Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Projekt preliminarza na 2019 rok – Założenia do projektu preliminarza na 2019 rok

preliminarz3

Wyniki wyborów przeprowadzonych na XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 2 marca 2018 r. w Krakowie, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Okręgowej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022).

 1. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 2. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 3. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 4. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 5. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 6. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 7. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie 
 8. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 2 marca 2018 r.
  o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów:

 • pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów onkologicznych np. opieki paliatywnej;
 • brak jest szczegółowych regulacji i rozporządzeń wykonawczych do pakietu;
 • nie zostały rzetelnie wskazane źródła finansowania, które odpowiadałyby rzeczywistym kosztom wdrożenia tego pakietu (na wszystkich poziomach diagnostyki i leczenia – POZ, AOS i Szpitalnictwo).

Proponowane rozwiązania są próbą przerzucenia odpowiedzialności i kosztów nieprzygotowanej reformy na lekarzy i podmioty świadczące usługi medyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa, że realizacja założeń pakietu mającego udostępnić świadczenia medyczne pacjentom onkologicznym będzie możliwa po uzyskaniu realnych źródeł finansowania oraz wprowadzeniu e-dokumentacji, która pozwoli uniknąć stygmatyzowania tej grupy pacjentów.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 20014 roku

w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia
5 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 5/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017 – więcej »

Uchwała Nr 42/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 42/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL – więcej »

Apel Nr 1 ORL w sprawie systemu dokumentacji elektronicznej

Apel Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

W świetle ostatnio uchwalonych zmian przepisów w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje o wydłużenie do 1 sierpnia 2017 roku okresu przejściowego dla wdrożenia narzędzi informatycznych w postaci elektronicznej rejestracji świadczeniobiorców oraz obowiązku prowadzenia, w formie elektronicznej, list osób oczekujących na świadczenie.

Należy zwrócić uwagę, iż przyjęcie proponowanego rozwiązania umożliwi zapewnienie kompatybilności systemów informatycznych tak w/w obszarze jak również na płaszczyźnie elektronicznej dokumentacji medycznej.

W tym zakresie zachowują aktualność, podniesione w uzasadnieniu projektu ustawy przesuwającej o trzy lata termin wdrożenia systemu dokumentacji elektronicznej, argumenty o różnym stopniu zinformatyzowania jednostek ochrony zdrowia, warunkującym konieczność właściwego przygotowania się przez nie do postawionego zadania tak od strony technicznej (sprzęt i oprogramowanie) jak i osobowej (szkolenia personelu).

Nieodzowna wydaje również konieczność właściwego rozplanowania wydatków tak aby nie rzutowało to na prowadzoną działalność leczniczą, odbijając się niekorzystnie na pacjencie.

Niezależnie od już podniesionych argumentów, przesuniecie w czasie wdrożenia w/w projektowanych rozwiązań informatycznych dawałoby jednostką ochrony zdrowia możliwość skorzystania z unijnych środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Przedwczesne wprowadzenie obowiązku elektronicznej rejestracji Świadczeniobiorców oraz obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej listy osób oczekujących na świadczenie naraża podmioty wykonujące działalność leczniczą na nieuzasadnione nakłady finansowe, ponieważ nie zdąży się zabezpieczyć, w tak krótkim czasie, tak znaczących środków finansowych na całkowitą informatyzację tych jednostek

Zastępca Sekretarza
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Bartłomiej Guzik

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Stanowisko Nr 4 ORL w sprawie klauzuli sumienia

Stanowisko Nr 4
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z głębokim niepokojem obserwuje wydarzenia ostatnich tygodni i narastającą falę krytyki wokół klauzuli sumienia.

Stoimy na stanowisku, że każdy lekarz ma do niej niezbywalne prawo. Uważamy jednak, że cierpienie chorego nie może być jego ceną, zwłaszcza, że cenę tą płaci chory a nie lekarz. Klauzula jest prawem lekarza i nie może być prawem publicznego szpitala, który powinien być zobowiązany do wykonywania wszelkich procedur medycznych zgodnie ze wskazaniami i obowiązującym prawem.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa także, że samorząd zawodowy, do którego przynależność wszystkich lekarzy, bez względu na przekonania, jest obowiązkowa powinien zachować pełną neutralność światopoglądową i polityczną, a jego przedstawiciele powinni również w swoich wypowiedziach zachować taką neutralność.

Neutralność taka powinna obowiązywać zwłaszcza wobec postaw skrajnych, budzących wątpliwości natury etycznej, nie tylko w społeczeństwie, ale także w środowisku lekarskim. Postawy te prowokują kolejne ataki na nasze środowisko i w efekcie stanowią zagrożenie także i dla klauzuli sumienia.

Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Bartłomiej Guzik

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2014

Uchwała Nr 61/Prez./VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – więcej »

Stanowisko Nr 3 ORL w sprawie sfinansowania nadwykonań w zakresie intensywnej terapii

Stanowisko Nr 3
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie sfinansowania przez MOW NFZ nadwykonań w zakresie intensywnej terapii

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie po zapoznaniu się z informacjami z posiedzenia Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 czerwca 2014 roku wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami o niebezpieczeństwie niemożności sfinansowania nadwykonań w zakresie intensywnej terapii kontraktowanych i wykonywanych w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca uwagę, że świadczenia w tych oddziałach powinny być nielimitowane. Niestety kontrakty ograniczają środki finansowe w planie finansowym NFZ, to jednak nadwykonania w tym zakresie ze względu na specyfikę leczonych pacjentów z bezpośrednim zagrożeniem życia winny być sfinansowane.Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje o zabezpieczenie w planie finansowym na rok 2015 środków na pokrycie nadwykonań w roku 2014 i zniesienie limitów na lata następne.

Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Bartłomiej Guzik

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Dokument liczy 62 strony. Istotne zmiany dotyczą:

 • Dopuszczenie do udzielania świadczeń specjalistycznych lekarzy z I st. specjalizacji w danej dziedzinie, lub lekarzy z II st. specjalizacji z chorób wewnętrznych, którzy posiadają doświadczenie w pracy w poradni danej specjalizacji.
 • Zmiana udzielania świadczeń w poradni onkologicznej.
 • Wprowadzono obligatoryjną poradę specjalistyczną – po hospitalizacyjną.

Ad 1.

W dużych miastach, szczególnie uniwersyteckich nie cierpimy na brak specjalistów. Zmiana dotyczy głównie małych ośrodków i wąskich specjalizacji. Pozytywnie oceniamy dopuszczenie do świadczeń lekarzy ze specjalizacją II st. z chorób wewnętrznych. Należy zachować daleko idącą ostrożność w dopuszczaniu do samodzielnej pracy w poradni specjalistycznej lekarzy idących nowym trybem specjalizacji i mających dopiero jedno- lub dwu- letnie doświadczenie zawodowe.

W ślad za rozporządzeniem Ministra Zdrowia oczekujemy zmian w zarządzeniu Prezesa NFZ dotyczących wyceny świadczeń specjalistycznych realizowanych przez specjalistów i obecnie dopuszczanych do pracy niespecjalistów.

Ad 2.

Wprowadzono kartę diagnostyki leczenia onkologicznego, nie podając wzoru tej karty.

Nie sprecyzowano: kto może taką kartę wystawić.

Czy każdy pacjent leczony w poradni onkologicznej będzie posiadał kartę diagnostyki?

Dotychczas dostęp do poradni onkologicznej był bez skierowania – skąd więc tacy pacjenci mają mieć kartę diagnostyki? Czy nie spowoduje to dyskryminacji takich pacjentów w porównaniu do tych, którzy trafią do poradni via POZ (a więc z kartą wydaną przez lekarza pierwszego kontaktu)?

Rozporządzenie wprowadza pojęcie: sformalizowana forma postępowania z pacjentem onkologicznym. Nie sprecyzowano: kto formalizuje takie postępowanie i jak się ma to formalizowanie do standardów Towarzystwa Onkologicznego.  Samo rozporządzenie narzuca (w punktach 2, 3 i 4) sformalizowaną procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń, co podważa potrzebę wprowadzenia punktu pierwszego.

Określono termin realizacji diagnostyki onkologicznej w czasie do 7 tygodni od daty rejestracji. W polskich warunkach pozostaje to w sferze życzeń, a nie może stanowić zalecenia. Dotrzymanie tego terminu w obecnej chwili jest po prostu nierealne. Wprowadzenie tego zapisu spowoduje możliwość nakładania kolejnych kar na świadczeniodawcę.

Ad 3.

Uważamy, że wprowadzenie obligatoryjnej wizyty kontrolnej w poradni przyszpitalnej jest nieuzasadnione, a niekiedy wiąże się z dużymi niedogodnościami dla pacjenta (np. dla pacjenta po urazie ortopedycznym, hospitalizowanego w dużej odległości od miejsca zamieszkania).

Zastępca Sekretarza
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Bartłomiej Guzik

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Stanowisko Nr 2 ORL w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Stanowisko Nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

 1. Zrównano prawa lekarzy specjalistów z pierwszym i drugim stopniem specjalizacji, zaliczając minimum 5 lat doświadczenia i pracy w danym kierunku medycznej specjalizacji.
 • Zrównano prawa specjalistów dziecięcych z innymi specjalistami. Opracowano bardzo precyzyjnie i szczegółowo zasady udzielania świadczeń dla pacjentów w wieku 1-sza doba życia – 18 rok życia.
 • Generalnie z całości opracowania zaznacza się nadmiar zainteresowania różnymi drobnymi schorzeniami kardiologicznymi, przy założeniu ich ciągłego narastania, bez żadnych wymagań w stosunku do pacjentów, ich aktywnego zaangażowania w profilaktykę i wczesną rehabilitację układu sercowo-naczyniowego.
 • Proponuje się super drogą procedurę (kilkaset tysięcy złotych za leczenie raka PROSTATY u jednego pacjenta). Procedurę proponuje się na okres 2 lat – bez jednoznacznej oceny klinicznej wczesnej i odległej mikroradioterapii cybernetycznej (OMSCMRT).
  Zastępca Sekretarza
  Okręgowej Rady Lekarskiej
  w Krakowie

  dr med. Bartłomiej Guzik

  Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej
  w Krakowie

  prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2014

Uchwała Nr 62/Prez./VII/2014 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie przyznania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem – więcej »

Uchwała Nr 39/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 39/ORL/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 40/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 40/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017 – więcej »

Stanowisko Nr 2 Prezydium ORL w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów wojewódzkich

Stanowisko Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 13 sierpnia 2014 roku
 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia.
 
 1. W ankiecie posłużono się szeregiem pojęć mających znaczenie prawne (przykładowo „działalność lecznicza”, „produkt leczniczy”, „działalność ubezpieczeniowa”, „import równoległy produktu leczniczego”, „podmiot tworzący”). W ocenie konsultanta pojęcia tego rodzaju powinny być podawane wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zawierającej definicję takiego pojęcia, co najmniej w sposób w jaki zostało to zrobione w pytaniu numer 14 (konsultant sugeruje jednak podanie także jednostki redakcyjnej zawierającej taką definicję).
 2. Z ankiety nie wynika jasno czy w zakresie, w jakim pytania dotyczą przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji dotyczą one wyłącznie podmiotów polskich czy również zagranicznych (zarejestrowanych za granicą). W zakresie, w jakim pytania dotyczą spółek handlowych – pytania wydają się dotyczyć wyłącznie polskich spółek (sformułowanie „spółka handlowa” wydaje się obejmować jedynie spółki funkcjonujące w oparciu o Kodeks spółek handlowych).
 3. W odniesieniu do pytania numer 7 (oraz pozostałych, sformułowanych w podobny sposób) – w ocenie konsultanta, z zakresu pytań tego rodzaju powinny być wyłączone akcje dopuszczone do obrotu publicznego. Ponadto pytania tego rodzaju powinny być formułowane z uwzględnieniem kryterium ilościowego oraz kryterium ewentualnych uprawnień z takimi akcjami/udziałami związanych. Ponadto z pytań tego rodzaju powinno wynikać co oznacza „wykonywanie działalności”, a w szczególności czy udzielając odpowiedzi na tego rodzaju pytania należy mieć na uwadze przedmiot działalności wykazany w umowie spółki, przedmiot działalności ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, czy też przedmiot działalności faktycznie przez określony podmiot prowadzonej. Ustalenie tej kwestii powinno mieć przełożenie na ostateczną treść pytania (osoba ankietowana może mieć trudności z ustaleniem faktycznego przedmiotu działalności, jeżeli ten jest inny niż np. ujawniony w rejestrze przedsiębiorców; to samo może dotyczyć rozbieżności pomiędzy rejestrem a umową spółki/statutem).  Jednocześnie, w odniesieniu do spółdzielni, bardziej zasadne wydaje się użycie sformułowania „jestem/nie jestem członkiem spółdzielni” w miejsce sformułowania dotyczącego „udziału” w spółdzielni).
 4. W odniesieniu do pytania numer 8 – mając na uwadze treść pytania nr 7 pytanie numer 8 najprawdopodobniej nie dotyczy wszystkich spółek handlowych, a jedynie spółek osobowych oraz spółki cywilnej. Konsultant sugeruje takie przeformułowanie pytania. Jednocześnie użycie sformułowania „partner” w zestawieniu ze sformułowaniem „wspólnik” w tym wypadku może rodzić wątpliwości; nie do końca wiadomo bowiem czy przez „partnera” należy rozumieć wspólnika spółki partnerskiej czy też osobę pozostającą w innego rodzaju relacji ze spółką („partner biznesowy”). Jeżeli w pytaniu chodzi o wspólnika spółki partnerskiej, konsultant wskazuje, że dopisek „lub partnerem” jest zbędny; każdy bowiem „partner” (w przedstawionym rozumieniu) jest wspólnikiem swojej spółki; wynika to wprost z definicji pojęcia „partner” zawartej w art. 86 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 5. W odniesieniu do pytania numer 9 – pytanie pokrywa się po części z pytaniem numer 8: przykładowo – będąc wspólnikiem spółki cywilnej, osoba ankietowana wykonuje również działalność gospodarczą. Dla zapewnienia klarowności zadawanych pytań wydaje się zasadne doprecyzowanie pytania.
 6. W odniesieniu do pytania numer 10 – por. wyżej uwaga w punkcie 3 dotycząca „wykonywania działalności”. Jednocześnie pojęcie „zajęcia zarobkowe” nie jest pojęciem prawnie zdefiniowanym. W szczególności konsultant wskazuje, że pod pojęciem „zajęć zarobkowych”  wykonywanych w oparciu o „umowę cywilnoprawną” może być rozumiane przyjmowanie pacjentów w ramach prywatnej praktyki. Akceptacja takiej interpretacji zadanego pytania prowadzi do wniosku, że osoba ankietowana powinna weryfikować czy jej pacjenci wykonują działalność wskazaną w pytaniu numer 10 lub czy spełniają przesłanki wskazane w dalszych, podobnie sformułowanych, pytaniach, a następnie, w razie stwierdzenia spełnienia którejkolwiek z tych przesłanek, informować o tym fakcie właściwy organ. Realizacja takiego obowiązku może stanowić naruszenie tajemnicy lekarskiej. Konsultant sugeruje zastosowanie bardziej precyzyjnego sformułowania.
 7. W odniesieniu do pytania numer 11 – por. wyżej uwaga w punkcie 3 dotycząca „wykonywania działalności” oraz uwaga dotycząca spółdzielni oraz uwaga w punkcie 6 dotycząca „zajęć zarobkowych”. Ponadto osoba ankietowana może mieć poważną trudność z ustaleniem czy podmiot, o którym mowa w pytaniu w istocie dysponuje określonymi udziałami lub akcjami. Do pytania 11 i 12. Zatrudniony pracownik nie wie czy i jakie udziały i akcje posiada jego pracodawca, czy też firma w której jest zatrudniony lub na rzecz której wykonuje umowę zlecenie lub umowę o dzieło i nie będzie mógł zgodnie z prawdą odpowiedzieć na to pytanie.  Pytanie jest sformułowane w sposób zdecydowanie zbyt szeroki, a udzielenie na nie zgodnej z prawdą odpowiedzi może być niemożliwe. Należy w szczególności zwrócić uwagę na fakt, że pytanie to nakłada na osobę ankietowaną obowiązek ciągłego monitorowania publicznie dostępnych rejestrów (w tym w szczególności rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) pod kątem zmian w zakresie struktury udziałowej podmiotów, z którymi pracuje i spółek, w których posiadają one udziały lub akcje. Abstrahując od okoliczności, że prawidłowa realizacja takiego obowiązku wymaga zapewnienia przez konsultanta stałej obsługi prawnej, to nawet w takim wypadku realizacja obowiązku może okazać się niemożliwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że dla przeniesienia udziałów w spółce wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie ma znaczenia decydującego; zdarzają się wypadki, że tego rodzaju transakcje nie są rejestrowane. Co więcej, w odniesieniu do akcji realizacja tego obowiązku jest w zasadzie niemożliwa – w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zasadzie nie ujawnia się bowiem danych akcjonariuszy. W tym zakresie konsultant stanowczo sugeruje przeformułowanie pytania.
 8. W odniesieniu do pytania numer 12 – por. uwagi w punkcie 7 oraz w punkcie 4 (w odniesieniu do sformułowania „lub partnerem”).
 9. W odniesieniu do pytania numer 15 – tekst w nawiasie zawiera błąd gramatyczny („wskazać jaki”). W ocenie konsultanta należałoby zastanowić się nad doprecyzowaniem treści pytania, w szczególności przez dookreślenie pojęcia „przystosowywania dla potrzeb praktyki” i „wdrażania wyników badań”. Niejasne sformułowanie pkt. 15 i analogicznie pkt 17 i 19.  Każdy lekarz ma obowiązek wdrażać do praktyki najnowsze osiągnięcia medycyny, które są wynikami badań medycznych i zawarte są w obowiązujących wytycznych!  Wdrażając te wyniki nie znamy struktury i powiązań pomiędzy podmiotami, które finansowały konkretne badania.
 10. W odniesieniu do pytania numer 16 – por. uwaga w punkcie 7.
 11. W odniesieniu do pytania numer 17 – por.(porównaj) uwaga w punkcie 9 dotycząca doprecyzowania treści pytania
 12. W odniesieniu do pytania numer 18 – por. uwagi w punkcie 7 oraz w punkcie 4 (w odniesieniu do sformułowania „lub partnerem”).
 13. W odniesieniu do pytania numer 19 – por. uwaga w punkcie 9.
 14. W odniesieniu do pytania numer 21 – pytanie jest sformułowane w sposób nieprecyzyjny. Dla konsultanta nie jest również jasna różnica pomiędzy treścią tego pytania a treścią pytań dotyczących wykonywania zajęć zarobkowych wykonywanych na rzecz takich podmiotów.
 15. W odniesieniu do pytania numer 22 – por. uwagi w punkcie 7 oraz 14.
 16. W odniesieniu do pytania numer 23 – por. uwagi w punkcie 7, 14 oraz 4 (w odniesieniu do sformułowania „lub partnerem”).
Podsumowując, konsultant stwierdza, że w jego ocenie zaproponowana treść ankiety nie jest wystarczająco jasna i precyzyjna. Ponadto, negatywnie należy ocenić nałożenie na osoby ankietowane nierzadko niemożliwych do wykonania obowiązków (takich jak w szczególności ustalenie, czy określony podmiot jest akcjonariuszem innych podmiotów; należy podkreślić bowiem, że w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dane akcjonariuszy nie są, co do zasady, publikowane). W ocenie konsultanta kwestia ta budzi szczególne wątpliwości w zestawieniu z art. 8c ust. 3 ustawy o konsultantach w dziedzinie ochrony zdrowia (w brzmieniu po zmianach), który wymaga poinformowania o każdorazowej zmianie stanu faktycznego przedstawionego w oświadczeniu, w terminie  14 dni od zaistnienia takiej zmiany, co do której – jak wykazano powyżej konsultant może – z przyczyn od niego całkowicie niezależnych – nie mieć wiedzy. Wątpliwość natury konstytucyjnej w tym zakresie pojawia się, jeżeli weźmie się pod uwagę wynikający z art. 8f ustawy (w brzmieniu po zmianach) rygor odpowiedzialności karnej za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia.
 
Konsultant zdaje sobie jednocześnie sprawę z faktu, że treść ankiety jest warunkowana brzmieniem ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, wobec czego większość z zawartych powyżej uwag odnosi się także do brzmienia wprowadzonego do ustawy art. 8c.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko Nr 3 Prezydium ORL w sprawie Stowarzyszenia pn. ”Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna”

Stanowisko Nr 3
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 13 sierpnia 2014 roku

Po przeanalizowaniu sytuacji prawnej Stowarzyszenia pod nazwą „Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna” i wobec toczącego się postępowania sądowego w przedmiocie rozwiązania ww. Stowarzyszenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie nie widzi możliwości udostępnienia pomieszczenia w budynku Delegatury Krośnieńskiej OIL na potrzeby ww. Stowarzyszenia.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 stycznia 2014 r.
o wynikach wyborów zgromadzenia
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępców w Krakowie z dnia 21 stycznia 2014 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko I Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Janusz Kubicz

 

 • na stanowisko II Zastępcy OROZ na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:– lek. Ewa Mikosza-Januszewicz

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 21 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowym Sądzie Lekarskim w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 21 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

 

 1. na stanowisko Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

  – lek. Waldemar Hładki

 

 • na stanowisko Wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:– lek. dent. Witold Jurczyński
  – lek. Małgorzata Popławska

 

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów w ramach Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 4 grudnia 2013 r.
o wynikach wyborów w organie OIL w Krakowie
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust.l ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 201 Or. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych obwieszcza się, co następuje:
§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Organu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 4 grudnia 2013 r., ogłasza się, że:

Zastępcami Prezesa ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Jerzy Friediger
 2. lek. Mariusz Janikowski
 3. lek. dent. Dariusz Kościelniak
 4. lek. Janusz Legutko
 5. lek. Marek Zasadny

Członkami Prezydium ORL na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janusz Kulon
 2. lek. dent. Robert Stępień
 3. lek. Jacek Tętnowski
 4. lek. Krzysztof Wróblewski

Sekretarzem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Zastępcą Sekretarza ORL na okres VII kadencji 2013-2017 został wybrany:

 1. lek. Bartłomiej Guzik

Skarbnikiem ORL na okres VII kadencji 2013-2017 została wybrana:

 1. lek. dent. Anna Maciąg

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Jolanta Orłowska-Heitzman

Obwieszczenie OKW – wyniki wyborów Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.
o wynikach wyborów
Członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ogłaszam co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się, że Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie na okres VII kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

 1. lek. Janikowski Mariusz
 2. lek. Kucharski Lech
 3. lek. Kulon Janusz
 4. lek. dent. Maciąg Anna
 5. lek. dent. Mazaraki Andrzej
 6. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
 7. lek. Tętnowski Jacek
 8. lek. Turek-Fornelska Katarzyna
 9. lek. Wróblewski Krzysztof
 10. lek. Zasadny Marek

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

Mariusz Janikowski

Komunikat Prezydium ORL w sprawie składek członkowskich

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie informuje, iż w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności uchwały Nr 8/08/V  Naczelnej Rady Lekarskiej  z dnia 4 kwietnia 2008 roku,  brak jest możliwości umorzenia zaległości jakie powstały wskutek nieopłacenia w terminie składek członkowskich. Zwracamy uwagę, iż od w/w zaległości mogą zostać naliczone odsetki ustawowe, zaś uporczywość braku realizacji tego obowiązku samorządowego może skutkować wszczęciem egzekucji administracyjnej przez organy skarbowe.

Komentarz.

Brak możliwości umorzenia zaległości dotyczy w szczególności nieterminowego nieopłacenia składki np. w okresie pracy za granicą, urlopów wychowawczych, przejścia na emeryturę czy innych przerw w wykonywaniu zawodu.Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 49 ust. 6 ustawy o izbach lekarskich o wszelkich przypadkach zmiany dot. statusu zawodowego lub danych osobowych lekarze zobowiązani informować, wraz z dołączeniem odpowiednich dokumentów, właściwą izbę lekarską, w szczególności rejestr lekarzy.

Komisje i Zespoły Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

 

Komisje i Zespoły
Okręgowej Rady Lekarskiej
:
Komisja Etyki Lekarskiej
kol. Jolanta Orłowska – Heitzman

Komisja Finansowo-Budżetowa
kol. Antoni Marcinek

Komisja Kształcenia Medycznego
kol. Lech Kucharski

Komisja Kultury
kol. Grzegorz Dyduch

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
kol. Kazimierz Kłodziński

Komisja ds. Młodych Lekarzy
kol. Maciej Krupiński

Komisja ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia
kol. Jarosław Zawiliński

Zespół ds. POZ
kol. Tadeusz Zając

Zespół ds. AOS
kol. Maciej Dendura

Zespół ds. szpitalnictwa
kol. Ryszard Żaba


Komisja Organizacyjna
kol. Mariusz Janikowski

Komisja ds. Praktyk Lekarskich
kol. Patryk Hartwich

Komisja Prawno-Legislacyjna
kol. Stefan Bednarz

Komisja Socjalno-Bytowa
kol. Barbara Wiejowska

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji
kol. Jacek Tętnowski

Komisja Stomatologiczna
kol. Robert Stępień

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców
kol. Jerzy Friediger

Koordynator naukowy programów kształcenia
kol. Leszek Bryniarski

Rzecznik Praw Lekarza
kol. Katarzyna Turek – Fornelska

Zespół ds. Inwestycji i remontów
kol. Jerzy Friediger

Zespół ds. Konkursów
kol. Mariusz Janikowski

Zespół ds. Umów i kontraktów lekarskich
kol. Radosław Czosnowski

Przedstawiciele w Radzie Małopolskiego Oddziału i Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
kol. Andrzej Stopa / kol. Jerzy Friediger
kol. Marek Zasadny/ kol. Grzegorz Jaracz

Zespół ds. Ubezpieczeń lekarzy i lekarzy dentystów
kol. Grzegorz Wawrzeń

Zespół ds. Uzdrowisk
kol. Jerzy Skuciński

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 2013-2017

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

Prezes ORL
prof. dr hab. med Andrzej Matyja

Wiceprezesi ORL
dr med. Friediger Jerzy
lek. Mariusz Janikowski
lek. dent. Dariusz Kościelniak
dr med. Janusz Legutko
lek. Marek Zasadny

Sekretarz ORL
lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Skarbnik ORL
lek. dent. Anna Maciąg

Zastępca Sekretarza ORL
lek. Bartłomiej Guzik

Członkowie Prezydium ORL
lek. Janusz Kulon
lek. dent. Robert Stępień
dr med. Jacek Tętnowski
lek. Krzysztof Wróblewski

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. Bednarz Stefan
lek. Bryniarski Leszek
lek. Chodorowski Janusz
lek. Czosnowski Radosław
lek. Dendura Maciej
lek. dent. Derebas Tymoteusz
lek. Dyduch Grzegorz
lek. Hartwich Patryk
lek. dent. Jaracz Grzegorz
lek. Kłodziński Kazimierz
lek. Krupiński Maciej
lek. Kucharski Lech
lek. Marcinek Antoni
lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
lek. Pony Jerzy
lek. Skuciński Jerzy
lek. dent. Stopa Andrzej
lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
lek. Wiejowska Barbara
lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
lek. Zając Tadeusz
lek. Zawiliński Jarosław
lek. Żaba Ryszard

Uchwała Nr 21/ORL/2009 w sprawie pomocy finansowej dla lekarzy szpitala w Krośnie

Uchwała Nr 21/ORL/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 07 listopada 2009r.

w sprawie przyznania pomocy finansowej dla lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie. – więcej »

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 29.03.2008 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów uzupełniających, jakie odbyły się podczas obrad XXIV Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie w dniu 29.03.2008 r.

– więcej »

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 18.02.2008 r.

W wyniku złożenia pisemnych rezygnacji z zajmowanych stanowisk, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 18.02.2008 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

– więcej »

Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27.06.2007 r.

W wyniku wygaśnięcia mandatów Andrzeja Janusza Fortuny oraz Jerzego Jamskiego, Okręgowa Komisja Wyborcza OIL w Krakowie publikuje stosowne Obwieszczenia z dnia 27.06.2007 r., w sprawie wyborów do organów izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. – więcej »

Wyniki wyborów 2005 r. na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie publikuje wyniki wyborów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy V Kadencji przeprowadzonych w poszczególnych rejonach wyborczych w roku 2005. – więcej »

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 21.10.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje wyniki wyborów przeprowadzonych podczas XXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07.12.2005 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie ogłasza i publikuje wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

– więcej »

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory