Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Poniżej znajdują się artykuły i komunikaty w kolejności ich dodania. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Korespondencję Izby z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sprawie pracy lekarzy podczas Święta Narodowego 12 listopada

Szanowni Państwo

W imieniu Prezesa ORL Roberta Stępnia przekazuję do wiadomości korespondencję pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie, dotyczącą ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, zgodnie z postanowieniami której dzień 12 listopada br. był dniem wolnym od pracy, ale nie dla lekarzy i lekarzy dentystów pracujących w szpitalach oraz ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Pismo Prezesa ORL do Rzecznika Praw Obywatelskich
Odpowiedż Rzecznika Praw Obywatelskich

Zmiany dotyczące wystawiania recept

W związku wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pojawiły się problemy z realizacją recept.

Zmiany dotyczące wystawiania recept:

 • obowiązkowy kod pocztowy w adresie podmiotu wystawiającego receptę,
 • tytuł zawodowy w pieczątce osoby uprawnionej do wystawiania recept,
 • kod pocztowy w adresie pacjenta,
 • nadrukowany w kodzie paskowym numer recepty z przydzielonego zakresu numerów.

Nastąpiła również zmiana w sposobie wystawiania zapotrzebowań. Nowy wzór nie został opublikowany przez Ministra Zdrowia. Na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie został zamieszczony komunikat w sprawie nowych warunków wystawiania zapotrzebowań oraz sugerowany wzór zapotrzebowania, który można wykorzystać do czasu opublikowania przez MZ nowego wzoru.

Okręgowy Zjazd Lekarzy wybrał nowe władze

2 marca 2018 roku obradował XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Delegaci, wybrani w ostatnio przeprowadzonych wyborach, zdecydowali o władzach Izby na nadchodzącą VIII kadencję Samorządu Lekarskiego oraz składach jej organów.

Prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie został wybrany kol. lek. dent. Robert Stępień, natomiast Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej została wybrana ponownie kol. lek. dent. Anna Kot.

Oficjalne obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie znajdą Państwo poniżej.

Serdecznie gratulujemy Delegatom podjętych decyzji i dziękujemy za wytrwałość (Zjazd obradował do ok. godz. 23)

prezesORL

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

– więcej »

Stanowisko Konwentu Prezesów ORL z dnia 14 października 2017 r.

Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich, zebrani w Warszawie w dniu 14 października 2017 roku wyrażają wszystkim głodującym lekarzom podziękowania za podjęcie dramatycznej decyzji o rozpoczęciu akcji ptotestacyjnej.

Deklarujemy pełne wsparcie dla tego protestu, zapewniając pomoc prawną, logistyczną i finansową.

Życzymy protestującym wytrwałości w walce o wprowadzenie normalności do polskiej ochrony zdrowia, a polskim pacjentom jak najszybszej możliwości skorzystania z efektów tych zmian.

 

Przewodniczący Konwentu
Jerzy Jakubiszyn

Komunikat Prezesa

Szanowne Koleżanki i Koledzy.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie aktywnie angażuje się w poparcie protestu rezydentów. Koordynatorem całej akcji jest Dr Maciej Krupiński.
Nasze działania, oprócz wsparcia finansowego (koszulki, transport i in.) sprowadziły się także do wystąpienia do Pana Prezydenta, Pani Premier, Marszałków Sejmu i Senatu o pilne spotkanie i negocjacje z protestującymi rezydentami.

Otrzymaliśmy enigmatyczne odpowiedzi od Pani Premier i Marszałka Sejmu. Od Pana Prezydenta i Marszałka Senatu do chwili obecnej żadna odpowiedź nie dotarła.

Pomimo płynącego poparcia, nie tylko środowiska lekarskiego, ale i wszystkich zawodów medycznych oraz pacjentów, jak w dniu wczorajszym stwierdził jeden z protestujących rezydentów: “doszło do upokorzenia protestujących i pomimo ich woli nie doszło do spotkania z Panią Premier”.

Również obradujące w Krakowie Forum Zawodów Zaufania Publicznego (14 samorządów) poparło protest, wyrażając go w przyjętym stanowisku.

Koleżanki i Koledzy zwracam się do wszystkich Państwa, którzy popierają protest, aby na znak solidarności przypiąć czarną wstążeczkę na ubraniach, fartuchach i nosić ją aż do jego zakończenia. W ten sposób wyrazimy poparcie dla postulatów rezydentów, równocześnie pracując na rzecz naszych pacjentów.
Wstążeczki będą przygotowane dla Państwa, można odbierać w Izbie.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby rozpropagować w swoich środowiskach pracy tę formę poparcia.

Dodatkowo, w dniu jutrzejszym (14.10.br.) o godz. 12.00, pod siedzibą Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbywać się będzie wiec poparcia, na który serdecznie Koleżanki i Kolegów zapraszam, osobiście będę reprezentował Krakowską Izbę.

Z pozdrowieniami
Andrzej Matyja

Dajmy szansę Michalince

Zwracamy się do Państwa o pomoc w  zbiórce pieniędzy na leczenie córki lekarzy stażystów, Joanny Jurkiewicz-Kułakowskiej i Radosława Kułakowskiego, pracujących w SPZOZ w Przeworsku.

Michalinka

Do 4 tygodnia życia dziecka rozwój przebiegał prawidłowo, po tym czasie stwierdzono brak odruchów głębokich. Po wykonaniu badań genetycznych rozpoznano rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice nawiązali kontakt z prof. Laurentem z Belgii.  Istnieje możliwość zastosowania leku – Spinraza, jednak koszt konsultacji, dojazdów i leczenia przekracza możliwości finansowe lekarzy stażystów.

Więcej informacji na stronie internetowej,
za pośrednictwem której odbywa się zbiórka

https://pomagam.pl/iekedh0b

Odpowiedź na listy Prezesa ORL do władz

Szanowni Państwo, poniżej odpowiedzi na nasze listy wystosowane do władz RP

 

pdf
Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałka Sejmu RP

Od Pana Prezydenta i Marszałka Senatu do chwili obecnej żadna odpowiedź nie dotarła.

List Prezesa ORL do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

Koleżanki i Koledzy.

Podjęty przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie Apel w sprawie strajku młodych lekarzy dołączyłem do listu do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, z prośbą  o zainicjowanie działań, dzięki którym młodzi lekarze będą mogli podjąć decyzję o powstrzymaniu się od planowanego strajku głodowego.

Kraków, dnia 26 września 2017 roku

Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zwracam się do Pana z gorącą prośbą o zapoznanie się z załączonym Apelem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, skierowanym do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o podjęcie działań, dzięki którym młodzi lekarze będą mogli podjąć decyzję o powstrzymaniu się od planowanego strajku głodowego.

Strajk głodowy, to wyraz najdalej idącej desperacji. To także krok pokazujący poczucie beznadziei i zawodu. Strajk głodowy, jako ostateczna forma protestu, niewątpliwie zagraża zdrowiu i życiu młodych ludzi, na których nam wszystkim szczególnie zależy. Od ich kondycji psychofizycznej, od ich zdolności do stawiania właściwej diagnozy, od empatii wobec chorych zależy zdrowie i dobrostan całego polskiego społeczeństwa. Tymczasem sytuacja młodych lekarzy, w warunkach przyzwoitego rozwoju gospodarczego kraju, wskazuje coraz bardziej na ich marginalizację i obniżenie prestiżu ich zawodu i pozycji, a częstokroć na ekonomiczne i socjalne poniżenie. W opinii lekarzy, ale i przedstawicieli innych zawodów, sytuacja lekarzy rezydentów i pozostałych specjalizantów stała się
dramatyczna.

– więcej »

Utrudnienia w Systemie Kształcenia Medycznego

W związku z licznymi, niepokojącymi sygnałami, informującymi o tym, że lekarze ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego doznają poważnych utrudnień w złożeniu wniosku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o pilne objęcie nadzorem Systemu Kształcenia Medycznego (SMK) i podjęcie działań mających na celu usunięcie istotnych wad działania systemu SMK.

Do chwili obecnej Samorząd Lekarski nie otrzymał odpowiedzi, sprawę będziemy monitorować

Pełna treść pisma na stronie NIL:
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/utrudnienia-w-systemie-ksztalcenia-medycznego-list-prezesa-nrl-do-ministra-zdrowia

Informacja na temat zgłaszania się lekarzy do PES

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury m. in. w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu,
zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

– więcej »

Porozumienie Zawodów Medycznych złoży do Sejmu Projekt Obywatelski w sprawie wynagrodzeń

Dziewięć organizacji związkowych, należących do Porozumienia Zawodów Medycznych, a reprezentujących lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów medycznych, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, laborantów diagnostycznych, fizjoterapeutów – w sumie ok. 600 tys. pracowników ochrony zdrowia – postanowiło wystąpić do Sejmu z Projektem Obywatelskim w sprawie warunków zatrudnienia.

Projekt ustawy, regulujący minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, został złożony w Sejmie przez komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w dniu 19 stycznia 2017 roku. Warunkiem wszczęcia odpowiednich procedur przez parlament jest zebranie przez inicjatorów w ciągu trzech miesięcy stu tysięcy podpisów.

– więcej »

Lekarze nie uciekają od odpowiedzialności, ale chcą być rzetelnie i sprawiedliwie oceniani

Ponad 200 osób z 21 Okręgowych Izb Lekarskich z całego kraju przyjechało do Szczyrku, by wziąć udział w warsztatach Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowych Sądów Lekarskich z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego. Przez trzy dni będą dyskutować o odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Szczyrk2016_01

Przy prokuraturach regionalnych powstały w tym roku specjalne działy ds. błędów medycznych. Lekarze zgromadzeni w Szczyrku zgodnie twierdzą, że powoływanie takich jednostek nie było koniecznością. Tworzenie specjalnych rozwiązań niemalże wyłącznie dla jednej grupy zawodowej podważa zaufanie, które jest podstawą tak istotnej dla całego procesu leczenia relacji lekarz-pacjent.

– więcej »

Zaproszenie do składania propozycji ofert

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza do składania propozycji ofert na wykonanie robót budowlano-remontowych siedziby przy ul. Krupniczej 11a  w Krakowie obejmujących:

przebudowę i nadbudowę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na cele administracyjno-biurowe, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO z wymiennikownią MPEC, gazową, elektryczną na działce nr 27 obr. 61 śródmieście przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (ul. Krupnicza 11a) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

 

I. Opis Wymagań:

 1. W związku z koniecznością realizacji zadań samorządu lekarskiego, roboty budowlano-remontowe odbywać się będą w budynku częściowo czynnym.
 2. Potencjalny wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej trzech podobnych robót budowlanych zrealizowanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
 3. Koszt przygotowania propozycji oferty obciąża zainteresowanych.
 4. Składający propozycję oferty musi posiadać wymagane uprawnienia do realizacji przedsięwzięcia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (analiza projektu budowlanego).
 5. Wymagany termin gwarancji i rękojmi za wady na całości przedmiotu zamówienia razem z dostarczonymi i zamontowanymi urządzeni nie powinien być krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji.
 6. Okręgowa Izba Lekarska nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie robót objętych projektem budowlanym.
 7. Z uwagi na lokalizację potencjalny wykonawca zobligowany będzie zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.
 8. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji przedłożonych propozycji ofertowych.
 9. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo nieskorzystania z żadnej z przedłożonych propozycji ofert.

 II. Termin składania propozycji ofert – do 03 marca 2017 r.

III. Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Nota informacyjna o podmiocie składającym ofertę; w szczególności jego doświadczeniu w realizacji podobnych inwestycji wraz z wykazem zrealizowanych robót.
 2. Oświadczenie składającego propozycję oferty o:
  – posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych zakresem niniejszych robót jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  – posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji niniejszego przedsięwzięcia,
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania niniejszych robót,
  – sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; w tym oświadczenia, że przeciwko składającemu propozycję oferty nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub nie jest w stanie upadłości.
 3. Uzupełniony przedmiar robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów udostępniany Zainteresowanym realizacją przedsięwzięcia po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

 

IV. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 3. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zainteresowanego na podstawie stosownych dokumentów.

Informacja telefoniczna: kom. 505 304 896 oraz  (12) 619 17 20

Podstawą sporządzenia propozycji oferty może być wyłącznie projekt budowlany udostępniony przez Okręgową Izbę Lekarską oraz projekty wykonawcze opracowane przez potencjalnego Wykonawcę. Udostępniane do wypełnienia listy przedmiarów robót są materiałem pomocniczym służącym  rzetelnemu określeniu kosztu robót budowlanych i powinny być zweryfikowane pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez składającego propozycję oferty.  Zaleca się aby  potencjalny wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z rzeczywistym stanem budynku, warunkami wykonania planowanych robót oraz posiadaną przez Okręgową Izbę Lekarską dokumentacją projektową. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

_____________________________________________________________

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380).

 

II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki

Logo_fb2

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

zapraszają na

II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki

Data – 18 czerwca 2016 rok (sobota)
Miejsce – Park Strzelecki w Krakowie (ul. Lubicz 16)
Zapraszamy od godz. 10.00-20.00

10.00 – 16.00 – część rodzinno-dziecięca
16.00 – 20.00 – część dla  Lekarzy i Adwokatów młodych duchem
Godz. 13.00 uroczyste powitanie oraz losowanie atrakcyjnych nagród

Zapewniamy moc rodzinnych atrakcji. Zabawy plastyczne, sportowe, konkursy, występy artystyczne, warsztaty edukacyjne i wiele innych fantastycznych niespodzianek.

Wstęp wolny.

Wejście dla Lekarzy – za okazaniem legitymacji lub pieczątki lekarskiej
Wejście dla Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – za okazaniem legitymacji

Już teraz serdecznie zapraszamy!

2piknik

Sponsorzy:

BMW M-CARS alwernia empec
MPK logo ziaja logo KHK
wawel cocacola hellenic
Concept Music Art

Tak było w ubiegłym roku, teraz będzie jeszcze fajniej :)

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks Przejrzystości

Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje właśnie INFARMA. Zapisy Kodeksu wdrażają równocześnie 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Zgodnie z Kodeksem przejrzystości wszystkie umowy dotyczące współpracy firm-sygnatariuszy Kodeksu z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., będą zawierać dodatkowy formularz zgody na udostępnianie danych osobowych.

W czerwcu 2016 r. firmy-sygnatariusze Kodeksu po raz pierwszy opublikują na swoich stronach internetowych raporty zawierające informacje o świadczeniach przekazywanych na rzecz środowiska medycznego. Znajdą się w nich dane za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej na temat Kodeksu przejrzystości na stronie: www.kodeksprzejrzystosci.pl

Obejrzyj film:

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Publikujemy poniżej pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

– więcej »

Małopolski System Informacji Medycznej czyli e-usługi dla lekarzy i pacjentów!

MSIM

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która ma za zadanie ułatwić pracę szpitali i podmiotów leczniczych.

Województwo Małopolskie prowadzi kompleksowe działania mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług medycznych w regionie. Za realizację projektu MSIM odpowiedzialny jest Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualnie trwają prace nad rozbudową Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, która zakłada przyłączenie do systemu kolejnych podmiotów leczniczych i wprowadzenie nowych funkcjonalności.

– więcej »

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie

Relacja z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny

Przedstawiamy relację z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny – najbardziej prestiżowej nagrody w środowisku farmaceutycznym i medycznym, do której swoich laureatów zgłaszają pacjenci. Wśród nominowanych i laureatów z pewnością znajdą Państwo swoich Kolegów.

– więcej »

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

– więcej »

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty!

4 grudnia w zabytkowych wnętrzach Muzeum Farmacji UJ przy ulicy Floriańskiej odbył się zorganizowany wspólnie przez Okręgowe Izby: Aptekarską i Lekarską – Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Degustowano z zapałem, ale i umiarem przedstawione trunki, nie bacząc na historyczną scenerię w postaci starych naczyń aptecznych stojących na regałach w stylu empire, mieszczące m.in. sproszkowane karaluchy czy preparaty z czaszki ludzkiej.

– więcej »

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

Szanowni Państwo.

Informuję, że otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją, że od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie również przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/ezla/.

Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. Dostępne są również ulotki informacyjne oraz dokumentacja konieczna do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania e-ZLA przez aplikacje gabinetowe. Na bieżąco publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udostępniona jest możliwość przesłania swojego zapytania na adres: ezla@zus.pl.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

dr Zbigniew Żak – wspomnienia

 “Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”
Carlos Ruiz Zafón

Jesienią mija 10 lat od śmierci dr Zbigniewa Żaka, człowieka pod każdym względem nadzwyczajnego. Był  jedną z ikon Samorządu Lekarskiego, tytanem pracy, nieszczędzącym życia ani zdrowia, oddany swojemu zawodowi i pacjentom bezgranicznie. Z tej okazji publikujemy garść wspomnień przyjaciół i współpracowników Doktora.

– więcej »

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin

Komunikat Nr 10/2015
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nedzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Mifocardin. zawierającmi w swoim składzie m. in fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.. poz. 124, ze zm.) – fenobarbłtaJ został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot I Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi.

GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

Zofia Ulz

Zmiana godzin pracy Delegatur OIL

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 listopada 2015 r. uległy ujednoliceniu godziny pracy Biura OIL w Krakowie oraz Delegatur w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Obecnie wszystkie sprawy załatwią Państwo w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 15.00

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Plebiscyt Lekarz Małopolski 2015

Lekarz Małopolski 2015

Zakończył się Lekarz Małopolski 2015. Statuetki powędrowały do sześciu laureatów. Oprócz pięciu podstawowych kategorii, kapituła stworzyła także nagrodę dla Osobowości 2015.

Dobry lekarz to taki, który jest nie tylko profesjonalny, ale także przyjaźnie nastawiony do pacjenta. Taki, który zawsze chętnie pomoże i nigdy nie odmówi porady. Z kolei najlepszy ośrodek zdrowia musi być terminowy, a obsługa w nim na najwyższym poziomie. Przez kilka lipcowych tygodni spływały na naszą redakcyjną skrzynkę Państwa propozycje właśnie takich osób i miejsc – kandydatów do tytułów najlepszego lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, dentysty, szpitala oraz przychodni.

– więcej »

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce „Dla lekarzy/ZRP informuje/ Informacja nt. zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.”

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-nt.-zmiany-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

– więcej »

Jubileusz 25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

« 1 z 9 »

Foto © OIL w Krakowie

Apel o pomoc

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Jeden z najpiękniejszych krajów świata ale także i najuboższych dotknęła niewyobrażalna tragedia.
Trzęsienie ziemi w Nepalu pochłonęło wiele tysięcy ofiar. Przesyłam Państwu apel Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce, na którego czele stoi nasz kolega, chirurg.
Ze swej strony również apeluję o pomoc. Skierowanie pomocy na to konto gwarantuje, że dotrze ona do potrzebujących a nie do rąk instytucji rządowych i pomocowy a zwłaszcza ich urzędników.

J. Friediger

– więcej »

Komunikat w sprawie tzw. “Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta”

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu raz jeszcze informujemy i wyjaśniamy:

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwracają się lekarze z pytaniami dotyczącymi kierowanej do nich korespondencji, zawierającej certyfikat w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w takim plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na uczestnictwo w tym konkursie.

– więcej »

Prof. Andrzej Matyja otrzymał medal Gloria Medicinae

gloria_medicinae

W dniu 8 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia medalu Gloria Medicinae za 2013 rok 10 osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny. Wśród odznaczonych tym prestiżowym odznaczeniem znalazł się prof. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, chirurg z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM.

– więcej »

Zaduszki 2014

Wszystkich Świętych i Zaduszki, to dni poświęcone przeszłości. Ale nie tylko tej z podręczników historii, ale przede wszystkim z naszej minionej codzienności. Tak każe tradycja. Tego wymaga zakodowana w każdym pamięć o przeszłości. O ludziach nam bliskich, a już Nieobecnych.Kto w tych dniach nie odwiedzi cmentarza? Nie złoży wiązanki chryzantem na grobie bliskich? Nie zaduma się nad czasem minionym?

Poniżej kilka zdjęć ze Starego Cmentarza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, wykonanych przy okazji wizyty na uroczystościach 80-lecia Szpitala im. S. Jasińskiego.
Zdjęć podyktowanych nie tylko pamięcią o Kornelu Makuszyńskim, Karolu Stryjeńskim, Stanisławie Marusarzu, Władysławie Hasiorze i 240 innych postaciach zasłużonych dla naszej historii. Warto podejść na to urwisko nad potokiem, położone nie dalej niż sto metrów od straganów na Krupówkach. Nie będzie to wizyta bezowocna.

(cis)

– więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku udokumentowania ubezpieczenia praktyki lekarskiej

Koleżanki i Koledzy,

W związku z otrzymanym z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia wezwaniem do uzupełnienia danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą  w zakresie informacji dotyczącej posiadania polis ubezpieczeniowych przypominam, że każdy lekarz prywatnie praktykujący ma obowiązek corocznego przedstawiania organowi rejestrowemu (właściwej Izbie Lekarskiej) dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem praktyki lekarskiej.

Brak dopełnienia wskazanych wymagań może być uznany za rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem co zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej może skutkować wykreśleniem praktyki z rejestru lub  nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 107 ust. 2 i 3 tejże ustawy.

Stąd też zwracam się do Koleżanek i Kolegów o pilne przesyłanie polis do rejestracji praktyk lekarskich OIL w Krakowie na adres poczty elektronicznej: praktyki@oilkrakow.org.pl , faxem (12 619 17 03), pocztą tradycyjną lub złożenie jej osobiście.

Z góry dziękuję za wywiązanie się z obowiązku.

Łączę wyrazy szacunku
 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie zagrożenia wirusem Ebola

Prezes
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Maciej Hamankiewicz

NRL/BP/KS/1486/14

Warszawa 20 sierpnia 2014 r.

 

Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści.

Obecnie cały świat z niepokojem przygląda się informacjom płynącym z Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii dotyczącym epidemii wywołanej wirusem Ebola i zagrożeniem jej rozprzestrzeniania się. Wśród ponad tysiąca ofiar śmiertelnych są lekarze, którzy pomagali chorym i w ten sposób oddali za nich życie. Rodzinom ofiar przekazałem wyrazy współczucia poprzez odpowiednie władze państwowe.

Tragiczne wydarzenia powinny uświadomić wszystkim jak wielkie jest oddanie lekarzy i jak niezwykła jest ich praca. Lekarze narażają własne zdrowie i życie ratując zdrowie i życie chorych w różnych warunkach. Sytuacje zagrożenia śmiercionośnymi wirusami mogą nastąpić w każdej chwili i dotyczyć każdego lekarza na świecie.

Uprzejmie informuję, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się informacja opracowana na podstawie materiałów Światowej Organizacji Zdrowia z 19 sierpnia 2014 r. pod linkiem http://gis.gov.pl/?go=news&id=189

Jednocześnie w załączeniu przesyłam wytyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie postępowania z pacjentami, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem Ebola z prośba o przekazanie tej informacji wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom i Lekarzom Dentystom.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz

pdf Wytyczne San-Epid w sprawie postępowania z pacjentami, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem Ebola

Informacja w sprawie “Podkarpackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej”

Stowarzyszenie "Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna" nie jest organem samorządu zawodowego lekarzy.

Nazwa stowarzyszenia oraz wytoczone przez stowarzyszenie cele są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z tym Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podjęła stosowne kroki prawne.

Informacje prawne:

– więcej »

Pismo RPO w sprawie zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche

Szanowni Państwo.

Zamieszczamy poniżej pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczące zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche. Problem poruszony w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest powszechnie znany w środowisku lekarskim, w związku z czym prosimy o szczególne zapoznanie się z zamieszczoną informacją.

– więcej »

Zmiany w pracy kasy Izby

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2014 r. kasa Izby będzie nieczynna w piątki.

Konkurs „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) informuje o konkursie na realizatorów Projektu: „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, który jest koordynowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Jednostki, które wejdą we współpracę w ramach konkursu otrzymają gratyfikację za rekrutację pacjentek i wykonanie pobrania krwi. Co dwa tygodnie NIZP-PZH będzie odbierać próbki i dokumentację medyczną (formularz zlecenia badania, zgodę pacjentki i ankietę) i przeprowadzał badania w swojej siedzibie. Natomiast kobiety ciężarne otrzymają bezpłatny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). HCV przenosi się poprzez uszkodzenie ciągłości tkanek i może być przenoszony także z matki na dziecko.

Szczegóły konkursu i wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu oraz na stronach:

http://www.testhcv.pzh.gov.pl/News/konkurs-otwarty-dla-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
lub
http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1650&L=0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0

Monika Wróbel
Rzecznik Prasowy
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)
Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578
mwrobel@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl / @NIZ_PZH

Ważna informacja dotycząca produktów leczniczych zawierających ketokonazol

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne zagadnienie dotyczące wypisywania i wydawania doustnych produktów leczniczych zawierających ketokonazol.

 
Dnia 26 lipca 2013 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków przedstawił zalecenie zawieszenia w całej Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczanie do obrotu doustnych leków zawierających ketokonazol, w związku z ustaleniem, że ryzyko uszkodzenia wątroby przy stosowaniu tych leków przeważa nad korzyściami leczenia infekcji grzybiczych.
 
W ślad za powyższymi zaleceniami, 18 października 2013 r. na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dwie decyzje wstrzymujące w obrocie odpowiednio lek Ketokonazol Polfarmex i Ketoconazole Hasco (decyzja nr 19/WS/2013 i nr 20/WS/2013)
 
Następnie GIF wydał w dniu 28.11.2013 kolejne decyzje nr 6/D/2013 i 7/D/2013 dopuszczające do obrotu ww. leki, ale tylko we wskazaniu off label tzn. w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę lub zespół Cushinga.
 
Mimo wydania ww. decyzji lek ketokonazol w tabletkach nadal znajduje się na liście leków refundowanych z dnia 1 marca 2014 roku i podlega refundacji we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach oraz w zespole Cushinga.
 
W związku z tym, że do Centrum Informacji o Leku wpływają pytania od lekarzy i farmaceutów odnośnie przepisywania i wydawania ketokonazolu w tabletkach, zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Polityki Lekowej, z prośbą o stanowisko czy przepisywanie i wydawanie ketokonazolu w tabletkach we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach jest prawidłowe.
 
Na stronie portalu Centrum Informacji o Leku pod adresem: http://leki-informacje.pl/490,zawieszenie_pozwolen_dla_doustnych_lekow_z_ketokonazolem.html
publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Departamentu Polityki Lekowej w dniu 4.04.2014 r. Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na drugą część pisma wskazującą obowiązki lekarza i farmaceuty w odniesieniu do przepisywania i wydawania doustnych preparatów leczniczych zawierających ketokonazol.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 
 

 Z poważaniem
 mgr farm. Ewa Zygadło
 Centrum Informacji o Leku
 www.leki-informacje.pl

Pismo MZ w sprawie obowiązku zagłaszania przypadków przemocy w rodzinie

MINISTER ZDROWIA
MZ-MD-S-079-4920-26/JK/14

Warszawa, 07.04.2014

W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, uchylony został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania przestępstw Przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Powyższa zmiana prawna spowodowała, iż stosowanie przemocy seksualnej oraz gwałt jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Wobec powyższego, gdy personel medyczny (w szczególności lekarze, pielęgniarki, położne) udzielając świadczeń medycznych stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma odczynienia z ofiarą przemocy seksualnej, powinien przekazać powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub powiadomić Policję.

W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym, personel medyczny powinien podjąć współpracę z Policją w procedurze zabezpieczenia śladów, przy użyciu zestawu kryminalistycznego. Postępowanie z użyciem dostarczonego przez policję zestawu kryminalistycznego umożliwi zabezpieczenie dowodów przestępstwa przed ich utratą. Procedura zabezpieczenia dowodów ma na celu identyfikację sprawcy oraz dochodzenie sprawiedliwości na drodze sądowej.

Przypomnienia wymaga również stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnianiu przestępstwa ściganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określa procedura pod nazwą „Niebieskie Karty". Została ona ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). Uzupełnianie Niebieskich Kart jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania przez Państwa działań w ramach procedury „Niebieskie Karty" oznacza utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzywdzonych.

Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia o postępowanie zgodnie określonymi procedurami zarówno w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom przemocy seksualnej jak i ofiarom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do Państwa należy udzielanie niezbędnych świadczeń medycznych ofiarom przestępstwa oraz zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Formularz niebieskiej karty dostępny jest stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/209/1245/1

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

Aleksander Sopliński

List do Pacjentów

Kraków, dn. 29.03.2014 r.

Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci,

wydłużające się kolejki, zatłoczone przychodnie, brak szybkiego dostępu do lekarzy i badań specjalistycznych są Państwu powszechnie znane. Z czego to wynika? Z opieszałości lekarzy? Niekoniecznie. Z ich bezradności wobec systemu, którego są ogniwem? Zdecydowanie tak.

Służba zdrowia to tylko małe ogniwo w systemie państwowym, który nie funkcjonuje dobrze. Skutki już znamy, ale jakie są przyczyny? Przygotowaliśmy podsumowanie niektórych problemów, o których pacjenci nie zawsze wiedzą. Chcielibyśmy podkreślić, że my – Lekarze, jesteśmy po Państwa stronie. Gdzie powinniśmy szukać rozwiązania? W dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Przede wszystkim jednak w nacisku opinii publicznej na państwowy system zarządzania służbą zdrowia.

Problem 1
NFZ nie da więcej

Pośrednikiem pomiędzy lekarzem, a ubezpieczonym pacjentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. On rozdziela pieniądze na leczenie w szpitalach i przychodniach. Jeśli szpital lub przychodnia przyjmie zbyt wielu chorych lub wykona zbyt dużo badań i zabiegów, NFZ odmawia pokrycia ich kosztów. To właśnie dlatego mimo np. wolnych łóżek w klinice, pacjent musi czekać na zabieg. Spróbujmy więc wspólnie doprowadzić do  zniesienia limitów NFZ w przychodniach, ambulatoriach i szpitalach.

Problem 2
Wydłużające się kolejki

Każdy człowiek chce i ma prawo do uzyskania jak najszybszej porady lekarza i podjęcia właściwego leczenia. Rozumiemy to. Rozumiemy również, że pacjenci, chcąc ominąć ciągle wydłużające się kolejki, korzystają z usług medycznych świadczonych w szpitalach, przez oddziały ratunkowe zwane SOR-ami. Pamiętajmy jednak- oddziały te mają, na zasadzie ostrego dyżuru, służyć pacjentom natychmiastową pomocą w przypadku urazu lub nagłej choroby, grożącej utratą życia lub kalectwem.  Chcielibyśmy więc prosić Państwa o nie obciążanie oddziałów ratunkowych, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne. Przedstawione przez ministra zdrowia propozycje zmian być może (choć mamy wątpliwości) poprawia sytuacje w onkologii ale na pewno nie poprawią sytuacji w pozostałych dziedzinach medycyny, tym bardziej, że skrócenie kolejek w jednym zakresie spowoduje wydłużenie w innym.

Problem 3
Coraz droższe leki

Fundusz Zdrowia wymaga od nas – Lekarzy, podpisania umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane. Przepisy są skomplikowane. Ten sam lek może być refundowany, częściowo refundowany bądź nierefundowany w ogóle – wszystko w zależności od choroby. Listy leków wciąż są zmieniane – z reguły co dwa miesiące. Za pomyłkę w recepcie lekarz jest karany i to wysoko. Prosimy zatem – nie dziwcie się Państwo,  że część lekarzy nie chce podpisywać umów na wypisywanie recept na leki refundowane, a pozostali marnotrawią czas przeznaczony dla pacjenta, na żmudne analizowanie, co się komu należy.

Polska na tle Europy

Niezdrowa sytuacja służby zdrowia powoduje, że zostało nadszarpnięte zaufanie pacjentów do lekarzy. To przykre, bo starając się leczyć zgodnie z aktualną wiedzą i zaangażowaniem, wprost toniemy w biurokratycznych nakazach. Większość z nas pracuje z zaangażowaniem, oddaniem i poświęceniem będąc wiernymi przysiędze Hipokratesa: „Dobro pacjenta najwyższym celem!” Prawdziwym lekarstwem na choroby polskiej służby zdrowia są: zmiany w przepisach, zwiększenie liczby lekarzy i przede wszystkim zwiększenie nakładów na zdrowie. Bo jak na razie Polska przeznacza zaledwie 740 euro na jednego mieszkańca i źle wypada na tle swoich europejskich sąsiadów. Wydatki na zdrowie przypadające na jednego mieszkańca Europy wynoszą średnio w 28 państwach UE – 2028 euro. W Niemczech – 2813 euro, Austrii – 2359 euro, Wielkiej Brytanii – 2240 euro. Nawet biedna Grecja przeznacza na obywateli swojego państwa po 1736 euro. A nasi najbliżsi sąsiedzi Czechy  –  1281 euro i Słowacja – 1032 euro. Za Polską już jest tylko Łotwa. Czy koniecznie chcemy dać się jej wyprzedzić? Bez nacisku opinii publicznej, a więc Was, Drodzy Pacjenci, tak się właśnie stanie.

Jak zmienić tę sytuację?

Drodzy Pacjenci. Raz po raz piszemy o nacisku opinii publicznej, o tym, byście nas wsparli, pomogli w dokonaniu zmian. Pamiętajcie proszę o Waszym i Naszym zdrowiu podczas zbliżających się wyborów. Tylko wspólne działanie polityków wszystkich opcji może zmienić obecną sytuację.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie

 Pobierz List do Pacjentów

Zasady postępowania w przypadkowej hipotermii

 

Szanowni Państwo.

Zwracamy się do Państwa z propozycja współpracy w dziedzinie leczenia tzw. przypadkowej hipotermii. Śmiertelność z powodu wychłodzenia w Polsce wynosi, według oficjalnych danych, 328 do 606 osób rocznie (dane GUS 2008-2010 r.). Szacuje się jednak, że liczba ta może być nawet kilkakrotnie większa.

Małopolska, z racji ukształtowania powierzchni i warunków klimatycznych może być rejonem szczególnie zagrożonym pod względem zapadalności. Głębokie stadia wychłodzenia wymagają zastosowania specjalnych technik, ale efekty leczenia są zwykle pomyślne. Z końcem ubiegłego roku opracowaliśmy procedurę ogrzewania pozaustrojowego dorosłych pacjentów w stadium głębokiej hipotermii. W chwili obecnej procedura obowiązuje na terenie województwa małopolskiego. Podjęliśmy współpracę z jednostkami ratownictwa medycznego, utworzyliśmy schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Projekt realizujemy przy współpracy z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego województwa małopolskiego, centrum dyspozytorskim Kraków, Tarnów, Pogotowiem Ratunkowym województwa małopolskiego, Komendą Wojewódzką Policji oraz Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym grupa Jurajska, Beskidzka, Podhalańska, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi województwa małopolskiego.

W okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. telefonicznie skonsultowaliśmy 7 pacjentów – 2 pacjentów spełniało kryteria leczenia pozaustrojowego i z powodzeniem wykonaliśmy zabieg wszczepienia ECMO. Przeprowadziliśmy procedurę leczenia pozaustrojowego z bardzo dobrym efektem klinicznym.

W przypadku podejrzenia wystąpienia hipotermii głębokiej bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem ds. leczenia hipotermii głębokiej który dostępny jest pod numerem alarmowym 501039462.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

W załączniku umieszczamy schemat postępowania, procedurę oraz kartę kwalifikacyjną leczenia pozaustrojowego hipotermii głębokiej.

 

 

Procedura leczenia pozaustrojowego hipotermii głębokiej dostępna jest na stronie: www.hipotermia.edu.pl .

Z wyrazami  szacunku,

dr n. med. Tomasz Darocha
lek. med. Sylweriusz Kosiński
dr hab. n. med. Rafał Drwiła
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

 Procedura opieki medycznej pacjentów w stadium głebokiej hipotermii
 Karta kwalifikacyjna pacjentów w stadium głebowkiej hipotermii do leczenia pozaustrojowego

Adres do korespondencji:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-207 Kraków
Tel. 502664128

 

Zwycięski bój z Ministerstwem Zdrowia!

Od chwili reaktywowania, czyli od blisko 25 lat, samorząd lekarski w całej Polsce wykonuje zadania przejęte od administracji państwowej, takie jak: wydawanie praw wykonywania zawodu, rejestr lekarzy, działalność OROZ i OSL, itp.
 
Za tę pracę Skarb Państwa, a ściślej Ministerstwo Zdrowia winno pokrywać wszelkie koszty. Tak stanowiła ustawa o izbach lekarskich z maja 1989 roku. Środki na realizację tych zadań powinny być zarezerwowane w budżecie państwa i poprzez MZ winny być przekazywane izbom lekarskim.
 
Tymczasem, mimo że rok rocznie występowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pokrycie tych kosztów, nigdy w historii samorządności lekarskiej, nie otrzymywaliśmy ich w rzeczywistej wysokości, z reguły MZ przekazywało 30% poniesionych przez nas kosztów i to w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego.
 
Ponieważ żadne interwencje nie skutkowały, w żaden sposób nie mogliśmy się porozumieć w tej kwestii z MZ, postanowiliśmy wkroczyć na drogę sądową. Cztery lata temu, w naszym imieniu, pani mecenas Agnieszka Nawara-Dubiel, związana wtedy z Biurem Radców Prawnych OIL w Krakowie, złożyła w imieniu krakowskiej Izby pozew o zwrot naszych nakładów, w wysokości przynajmniej kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników wykonujących ww. czynności administracyjne. W związku z nominacją pani mec. Agnieszki Nawary-Dubiel, która objęła stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym, sprawę przejęła w naszym imieniu mec. Anna Gut, z Zespołu Radców Prawnych OIL w Krakowie.
 
Niestety, w pierwszej instancji ponieśliśmy sromotną porażkę, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. Nie zgadzając się z tym wyrokiem, a zwłaszcza z uzasadnieniem wyroku pierwszej instancji, postanowiliśmy złożyć apelację do Sądu drugiej instancji.
 
I tu wygraliśmy! Uzasadnienie pierwszej instancji Sądu Rejonowego zostało odrzucone. Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział I Cywilny jednoznacznie wskazał, iż Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z zapisami wspomnianej Ustawy o izbach lekarskich, powinno pokrywać w pełni (a nie częściowo koszty) związane z realizacją zleconych nam zadań, rezerwując na ten cel środki w budżecie.
 
Wyrok Sądu jest ostateczny, potwierdził słuszność naszych roszczeń. Wygrywając proces z Ministerstwem, musieliśmy jeszcze poczekać na decyzję Sądu Najwyższego, do którego Prokuratoria Generalna, działająca w imieniu Ministra Zdrowia zwróciła się o kasację wyroku. Ale Sąd Najwyższy, rozpatrując wniosek Prokuratorii, w dniu 20 grudnia 2013 roku oddalił kasację, uznając wyrok Sądu drugiej instancji za zasadny.
 
Jak widać, warto czasami dociekać swoich racji, nawet w walce z tak potężnym przeciwnikiem, jakim w tym wypadku było Ministerstwo Zdrowia. Ale byliśmy uparci i jako jedyna izba w Polsce, osiągnęliśmy, że tak powiem historyczny sukces w walce o swoje prawa.
 
Oczywiście, dzięki tej wygranej, będziemy próbować odzyskać należne nam środki za lata 2009-2013 (starsze roszczenia się przedawniły). Wg naszych wyliczeń kwota jaka powinna zasilić konto OIL w Krakowie to ok. 1,5 mln złotych. W sytuacji, gdy rozpoczynamy generalny remont siedziby naszej izby, (też przecież odzyskanej od Państwa przed 4 laty) na pewno się przydadzą. A nasza siedziba służyć będzie kolejnym pokoleniom lekarzy.
 
Andrzej Matyja

20 lat współpracy z Białorusią – podpisanie umowy Grodno-Kraków

Od blisko 20 lat trwa współpraca na niwie medycznej lekarzy Obwodu Grodzieńskiego i Małopolski. Lekarze białoruscy przyjeżdżają na parotygodniowe staże do krakowskich szpitali, lekarze z Małopolski wyjeżdżają do Grodna z odczytami i prezentacjami, a pośredniczy w tym Izba Lekarska. Szczególne zasługi w tym względzie położył dr Adam Wiernikowski, reprezentujący nasz samorząd od III kadencji.

Po ostatniej wizycie naszej delegacji na Białorusi jesienią 2013 postanowiono tę współpracę ująć w ramy prawne. 24 stycznia 2014 roku gościł w Krakowie dr Andrzej Striżak (z Małżonką), dyrektor Wydziału Zdrowia w Grodnie, który podpisał w siedzibie Izby stosowne „Porozumienie o współpracy”, z reprezentującym Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, prezesem prof. Andrzejem Matyją.

„Porozumienie” przewiduje wymianę doświadczeń zawodowych i organizacyjnych w postaci inicjatyw edukacyjno-naukowych, wspólną organizację imprez sportowych i kulturalnych, wzajemne staże naukowo-szkoleniowe itp.

O tym, jak wygląda ochrona zdrowia na Białorusi przeczytacie Państwo w wywiadzie z dr. A. Striżakiem. W wielu wypadkach można z niej brać przykład, bo nasz obraz medialny Białorusi nie grzeszy obiektywizmem.

W skromnej uroczystości w Izbie gościli z tej okazji m.in. Sekretarz Rady Miasta Krakowa Paweł Stańczyk, z-ca dyr. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anita Orzeł Nowak, członkowie Prezydium ORL. Wzajemna wymiana upominków (otrzymaliśmy reprodukcję średniowiecznej grafiki Grodna) zamknęła uroczystość.

Poniżej relacja wideo z Kroniki Krakowskiej TVP3 Kraków z dnia 24.01.2014 r.

– więcej »

Nowe władze Izby

Szanowni Państwo
 
Dobiegły końca wybory do Samorządu Lekarskiego VII kadencji. Uprzejmie informujemy, że decyzją XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, odbytego w dniu 22 listopada 2013 r., wybrane zostały nowe władze naszej Izby.
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został, po raz drugi, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, zaś stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będzie lek. dent. Anna Kot.

Pełne dane odnośnie nowego składu stanowisk i organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie znajdą Państwo w oficjalnych Obwieszczeniach ustępującej Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

Uwaga na oszustów!

Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych ostrzega na swojej stronie internetowej przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi polegającymi na wyłudzaniu opłat od przedsiębiorców.

„GIODO informuje, że nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji ani nie oferuje kupna gotowego wniosku rejestracyjnego. Nadawcą tego typu korespondencji, mimo iż jest opatrzona logo GIODO, nie jest Urząd. Firma, która rozsyła takie pisma działa niezgodnie z prawem.”

Ważne. Komunikat w sprawie reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przedstawiło do konsultacji zbiór reguł dotyczących tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
 
Zgodnie z komunikatem w celu uzyskania materiału wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: p1_info@csioz.gov.pl , podając w tytule maila treść: "Udostępnienie Reguł Tworzenia EDM". Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl
 

Fajna dziewczyna, z katastrofy

2050 zł na rehabilitację, albo na adwokata, a może na śpioszki dla trzyletniej córeczki zebrali – dla Magdy Sipowicz ze Skawiny (lat 29), tłumaczki języka migowego, jednej z 57 ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach – uczestnicy posiedzenia Komisji Stomatologicznej ORL, którzy 23 marca 2013 roku obradowali w Osieczanach.
 
Sporo jak na 30 uczestników zebrania. Maleńko w porównaniu do… potrzeb.
 
Panią Magdę z mężem przyprowadziła do Izby doktor Anna Kot, formalnie I zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, prywatnie lwica o gołębim sercu (jak ona to godzi z zawodem dentysty), dobry duch Izby, niedawna laureatka konkursu na najlepszą nalewkę. Przyprowadziła, bo wspólnie z doc. Jolantą Pytko-Polończyk przeczytały w „Dzienniku Polskim”, w trakcie wspomnianego posiedzenia, opis tragedii, której doświadczyła jedna z uczestniczek katastrofy, mieszkająca w Skawinie – i obie Panie o podobnej uczuciowości postanowiły działać, i to natychmiast.
 
A proza całej tej historii jest nie do pozazdroszczenia. Od katastrofy (upamiętnionej żałobą narodową), minął już przeszło rok. Natomiast „Przewozy Regionalne” nie zdążyły jeszcze nawet wysłać 57 ofiarom, przeproszenia. Zaś Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO-Hestia, ich formalny przedstawiciel, miga się i kręci z uzgodnieniem odszkodowania całą mocą swoich służb prawniczych, które pewnie pracują społecznie.

– więcej »

Prośba o aktualizację danych teleadresowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku ze zbliżającymi się wyborami na Delegatów VII Kadencji, które odbywać się będą zgodnie z nowym regulaminem czyli drogą korespondencyjną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji Waszych adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji, co umożliwi prawidłowe i skuteczne dostarczenie materiałów wyborczych!

Aktualizacji można dokonać

 • osobiście w Biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a (parter),
 • drogą mailową na adres: rejestr57@hipokrates.org
 • telefonicznie:  12  619 17 16

Gorąco apelujemy o uaktualnienie powyższych danych!

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Informacje dotyczące zakresów numerowych recept

Uprzejmie przypominamy, że od 1 kwietnia 2013 obowiązują druki recept dla których numery rozpoczynają się od cyfr:

02 – dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu.
Na drukach tych obowiązują kody kreskowe dla numeru  REGON oraz numeru prawa wykonywania    zawodu lekarza!

07- dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Na drukach tych także obowiązują kody kreskowe dla numeru REGON oraz numery prawa wykonywania zawodu lekarza.

Druki recept różowych zastąpione są receptami w kolorze białym (!) z adnotacją Rpw.

Recepty z zakresem numerycznym zaczynającym się od cyfr 01.. wypisane z data do końca marca można realizować na refundację w terminie ich ważności, tj. 14 dni recepty różowe i 30 dni recepty białe.

Informacja MZ w sprawie wykazu leków refundowanych

Publikujemy poniżej informację Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy w związku z publíkacją Obwieszczenia Ministra Zdrowìa w sprawìe wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenìa żywìeniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 roku. Zawiera ona m.in. sporo wskazań dla stosowań leków poza CHPL, zwłaszcza jeśli chodzi o heparyny drobnocząsteczkowe.

pdf Informacja MZ

Komunikat w sprawie druków recept

Informujemy, że do Izby napływają informacje o pomyłkach w wydrukach recept. Dotyczy to głównie numeru REGON i prawa wykonywania zawodu. Apelujemy o zwracanie uwagi na prawidłowość wydruków przy ich odbiorze z drukarni. W przypadku stwierdzenia pomyłki proponujemy umieszczenie na rewersie recepty pieczątki zawierającej numery REGON i prawa wykonywania zawodu.

Informacja dotycząca zasad realizacji recept lekarskich

Informacja
dla farmaceutów i lekarzy dotycząca zasad realizacji recept lekarskich
w związku ze sposobem przepisywania ilości leku oraz wielkości opakowań.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad realizacji recept lekarskich w kontekście sposobu przedstawienia na recepcie ilości leku oraz wielkości opakowania.
 
W załączeniu przedstawimy treść korespondencji prowadzonej pomiędzy
pdf Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie a
pdf Ministerstwem Zdrowia .

 
Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473

Informacja z NFZ o receptach bez REGON-u

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji możliwości wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemających zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarządzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane wśród lekarzy mogących zawrzeć taką umowę wymieniła również lekarzy nie mających takiej praktyki, a pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o pracę lub umowy-zlecenia w podmiocie, z którym NFZ nie ma podpisanej umowy na świadczenia zdrowotne.

Wątpliwości, jakie pojawiały się w tej kwestii, wynikały z treści obowiązującego do 29 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU poz. 260), które obligowało lekarza do umieszczania numeru REGON na recepcie. Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., expressis verbis wskazała, że dane osoby uprawnionej wpisywane na recepcie obejmują numer REGON wyłącznie wtedy gdy osoba uprawniona taki numer posiada.

Tak zapisana fakultatywność wpisywania numeru REGON rozwiała wszelkie dotychczas pojawiające się wątpliwości odnośnie do możliwości zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych przez lekarzy wykonujących zawód w innych formach niż wskazane w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ

Uwaga! Czas na sprawozdania statystyczne za 2012 rok


Informacja dla praktyk lekarskich z województwa małopolskiego
Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że realizując zadania na rzecz  Wojewody Małopolskiego będzie zbierał i analizował sprawozdania o symbolu MZ.
 
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1030 z późn. zm.). Przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną, a w opracowaniach stosowana jest nieidentyfikalność danych jednostkowych.
 
Grupowe i indywidualne praktyki lekarskie zobowiązane są do wypełnienia tych formularzy sprawozdawczych, które odnoszą się do prowadzonej przez nie działalności. Szczegóły dotyczące rodzajów formularzy, które dana praktyka powinna wypełnić, terminów i form przekazania przedstawia poniższa tabela.

– więcej »

Małopolska wybrała najlepszych lekarzy i przychodnie roku 2012!

Pacjenci małopolskich placówek i szpitali nagrodzili pracę lekarzy oraz przychodni z województwa małopolskiego po raz dziewiąty. Laureatów poznaliśmy 19 stycznia podczas uroczystej Gali w hotelu SWING w Krakowie, gdzie zostali uhonorowani dyplomami i statuetkami.

W Plebiscycie, w którym oddano 15 000 głosów, najlepszymi lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej minionego roku zostali: Janusz Bolt ze Specjalistycznego Centrum Diagnostyczno – Zabiegowego „Medicina”, Danuta Kwinta z Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie oraz Monika Brożek z Centrum Medycznego VADIMED.

Lekarzami-specjalistami roku 2012 zostali: Andrzej Fugiel – nefrolog, hipertensjolog z NZOZ „Jedynka” Nowy Sącz, Krzysztof Pach – chirurg ogólny ze Specjalistyczne Centrum Diagnostyczno – Zabiegowe „Medicina” i Marta Myślińska-Tomczuk – spec. chorób wewnętrznych z przychodni „Medycyna Rodzinna LUXMED”.
Najlepsi lekarze dentyści to: Maria Kostrzewa-Seyoum, Gabinet Stomatologiczny „Seyoum” z Brzeska, Katarzyna Łukasik – NZOZ Świątniki Górne oraz Krystyna Banaś-Głąb  z Krakowa.

Centrum Leczenia Chorób Serca i Naczyń UNICARDIA
z Krakowa,  Centrum Medyczne VADIMED, Kraków oraz NZOZ „Jedynka” z Nowego Sącza to najbardziej cenione przez pacjentów placówki medyczne.

Galę uświetniła obecność przedstawicieli patronów honorowych: pana Pawła Stańczyka – Sekretarza Miasta Krakowa oraz pani Małgorzaty Jantos – Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa, władz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie: prof. dr hab. med. Andrzeja Matyi, dr Jerzego Friedigera, dr Jacka Tętnowskiego. W uroczystości wzięli udział także zarządzający Gazetą Krakowską: prezes Bernadetta Podlińska i redaktor naczelny Wojciech Harpula.

Tegoroczna edycja Plebiscytu była dziewiątą – odbywa się on od 2004 roku i zakorzenił się już w świadomości zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Głównym celem organizatorów – Gazety Krakowskiej i Agencji PR Image Line Communications jest nagrodzenie lekarzy i przychodni województwa małopolskiego najbardziej cenionych przez pacjentów. Dzięki temu przedsięwzięciu, otoczonemu opieką władz Małopolski: pana Marszałka Marka Sowy, pana Wojewody Jerzego Millera oraz pana Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, idea wyróżniania pracy lekarzy oraz budowania relacji z pacjentem, opartej na zaufaniu jest stosowana w powszechnej praktyce.

 
Jak podkreślił prof. Andrzej Matyja: Kontakt z pacjentem i niesienie mu pomocy powinny dawać satysfakcję każdemu lekarzowi. Każdy z nas na pierwszym miejscu powinien stawiać pacjenta, nie biurokratyczne przepisy. Plebiscyt „Lekarz Roku” to okazja, by pokazać przedstawicieli świata medycznego, którzy w swojej pracy dbają o życzliwą, „ludzką” relację z chorymi, służą pomocą, a drzwi ich gabinetów są zawsze otwarte. To właśnie pacjenci, naszymi rękami, obdarowują ich nagrodą.

Plebiscyt nie odbyłby się bez wsparcia ze strony Partnerów: grupy TEVA, banku CITI HANDLOWY, firmy Volvo Wadowscy, KOBE, Ustronianki z Jodem, firmy Bielenda oraz Green Hotel & SPA, a także opiece medialnej: Radia PLUS, TVP Kraków, „Rynku Zdrowia” oraz „Menedżera Zdrowia”. Galę zakończył występ Anny Dudek – finalistki IV edycji „Mam Talent”.

 
{jgxgal folder:=[pic/lekarzroku2012] title:=[Uroczysta Gala Lekarz i Przychodnia roku 2012] cols:=[5]}  

Komunikat w sprawie systemu informatycznego eWUŚ

Koleżanki i Koledzy

Poniżej informacje w sprawie wdrożenia systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) przesłane z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

– więcej »

Odeszła Pani Basia!

 mgr Barbara Klec
ur. 21 lipca 1950 roku
zm. 13 stycznia 2013 roku
Odeszła Pani Basia! Od reaktywowania samorządu związana z Biurem Izby, od dwunastu bez mała lat szefowa jej finansów. Miała zaledwie 63 lata. Przy dzisiejszym postępie medycyny można zaryzykować pogląd, że zmarła „bardzo młodo", zwłaszcza w kontraście z jej miłym, pogodnym usposobieniem, z jej ciepłem, otwartością, wieczną ciekawością świata.
 
Była perfekcjonistką. Analityczny umysł. Skrupulatna do bólu. Wciąż targała do domu jakieś papiery, bo chciała sprawdzić… Współpracownicy zapamiętali jej jakiś wyjazd szkoleniowo-integracyjny sprzed lat, kiedy nie było jeszcze laptopów. W upalne przedpołudnie, w kostiumie kąpielowym, rozłożyła przy basenie koc, a na nim całą stertę arkuszy finansowych do kontroli. Nie mogła przecież tracić czasu.
 
Matczyna wobec personelu, nigdy nie podnosiła głosu. Ale też mając niekiedy odmienne zdanie od zwierzchników, uporczywie podtrzymywała swoje stanowisko. Legalistka. Żadne namowy nie były w stanie skłonić jej do naruszenia litery prawa. Delikatnie, grzecznie, z taktem pozostawała przy swoim zdaniu.

– więcej »

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – odpowiedź NFZ

Koleżanki i Koledzy.

W wyniku naszych rozmów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim  NFZ dotyczących pism w sprawie refundacji recept, otrzymaliśmy komunikat, który zamieszczamy poniżej:

Komunikat dla lekarzy, którzy otrzymali korespondencję związaną z wystawianiem recept
bez uprawnień

W nawiązaniu do korespondencji dotyczącej wystawiania recept bez uprawnień, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje:

Lekarze wytypowani zostali na podstawie przekazanych przez apteki danych elektronicznych o zrealizowanych receptach. Dane te zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny ściśle odpowiadać informacjom umieszczonym na receptach. Celem prawidłowej identyfikacji „bezprawnie” wystawionych recept, z aptek pobrane zostały ich kserokopie, których treść weryfikowana jest z posiadanymi danymi elektronicznymi.

Prowadzona weryfikacja wykazuje szereg błędów powstałych na etapie realizacji recept w aptekach, które przekazywane są następnie do MOW NFZ w postaci sprawozdań elektronicznych. Najczęstsze błędy dotyczą źle sprawozdawanych numerów REGON, numerów pwz, co wpłynęło w konsekwencji na nieprawidłową identyfikację części lekarzy wystawiających recepty oraz świadczeniodawców, w ramach których zostały wystawione.
W wyniku tego doszło do sytuacji, w której lekarze otrzymali pisma pomimo prawidłowego wystawiania recept, co oczywiście nie było zamierzonym działaniem MOW NFZ.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim lekarzom, którzy udzielili wyjaśnień w tej sprawie, a wszystkich tych, którzy zostali tą sytuacją bezpośrednio dotknięci bardzo przepraszamy.
Obecnie Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ szczegółowo weryfikuje każdy przypadek, a wyniki przygotowane zostaną po zakończeniu prowadzonej analizy kserokopii recept.
Każdy z lekarzy, który otrzymał przedmiotowe pismo zostanie poinformowany o ostatecznych wynikach weryfikacji.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473, 493

Uwaga – praktyki lekarskie!

Uwaga
Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki lekarskie

Przypominam, że okres dostosowawczy do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dla praktyk lekarskich i dentystycznych mija 31 grudnia 2012 roku.

Uaktualnienie wpisu do rejestru praktyk prywatnych – KROK PO KROKU

W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz 739) przypominam o obowiązku posiadania:

 1. Regulaminu praktyki doc  Wzór Regulaminu Organizacyjnego Praktyki   (miejscem przechowywania regulaminu jest Państwa gabinet)

 2. Cennika

Prezes

Uwaga od 1 stycznia zmiany na receptach

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2013 r. umieszczane na recepcie wystawianej na leki refundowane: numer prawa wykonywania zawodu, numer recepty nadawany przez oddział NFZ oraz dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON muszą być odzwierciedlone w formie kodu kreskowego.

Recepty z kodem kreskowym można drukować poprzez Portal Personelu na stronie NFZ https://personel.nfz-krakow.pl/ lub przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania lub zlecenia ich wydruku w drukarniach.

Podkreślamy, iż dotyczy to recept wystawianych na leki refundowane – zarówno recept świadczeniodawców jak i recept wystawianych w prywatnych praktykach.

Poniżej zamieszczamy rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. O omawianej powyżej sprawie stanowią przepisy § 32 w powiązaniu z § 3 ust. 5 i 7.

 Rozporządzenie MZ w sprawie recept

Adresy drukarni, które drukują recepty z kodami kreskowymi (lista będzie uzupełniana):

 1. Medycyna Praktyczna, ul. Krakowska 41, Kraków
 2. DM Projekt
  ul. Reymonta 11 (DS Nawojka)
  30-059 Kraków
  tel. 884 380 650, 516 316 740
  fax. 12 376 70 26
  e-mail: biuro@druki-medyczne.pl
  strona internetowa: www.druki-medyczne.pl
  zamówienia: telefoniczne, faxowe i e-mailowe przyjmowane całą dobę!
 3. PPU "Dex-Druk" s.c
  ul. W.Łokietka 93
  31-263 Kraków
  tel. 12 415 63 03
  e-mail: biuro@drukimedyczne.pl, biuro@dex-druk.pl
  strona internetowa: www.drukimedyczne.pl, www.dex-druk.pl

“Premierze pomóż” – film na temat refundacji

Film na temat refundacji p.t. "Premierze pomóż" opublikowało Wydawnictwo Medycyna Praktyczna na swoim portalu: http://www.mp.pl/premierzepomoz/
 
Film pojawił się obok apelu skierowanego do Premiera RP Donalda Tuska, którego treść poparła Naczelna Izba Lekarska.
 
{youtube}OQjyENgCgCY{/youtube}

II etap Plebiscytu Lekarz i Przychodnia Roku 2012 w Małopolsce trwa

Zakończył się pierwszy etap Plebiscytu Lekarz i Przychodnia Roku 2012 w Małopolsce. Od 23 listopada można głosować na zakwalifikowanych kandydatów na kuponach drukowanych codziennie przez Gazetę Krakowską lub przez wysłanie SMS – kupując e-wydanie Gazety.
 
Głosować można od 23 listopada do 28 grudnia (kupony) oraz od 23 listopada do 3 stycznia 2013 r. (SMS).
Lista kandydatów dostępna na stronach: www.lekarz-roku.pl oraz www.krakow.naszemiasto.pl .
Można wysłać dowolną liczbę kuponów i SMS.
 
 
Plebiscyt Lekarz i Przychodnia Roku w Małopolsce odbywa się po raz dziewiąty.
W pierwszym etapie pacjenci mogli zgłaszać swoich ulubionych lekarzy i placówki. Kapituła Plebiscytu zakwalifikowała 48 lekarzy oraz 17 przychodni i szpitali z terenu województwa małopolskiego. Rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2013 roku: podczas uroczystej Gali 19 stycznia w hotelu Swing w Krakowie laureaci zostaną nagrodzeni.

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – ważne

Koleżanki i Koledzy.
 
W nawiązaniu do poniższych komunikatów, po porozumieniu z Prezesami Okręgowych Rad Lekarskich z Polski informuję, że cała akcja skierowana przeciwko lekarzom odbyła się na polecenie Centrali NFZ a Oddziały jedynie wykonywały zarządzenie Prezesa NFZ.
 
Uważam, że rozpętanie przez kolejnego Prezesa NFZ sporu związanego z refundacją leków jest szkodliwe społecznie i spowoduje utrudnienia w dostępie pacjentów do leków refundowanych, ponieważ w świetle przedstawianych zarzutów wielu lekarzy zaprzestanie w ogóle wypisywania recept na leki refundowane (chyba że taki jest cel działań Prezesa NFZ).
 
W związku z tym proponuję Koleżankom i Kolegom, którzy otrzymali pismo z MOW NFZ wysłanie odpowiedzi o treści jak niżej:
 
Miejscowość …… data …………
Pani
Barbara Bulanowska
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia…., znak….wyjaśniam, że wystawiam recepty refundowane jako lekarz zatrudniony u świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, na rzecz świadczeniobiorców – pacjentów mojego pracodawcy, na drukach otrzymanych od niego recept o indywidualnych numerach przydzielonych przez NFZ. 
 
Oznacza to, że nie wypisuję recept bezprawnie. W związku z powyższym wzywam Panią do wskazania enumeratywnie recept wystawionych przeze mnie, zdaniem Pani, bezprawnie oraz  podstawy prawnej rzekomej bezprawności mojego działania, a także podstawy prawnej  obowiązku zaprzestania wystawiania przeze mnie recept. Postępuję bowiem zgodnie z prawem, działając na podstawie przepisów ustaw wymienionych przez Panią w piśmie.
 
Insynuacje o rzekomym moim bezprawnym działaniu uważam za naruszającą moje dobra osobiste, a uwagi o konieczności zawarcia przez mnie odrębnej umowy na wystawianie recept refundowanych za próbę świadomego wprowadzenia mnie w błąd celem wyłudzenia zawarcia przeze mnie umowy z NFZ na refundacje recept, w sytuacji gdy nie jestem do tego zobowiązana/ ny .

 

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – uzupełnienie

Koleżanki i Koledzy

W ślad za wczorajszym komunikatem, w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wiadomość z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, tekst poniżej:

"W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali PT lekarze wystawiający recepty refundowane w przypadku braku zawartej umowy upoważniającej, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje.

Przesłana korespondencja dotyczy wyłącznie lekarzy, którzy w momencie wystawiania recepty refundowanej:

 1. nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a udzielane świadczenia finansowane są ze środków publicznych

  lub

 2. nie mają podpisanej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w przypadku kiedy wystawiają recepty refundowane w gabinetach prywatnych lub innych jednostkach nieposiadających umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tj. prowadzących jedynie działalność komercyjną."

Ważny komunikat w sprawie recept!

Koleżanki i Koledzy.

W związku z informacjami o otrzymywaniu przez Was pism z NFZ w sprawie bezprawnego wypisywania recept refundowanych, jestem tak samo zaskoczony, w związku z czym spotykam się w najbliższy poniedziałek (tj. 26.11.br.) z Dyrekcją MOW NFZ w tej sprawie.
 
Prosimy o powstrzymanie się od jakichkolwiek kroków (niepodejmowania pochopnych działań) do czasu ukazania się komunikatu na naszej stronie internetowej z instrukcją postępowania.

Prezes ORL w Krakowie
Prof. Andrzej Matyja

Komunikat Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy

Koleżanki i Koledzy
 
W związku z otrzymywanymi z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pismami zleconymi przez Centralę NFZ a dotyczącymi wypisywania recept refundowanych bez stosownej umowy upoważniającej, uprzejmie informuję:
 
Na polecenie Centrali NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki skierował do części Koleżanek i Kolegów pismo z prośbą o wyjaśnienia co do wypisywania recept refundowanych.
 
Cały czas trwają prace weryfikacyjne po stronie NFZ, na podstawie kserokopii recept pobranych z aptek, ze względu na duże ilości błędów leżących zarówno po stronie NFZ, aptekarzy jak i lekarzy.
 
W chwili obecnej ww. pismo nie stanowi żadnego wezwania do zapłaty ani nie jest podstawą do zwrotu kosztów refundacji.
 
Dlatego też, zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o spokojne wyjaśnienie wszelkich związanych z tym wątpliwości (osobiście, listownie lub drogą mailową)
 
W razie podjęcia przez Centralę NFZ decyzji o żądaniu zwrotu kosztów refundacji Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wystąpi zdecydowanie w obronie Koleżanek i Kolegów, nie wyłączając drogi sądowej.
 
Prezes
Andrzej Matyja

Światowy Dzień Osteoporozy 2012 – wideorelacja

Zapraszamy do obejrzenia filmu z obchodów Światowego Dnia Osteoporozy 2012 organizowanych przez krakowski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA.
Patronat nad wydarzeniem sprawował m. in. Prezes OIL prof. dr hab. med. Andrzej Matyja. Gratulujemy udanej imprezy.

{jgflv file:=[media/ifmsa_osteoporoza2012.flv] width:=[425] height:=[320] autostart:=[false]}

Plebiscyt Lekarz Roku 2012

Małopolska wybiera swoich ulubionych lekarzy i przychodnię

Lekarz roku 2012Czy lekarze w Polsce są doceniani? Czy ich praca w opinii publicznej jest uważana za wartościową? Często spotyka się głosy, że służba zdrowia w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia, ale ile osób, tyle opinii. Gdyby zapytać przechodniów o zdanie, codziennie znalazłaby się inna osoba, która potwierdziłaby, że wielu lekarzy poświęca swój czas chorym, dba o nich, a ich praca zasługuje na uznanie.

Idea Plebiscytu Lekarz i Przychodnia Roku zrodziła się właśnie po to, by promować wzorową pracę, życzliwe podejście służby zdrowia w Polsce do pacjenta. Ma także za zadanie budowanie społecznego zaufania. Dlatego pacjenci, którzy chcą wyrazić swoją wdzięczność, mogą zgłosić ulubionego lekarza i placówkę medyczną na specjalnych kuponach drukowanych w „Gazecie Krakowskiej” codziennie od 26 października do 17 listopada, a następnie poprzez zagłosowanie na zakwalifikowanych kandydatów w okresie 23 listopada-22 grudnia (wypełniając kupon lub SMS-em).

 
Lekarze i placówki, którzy zwyciężą, zostaną nagrodzeni za swoja odpowiedzialną pracę podczas uroczystej Gali w styczniu 2013 roku, a wszyscy czytelnicy, którzy wezmą udział w Plebiscycie będą mieli okazję wygrać atrakcyjne upominki od sponsorów.

Organizatorami dziewiątej edycji Lekarza Roku są „Gazeta Krakowska”, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Agencja PR Image Line Communications. Projekt z roku na rok zdobywa coraz większe uznanie w środowisku medycznym, wśród mediów i władz lokalnych, a przede wszystkim przyczynia się do wzrostu zaufania pacjentów. Plebiscytowi patronują:  Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa oraz Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski.

 
Opiekę medialną sprawują „Gazeta Krakowska”, TVP Kraków, Radio Plus, „Menedżer Zdrowia” oraz Rynek Zdrowia.pl.
Dodatkowe informacje i regulamin na stronach:
www.lekarz-roku.pl oraz www.krakow.naszemiasto.pl .
 

– więcej »

Komunikat w sprawie programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich

W Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej nr 5/2012 na str. 59 ukazało się ogłoszenie Centrum Doradczego Prawa Medycznego zachęcające do skorzystania z jego oferty przygotowania programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich.

Informujemy, iż w/w ogłoszenie ma charakter komercyjny i pochodzi od podmiotu zewnętrznego nie związanego w żaden sposób z Okręgową Izba Lekarską w Krakowie.

W ogłoszeniu zawarto sformułowania, pozostające w Naszej ocenie w sprzeczności z obowiązującym prawem albowiem obowiązek opracowania i przedłożenia programu dostosowawczego dotyczy jedynie tych podmiotów, które zmian rzeczywiście będą musiały dokonać, nadto w żadnym wypadku nie można uznać faktu nie złożenia programu dostosowawczego za równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania praktyki.

Szerzej o programie dostosowawczym czytaj tutaj

Familijny Piknik Charytatywny

Serdecznie zapraszamy w najbliższę sobotę (20 października) na teren klubu WKS Wawel, przy ul. Podchorążych 3, na Familijny Piknik Charytatywny na rzecz Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei.

Będzie okazja do kibicowania drużynom: Żołnierzy, Dziennikarzy i Lekarzy, którzy walczyć będą o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka. Dzięki Wojskom Specjalnym będzie można zobaczyć nowoczesny sprzęt bojowy: Quady, Hummery, militaria, pokazy walk. Wolontariusze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei przekazali oryginalne obrazy z Afryki na aukcję, wylicytować będzie można także sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, historyczne wyposażenie kuchni i szpitala polowego – Dar Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża. Akademię Pierwszej Pomocy poprowadzi zmotoryzowana grupa ratowników medycznych R2. Oczywiście nikt nie zapomniał o dzieciakach, na które czekają liczne atrakcje i niespodzianki.

A poza udziałem w zaplanowanych atrakcjach, będzie można będzie zrobić coś pożytecznego, sięgając do domowej apteczki i dzieląc się niepotrzebnymi, napoczętymi nawet lekami, które zostaną przekazane na rzecz Przychodni dla Bezdomnych.
Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych, gwarantując dobrą pogodę i ciepły klimat imprezy :)

Czas trwania imprezy od 10:00 do 16:00.

Familijny Piknik Charytatywny

UWAGA! OSTRZEŻENIE przed kolejną próbą wyłudzenia nienależnych opłat

Koleżanki i Koledzy,

Niespełna miesiąc temu informowaliśmy o kierowanych do naszych lekarzy żądaniach opłat za umieszczenie rzekomego wpisu w tzw. Krajowym Rejestrze Informacji o Przedsiębiorcach.

Jak widać postępowania karne wszczynane przez organy ściganie nie do końca odstraszają kolejnych amatorów „łatwych pieniędzy”. Pojawiają się kolejne firmy, które z tego rodzaju działalności próbują uczynić sobie stałe źródło dochodu.

Ostatnio nowe spółki rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymują wezwania do uiszczenia opłaty za ogłoszenie wpisu do KRS w „Internetowym Rejestrze Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (IROMSIG)” lub „Centralnym Rejestrze Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego (CROMSIG)".

UWAGA: Komunikat w tej sprawie został już opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/monitor-sadowy-i-gospodarczy/

Oto treść tego komunikatu:

„Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych uprzejmie informuje, iż nie współpracuje z „Internetowym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” ani z „Centralnym Rejestrem Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, który podaje adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, oraz żadnymi innymi komercyjnymi publikatorami, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości – wydawca dziennika urzędowego Monitor Sądowy i Gospodarczy nie jest autorem postanowienia wydawanego przez Kancelarię Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego, będącego jednocześnie wezwaniem do wniesienia opłaty aktywacyjnej, jak również nie współpracuje z podmiotem używającym nazwy Kancelaria Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Informujemy, iż przedsiębiorcy nie są zobowiązani do uiszczenia opłat z tytułu publikacji na stronach tzw. „Internetowego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego”, „Centralnego Rejestru Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” i innych komercyjnych publikatorów ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a publikowane na tej stronie ogłoszenia nie pochodzą od wydawcy Monitora Sądowego i Gospodarczego i nie wywołują skutków prawnych.”

Prosimy Państwa o zachowanie czujności i spokoju oraz nie dokonywanie pochopnych wpłat.

Relacja z uroczystego wręczenia ograniczonych praw wykonywania zawodu

Paszport do Leśnej Góry
 
12 września, o 14.00, w wypełnionej do ostatniego miejsca auli PWST, rozpoczęło się tradycyjne już spotkanie władz samorządu lekarskiego w Krakowie z tegorocznymi absolwentami studiów medycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych uczelni medycznych, którzy przybyli odebrać swoje pierwsze, jeszcze tymczasowe Prawo Wykonywania Zawodu lekarza bądź lekarza dentysty. „To taki symboliczny moment – mówił gospodarz spotkania, prezes ORL prof. Andrzej Matyja – w którym z ławek uczelni przechodzicie pod skrzydła korporacji lekarskiej, w której pozostaniecie do końca Waszych dni wypełniania misji lekarza. Przed Wami jeszcze LEP lub L-DEP, coś w rodzaju „zielonego listka" na pierwsze podróże, a potem drugi etap zdobywania specjalizacji. Oby nie zabrakło dla Was za rok miejsc rezydenckich. Oby Wasza droga zawodowa była pasmem sukcesów".

– więcej »

Komunikat w sprawie druków recept

Koleżanki i Koledzy.

 
Przypominam, że lekarze, którzy nie podpisali po dniu 30.05.2012 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych nadal mogą korzystać z posiadanych, wcześniejszych druków recept, jednak wypisanie takiej recepty będzie skutkowało 100% odpłatnością za lek, co należy zaznaczyć w treści recepty, przy każdym wypisywanym leku lub skreślić jej numer identyfikujący (kod kreskowy), w przeciwnym razie lekarz będzie ponosił odpowiedzialność finansową wobec NFZ.
 
Lekarze, którzy zawarli po dniu 30.05.2012 r. umowy z NFZ upoważniające do wystawiania recept refundowanych mogą korzystać z dotychczasowych druków recept, aby wypisywać recepty refundowane, lecz nie dłużej niż do dnia 31.12.2012 r.
 
Prezes
Prof. Andrzej Matyja

 

Koncepcja funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie

Komunikat

Zarząd Powiatu Będzińskiego zaprasza do konsultacji branżowych do projektu przygotowanego przez powiat będziński, dotyczącego funkcjonowania będzińskiej części PZZOZ.

Zaproszenie kierowane jest do jednostek wykonujących działalność leczniczą, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.

Z uwagi na podejmowane przez Powiat Będziński działania dotyczące zmiany formy zarządzania w będzińskiej części PZZOZ Będzin, Zarząd Powiatu Będzińskiego zwraca się do zainteresowanych jednostek z propozycją do składania w terminie do dnia 25.09.2012 r. uzupełniających treści do projektu przygotowanego przez Powiat Będziński dot. zmian w funkcjonującym na terenie powiatu PZZOZ-ie.

Udział w zaproszeniu ma na celu stworzenie bazy danych podmiotów i ewentualnych ich propozycji dotyczących zarządzania działalnością medyczną w będzińskiej części PZZOZ Będzin. Informacje dotyczące struktury organizacyjnej, zasad dotychczasowego funkcjonowania, polityki kadrowej, infrastruktury technicznej oraz analizy ekonomiczno – finansowej dostępne są na stronie internetowej www.powiat.bedzin.pl w zakładce zdrowie.
Dodatkowe wytyczne i informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej pod nr tel. 32/368-08-06.

W/w działania mają charakter konsultacji społecznych i nie stanowią zobowiązania do podejmowania przez Powiat Będziński dalszych poczynań związanych z przejęciem części będzińskiej PZZOZ.

Będą pieniądze na Rezydentury

Koleżanki i Koledzy!

Z przyjemnością zawiadamiam, że otrzymaliśmy nieoficjalną informację, iż decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr n. med. Władysława Kosiniaka-Kamysza z Ministerstwa Pracy do Ministerstwa Zdrowia przekazana zostanie suma gwarantująca sfinansowanie ok. 2,5 tys. rezydentur w bieżącej sesji.

Prezes

Specjalistyczna pomoc edukacyjna Krakowa dla dzieci niepełnosprawnych i z problemami rozwojowymi

Poniżej przedstawiamy Ulotkę informacyjną przygotowaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, która prezentuje opcje specjalistycznej pomocy edukacyjnej od diagnozy do dorosłości i może stanowić cenna pomoc dla rodziców dzieci u których zdiagnozowano problemy rozwojowe.

Ulotka jest przeznaczona przede wszystkim (ale nie tylko) dla lekarzy pediatrów oraz psychiatrów specjalizujących się w leczeniu dzieci i młodzieży, gdyż może pomóc im odpowiednio pokierować rodzica często zaskoczonego diagnozą i niezorientowanego w zakresie dalszego postępowania.

pdf Ulotka edukacyjna "od diagzozy do dorosłości"

OSTRZEŻENIE przed próbą wyłudzenia nienależnych opłat

UWAGA!!!!
OSTRZEŻENIE przed próbą wyłudzenia nienależnych opłat

Koleżanki i Koledzy,

Od niedawna kierowane są do Izby przez naszych lekarzy pytania o tzw. Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach i żądane opłaty za umieszczenie tam rzekomego wpisu.

Do lekarzy przesyłane są pisma, sygnowane przez Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach, z adresem ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Ważne: Nie jest to żaden urząd, a jedynie prywatna firma.

Treść tych pism najczęściej wygląda następująco:

„Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach
ul. Piękna 24/26A/1
00-549 Warszawa

Pan/Pani ……………………
ul. ……………………………
…………………………………

 

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki w dniu ……………………… zarejestrowana została firma………………………………………………………… nr REGON ………………………….

Na podstawie Art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 02.07.2004 został utworzony Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach. Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

Zgodnie z §6 R. z dnia 25.06.2012 ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach związane jest z koniecznością uiszczenia jednorazowej opłaty rejestracyjnej w wysokości zgodnej z aktualnym postanowieniem wew., tj. w kwocie 110,00 zł.

Informujemy, że dotychczas nie odnotowaliśmy wpłaty za wpis.

W związku z powyższym prosimy o uregulowanie płatności za wpis w terminie nieprzekraczalnym do 20-08-2012 r.

Warszawa, (data)

Krajowy Rejestr Informacji o Przedsiębiorcach
Oddział w Warszawie (nieczytelny podpis bez danych osobowych)”

 

Tutaj zamieszczamy link do skanu przykładowego pisma z wezwaniem do uregulowania takiej opłaty:
pdf Wezwanie do zapłaty

W związku z powyższym Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie informuje i ostrzega, że pisma te stanowią ukrytą próbę wyłudzenia od Państwa opłat, które w żadnej mierze nie wynikają z przepisów prawa. Jest to prywatna działalność gospodarcza autora tego pisma (firmy) i ŻADEN LEKARZ NIE MA OBOWIĄZKU UISZCZANIA OKREŚLONYCH TAM OPŁAT.

Z podobnymi próbami wyłudzania mieliśmy już do czynienia w niedalekiej przeszłości. Dotyczyło to tzw. Kancelarii Odpisów z Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz Kancelarii Odpisów z Krajowego Rejestru Krajowego. Poniżej zamieszczamy link do ostrzeżenia opublikowanego w tej sprawie przez Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,3927,ministerstwo-ostrzega.html

Aktualizacja

Uprzejmie prosimy tych z Państwa, którzy dokonali wpłaty na poczet Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiebiorcach, o przesłanie do naszej izby kopii dowodu wplaty celem zlożenia doniesienia do organów ścigania.

Informacja w sprawie umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych informujemy uprzejmie o trybie postępowania celem podpisania indywidualnych umów z NFZ w sprawie wystawiania recept na leki refundowane

W celu zawarcia umowy, wg. nowego wzoru, Koleżanki i Koledzy, którzy chcieliby zawrzeć indywidualną umowę z NFZ, a:

 1. aneksowali umowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2012/DGL Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r. mogą składać do dnia 31 grudnia 2012 r. do MOW NFZ następujące dokumenty:
  a) 2 formularze aneksu (załącznik nr 3)
  b) 2 formularze umowy (załącznik nr 1)
  c) załączniki, zgodnie z wykazem umieszczonym we wniosku o zawarcie umowy, w przypadku kiedy nie zostały wcześniej złożone do OW NFZ (załącznik nr 2)

  Do tego dnia umowy zawarte zgodnie z tym zarządzeniem pozostają ważne, jednak obowiązujące są nowe warunki.

 2. nie posiadają zawartych indywidualnych umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane składają do MOW NFZ następujące dokumenty:
  a) 1 formularz wniosku o zawarcie umowy (załącznik nr 2)
  b) 2 formularze umowy (załącznik nr 1)
  c) załączniki, zgodnie z wykazem umieszczonym we wniosku o zawarcie umowy (załącznik nr 2)

Dodatkowo informujemy, że lekarze/felczerzy, którym z dniem 30 czerwca 2012 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, nie są uprawnieni do posługiwania się dotychczasowym numerem umowy rozpoczynającym się od cyfr 9806… (numery dotychczasowych umów zostały anulowane) i nie mogą wystawiać recept podlegających refundacji nie będąc lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego.
Druki recept numerowanych będące w ich posiadaniu mogą zostać użyte w miejscach udzielania odpłatnych świadczeń medycznych, jedynie jako pełnopłatne.

Równocześnie przypominamy, że wystawienie jednej tylko recepty w tygodniu uznanej przez kontrolerów Funduszu jako błędnej w skali roku skutkuje kwotą kary umownej w wysokości 10000 zł (200 zł x 52 tygodnie). Wg obecnie obowiązujących przepisów NFZ może dochodzić roszczeń do 10 lat wstecz. Dlatego uważamy, że umowy te pozostają nadal niebezpieczne i ostrzegamy przed nimi!.

W załączeniu wzory:

 1. umowy upoważniającej
 2. wniosku o zawarcie umowy wraz z wykazem załaczników
 3. aneksu do umowy upoważniającej zawartej wg zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2012

 

 Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie

Komunikat z dnia 11.07.2012

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przy wystawianiu recept pro auctore lub pro familia.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku (Dz. U. z dnia 24 maja 2012 roku, poz. 583) zmienione zostało rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowa zmiana dotyczy zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przy wystawianiu recept pro auctore lub pro familia.

Pełny tekst zmiany pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/583/1

Komunikat z dnia 11.07.2012

Zmiana ustawy o działalności leczniczej.

W dniu 29 czerwca 2012 roku opublikowana została zmiana do ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2012 roku, poz. 742) Zmiana do ustawy w szczególności przedłuża do 31 grudnia 2012 roku okres dokonania zmian rejestracyjnych w zakresie praktyk zawodowych oraz przygotowanie programu dostosowawczego. Ustawa m.in. poprawia niedoróbki legislacyjne wersji pierwotnej , dodefiniowuje niektóre pojęcia, zawiera dodatkowe uregulowania w zakresie konkursów ofert na świadczenia, itp.

Pełny tekst zmian pod linkiem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/742/1

Informacja Prezesa ORL z dnia 02.07

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam doc Oświadczenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, skierowane do naszych pacjentów.
Zostało ono rozesłane do Polskiej Agencji Prasowej, lokalnych mediów i portali internetowych.
 
Z poważaniem
Prof. Andrzej Matyja
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

ZAWIESZENIE PROTESTU – Uchwała NRL z dnia 06.07.2012

W dniu 6.07 Prezydium NRL podjęlo następująca uchwałę pdf

 

Komunikat Prezesa ORL z dnia 30.06

Koleżanki i Koledzy,

W dniu wczorajszym Zespół NRL negocjował  nową umowę z p. Prezes Pachciarz, dotyczącą  recept refundowanych. Rozmowy jak zwykle były bardzo trudne, osiągnięto niewielki postęp, ale nadal niestety niesatysfakcjonujący naszego środowiska. Zarządzenie jest niewątpliwie lepsze od poprzedniego, ale nie realizuje wszystkich naszych oczekiwań. O godz.21 Zespól otrzymał tekst zaproponowany przez Prezes NFZ ( doc w załączeniu ), który ma dzisiaj podpisać.

Na wstępie należy zaznaczyć, że odnośnie § 9 przedstawiciele NRL proponowali zastąpienie całego § 9 projektu NFZ treścią § 8 projektu NRL, z ewentualnym uzupełnieniem o umożliwienie dochodzenia szkód poniesionych przez NFZ, przewyższających wysokość kar umownych, na drodze sądowej. Gdyby to się nie udało, przedstawiciele NRL proponowali co najmniej wykreślenie z § 9 ust. 1 kar za:

 • nieprawidłowo wystawioną receptę,
 • ustalenie prawa lub poziomu refundacji,
 • działania lub zaniechania skutkujące udostępnieniem osobom trzecim wydanych osobie uprawnionej druków recept.

Ze strony Prezes NFZ padła propozycja, aby kara umowna za nieprawidłowe wystawienie recepty była należna wówczas, gdy następstwem tego będzie szkoda po stronie NFZ. Z tej propozycji NFZ jednak się wycofał, po zastrzeżeniach swego biura prawnego.

Z najistotniejszych pozytywnych zmian projektu należy wskazać, że:

 • odchodzi on od zwrotu nienależnej refundacji;
 • kara umowna za prowadzenie dokumentacji w sposób niezgodny z przepisami obejmuje tylko takie nieprawidłowości, które mają wpływ na prawo do refundacji, wysokość dopłaty lub kwotę refundacji (a nie np. za nieczytelność, brak chronologii, nieponumerowane strony);
 • projekt w sposób jednoznaczny dopuszcza podpisanie umowy przez lekarza wykonującego zawód w podmiocie leczniczym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej;
 • wykreślono przepis, w myśl którego NFZ rozwiązywał umowę bez wypowiedzenia za nieprzekazanie informacji o zawarciu umowy z innym oddziałem NFZ;
 • zakres dokumentacji dla recept dla osób najbliższych został ograniczony do zakresu wynikającego z rozporządzenia MZ;
 • projekt zarządzenia, którym wprowadzony ma być nowy wzór umowy przewiduje, iż nowy wzór umowy w formie aneksu do umowy zawartej w oparciu o zarządzenie z 30 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie z dniem jego podpisania, ale z datą obowiązywania od 1 lipca 2012 r. [Nie oznacza to jednak, że z datą obowiązywania od 1 lipca, nową umowę mogą, po tej dacie, podpisać lekarze, którzy nie mieli zawartej umowy w oparciu o zarządzenie z 30 kwietnia 2012 r. (tj. lekarze, którzy nie mieli dotychczas umowy lub którzy nie podpisali aneksów z 30 kwietnia br.)].      

Do maila załączam projekt umowy nadesłany z NFZ z uwagami naniesionymi przez p. mec. Idaszaka z NIL. Do uwag należy dodać, że zgodnie z § 14 projektu kara, za nieustalenie prawa do refundacji (+/-= faktu ubezpieczenia) pacjenta nie będzie stosowana do czasu wejścia w życie przepisów wprowadzających Centralny Wykaz Ubezpieczonych, umożliwiający łatwy wgląd do statusu pacjenta oraz opcję do wyboru w § 9 ust. 2 i 3, tzn. albo niezwielokrotnianie kar z jednoczesną niemożnością ich redukcji, albo możliwość redukcji kary z jednoczesnym zwielokrotnianiem jej w przypadkach "recydywy”.

Reasumując, projekt zaproponowany przez Prezes NFZ w dniu wczorajszym i przesłany do członków Zespołu zdecydowanie nie realizuje naszych oczekiwań . Charakter zaproponowanej umowy jest nadal wyraźnie represyjny. NFZ zastrzega sobie prawo dochodzenia szkody przewyższającej nałożone kary, a z drugiej strony nakłada kary w oderwaniu od szkody. Wykreślono z umowy zwrot nienależnej refundacji, ale poszerzono katalog w § 9 (trzy punkty dawnego ustępu ósmego zawarto w jednym podpunkcie (§ 9 ust. 1 pkt 1 podp a)

 • Projekt odbiega od wzoru umowy zaproponowanego przez Zespół i zaakceptowanego przez NRL w Lidzbarku.
 • W ocenie Zespołu nie możemy rekomendować zaproponowanego w dniu 29 czerwca br. wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom.

 

Koleżanki i Koledzy,

Jeszcze raz dziękuję za solidarne nie podpisywanie umów (umowy podpisało bardzo niewielu lekarzy), a nie tak, jak mówi propagandowo MZ ponad 50%. Złamało się około 20% i to w większości koledzy emeryci i renciści piszący drogie leki dla siebie i najbliższych.

Jeszcze raz proszę o wytrwałość bo tylko razem możemy wiele zrobić dla nas i naszych pacjentów.

Prezes
Prof. Andrzej Matyja

Wzory recept

Zamieszczamy wzór recept zgodnych z zaleceniami
NFZ

Od 18 kwietnia 2019 roku – zmiana druków recept (nowe wzory poniżej).

receptaRp

objasnienieReceptaRp

receptaRpw

objasnienieReceptaRpw

Komunikat Prezesa ORL z dnia 14.06

Koleżanki i Koledzy
Wyrażam uznanie i dziękuję wszystkim tym, którzy nie podpisali aneksów do umów z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Niestety ubolewam, że nie możemy liczyć na całkowitą solidarność i wielu z nas uległo presji i podpisało tą niekorzystną umowę.
 
Wynikiem naszego protestu jest odwołanie ze stanowiska p. Jacka Paszkiewicza – Prezesa NFZ.
 
W dniu 11 czerwca br. Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do p. Zbigniewa Tetera, zastępującego Prezesa NFZ, z prośbą o pilne wznowienie prac zespołu NRL ds. współpracy w zakresie treści umów oraz o zaproponowanie nowych zasad dotyczących wystawiania recept zgodne z oczekiwaniami środowiska lekarskiego.
 
Do tego czasu nadal rekomenduję Koleżankom i Kolegom lekarzom i lekarzom dentystom wypisywanie recept na 100% po 1 lipca br.
 
Jednocześnie, w celu wyjaśnienia naszym pacjentom braku zgody na podpisanie aneksu do umów z NFZ a co za tym idzie wypisywanie recept na 100%, Okręgowa Rada Lekarska opracowała dla nich informację wyjaśniającą przyczyny naszego protestu.
 
Można ją pobrać pdf tutaj (PDF) lub odebrać w siedzibie izby (ul. Krupnicza 11a)
 
Mam nadzieję, ze rozpowszechnienie tej informacji w Waszych szpitalach, przychodniach czy gabinetach przyczyni się do pełnego zrozumienia naszego postępowania ze strony pacjentów i uzmysłowi im, że nie protestujemy wyłącznie w naszym interesie, ale przede wszystkim chcemy leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a nie zaleceniami urzędniczymi.
Z pozdrowieniami
Prezes

Komunikat Prezesa ORL w sprawie postępowania NFZ

Koleżanki i Koledzy!

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec postępowania NFZ, który w trybie natychmiastowym rozwiązuje obowiązujące umowy ze świadczeniodawcami z błahych przyczyn lub nawet bez podania przyczyny.

Działania takie skutkują ograniczeniem dostępności do świadczeń medycznych dla wielu pacjentów, a także są zagrożeniem dla stabilności ekonomicznej świadczeniodawców.

ORL po raz kolejny domaga się opracowania przejrzystych zasad kontroli prowadzonych przez NFZ.

Z poważaniem

Prezes

Podpisałeś i żałujesz?

Jest jeszcze dla Ciebie ratunek!

Nawet dziś czy jutro możesz umowę z NFZ wypowiedzieć.

Umowa ma miesięczny okres wypowiedzenia, więc jeśli się pospieszysz – 1 lipca 2012 dołączysz do nas!

Komunikat Prezesa ORL z dnia 30.05

Koleżanki i Koledzy!
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o solidarne niepodpisywanie przesłanych przez NFZ aneksów do umów na wystawianie refundowanych recept.
 
Z satysfakcją przyjmujemy wniosek Ministra Zdrowia o odwołanie Prezesa NFZ, podkreślając, że jest on zgodny z powszechnym oczekiwaniem środowiska lekarskiego.
 
ORL uznaje za konieczne jak najszybsze przedłożenie przyszłemu Prezesowi NFZ przez Zespół Naczelnej Rady Lekarskiej nowego wzoru umowy. ORL oczekuje także na niezwłoczne podjęcie przez Ministra Zdrowia dalszych rozmów z Zespołem, powołanym w dn. 16 grudnia ub. roku przez NRL do spraw współpracy w zakresie zmian w ustawie refundacyjnej i innych aktach prawnych.
 
Zgodnie z duchem i literą zmian dokonanych przez Parlament RP w ustawie refundacyjnej w lutym br., warunkiem koniecznym jest wykreślenie z umowy zapisów o zwrocie kwoty nienależnej refundacji, a także powiązanie refundacji ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Niezbędna jest również zmiana zapisów o karach umownych, które w aktualnej propozycji NFZ są rażąco niewspółmierne do charakteru i wagi uchybienia oraz definicja udokumentowanych względów medycznych, co ustalono na spotkaniu w dniu 4.01.br. z udziałem m.in. Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz przedstawicieli środowiska lekarskiego.
 
receptaOkręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się również do wszystkich świadczeniodawców (dyrektorów szpitali, przychodni, NZOZów), aby dążyli do zmiany treści umów kontraktowych w zakresie zapisów dotyczących ordynacji leków. ORL podkreśla, że zasady tej ordynacji powinny być jednakowe dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, niezależnie od formy i miejsca wykonywania przez nich swojego zawodu. W przypadku braku wprowadzenia postulowanych przez środowisko lekarskie zmian zapisów dotyczących recept refundowanych, ORL rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom posługiwanie się od 1 lipca wzorem recepty, opracowanym przez Prezydium NRL
 
Do jej wystawienia wystarczające jest podanie następujących danych:

•    imię i nazwisko pacjenta,
•    adres miejsca zamieszkania,
•    nazwa leku (najlepiej międzynarodowa),
•    postać,
•    dawka,
•    ilość leku,
•    sposób dawkowania,
•    data,
•    podpis lekarza,
•    numer prawa wykonywania zawodu.

 
Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można zatem korzystać z posiadanych druków recept (nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe).
 
ORL dziękuje wszystkim Koleżankom i Kolegom za okazywaną pomoc i solidarną postawę. Tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie dotrzeć z naszymi postulatami do decydentów i wpłynąć na zmianę zapisów, niekorzystnych zarówno dla lekarzy jak i naszych pacjentów.

Prezes

Komunikat w sprawie recept

Koleżanki i Koledzy

Rozsyłane przez NFZ aneksy z umowami dotyczą tylko i wyłącznie Waszych praktyk prywatnych oraz recept pro auctore i pro familia. ORL rekomenduje niepodpisywanie w/w umów i wypisywanie recept na 100% odpłatność.

Wykonując zawód we wszystkich formach u Świadczeniodawcy (zakład który zawarł umowę na świadczenia z NFZ) powinien od kierownika tego zakładu otrzymać unikalne zakresy liczb uprawniających do wystawiania recept na leki refundowane.

Recepty te wystawiane mogą być wyłącznie dla pacjentów Świadczeniodawcy od którego otrzymaliśmy zakresy liczb.

W przypadku tzw. umów „komercyjnych” nie można wykorzystywać numerów przyznanych przez Świadczeniodawcę nawet jeżeli usługi „komercyjne” wykonujemy na rzecz tego zakładu.

Recepta na 100% nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu przez Ministra Zdrowia.

Rekomendacja – jak wypełniamy recepty

Prezydium NRL wezwało lekarzy i lekarzy dentystów do niepodpisywania przesyłanych przez NFZ nowych umów. Prezydium NRL wyraziło swoje oburzenie sposobem postępowania Funduszu, który rozpoczął akcję wysyłania lekarzom i lekarzom dentystom aneksów zmieniających umowy na wystawianie recept na leki refundowane na warunkach określonych w załączniku do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Prezydium NRL stwierdziło, że jednostronnie narzucone przez Prezesa NFZ warunki tych umów są krzywdzące dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto Prezydium NRL uznało, że postanowienia tych umów są sprzeczne z powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, a w szczególności z ustawą refundacyjną: „Warunki tych umów nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji w tych samych sytuacjach, w których obowiązek taki wynikał z uchylonego art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji. Narodowy Fundusz Zdrowia, lekceważąc Parlament RP, środowisko lekarskie oraz pacjentów wprowadził do wzoru umowy postanowienia wykreślone przez ustawodawcę z ustawy” – czytamy w apelu.

recepta Prezydium NRL stwierdziło ponadto, że narzucanie przez instytucję państwową warunków umowy cywilnoprawnej, które są rażąco niesprawiedliwe oraz sprzeczne z prawem:

 • jest w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalne,
 • powinno skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności osób, zarówno tych, które swoim działaniem do takiej sytuacji doprowadziły, jak i tych, którzy swym zaniechaniem tolerują takie naruszenia praw.

Prezydium NRL rekomendowało sposób wystawienia recepty, wskazując, że do wystawienia recepty wystarczające jest podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • nazwa leku (najlepiej międzynarodowa),
 • postać,
 • dawka,
 • ilość leku,
 • sposób dawkowania,
 • data,
 • podpis lekarza,
 • numer prawa wykonywania zawodu.

Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można zatem korzystać z posiadanych druków recept (nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe).

 

Komunikat Prezesa ORL z dn.16.05.2012

Koleżanki i Koledzy,
 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ rozsyła aneks do umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych wraz z załącznikami i informuje o konieczności jego podpisania i odesłania do 31 maja 2012 roku. Zawiadamiając równocześnie, iż niepodpisanie owego aneksu będzie skutkować wypowiedzeniem umowy na wypisywanie recept refundowanych z dniem 30 czerwca 2012 r.
 
W związku z tym, informuję Koleżanki i Kolegów, że dotyczy to tylko i wyłącznie lekarzy realizujących praktykę lekarską poza kontraktem z NFZ. Analizując założenia do umowy Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie prosi o dogłębne zapoznanie się z jej treścią i podjęcie właściwej, przemyślanej decyzji.
 
Podpisanie takiej umowy będzie skutkować nałożeniem wysokich kar finansowych w przypadku jakiejkolwiek pomyłki, zarówno w dokumentacji medycznej jak i na wypisanej recepcie. Kary finansowe wielokrotnie mogą przekroczyć wysokość refundacji za przepisany przez Was lek. NFZ będzie egzekwował uiszczenie kwot, nie tylko kosztów refundacji z odsetkami, ale także tzw. kar umownych.
 
ORL rekomenduje wszystkim lekarzom zrzeszonym w Naszej Izbie niepodpisywanie ww. aneksów.
 
Koleżanki i Koledzy, którzy pracują (niezależnie od formy zatrudnienia) u świadczeniodawcy realizującego kontrakt z NFZ mogą wypisywać recepty refundowane, które powinni otrzymać od swojego pracodawcy. Recepty takie mogą być wypisywane tylko w podmiocie realizującym usługi w ramach NFZ. Ewentualnymi karami umownymi i zwrotem refundacji będzie obciążony wówczas świadczeniodawca, dla którego realizowane są świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawca może jednak obciążyć lekarza zatrudnionego w formie umowy o pracę do wysokości trzykrotnej pensji, natomiast lekarzy tzw. kontraktowych w zależności od zapisów umowy pomiędzy nimi.
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Radców Prawnych OIL w Krakowie
 
Z poważaniem
Prezes

Test refundacyjny

Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego zamieszczono na końcu testu. Test przygotował dr Maciej Jędrzejowski, zaopiniował Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej (uwagi podkreślone).

– więcej »

Komunikat Prezesa ORL w sprawie umów na wypisywanie recept

Koleżanki i Koledzy

W związku z wcześniejszym Komunikatem zwracam się uprzejmie o przesłanie do NFZ pisma z żądaniem zmiany warunków umowy (wniosek otrzymaliście z „Gazetą Lekarską” lub do pobrania poniżej), którego kopię prosimy przesłać do OIL w Krakowie, można również oryginał wniosku przesłać do Izby a my go prześlemy do NFZ.

Załączniki:

pdf  Pismo Prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.
pdf  List Prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do Premiera RP.

pdf Pobierz wniosek do NFZ o wykreślenie kar umownych

Komunikat Prezesa ORL w sprawie niepodpisywania umów na wystawianie recept

Komunikat
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
w sprawie umowy upoważniającej do wystawienia recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom, aneksów do umowy oraz wniosku o jej zawarcie
Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze, lekarze dentyści!

Po zapoznaniu się z projektem umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane, która ma obowiązywać od 1 lipca 2012 roku, stwierdzam, że jego opublikowanie na stronie internetowej NFZ jednostronnie zerwało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, Naczelną Radą Lekarską i Narodowym Funduszem Zdrowia z października 2011 roku. W myśl porozumienia wzór umowy mieliśmy ustalić wspólnie z NFZ.    Wyrażam sprzeciw wobec faktu, że w treści projektu umowy nie uwzględniono większości naszych wniosków.
    
Jednocześnie chcę podkreślić, że kontrola wystawiania recept refundowanych jest potrzebna, a powszechnie obowiązujące prawo w wystarczającym stopniu przewiduje odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Umowa przewiduje bardzo rozbudowany katalog kar, również w sytuacjach, które były zapisane w art. 48 ust. 8 ustawy z dn. 12 maja 2011 r. o refundacji leków, a które to Sejm RP uchylił ustawą z dn. 13 stycznia 2012 r. Konsekwencje uchylenia przez ustawodawcę przepisu przewidującego obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji nie mogą być przez NFZ obchodzone poprzez określenie, iż w takich przypadkach NFZ przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.

    Ponadto ustawodawca nie upoważnił Ministra Zdrowia do określenia wzoru umowy w formie rozporządzenia – tak jak uczynił to w przypadku umów zawieranych przez NFZ z aptekami. Tym samym już na gruncie ustawy rysuje się wyraźna i nieuzasadniona nierówność w zakresie określania wzoru umów zawieranych przez NFZ z aptekami i lekarzami. Wzór umowy upoważniającej do wystawiania recept określa bowiem Prezes NFZ. Dodatkowo należy wskazać, że ustawa zawiera jedynie kary umowne zastrzeżone na rzecz NFZ, nie przewiduje natomiast możliwości dochodzenia kar umownych przez lekarzy. Uważam, że jest to tym bardziej niedopuszczalne w kontekście skreślenia ust. 8 art. 48 ustawy przez Sejm RP.

Dodatkowo umowa zawiera postanowienia niezgodne z obowiązującą ustawą m.in.: w zakresie, w jakim umożliwia NFZ rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
– uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych (w tym wypadku NFZ nie zawrze kolejnej umowy przez okres jednego roku)
– niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych (w tym wypadku NFZ nie zawrze kolejnej umowy przez okres trzech lat).
Należy podkreślić, iż przepisy dotyczące wypowiadania umów zostały przez ustawodawcę opisane w sposób szczegółowy w ustawie. Zmieniona treść przepisu art. 48 ust. 10 ustawy nie przewiduje obecnie możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utrudniania czynności kontrolnych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż narzucany przez NFZ przepis jest niezgodny z prawem.
Dodatkowo NFZ rozwiąże umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zawarcia przez lekarza umowy z innym oddziałem Funduszu i niezwłocznego niepoinformowania o tym fakcie oddziału Funduszu.
Lekarz musi oświadczyć także, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nawet jeżeli umowa zostanie zerwana.

Umowa przewiduje ponadto szeroki zakres danych gromadzonych w dokumentacji indywidualnej dla recept wystawianych przez lekarza i lekarza dentystę dla siebie oraz członków najbliższej rodziny. Recepty pro auctore i pro familia muszą zawierać pełną dokumentację medyczną. Tymczasem ratio legis w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia (zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z 29 grudnia 2011 r.) dla dokumentacji recept pro auctore i pro familia było ograniczenie ilości danych w niej zamieszczanych do niezbędnego minimum gwarantującego odpowiednią kontrolę zasadności wystawiania recept. Zawarty w umowie szeroki katalog gromadzonych w takiej dokumentacji danych podważa ratio legis prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Umowa w sposób nieuprawniony rozszerza zakres kontroli wystawiania recept przewidziany w treści § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich. Lekarz musi wypisać receptę refundowaną zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego, a nie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, którym to każdy z nas powinien się kierować dla dobra pacjentów. Ponadto każdy lekarz musi wystawić receptę zgodnie z uprawnieniami pacjenta, dotychczas jednak brak jest jednolitego dokumentu na podstawie którego możemy takie uprawnienia zweryfikować.

W wyniku stwierdzenia przez fundusz nienależytego wykonania umowy przez lekarza, NFZ zobowiązuje do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość nienależnej refundacji wraz odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia dokonania refundacji, w przypadku:
– wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,
– wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy.

NFZ nałoży na lekarza karę umowną w wysokości 300zł za każdą z następujących, stwierdzonych w okresie objętym kontrolą, nieprawidłowości:

 • wystawienia recepty w miejscu niewykazanym w umowie oraz niezawarcia z Oddziałem Funduszu Aneksu do umowy wskazującego nowe miejsce udzielania świadczeń w zakresie objętym umową (nie dotyczy umów dotyczących praktyk lekarskich wyłącznie w miejscu wezwania),
 • nieprowadzenia lub prowadzenia niezgodnie z przepisami prawa dokumentacji medycznej,
 • braku danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej pacjenta,
 • braku niezwłocznego zgłoszenia o utracie lub zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
 • nieudostępnienia dokumentacji medycznej w toku postępowania kontrolnego,
 • niepowiadomienia Oddziału Funduszu o utracie recept w terminie 7 dni,
 • braku albo błędnych danych dotyczących pacjenta, na recepcie wypisanej na jego rzecz,
 • wystawienia przez lekarza na podstawie umowy recepty na rzecz osoby nieubezpieczonej.

Dodatkowo, w przypadku stwierdzenia przez NFZ, że lekarz dopuszcza do powstania tej samej nieprawidłowości więcej niż jeden raz, w toku więcej niż jednego postępowania kontrolnego, dotyczących jednego lub większej liczby pacjentów, wysokość nałożonej kary umownej za daną nieprawidłowość, ulegnie zwiększeniu, nie więcej niż o 300%, ale nałożone kary umowne podlegają sumowaniu.

Skutkiem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, lekarz będzie mógł wypisywać przydzielone mu recepty jedynie za 100% odpłatnością przez pacjentów.

Mając powyższe na uwadze zwracam się do Koleżanek i Kolegów o dokładne zapoznanie się z treścią proponowanej umowy i jej  n i e p o d p i s y w a n i e , gdyż zagraża to olbrzymimi konsekwencjami finansowymi każdemu, który taką umowę podpisze. Zwłaszcza, że kontrola zrealizowanej recepty może odbyć się do 10 lat, od momentu jej wystawienia. A więc sama kwota zwrotu refundacji oraz jej odsetki będą stanowić bardzo wysokie, liczone w tysiącach złotych odszkodowanie.

Z poważaniem

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ dr hab. med. Andrzej Matyja

Apel do świadczeniodawców – wniosek do NFZ o wykreślenie kar umownych z umów

Apel do świadczeniodawców
 
 
 

Prezydium NRL zwróciło się z apelem do świadczeniodawców o podjęcie działań w celu wykreślenia z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych podpisywanych z NFZ dotychczasowych zapisów o tzw. karach umownych nakładanych m. in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept.

Treść apelu została opracowana w formie ulotki, którą opracowano realizując uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z 10 lutego 2012 roku i współdziałając z Porozumieniem Organizacji Lekarskich (POL).

Ulotka ma dotrzeć do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów wraz z kwietniowym numerem Gazety Lekarskiej (można ją również pobrać poniżej i wydrukować – dop. red.).

Czytamy w niej, iż analogiczne do tzw. kar umownych nakładanych m. in. w przypadku „błędów” przy wypisywaniu recept kary, stosowane wobec lekarzy niebędących świadczeniodawcami zostały niedawno uchylone przez Sejm podczas nowelizacji ustawy refundacyjnej, co nastąpiło w wyniku akcji protestacyjnej prowadzonej przez całe środowisko lekarskie w styczniu br.

– więcej »

Kalendarium

Grudzień 2019
PWŚCPSN
« lis   sty »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory