Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zmiany dotyczące wystawiania recept

W związku wejściem w życie w dniu 18 kwietnia 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept pojawiły się problemy z realizacją recept.

Zmiany dotyczące wystawiania recept:

 • obowiązkowy kod pocztowy w adresie podmiotu wystawiającego receptę,
 • tytuł zawodowy w pieczątce osoby uprawnionej do wystawiania recept,
 • kod pocztowy w adresie pacjenta,
 • nadrukowany w kodzie paskowym numer recepty z przydzielonego zakresu numerów.

Nastąpiła również zmiana w sposobie wystawiania zapotrzebowań. Nowy wzór nie został opublikowany przez Ministra Zdrowia. Na stronie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie został zamieszczony komunikat w sprawie nowych warunków wystawiania zapotrzebowań oraz sugerowany wzór zapotrzebowania, który można wykorzystać do czasu opublikowania przez MZ nowego wzoru.

Informacja na temat zgłaszania się lekarzy do PES

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury m. in. w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu,
zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

– więcej »

Zaproszenie do składania propozycji ofert

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza do składania propozycji ofert na wykonanie robót budowlano-remontowych siedziby przy ul. Krupniczej 11a  w Krakowie obejmujących:

przebudowę i nadbudowę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na cele administracyjno-biurowe, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO z wymiennikownią MPEC, gazową, elektryczną na działce nr 27 obr. 61 śródmieście przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (ul. Krupnicza 11a) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

 

I. Opis Wymagań:

 1. W związku z koniecznością realizacji zadań samorządu lekarskiego, roboty budowlano-remontowe odbywać się będą w budynku częściowo czynnym.
 2. Potencjalny wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej trzech podobnych robót budowlanych zrealizowanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
 3. Koszt przygotowania propozycji oferty obciąża zainteresowanych.
 4. Składający propozycję oferty musi posiadać wymagane uprawnienia do realizacji przedsięwzięcia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (analiza projektu budowlanego).
 5. Wymagany termin gwarancji i rękojmi za wady na całości przedmiotu zamówienia razem z dostarczonymi i zamontowanymi urządzeni nie powinien być krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji.
 6. Okręgowa Izba Lekarska nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie robót objętych projektem budowlanym.
 7. Z uwagi na lokalizację potencjalny wykonawca zobligowany będzie zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.
 8. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji przedłożonych propozycji ofertowych.
 9. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo nieskorzystania z żadnej z przedłożonych propozycji ofert.

 II. Termin składania propozycji ofert – do 03 marca 2017 r.

III. Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Nota informacyjna o podmiocie składającym ofertę; w szczególności jego doświadczeniu w realizacji podobnych inwestycji wraz z wykazem zrealizowanych robót.
 2. Oświadczenie składającego propozycję oferty o:
  – posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych zakresem niniejszych robót jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  – posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji niniejszego przedsięwzięcia,
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania niniejszych robót,
  – sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; w tym oświadczenia, że przeciwko składającemu propozycję oferty nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub nie jest w stanie upadłości.
 3. Uzupełniony przedmiar robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów udostępniany Zainteresowanym realizacją przedsięwzięcia po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

 

IV. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 3. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zainteresowanego na podstawie stosownych dokumentów.

Informacja telefoniczna: kom. 505 304 896 oraz  (12) 619 17 20

Podstawą sporządzenia propozycji oferty może być wyłącznie projekt budowlany udostępniony przez Okręgową Izbę Lekarską oraz projekty wykonawcze opracowane przez potencjalnego Wykonawcę. Udostępniane do wypełnienia listy przedmiarów robót są materiałem pomocniczym służącym  rzetelnemu określeniu kosztu robót budowlanych i powinny być zweryfikowane pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez składającego propozycję oferty.  Zaleca się aby  potencjalny wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z rzeczywistym stanem budynku, warunkami wykonania planowanych robót oraz posiadaną przez Okręgową Izbę Lekarską dokumentacją projektową. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

_____________________________________________________________

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380).

 

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin

Komunikat Nr 10/2015
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nedzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Mifocardin. zawierającmi w swoim składzie m. in fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.. poz. 124, ze zm.) – fenobarbłtaJ został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot I Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi.

GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

Zofia Ulz

Zmiana godzin pracy Delegatur OIL

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 listopada 2015 r. uległy ujednoliceniu godziny pracy Biura OIL w Krakowie oraz Delegatur w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Obecnie wszystkie sprawy załatwią Państwo w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 15.00

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce „Dla lekarzy/ZRP informuje/ Informacja nt. zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.”

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-nt.-zmiany-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

– więcej »

Zmiany w pracy kasy Izby

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2014 r. kasa Izby będzie nieczynna w piątki.

Prośba o aktualizację danych teleadresowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku ze zbliżającymi się wyborami na Delegatów VII Kadencji, które odbywać się będą zgodnie z nowym regulaminem czyli drogą korespondencyjną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji Waszych adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji, co umożliwi prawidłowe i skuteczne dostarczenie materiałów wyborczych!

Aktualizacji można dokonać

 • osobiście w Biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a (parter),
 • drogą mailową na adres: rejestr57@hipokrates.org
 • telefonicznie:  12  619 17 16

Gorąco apelujemy o uaktualnienie powyższych danych!

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Komunikat w sprawie programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich

W Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej nr 5/2012 na str. 59 ukazało się ogłoszenie Centrum Doradczego Prawa Medycznego zachęcające do skorzystania z jego oferty przygotowania programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich.

Informujemy, iż w/w ogłoszenie ma charakter komercyjny i pochodzi od podmiotu zewnętrznego nie związanego w żaden sposób z Okręgową Izba Lekarską w Krakowie.

W ogłoszeniu zawarto sformułowania, pozostające w Naszej ocenie w sprzeczności z obowiązującym prawem albowiem obowiązek opracowania i przedłożenia programu dostosowawczego dotyczy jedynie tych podmiotów, które zmian rzeczywiście będą musiały dokonać, nadto w żadnym wypadku nie można uznać faktu nie złożenia programu dostosowawczego za równoznaczne z zaprzestaniem wykonywania praktyki.

Szerzej o programie dostosowawczym czytaj tutaj

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG

W związku z licznymi zapytaniami za strony lekarzy w sprawie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej, proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

Pozdrawiam :
Wojciech Łaptaś
kierownik Wydziału Spraw Administracyjnych
Oddział Obsługi Przedsiębiorcy UM w Krakowie

– więcej »

Rozporządzenie MZ w sprawie wykazu chorób i leków, które są przepisywane bezpłatnie lub ryczałtowo

Rozporządzenia MZ w sprawie wykazu chorób i wykazu leków, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie lub za opłatą ryczałtową.

Komunikat Komisji Organizacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 roku, Nr 136, poz.857 – tekst jednolity z późn. zmn.) oraz Uchwałą Nr 104/97/II Naczelnej Rady Lekarskiej, lekarz jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać do rejestru prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską każdą zmianę danych rejestracyjnych w szczególności danych osobowych, adresowych, danych dotyczących miejsca zatrudnienia, uzyskanej specjalizacji czy tytułu naukowego.

Powyższy obowiązek nie jest jedynie formalnym wymogiem ale zapewnia właściwe działanie samorządu lekarskiego min. realizację zadań sprawozdawczych oraz umożliwia dystrybucję periodyków środowiskowych, informacji o aktualnych działaniach samorządu, samopomocowej ofercie bytowej i edukacyjnej, i inne.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jego bieżącą realizację.   

 

Przewodniczący
Komisji Organizacyjnej ORL w Krakowie
dr Mariusz Janikowski

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory