarzami z doświadczeniem w pracy lekarza pierwszego kontaktu lub pomocy doraźnej.
Mile widziana specjalizacja z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, pediatrii, lub w trakcie specjalizacji.
Oferujemy elastyczne godziny pracy (popołudnia, wieczory, weekend), negocjowalna forma i wymiar zatrudnienia.
Miejsce wykonywania pracy: Kraków
Zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji:
email: praca@drmax.pl

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacyjnym jest dostępna na stronie www.drmax.pl/rodo

Praca dla stomatologa

Gabinet stomatologiczny w Krakowie (Ruczaj) podejmie współpracę z lekarzem dentystą. Wymagana własna działalność. Zapewniamy pracę w miłej, przyjaznej atmosferze i mnóstwo sympatycznych pacjentów. Leczenie komercyjne. Gabinet funkcjonuje od 10 lat. Praca 2 – 3 dni w tygodniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: i.regula@op.pl
lub o kontakt telefoniczny pod nr 601 938 771

Październik 2018 – kursy dla specjalności lekarskich

Chirurgia dziecięca
Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej u dzieci
Kierownictwo naukowe: dr Beata Stanek
01-03.10.2018

Chirurgia ogólna
Praktyczny kurs endoskopii przewodu pokarmowego
Kierownictwo naukowe: prof. Kazimierz Rembiasz
08-12.10.2018

Endoskopia przewodu pokarmowego – kurs zaawansowany
Kierownictwo naukowe: prof. Andrzej Budzyński
15-19.10.2018

Choroby wewnętrzne
Toksykologia
Kierownictwo naukowe: dr Piotr Hydzik
08-09.10.2018

Kardiochirurgia
Przygotowanie, przechowywanie i wszczepianie allogennych zastawek sera
Kierownictwo naukowe: prof. Roman Pfitzner
11.10.2018

Onkologia w kardiochirurgii
Kierownictwo naukowe: dr Grzegorz Grudzień
12.10.2018

Kardiologia
Elektrofizjologia i elektroterapia
Kierownictwo naukowe: prof. Jacek Lelakowski
01-05.10.2018

Nadciśnienie tętnicze
Kierownictwo naukowe: prof. Danuta Czarnecka
01.10.2018

Nabyte zastawkowe wady serca
Kierownictwo naukowe: prof. Maria Olszowska
15-17.10.2018

Medycyna rodzinna
Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów
Kierownictwo naukowe: prof. Adam Windak
22-24.10.2018

Nefrologia dziecięca
Dializoterapia
Kierownictwo naukowe: dr hab. Dorota Drożdż
18-20.10.2018

Położnictwo i ginekologia
Diagnostyka i terapia płodu
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
01-05.10.2018

Endoskopia – kurs praktyczny indywidualny
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
08-12.10.2018

Ultrasonografia – kurs praktyczny indywidualny
Kierownictwo naukowe: dr hab. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
08-12.10.2018

Psychiatria
Podstawy terapii rodzin
Kierownictwo naukowe: dr hab. Mariusz Furgał
01-05.10.2018

Wprowadzenie do psychoterapii
Kierownictwo naukowe: dr hab. Mariusz Furgał
22-26.10.2018

Październik 2018 – kursy dla specjalności lekarsko-dentystycznych w ramach projektu EFS

Kursy realizowane w Krakowie w październiku 2018 roku w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Rekrutację na kursy prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przez elektroniczny formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl, tel. 22 569 38 02.
Szczegółowe warunki udziału w kursach (dot. trybu modułowego) dostępne są na stronie realizatora Projektu Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Marymoncka 99/103, 01-8813 Warszawa.

Chirurgia onkologiczna
Nowotwory układu pokarmowego
Kierownictwo naukowe: prof. Piotr Richter
8-9.10.2018

Choroby wewnętrzne
Geriatria
Kierownictwo naukowe: dr hab. Barbara Gryglewska, prof. nadzw.
29-30.10.2018

„Uzdrowisko Rabka” S.A poszukuje lekarzy specjalistów

„Uzdrowisko Rabka” S.A poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie:

 • kardiologii,
 • rehabilitacji medycznej,
 • chorób wewnętrznych.

Oferowane warunki:

 • bardzo dobre warunki płacowe
 • zatrudnienie w oparciu o umowę kontraktową
 • dodatkowe wynagrodzenie za dyżury oraz prowizje za komercyjne usługi medyczne
 • istnieje możliwość zakwaterowania

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 18 26 77 246 lub 18 26 92 602 lub e-mailowy: kjurczak@uzdrowisko-rabka.pl

„Uzdrowisko Rabka” S.A.
ul. Orkana 49
34-700 Rabka-Zdrój

Szkolenie z zasad wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA (Kraków)

Terminy:
29.10.2018 r. (godz. 15.00-17.00)
26.11.2018 r. (godz. 15.00-17.00)

Wykładowca:
mgr Jannula Licios
Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie

Tematyka:

 • Ważne terminy wynikające z przepisów
 • Korzyści i ułatwienia wynikające z wprowadzenia e-ZLA
 • Gdzie wystawiać e-ZLA?
 • Profil PUE (Platforma Usług Elektronicznych) ZUS dla lekarza
 • Jak założyć profil na PUE ZUS?
 • Podczas szkolenia będzie możliwość założenia bezpłatnego profilu PUE ZUS

Kurs bezpłatny. Punkty edukacyjne – 2.
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala nr 247 II p.)
Zgłoszenia na kurs: 12/ 619 17 22, ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs „Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia. Kurs dla lekarzy dentystów”

Opłata – 50 zł.
Liczba punktów edukacyjnych: 8

Terminy:
12.10.2018 r. (godz. 08.00-16.00) – rekrutacja zamknięta, brak miejsc
14.12.2018 r. (godz. 08.00-16.00) – rekrutacja zamknięta, brak miejsc

Miejsce:
Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa,
os. Złotej Jesieni 2, Kraków

Zgłoszenia:
12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs „Wiek to stan umysłu – psychogeriatria czyli jak rozmawiać ze starszym pacjentem”

Kurs bezpłatny.
Liczba punktów edukacyjnych: 4

Termin:
29.11.2018 r. (godz. 15.30-19.30)

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala nr 53 parter)

Zgłoszenia:
12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org

Odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Prezesa NRL

Szanowni Państwo,

Zamieszczamy poniżej wyjaśnienia Ministra Zdrowia otrzymane w odpowiedzi na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. dr hab. med. Andrzej Matyi, z dnia 30 sierpnia 2018 r. dotyczące wątpliwości związanych z realizacją zapisów wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Jednocześnie informujemy, że nadal oczekujemy na odpowiedź Ministra Zdrowia na pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej zawierające kolejne wątpliwości dotyczące ww. ustawy skierowane do Ministra Zdrowia w dniu 4 września 2018 r.

Pismo Prezesa NRL (254.1 KB)
Pismo MZ (95.7 KB)

Kurs „Różne oblicza depresji w pracy lekarza”

Kurs bezpłatny.
Liczba punktów edukacyjnych: 4

Termin:
18.10.2018 r. (godz. 15.30-19.30)

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala nr 53 parter)

Zgłoszenia:
12/ 6191722, ksztalcenie57@hipokrates.org

Szkolenie “Świadomy wybór specjalizacji”

Komisja ds. Młodych Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie serdecznie zaprasza lekarzy stażystów na kolejne spotkanie z cyklu “Świadomy wybór specjalizacji”.

Będzie to doskonała okazja, aby poznać lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji, którzy opowiedzą o swojej pracy i pomogą rozwiać wątpliwości w sprawie Waszych przyszłym wyborów.

Spotkanie “Świadomy wybór specjalizacji” odbędzie się 18 października, o godzinie 17:00 w sali nr 247 na 2 piętrze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, przy ul. Rajskiej 1.

Podczas spotkania kilka słów o specjalizacjach powiedzą:

Lek. Piotr Małczak
chirurgia ogólna, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Lek. Paweł Wrona
neurologia, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Lek. Krzysztof Drąg
otolaryngologia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Lek. Damian Kowalski
choroby wewnętrzne, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica 2018”

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie zaprasza na VI Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy „PhotoArtMedica 2018”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września br.

Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, wykładowcą uczelni medycznej, studentem medycyny, a twoją pasją jest fotografia i chęć zatrzymania w kadrze tej jednej ulotnej i niepowtarzalnej chwili – ten salon jest właśnie dla Ciebie – podziel się swoją wrażliwością … serdecznie zapraszamy.

W tegorocznej edycji obok dwóch tradycyjnych kategorii: „temat wolny” i „człowiek i krajobraz” inaugurujemy nową kategorię „fotografia medyczna”. Zachęcamy Was do prezentacji fotografii zarówno z życia ośrodków medycznych, prezentujących pracę medyków, czy relacje z pacjentami ale też obrazów wykonanych nowoczesnymi technikami obrazowania o walorach artystycznych – USG3D, TK, MRI, OCT, itp. Prace takie były prezentowane na dotychczasowych Salonach PhotoArtMedica w kategorii ogólnej, a niektóre z nich zdobywały nagrody. Do udziału w tej kategorii zapraszamy również techników medycznych.

Również nowością tegorocznej edycji będzie nagroda specjalna dla najlepszego Autora – Okulisty z Polski – markowy aparat fotograficzny OLYMPUS ufundowany przez Cooper Vision  Poland sp. z o.o. producenta miękkich soczewek kontaktowych. Zwycięzca otrzyma także Medal Honorowy PhotoArtMedica.

Jury przyzna PhotoArtMedica 2018 Grand Prix, 2 Medale FIAP, 6 Medali Fotoklubu RP, 9 Medali PhotoArtMedica oraz Honorowe Wyróżnienia. Nagrody rzeczowe zostaną ufundowane przez Cooper Vison, TU INTER Polska oraz OLYMPUS.

Salon PhotoArtMedica odbywa się pod Auspicjami Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP oraz pod Honorowym Patronatem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydenta Miasta Częstochowa. Patronat merytoryczny sprawuje Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje oraz zgłoszenia na stronie www.photoartmedica.pl

Zapraszamy również do śledzenia informacji o Salonie na facebooku i instagramie:

www.facebook.com/Photoartmedica

www.instagram.com/photo.art.medica

Komunikat MZ dotyczący wątpliwości zawiązanych z podwyżką wynagrodzeń

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532). W komunikacie resort szczegółowo wyjaśnia jakie warunki musi spełnić lekarz specjalista, aby otrzymać podwyżkę do kwoty 6750 zł. W komunikacie wyjaśniono także kwestie dotyczące dyżurów medycznych w trakcie
trwania rezydentury.
Więcej TUTAJ

Komunikat w sprawie formularzy o podwyżce wynagrodzeń

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w Naczelnej Izbie Lekarskiej przygotowane zostały wzory formularzy oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów do wykorzystania w celu skorzystania z uprawnień do podwyższonego wynagrodzenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Załączone poniżej wzory uwzględniają uwagi Ministerstwa Zdrowia, dlatego też rekomendujemy Państwu korzystanie z tych formularzy.

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

PLIK – Formularz dla lekarzy rezydentów
PLIK – Formularz dla lekarzy specjalistów

PLIK – Informacja dla lekarzy rezydentów
PLIK – Informacja dla lekarzy specjalistów

UWAGA!

Uzyskanie podwyższenia wynagrodzenia jest możliwe z mocą wsteczną od 1 lipca 2018 r. pod warunkiem złożenia stosownego zobowiązania lub oświadczenia w terminie 14 dni od daty wejścia w życie ustawy, tj. w terminie do 7 września 2018 r. W przypadku lekarzy specjalistów warunkiem uzyskania podwyższenia wynagrodzenia od 1 lipca 2018 r. jest złożenie w terminie do 7 września 2018 r., oświadczenia o niewykonywaniu świadczeń „konkurencyjnych” skutecznego od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie jest składane.

Powyższe oznacza, że w przypadku lekarzy specjalistów składających oświadczenie w sierpniu, zobowiązanie do niewykonywania działalności „konkurencyjnej” musi być skuteczne od 1 września 2018 r., natomiast w przypadku składających oświadczenie we wrześniu (najpóźniej 7 września), zobowiązanie musi być skuteczne od 1 października 2018 r.

W tym miejscu zamieszczamy treść komunikatu, jaki otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia wyjaśniającego niektóre z wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z niektórymi przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

PLIK

Treść ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. dostępna jest tutaj:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1532/1

Środowisko lekarskie wspólnie o przyszłości polskiego zdrowia

1 sierpnia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli największych organizacji lekarskich w Polsce, m. in. samorządu i związków zawodowych. Uczestnicy posiedzenia zadeklarowali podjęcie wspólnych, niezbędnych działań prowadzących do realnych zmian w ochronie zdrowia.

Sprawozdanie ze spotkania oraz wspólne stanowisko organizacji – w załączeniu.

Załączniki:

 Sprawozdanie 01.08.18.pdf (95.9 KB)
 Stanowisko 01.08.18.pdf (31.2 KB)

Małopolski Tele-Anioł

Szanowni Państwo.

Uprzejmie prosimy  lekarzy POZ o zamieszczenie w swoich gabinetach informacji na temat projektu Małopolski Tele-Anioł, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

– więcej »

Prosimy o pomoc dla Asi

Nasza Koleżanka, dentystka Joanna Popiela-Dudek walczy z chorobą nowotworową. Leczenie, które daje jej nadzieję powrotu do zdrowia jest w Polsce niedostępne, zbiera środki na leczenie.

W Fundacji Alivia ma założone konto, a wszelkie informacje na temat zbiórki są w poniższym linku:

https://skarbonka.alivia.org.pl/joanna-popiela-dudek

Może wspólnymi siłami, naszymi, lekarskimi, uda nam się, bo kto o nas zadba, jak nie my sami. Tym bardziej, że według społeczeństwa zarabiamy góry złota, a jak jest, to każdy lekarz wie, co osiąga i jakim nakładem czasu, z poświęceniem rodziny a co najgorsze, a widać w przypadku Asi, również zdrowia…

Dziękujemy.

Galeria remontowa 21.06.2018

Apel do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wydawania oznakowania pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy

Apel Nr 1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 lipca 2018 roku

Do Prezydenta Miasta Krakowa

w sprawie wydawania oznakowania pojazdów i zaświadczeń dla lekarzy uprawniającego do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu w Krakowie

Na podstawie art. 5 pkt. 20 w zw. z art. 25 pkt. 4 i 10 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 618 – tekst jednolity) oraz § 13a i 16 ust. 3 Regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w związku z § 1 ust. 1 i 3 Uchwały Nr 03/ORL/VIII/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Prezydenta Miasta Krakowa o utrzymanie dotychczasowego mechanizmu polegającego na wydawaniu, lekarzom świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w Strefach P1 (I, II, III, IV) i P2, stosownego oznakowania pojazdów i zaświadczeń uprawniających do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu.

Uzasadnienie

Utrzymanie dotychczasowego mechanizmu polegającego na wydawaniu, lekarzom świadczącym pomoc medyczną osobom zamieszkałym w Strefach P1 (I, II, III, IV) i P2, oznakowania pojazdów i zaświadczeń uprawniających do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu służy ratowaniu życia i zdrowia Mieszkańców Krakowa.

Zapewnienie kompleksowego i stałego zabezpieczenia medycznego dla każdego pacjenta wymagającego takiej pomocy w miejscu zamieszkania, także w porze nocnej, uzasadnia konieczność korzystania przez lekarzy z takiego uprawnienia.

Starzejąca się populacja mieszkańców Krakowa, szczególnie w rejonie Starego Miasta czy Kazimierza, wymaga opieki medycznej świadczonej przez lekarzy prowadzących praktyki na wezwanie w miejscu zamieszkania pacjenta.

Pacjenci Ci najczęściej przez długi okres czasu pozostają w opiece sprawowanej przez tych samych lekarzy, którzy posiadają pełny obraz nie tylko ich stanu zdrowia ale także i sytuacji życiowej. Okoliczność ta dotyczy często osób chorych przewlekle, niesamodzielnych czy niepełnosprawnych.

Ogromne znaczenie terapeutyczne w relacji lekarz-pacjent ma również budowane przez lata zaufanie, którym darzą oni swoich lekarzy domowych.

Należy podkreślić, że w wielu takich przypadkach pomoc takim pacjentom nie może być udzielona przez mobilne jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zgodnie z prawem powołane są do świadczenia doraźnej pomocy medycznej osobom znajdującym się „w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”, czyli stanie polegającym na „nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia” (por. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Niezależnie od podniesionych już kwestii należy również zwrócić uwagę, że przy skali udzielanych przez lekarzy w warunkach domowych świadczeń medycznych, przerzucenie ich realizacji na jednostki pogotowia ratunkowego mogłoby sparaliżować system pomocy doraźnej.

Uznając wyjątkowy zabytkowy charakter obszaru Starego Miasta warunkujący konieczność wprowadzanie stosownych ograniczeń w ruchu pojazdów samochodowych, należy jednocześnie zwrócić uwagę na niezbędną potrzebę tworzenia możliwie najmniej uciążliwych odstępstw w sytuacji gdy na szali znajduje się zdrowie i życie Mieszkańców Krakowa.

Trzeba zaznaczyć, iż uprawnienie do wjazdu przez lekarzy w określone strefy ograniczonego ruchu dotyczy jedynie ich wyodrębnionej grupy, weryfikowanej przez samorząd lekarski i Narodowy Fundusz Zdrowia, sam wjazd musi wiązać się – pod rygorem określonych konsekwencji – wyłącznie z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania pacjenta, zezwolenie na wjazd nie uprawnia do bezpłatnego parkowania, może dotyczyć ono wyłącznie jednego pojazdu, a jego obowiązywanie jest ograniczone czasowo.

Zaakcentowania wymaga również to, iż rozwiązanie polegające na uprawnieniu lekarzy do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu obowiązuje z powodzeniem od wielu lat i jak dotąd nie budziło większych kontrowersji co może świadczyć o tym, iż jest akceptowane przez Mieszkańców świadomych zapewne tego, iż zostało ono przyjęte w interesie zabezpieczenia ich sytuacji zdrowotnej.

Warto również podnieść, iż analogiczne rozwiązania funkcjonują w zdecydowanej większości polskich miast jak również są standardem w większości miast europejskich.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Mariusz Janikowski lek. dent. Robert Stępień

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 32/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie objęcia Partnerstwa nad XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

– więcej »

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 31/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie dofinansowania wyjazdu do Kiszyniowa

– więcej »

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2018

Uchwała Nr 30/Prez./VII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego placówki NZOZ Centrum Stomatologiczno-Ortodontyczne Orto-Smile do wpisu na listę podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty

– więcej »

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 29/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zakupu oprogramowania ESET Endpoint Security

– więcej »

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 28/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

– więcej »

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 27/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie kasacji środków trwałych

– więcej »

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 26/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie zakupu komputera dla Delegatury OIL w Krośnie

– więcej »

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 25/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie dofinansowania wyjazdu studentów Międzynarodowego Stowarzyszenia Medycyny IFMSA-Poland

– więcej »

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 24/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie rekomendowania przedłużenia umowy na wynajem powierzchni biurowych przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 23/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 22/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej SPZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy-Zdroju

– więcej »

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 21/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania kandydata na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej SPZOZ MSWiA w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 20/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie czynności medycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez (…)

– więcej »

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 19/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy na zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych

– więcej »

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2018

Uchwała Nr 18/Prez./VIII/2018
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie wyboru oferty na przygotowanie projektu aranżacji wnętrz budynku przy ul. Krupniczej 11a

– więcej »

Uchwała Nr 29/ORL/VIII/2018

Uchwała Nr 29/ORL/VIII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL

– więcej »

Kalendarium

Październik 2018
PWŚCPSN
« wrz   lis »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Galerie

 • Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  2018-09-26 12:47:48
 • Galeria remontowa 21.06.2018
  Galeria remontowa 21.06.2018
  2018-07-25 10:48:47
 • Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  2018-05-21 11:44:09
 • Szkolenie Młodych Lekarzy w Poroninie
  Szkolenie Młodych Lekarzy w Poroninie
  2018-04-26 09:02:45

Polecamy

Wybory