Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce „Dla lekarzy/ZRP informuje/ Informacja nt. zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.”

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-nt.-zmiany-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

– więcej »

Ważna informacja Komisji Praktyk Lekarskich

WAŻNE!

Komisja  Praktyk Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie informuje, że od dnia 29 czerwca 2012 do 24 lipca b.r. roku trwa migracja systemu obsługującego Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  z firmy dotychczas obsługującej system na serwery nowego wykonawcy.
 
Program na podstawie którego wystawia się nowe zaświadczenia został zablokowany i nie ma możliwości w tym czasie wystawiania nowych dokumentów
 
W związku z tym nie jest możliwe dotrzymanie przez Izbę Lekarską terminu odbioru nowego zaświadczenia podawanego przy składaniu wniosku o wpis do rejestru lub zmiany we wpisie do rejestru praktyk – za co serdecznie przepraszamy.
 
Informujemy, że termin ten automatycznie dla każdego lekarza zostanie przesunięty o 1 miesiąc.

Utrudnienia związane z oczekiwaniem na nowy wpis wynikają przede wszystkim z faktu, że nie opracowano i nie wdrożono we właściwym czasie systemu teleinformatycznego.

Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu centralnego rejestru praktyk lekarskich leży po stronie ministerialnej.

Uaktualnienie wpisu do rejestru praktyk prywatnych – KROK PO KROKU

 
Proszę kliknąć na wybraną pozycję w celu uzyskania szczegółowych informacji.
 
{jgaccordion}
[acctab ==1. Kto i dlaczego?==]
 
Przypominamy, kto do dnia 30 czerwca 2012 roku powinien zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie celem dokonania zmian w zakresie wpisu do rejestru.

1/ Lekarze i lekarze dentyści aktualnie prowadzący praktyki wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania (ogólne i specjalistyczne), wpisane do rejestru prowadzonego przez OIL w Krakowie  i kontraktujący świadczenia zdrowotne z dawnymi zakładami opieki zdrowotnej publicznymi i niepublicznymi (obecnie podmiotami leczniczymi) w celu zarejestrowania praktyk wykonywanych wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

2/ Lekarze i lekarze dentyści prowadzący praktyki stacjonarne (ogólne i specjalistyczne) w ramach których mają zawarte kontrakty z dawnymi  zakładami opieki zdrowotnej publicznymi lub niepublicznymi (obecnie podmioty lecznicze).

3/ Brak obowiązku nowej rejestracji
Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta prowadzi tylko i wyłącznie praktykę stacjonarną (gabinet prywatny ogólny lub specjalistyczny) lub praktykę wyjazdową (obecnie może być wykorzystywana jedynie do udzielania świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta) i nadal chce ją prowadzić bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiotowym zakresie (nie pracuje nigdzie indziej), nie musi zgłaszać się do Izby w celu złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Powinien jedynie przedłożyć OIL aktualne polisy OC (można to zrobić za pośrednictwem poczty lub drogą mailową).

 
[/acctab]
 
[acctab ==2. Zasady i wysokość opłat za wpis i zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (praktyk  zawodowych)==]
 
Opłaty za rejestrację praktyki dokonywać można codziennie w kasie izby w godzinach pracy biura OIL (kasa akceptuje karty płatnicze), bądź na numer konta bankowego:
 
Bank PEKAO S.A.
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553
 
1/  Za każdy wpis do rejestru dokonywany po raz pierwszy pobiera się opłatę w wysokości 75 zł.

3/ Za każdą zmianę wpisu do rejestru wynikającą zarówno ze złożenia nowego dokumentu jak i nowych danych, które mają zostać wpisane do rejestru np.: zmiana danych osobowych (nazwisko), zmiana miejsca wykonywania praktyki, zawieszenie wykonywania praktyki, dopisanie jednego z rodzajów praktyki, wykreślenie jednego z rodzajów praktyk, zmiana zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych pobiera się opłatę w wysokości 38 zł.

 
[/acctab]
 {/jgaccordion}
 
3. Wniosek rejestracyjny

{jgaccordion}
[acctab ==– gabinet==]
 
Prowadzenie działalności wyłącznie w gabinecie własnym lub wynajmowanym – zgłoszenie nowego adresu

Wniosek
Strona 1    pt od 4 do 13
Strona 2    pt od 17A do 19A1
Strona 3    pt 20
Strona 4    pt 24 wraz z oświadczeniem

 strona1
strona 1
strona2
strona 2
strona3
strona 3
strona4

strona 4
Jeżeli lekarz udziela świadczeń w wielu gabinetach (własnych lub wynajmowanych), drukuje i wypełnia stronę 2 pt od 17A do19A1 dla każdego adresu gabinetu osobno

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
Kserokopia opinii organu sanitarnego (wydanej imiennie na lekarza składającego wniosek)
Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
• Rachunek wpłaty za rejestrację praktyki
• w przypadku wynajmu gabinetu kserokopia umowy najmu i kserokopia opinii organu sanitarnego (wydanej na lekarza, od którego wynajmujemy gabinet)

 
[/acctab]
[acctab ==– gabinet + dodatkowo umowy cywilno-prawne o świadczenie usług medycznych==]
 
Prowadzenie działalności w gabinecie własnym lub wynajmowanym i dodatkowo świadczenie usług w przedsiębiorstwie podmiotu  leczniczego (np. szpital, przychodnia) na podstawie umowy z tym podmiotem (innej niż umowa o pracę)

Wniosek
Strona 1    pt od 4 do 13
Strona 2    pt od 17A do 19A2
Strona 3    pt 20
Strona 4    pt 24 wraz z oświadczeniem

 strona1
strona 1
strona2
strona 2
strona3
strona 3
strona4

strona 4

Jeżeli lekarz posiada więcej umów cywilno-prawnych drukuje i wypełnia stronę 2 pt od 17A do 19A2 dla każdego adresu podmiotu leczniczego osobno

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
• Kserokopia umowy (wystarczy pierwsza strona lub promesa umowy) z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
• Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
• Rachunek wpłaty za rejestrację praktyki

 
[/acctab]
[acctab ==– kontrakt (lub inna umowa cywilno-prawna o świadczenie usług medycznych)==]
 
Udzielanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (np. szpital, przychodnia) na podstawie umowy z tym podmiotem (innej niż umowa o pracę)

Wniosek
Strona 1    pt od 4 do 13
Strona 3    pt od 17C do 20

Strona 4    pt 24 wraz z oświadczeniem
 strona1
strona 1
strona2
strona 2
strona3
strona 3
strona4

strona 4
Jeżeli lekarz posiada więcej umów cywilno-prawnych drukuje i wypełnia stronę 3 od pt 17C do 19C dla każdego adresu podmiotu leczniczego osobno

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•  Kserokopia umowy (wystarczy pierwsza strona lub promesa umowy) z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
•  Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
•  Rachunek wpłaty za rejestrację praktyki[/acctab]

[acctab ==– praktyka wyłacznie w miejscu wezwania (np. wizyty domowe) + kontrakt (lub inna umowa cywilno-prawna o świadczenie usług medycznych) ==]
Udzielanie świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (np. szpital, przychodnia) na podstawie umowy z tym podmiotem i dodatkowo wykonywanie wizyt domowych w ramach własnej działalności gospodarczej

Wniosek
Strona 1    pt od 4 do 13
Strona 3    pt od 17B do 20

Strona 4    pt 24 wraz z oświadczeniem
 strona1
strona 1
strona2
strona 2
strona3
strona 3
strona4

strona 4
Jeżeli lekarz posiada więcej umów cywilno-prawnych drukuje i wypełnia stronę 3 od pt 17C do 19C dla każdego adresu podmiotu leczniczego osobno

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•  Kserokopia umowy (wystarczy pierwsza strona lub promesa umowy) z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
•  Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
•  Rachunek wpłaty za rejestrację praktyki[/acctab]

[acctab ==– praktyka wyłacznie w miejscu wezwania (np. wizyty domowe)==]
Świadczenia wykonywane w miejscu wezwania (wizyty domowe, świadczenia usług dla innych placówek niż podmioty lecznicze) w ramach własnej działalności gospodarczej

Wniosek
Strona 1    pt od 4 do 13
Strona 2    pt od 17B do 18B
Strona 3    pt 19B i 20
Strona 4    pt 24 wraz z oświadczeniem

 strona1
strona 1
strona2
strona 2
strona3
strona 3
strona4

strona 4
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•  Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
•  Rachunek wpłaty za rejestrację praktyki i[/acctab]
 {/jgaccordion}
 
{jgaccordion}
[acctab ==4. Nowe zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk==]
 
Po dokonaniu rejestracji lekarze, lekarze dentyści uzyskają zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zaświadczenie to zawierać będzie m. in. numer księgi rejestrowej).
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.
 
[/acctab]
[acctab ==5. Nowy regulamin==]
 

Od 1 lipca b.r. zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą jest zobowiązany posiadać tzw. regulamin organizacyjny praktyki zawodowej.

Regulamin musi zawierać następujące dane:

 • firma podmiotu ( tzn. nazwę pod jaką działa lekarz lub lekarze)
 • cele i zadania podmiotu;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

UWAGA
Regulamin dotyczy wszystkich rodzajów praktyk
(nie tylko gabinetów stacjonarnych ale również praktyk wyłącznie w miejscu wezwania oraz praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
Nie ma obowiązku informowania OIL w Krakowie o treści regulaminu ani składania jego kopii do Rejestru Praktyk Lekarskich.

[/acctab]

 {/jgaccordion}
 
Dodatkowo przypominamy, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany już do nowego rejestru jest zobowiązany zgłaszać Okręgowej Izbie Lekarskiej  wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 
Nie zgłoszenie zmian w terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.
 
Obecnie w celu dokonania wpisu do rejestru, wpisu wszelkich zmian w rejestrze, wykreślenia praktyki z rejestru konieczne jest każdorazowo złożenie wniosku.
 
 
 
 
 

Jak wypełnić wniosek – ściąga

 

Kliknięcie na stronie pokaże ją w powiększeniu

 

 strona1
strona 1
strona2
strona 1
strona3
strona 3
strona4

strona 4

Rejestr podmiotów prowadzących działalnośc leczniczą

Zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 2011 r., praktyki lekarskie mogą, na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Do 1 lipca 2012 r. praktyki te muszą dostosować swą działalność do wymogów ustawy.
Formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654), zwana dalej ustawą, przewiduje następujące formy prowadzenia przez lekarza / lekarza dentystę działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej:

 • indywidualną praktykę lekarską;
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską;
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania;
 • indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;
 • spółkę cywilną, spółkę jawną albo spółkę partnerską jako grupową praktykę lekarską.

Wykonywanie przez lekarza działalności leczniczej w ramach praktyki zawodowej wymaga jej zarejestrowania. Organem prowadzącym rejestr praktyk jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki.
 
Rozpoczęcie prowadzenia jednej z w/w praktyk może nastąpić jedynie po uzyskaniu stosownego zaświadczenia wydanego przez Okręgową Izbę Lekarską i po uzyskaniu wpisaniu praktyki do rejestru.

 
Rejestracja gabinetu

 1. Wniosek.
 2. Kserokopia opinii organu sanitarnego (wydanej imiennie na lekarza składającego wniosek).
 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
 4. Przedstawienie rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 72 zł – wpis do rejestru
– 36 zł – zmiana wpisu w rejestrze

Praktyka wyłącznie w miejscu wezwania (wizyty domowe)

 1. Wniosek.
 2. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
 3. Przedstawienie rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 72 zł – wpis do rejestru
– 36 zł – zmiana wpisu w rejestrze

Praktyka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

 1. Wniosek.
 2. Kserokopia umowy (lub promesa umowy) z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.
 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
 4. Przedstawienie rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 72 zł – wpis do rejestru
– 36 zł – zmiana wpisu w rejestrze

Praktyka grupowa:

 1. Wniosek.
 2. Dokumenty jw. w zależności od formy działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów (wyjątek: grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w podmiocie leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych).
 3. Kserokopia umowy spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej.
 4. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub do KRS.
 5. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej.
 6. Przedstawienie rachunku wpłaty za rejestrację praktyki (w dniu składania dokumentów):

– 72 zł – wpis do rejestru
– 36 zł – zmiana wpisu do rejestru

Podane wyżej wysokości opłat będą obowiązywać do dnia opublikowania w Monitorze Polskim obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2011 r.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Nie zgłoszenie zmian w terminie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

17 października zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestr. (Dz. U. Nr 221 poz. 1319)

Obecnie w celu dokonania wpisu do rejestru, wpisu wszelkich zmian w rejestrze, wykreślenia praktyki z rejestru konieczne jest każdorazowo złożenie wniosku.

Obowiązują 2 wzory wniosków:

 pdf Wniosek dla indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
(gabinet, praktyka wyłącznie w miejscu wezwania, praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego)
   
pdf Wniosek dla grupowych praktyk lekarskich
(gabinet, praktyka wyłącznie w miejscu wezwania)

 doc Jak wypełniać wniosek – podpowiedź

Opłaty za rejestrację praktyki dokonywać można codziennie w kasie izby w godzinach pracy Biura OIL (kasa akceptuje karty płatnicze), bądź na numer konta bankowego:

Bank PEKAO S.A.
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

Szczegółowa informacja w sprawie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1. INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI LEKARSKIE

1) BRAK OBOWIĄZKU PONOWNEJ REJESTRACJI

Lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zwanej dalej „ustawą”) w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich, nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy wpisy do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały „przepisane” do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki nie ma obowiązku zgłaszać ich ponownie.

2) OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZMIAN

Zmian w rejestrze należy natomiast dokonać w przypadku:

 1. ewentualnej konieczności aktualizacji danych (np. zmieniło się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub ich rodzaj, albo adres do korespondencji); należy pamiętać, że lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania;

 2. gdy konieczność dokonania tych zmian wynika z ustawy (w takim przypadku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dokonanie tych zmian do dnia 30 czerwca 2012 r.).

– więcej »

Kalendarium

Grudzień 2019
PWŚCPSN
« lis   sty »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory