Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zmiany w prawie – listopad/grudzień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie listopad-grudzień 2014 r.

– więcej »

Komunikat – kasy fiskalne w 2015 roku

W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Nowe rozporządzenie zmieni dotychczasowe zasady ewidencjonowania fiskalnego usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy.
 
Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto.  Od 1 stycznia 2015 roku  Minister Finansów likwiduje w/w wyłączenie. Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli ewidencjonować je za pomocą kasy fiskalnych. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień – kasa fiskalna w praktyce lekarskiej będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich lekarzy udzielających usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
 
Ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej nie będą podlegać usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych.
 
Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę do praktyki lekarskiej najpóźniej do 1 marca 2015 roku.

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie lipiec-sierpień 2014r.

– więcej »

Kierowcy – badania lekarskie

W dniu 20 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie określające warunki badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

– więcej »

Regulamin organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy – komunikat

W związku ze zbliżającym się zjazdem sprawozdawczo- wyborczym zamieszczamy poniżej  ujednolicony roboczo tekst uchwały „w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie” wraz  załącznikiem.


 

Uchwała Nr 3/Zjazd/2010
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala  regulamin organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Regulamin o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
   

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1/Zjazd/2002 XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 marca 2002 roku.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger

Załącznik do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku z późn. zmn.

 

Regulamin organizacji i trybu działania:
okręgowego zjazdu lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Rozdział I
Przepisy ogólne

 § 1

Regulamin określa organizację i tryb działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 
§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – ustawę  z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1708)
 2. izba –  Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie,
 3. zjazd –  Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie,
 4. rada – Okręgową Radę Lekarską w Krakowie,
 5. sąd –  Okręgowy Sąd Lekarski  w Krakowie,
 6. komisja rewizyjna – Okręgową Komisję Rewizyjną  OIL w Krakowie
 7. organ – Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 8. przewodniczący zjazdu, zastępca przewodniczącego zjazdu, sekretarz zjazdu lub prezydium zjazdu – przewodniczącego zjazdu, zastępcę przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu lub prezydium zjazdu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 9. prezes rady, wiceprezes rady, sekretarz rady, zastępca sekretarza rady i skarbnika rady –  prezes, wiceprezes, sekretarz , zastępca sekretarza i skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 10. prezydium rady –  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 11. delegat – delegat wybrany na zebraniu lekarzy rejonu wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Rozdział II
Okręgowy Zjazd Lekarzy
 
§ 3
 1. Zjazd powinien się odbyć najpóźniej do dnia 15 kwietnia każdego roku.
 2. Nadzwyczajny zjazd powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
 3. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się najpóźniej do końca  ostatniego roku kadencji organów izby.
 4. Zjazd zwołuje rada.
§ 4
 1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zjazdu – z pouczeniem delegata o obowiązku uczestnictwa – należy przesłać każdemu uczestnikowi zjazdu oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej najpóźniej na 30 dni przed przewidzianym  terminem zjazdu.
 2. Sprawozdania z działalności organów oraz projekt preliminarza budżetowego przesyła się uczestnikom zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej najpóźniej na 14 dni przed przewidzianym  terminem zjazdu.
 3. Naczelna Rada Lekarska może wnieść określoną sprawę do porządku obrad zjazdu.
§ 5
 1. W zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach lekarzy rejonów wyborczych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. W zjeździe sprawozdawczo-wyborczym mogą uczestniczyć z głosem doradczym nie będący delegatami członkowie ustępującej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy, a w każdym zjeździe – delegowani członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej.
 3. W zjeździe mogą brać udział również goście zaproszeni przez radę lub zjazd – w tym przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
§ 6

Uczestnictwo delegatów w zjeździe jest obowiązkowe.

 
§ 7
 1. Delegaci na zjazd i uczestnicy zjazdu wymienieni w § 5 ust.2, potwierdzają obecność na zjeździe podpisami na listach obecności sporządzonych odrębnie dla delegatów i pozostałych uczestników. Delegaci o których mowa zd. 1 mogą potwierdzać swoja obecność za pomocą za pomocą czytnika kodu kreskowego.
 2. Listy obecności powinny być sporządzone odrębnie dla każdego dnia zjazdu.
§ 8
 1. Obrady zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych. Na posiedzeniach tych podejmuje się uchwały i dokonuje się wyborów.
 2. Część obrad zjazdu może odbywać się na posiedzeniach tematycznych (problemowych), które przedstawiają projekty uchwał sesji plenarnej.
 3. Obrady zjazdu są jawne dla członków samorządu lekarskiego.
 4. Zjazd może uchwalić tajność części posiedzenia. Protokół zjazdu z tej części obrad podlega utajnieniu.
§ 9
 1. Porządek obrad zjazdu powinien przewidywać w szczególności:
  1) otwarcie zjazdu,
  2) wybór – przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarzy – zjazdu
  3) przyjęcie porządku obrad,
  4) wybór komisji zjazdu,
  5) przedstawienie sprawozdań  organów i dyskusję nad sprawozdaniami,
  6) wybory na stanowiska i do organów- w razie potrzeby,
  7) uchwalenie budżetu,
  8) uchwalenie absolutorium za ubiegły rok dla rady,
  9) rozpatrywanie wniosków,
  10) podjęcie uchwał,
  11) zakończenie obrad.
 2. Nadzwyczajny zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
§ 10

W obecności co najmniej połowy delegatów Zjazd otwiera i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu, osoba wyznaczona w uchwale rady o zwołaniu zjazdu.

 
§ 11

Zjazd w głosowaniu jawnym dokonuje  wyboru przewodniczącego zjazdu, jego zastępców i sekretarzy, tworzących wspólnie prezydium zjazdu.

 
§ 12
 1. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:
  1) czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, regulaminu zjazdu oraz porządku na sali obrad,
  2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
  3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
 2. Prezydium zjazdu uczestniczy w przygotowaniu kolejnych posiedzeń zjazdu oraz  rozpatruje odwołania od decyzji przewodniczącego zjazdu.
§ 13

Bezpośrednio po dokonaniu wyboru prezydium zjazdu, zjazd:

 1. ustala porządek obrad zjazdu,
 2. wybiera co najmniej 3 osobowe komisje zjazdu:
  a) mandatową – która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy zjazd jest uprawniony do podejmowana uchwał i dokonywania wyborów,
  b) uchwał i wniosków – która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał zjazdu i przygotowuje ich projekty,
  c) skrutacyjną – która przeprowadza głosowania tajne,
  d) i inne w razie potrzeby.
§ 14

1.    Komisje zjazdu  wybierają ze swojego składu: przewodniczącego i sekretarza.
2.    Przewodniczący komisji zjazdu kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
3.    Komisja zjazdu sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 
§ 15
 1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu w sprawach objętych porządkiem dziennym.
 2. Uczestnicy zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego obrad sekretarzowi zjazdu prowadzącemu zapisy na listę mówców.
 3. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń można udzielić głosu zaproszonym gościom.
 4. Uczestnik zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie. Głos złożony na piśmie stanowi załącznik do protokołu zjazdu.
 5. Przemówienie delegata w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 6. W debacie nad określonym punktem porządku dziennego delegat może zabierać głos jedynie dwukrotnie. Powtórne przemówienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
 7. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu określonego w dziennym porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi- może odebrać przemawiającemu głos.
 8. Przewodniczący zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia.
 9. Przewodniczący zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę osób zapisanych do dyskusji.
 10. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 11. Od decyzji przewodniczącego zjazdu, o których mowa w ust. 7 i 10 , uczestnik zjazdu może odwołać się do prezydium zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie. Decyzję prezydium zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości zjazdu. Decyzja prezydium zjazdu jest ostateczna.
§ 16
 1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  2)  uchwalenie tajności posiedzenia,
  3) zamknięcie listy mówców,
  4) zamknięcie dyskusji,
  5) odesłanie do komisji,
  6) głosowanie bez dyskusji,
  7) zmianę porządku dziennego,
  8) przeprowadzenie głosowania,
  9) ograniczenie czasu przemówień,
  10) stwierdzenie quorum,
  11) przeliczanie głosów,
  12) uchwalenie tajności głosowania,
  13) reasumpcje głosowania.
 3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§ 17
 1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej komisji wniosków i uchwał, która go rejestruje.
 2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały oraz zgłaszać autopoprawki do czasu poddania projektu pod głosowanie.
 4. Każdy projekt uchwały przed poddaniem go pod głosowanie zjazdu musi być zaopiniowany przez komisję wniosków i uchwał. Komisja wyraża opinię o projekcie po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Komisja uchwał i wniosków przedstawia zjazdowi opinię o projekcie w formie wniosku o:
  1/ przyjęcie projektu uchwały bez poprawek,
  2/ przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami,
  3/ odrzucenie projektu uchwały – wraz z uzasadnieniem wniosku.
§ 18

W trybie określonym w § 17 projekt uchwały może zgłosić  delegat, rada, prezydium zjazdu oraz komisja uchwał i wniosków.

§ 19

Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały przysługuje na posiedzeniu zjazdu każdemu delegatowi.

§ 20

Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca uchwały i przewodniczący komisji wniosków i uchwał; następnie przewodniczący zjazdu zamyka dyskusję.

§ 21
 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w trakcie obrad przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez przewodniczącego zjazdu do głosowania.
 2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu zjazdu jest następujący:
  1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań przede wszystkim nad tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami,
  3) przewodniczący zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich,
  4) głosowanie jawne przeprowadza się przez podniesienie mandatu, sekretarze obliczają głosy i podają przewodniczącemu wyniki głosowania,
  5) zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie – głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
  6) zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§ 22
 1. Zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Wyniki głosowania imiennego nie podlegają reasumpcji.
§ 23

W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do konkretnego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. stanowiska – zawierające oświadczenie w określonej sprawie,
 3. apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
§ 24

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 
§ 25
 1. Z przebiegu zjazdu sporządza się pisemny protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu jego obrad.
 2. Przebieg zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach dźwięku.
 3. Protokół posiedzenia zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad, a także w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków, list obecności i innych dokumentów zjazdu. Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony stanowi załącznik do protokołu. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokole zjazdu.
 4. Delegat oraz każdy uczestnik zjazdu biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia zjazdu. Odpisy protokołu zjazdu zostaną wyłożone  do wglądu zainteresowanych w siedzibie rady oraz siedzibach delegatur Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu zjazdu decyduje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów prezydium zjazdu. Decyzja prezydium zjazdu o przyjęciu lub odrzuceniu poprawki jest ostateczna.
 6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty.
 7. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium zjazdu.
§ 26

Prezes rady przekazuje uchwały podjęte przez zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej, a także właściwym ministrom, organizacjom i instytucjom.

Rozdział III
Przepisy końcowe
 
§ 27
 1. Obsługę administracyjną zjazdu wykonuje biuro rady.
 2. Wydatki zjazdu  pokrywane są z budżetu rady.

 


Informujemy jednocześnie, iż jednolity tekst uchwały wyborczej oraz załącznik do niej znajdują się na stronie internetowej NIL w zakładce „Dokumenty/Obwieszczenia Prezesa/VI Kadencja” poniżej link do strony

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI

Zmiany w prawie – październik 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1176 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1176/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1181)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1181/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013, poz. 1227)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1227/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. 2013, poz.1233)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1233/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. 2013, poz. 1234)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1234/1

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1245)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1245/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz. 1248)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1248/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2013, poz.42)

Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=4DA1F67FF50C20E4A6549247EB10894C?year=2013&act=42

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2013

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2013, poz. 766)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/766/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. 2013, poz. 769)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/769/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz.U. 2013, poz. 770)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/770/1

System teleinformatyczny zapewnia usługi związane z tworzeniem statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań.

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 779)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/779/1

Ustawa wprowadza ujednolicenie drogi odwoławczej od orzeczeń sądów dyscyplinarnych kończących postępowanie w sprawie w przypadku wskazanych zawodów medycznych m.in. lekarza, pielęgniarki i diagnosty laboratoryjnego. Jako jednolicie wprowadzany we wszystkich zawodach medycznych wybrany został model kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego. Ujednolicony został również termin wnoszenia tego środka oraz możliwość wnoszenia go od wszystkich orzeczeń niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd dyscyplinarny kary. Kasacja będzie mogła być wnoszona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 §1 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, może ona być również wniesiona z powodu niewspółmierności kary.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. 2013, poz. 848)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/848/1

Wg. nowego rozporządzenia zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania wszystkich zakażeń lub chorób zakaźnych lub zgonów z ich powodu kieruje się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania zakażenia/choroby/zgonu – dotąd część zgłoszeń w przypadku określonych chorób trafiała do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wprowadzono także zmiany w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych oraz zmiany w formularzach.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń (Dz.U. 2013, poz. 853)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/853/1

Rozporządzenie określa minimalne wymagania w stosunku do funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i udostępniania danych w Systemie Monitorowania Zagrożeń. System ma na celu umożliwienie gromadzenia i przetwarzania w jednym miejscu danych pochodzących z różnych podmiotów. Ponadto, przyjęte rozwiązania umożliwią dokonywanie zgłoszeń o zagrożeniach w formie elektronicznej. System Monitorowania Zagrożeń ma zawierać dane przetwarzane m.in. przez: podmioty prowadzące rejestry zachorowań na choroby zakaźne oraz  pracowników medycznych wskazanych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 2013, poz. 855)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/855/1

W rozporządzeniu zrezygnowano z umieszczania wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
Do przeprowadzania badań są  lekarze oraz  psychologowie.
W stosunku do lekarza wymagane jest posiadanie:
– uprawnień do wykonywanie badań o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy,
– dodatkowych kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania badań lekarskich uzyskanych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust 7 ustawy o broni i amunicji.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U. 2013, poz. 873)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/873/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2013, poz.874)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/874/1

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz.879)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/879/1

Dotyczy zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób odbywających studia i posiadających Kartę Polaka.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych  (Dz. U. 2013, poz. 896).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/896/1

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, wprowadzenie obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy oraz możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2013, poz. 931)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/931/1

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/947/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. 2013, poz. 986).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/986/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2013, poz.999)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/999/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz.U. 2013, poz. 1001)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1001/1

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2013, poz. 1015)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1015/1

Zmiany w prawie – grudzień 2012/styczeń 2013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1317)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1317/1

Uwaga:
Podwyższenie wynagrodzenia do 100 zł.

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1373)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1373/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1420)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1420/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1421)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1421/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1422)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1422/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1446)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1446/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1458)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1458/1

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1487)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1487/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1489)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1489/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1498)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1498/1

Uwaga:
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca – wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury – 3602 zł, po dwóch latach rezydentury – 3890 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w innych niż w/w dziedzinach medycyny wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury – 3170 zł, po dwóch latach rezydentury – 3458 zł.

Lekarze, którzy rozpoczęli daną specjalizację lub zostali zakwalifikowani do jej odbywania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (t.j. przed 1 stycznia 2013 roku), otrzymują wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów.

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1500)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1500/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1505)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1505/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1506)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1506/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1507)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1507/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1509)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1509/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1531)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1531/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1534)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1534/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1543)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1543/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1545)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1545/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 5)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/5/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 roku, poz. 15).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/15/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 26)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/26/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 51)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/51/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. z 2013 roku, poz. 64)

Od 1 stycznia 2013 roku zmiany w zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych

Od nowego roku pacjent, chcący uzyskać świadczenie zdrowotne w ramach ubezpieczenia, zobowiązany będzie potwierdzić własną tożsamość, okazując: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację szkolną (niepełnoletni). Dane te będą elektronicznie weryfikowane w ramach udostępnionego przez NFZ systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). 
 
Poniżej instrukcja korzystania z eWUŚ udostępniona na stronie NFZ.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5114
 
Podkreślamy, iż weryfikacja uprawnień pacjenta do ubezpieczenia może nastąpić także na podstawie: okazanego przez niego innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia (np. RMUA), albo złożenia przez niego oświadczenia o przysługujących mu świadczeniach w ramach ubezpieczenia.
 
Poniżej odnośnik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego wzory w/w oświadczeń.  
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=031254

Zmiany w prawie – październik 2012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2012, poz. 1082)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1082/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 1085)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1085/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. 2012, poz. 1092)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1098/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2012, poz. 1100)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1100/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. 2012, poz. 1102)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1102/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2012, poz. 1108)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1108/1

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu maja i czerwca 2012 r.

– więcej »

Dokumentacja medyczna

dokumentacja medyczna

Autorzy:
Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos, Piotr Pochopień

Tytuł:
Dokumentacja medyczna

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2012

Krótki opis:
Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi zachodzącymi w placówkach medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część książki, która ukazuje znaczenie, jakie ma dokumentacja w sferze praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych. Niemniej interesujące może być przedstawienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym.

Zaświadczenia lekarskie – odpłatność

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

I tak przykładowo nie jest finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:

 
1.

a) Orzekanie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 roku , Nr 2 poz. 15 z późn. zmn. ) ustala się maksymalne stawki opłat za badania:

 1. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E – 200 zł;

 2. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim – 250 zł;
 3. osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, i osób badanych w trybie odwoławczym – 300 zł.
b) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. z dnia 22 września 2000 roku, Nr 79, poz. 898 z późn. zmn.) ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

 1. opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie 20%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,

 2. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie  20%,
  b) badanie psychologiczne  20%,
 3. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy:
  a) badanie lekarskie 22%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,
 4. opłata za badanie osoby posiadającej lub ubiegającej się o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym:
  a) badanie lekarskie 30%  35%,
  b) badanie psychologiczne 30%  35%

        – najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

c) Zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą.

d) Orzeczenia i zaświadczenia wydawane na życzenie zainteresowanego (pacjenta) w innych celach pozaleczniczych.

e) Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa.
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 roku, Nr 251, poz. 1511) ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 150 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł;

 2. osoby posiadającej licencję detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 100 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł,
  c)  badanie lekarza upoważnionego – 100 zł;
 3. o których mowa w § 7 ust. 5 – 350 zł.
Stawki w/w opłat wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonania badań, właściwej stawki podatku od towarów i usług.
 
f) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z dnia 9 września 2003 roku, Nr 158, poz. 1536) ustala się maksymalne stawki opłat za badania psychiatryczne i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne obejmujące w szczególności ocenę stanu psychicznego w zakresie występowania zaburzeń psychicznych wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 120 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 160 zł;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 9, wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 200 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 240 zł.
g) Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 16 września 2002 roku, Nr 150, poz. 1246) ustala się maksymalne stawki płat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, obejmujące w szczególności  ocenę stanu psychicznego,
  a)  badanie psychiatryczne 15%,
  b)  badanie psychologiczne 15%;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym:
  a)  badanie lekarskie 25%,
  b)   badanie psychologiczne 25%
najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 
2.
 
Wydawanie orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu związane z prowadzonym postępowaniem.

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 
3.
 
Badania pracowników.
 
Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie.
Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących  lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac.
 
4.
 
a) Orzekanie i wydawanie zaświadczeń dla firm ubezpieczeniowych dla celów odszkodowawczych.
 
b) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych.

Komunikaty Zespołu Radców Prawnych

1. Zasady informowania o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.
 
Przypominamy, iż uchwałą Nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku Naczelna Rada Lekarska ustaliła szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz dostosowanie do jej treści informacji udzielanej pacjentom.
 
Link : http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0013/32053/ru029-11-VI.pdf

2. Regulamin organizacyjny w praktyce lekarskiej.

 
Informujemy, iż zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w regulaminie organizacyjnym praktyki zawodowej lekarza winny być określone:
 1. firma podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 7. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
3. Informowanie o prawach pacjenta.
 
Zgodnie z art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w przywołanej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. Obowiązek udostępnienia w  w/w formie nie dotyczy jedynie lekarzy wykonujących praktykę indywidualną wyłącznie w miejscu wezwania.

Tekst jednolity ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/159/1

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.
 
Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.
 
źródło – Biuro Prawne
 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ
 

Rejestr lekarzy – obowiązki informacyjne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o izbach lekarskich lekarz jest zobowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o:

 1. utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty".

 2. zmianie danych rejestrowych, w tym:

  a) zmiany imion i/lub nazwiska;

  b) zmiany obywatelstwa;

  c) informacji o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

  d) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

  e) rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

  f) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

  g) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

  h) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

  i) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

  j) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

  k) informację o wykonywaniu zawodu lekarza/lekarza dentysty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  l) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  m) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  n) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  o) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

  p) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

  q) adres do korespondencji;

Komunikat dotyczący udostępniania dokumentacji medycznej

W związku z powtarzającymi się informacjami, dotyczącymi  składanych przez pacjentów wniosków o udostępnienie im dokumentacji medycznej w oryginałach, wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w odpowiedni uregulowany ustawa sposób oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

– więcej »

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowni Państwo,

Wydział Organizacyjny NFZ informuje, że na mocy art. 172 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r. Nr 112, poz. 654), zostały wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem pkt 10, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

– więcej »

Komunikat MOJ JGP AOS

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2011r. dotychczasowy system rozliczania świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) ulega zmianie. Wprowadzony zostaje, znany już od 3 lat w szpitalach, system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na dotychczasowy sposób leczenia (rozumiany w sensie procesu terapeutycznego).

Jedyny wymóg, jaki się wiąże z jego wprowadzeniem to ewidencjonowanie w systemach elektronicznych wszystkich tych badań i procedur (zgodnie z załącznikami do Zarządzenia Prezesa NFZ), które zostały w trakcie udzielenia świadczenia wykonane i zapisane w dokumentacji medycznej (karcie chorobowej) pacjenta. Lista możliwych do wykonania i sfinansowania w ramach umów AOS procedur została wydłużona, aby lekarze specjaliści mogli lepiej zdiagnozować oraz w szerszym stopniu podjąć się leczenia pacjentów (możliwość wykonania w AOS większej liczby świadczeń zabiegowych).

– więcej »

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz. 1697), wydane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej ustawą).

Aktualnie rozporządzenie to wraz z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w sposób kompleksowy reguluje zasady prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich (także przez pielęgniarki i położne) – nie ma już zatem odrębnych przepisów dla praktyk indywidualnych, a odrębnych dla zoz.

Ze względu na fakt, iż rozporządzenie jest obszerne i szczegółowe, w tym miejscu podaję tylko najważniejsze kwestie, zachęcając do lektury pełnej treści rozporządzenia, opublikowanego na stronie internetowej OIL w Krakowie (poniżej-red.).

 • Rozporządzenie zezwala na prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (bez obowiązku równoczesnego prowadzenia dokumentacji papierowej) przy zachowaniu warunków i wymagań określonych w rozdziale 8 rozporządzenia.

 • Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki. W przypadku, gdy rozpoznanie posiada trzy-znakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki.
 • W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej (obligatoryjnie):
  1)    oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2)    oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  3)    oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego;
 • co do zasady, rozpoznanie w dalszym ciągu podaje się w języku polskim, jednakże w przypadku, gdy pacjent zażądał, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia, dopuszcza się podanie rozpoznania w języku łacińskim.
 • Rozporządzenie w poszczególnych rozdziałach reguluje zasady prowadzenia dokumentacji medycznej: w zakładach opieki zdrowotnej; pracowni diagnostycznej będącej odrębnym zakładem opieki zdrowotnej; pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji; zakładu rehabilitacji leczniczej; w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, przez pielęgniarkę i położną; przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom.
 • Przechowywanie dokumentacji, co do zasady uregulowane jest w ustawie, natomiast rozporządzenie wprowadziło zasadę, że w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki lekarskiej, lekarz wydaje dokumentację na wniosek uprawnionych podmiotów, za pokwitowaniem.
 • Rozporządzenie zawiera następujące załączniki:
  1)    kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i martwych,
  2)    wzór karty obserwacji porodu,
  3)    wzór karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
  4)    wzór karty medycznych czynności ratunkowych,
  5)    wzór karty medycznej lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie tj. do końca czerwca 2011 r.

Mec. Agnieszka Nawara-Dubiel
Radca Prawny OIL w Krakowie

Poniżej publikujemy pełną treść rozporządzenia.

– więcej »

Zadania OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.
Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Okręgowy Sąd Lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; tj. zgodnie z  art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.
 2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego winne być kierowane bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a nie do Okręgowego Sądu Lekarskiego, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art. 78 ust. 2  cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL; do czynności Kancelarii Sądu należy:

 1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu
 2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  a)    udostępnianie za zgodą przewodniczącego sądu do wglądu akt sprawy obwinionym lekarzom, ich obrońcom, pokrzywdzonym,
  b)    załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w;

Wgląd do akt po uprzednim umówieniu: tel. 12 6191708 lub emilia@oilkrakow.org.pl

 

„Klinika” – jako oznaczenie w nazwie zakładu opieki zdrowotnej

W świetle art. 1 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 – tekst jednolity – z późn. zmianami) oznaczenia „klinika" albo „kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej, które zostały utworzone w celu: prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Tak nazwę zakładu, jak też determinujący ją w ww. aspekcie cel, dla którego zakład został utworzony określa art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy.

Oceniając przywołane przepisy należy zwrócić uwagę, iż sfera badawcza w omawianym stanie musi stanowić podstawowy cel, dla którego zakład opieki zdrowotnej został utworzony, zaś powiązane z nim udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowią, co zrozumiałe, choć konieczny to jedynie „dodatek".

W związku z powyższym nie da się przyjąć, iż wystarczającym dla prawnego uzasadnienia użycia w nazwie zakładu pojęcia „klinika" jest wskazanie bliżej niesprecyzowanej sfery badań naukowych jakie potencjalnie w zakładzie będą prowadzone, bowiem z istoty wniosku o rejestrację musi wynikać wyraźnie, iż faktycznym, głównym i podstawowym celem działania zakładu będzie realizacja badań naukowych.

Z oczywistych względów bezwzględnie nieuprawnionym byłoby użycie pojęcia „klinika" w oznaczeniu nazwy praktyki lekarskiej.

 

Biuro Radców Prawnych OIL
Mgr Dariusz Dziubina

* * *

Tak więc użycie pojęcia „klinika" – tak często się pojawiające wśród reklamowych anonsów prasowych – stanowi w świetle prawa jego naruszenie. Niewinny z pozoru chwyt marketingowy jest ni mniej ni więcej posunięciem z kategorii „ nieuczciwej konkurencji", wprowadzającym czytelnika (pacjenta) w błąd. Ponieważ rzecz z reguły nie dotyczy praktyki indywidualnej (gdzie nadzór sprawuje Izba Lekarska), lecz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – organem powołanym do kontroli w myśl Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej jest Urząd Wojewody, który bagatelizuje problem. O przejęcie jego kompetencji w tym zakresie Izba występowała kilkakrotnie, bez rezultatu.

Mamy więc prawo, którego nikt nie egzekwuje i praktykę coraz częściej je naruszającą. Nie jedyny jest to przypadek tego typu w naszym życiu publicznym. A piszemy o sprawie, bo tylko tyle możemy zrobić, przy okazji zwracając uwagę szefom NZOZ-ów stosujących nieuprawnione nazewnictwo, że nie przestrzegając prawa stawiają się w sytuacji amoralnej tak wobec ustawodawstwa, jak i pacjenta.

(cis)

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej samym pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz rozmaitym organom władzy administracyjnej bądź sądowniczej wciąż budzi rozmaite kontrowersje, stawiając lekarzy wobec konieczności podejmowania decyzji, w zakresie których nie czują się zbyt pewnie. Poniżej drukujemy zestaw ustaw regulujących powyższe kwestie. Kursywą opisane są komentarze Biura Prawnego OIL.

– więcej »

Pomoc prawna dla członków OIL w Krakowie

Komisja Prawna uprzejmie informuje, że Uchwałą 32/ORL/2006 z dnia 7 maja 2006r., stworzono możliwość udzielania pomocy prawnej lekarzom, lekarzom dentystom, członkom OIL w Krakowie. Poniżej przedstawiamy Regulamin udzielania pomocy oraz wzór Wniosku o udzielenie pomocy prawnej. – więcej »

Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

 

Eksperyment medycznyAutor:
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Tytuł:
Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
ABC, Warszawa 2004

Krótki opis:
Obszerna i ciekawa publikacja dotycząca eksperymentu medycznego w szerokim przekroju historycznym i międzynarodowym. Poruszona problematyka praw człowieka, zasady dopuszczalności eksperymentu, eksperymentów genetycznych, etyki w działalności eksperymentalnej. Wszystko gruntownie udokumentowane źródłowo.

 

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

ustawa o zoz

Autor:
Maciej Dercz, Tomasz Rek

Tytuł:
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2007

Krótki opis:
Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – stan prawny na 01.01.2007.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Autor:
Eleonora Zielińska

Tytuł:
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001 Warszawa

Krótki opis:
Znakomita monografia omawiająca kompleksowo problematykę odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

 

Zdoda Pacjenta na zabieg medycznyAutor:
Małgorzata Świderska

Tytuł:
Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Dom Organizatora, Toruń 2007

Krótki opis:
Prawdopodobnie pierwsza tak obszerna monografia dotycząca zgody pacjenta na zabieg medyczny. W świetle coraz częstszych – nierzadko precedensowych – wypowiedzi sądów w przedmiocie autonomii woli pacjenta praca niezbędna. Świetnie udokumentowana źródłowo. Szeroka prezentacja dorobku doktryny i judykatury tak polskiej jak i zagranicznej.

 

Brak zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel na temat braku zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych – na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego. – więcej »

Ustawa o lekarzu sądowym

Komunikat Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawie wejścia w życie ustawy o lekarzu sądowym. – więcej »

Czas pracy na nowo

Uwagi interpretacyjne do obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej wprowadzonych ustawą z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 176 poz. 1240) autorstwa Radcy Prawnego OIL w Krakowie Pani mec. Ewy Krzyżowskiej.

– więcej »

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń

Komunikat Zespołu Radców Prawnych dotyczący niektórych zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń: – więcej »

Zgoda pacjenta na leczenie

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel o zgodzie pacjenta na leczenie. – więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory