Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Apel ORL w sprawie akcji protestacyjnej w szpitalu w Krośnie

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 07 listopada 2009 r.
     Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, w związku z trwającą akcją protestacyjną  w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II w Krośnie, apeluje do wszystkich lekarzy o zaniechanie podejmowania zatrudnienia w jakiejkolwiek formie prawnej, w miejsce lekarzy, którzy w ramach akcji protestacyjnej złożyli wypowiedzenia zatrudnienia.

     Jednocześnie ORL w Krakowie apeluje do wszystkich osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej o nie przejmowanie części kontraktów NFZ z Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie.

     Zaniechanie wyżej opisanych zachowań spowoduje, że wysiłek strajkujących nie zostanie zaprzepaszczony oraz spowoduje społeczny przekaz, iż lekarze są solidarną grupą zawodową.

 
 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

 

Stanowisko ORL z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zatrzymania Pani dr Anny Chrapusty

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża swoje oburzenie sposobem postępowania przez organy ścigania, a zwłaszcza trybem zatrzymania przez Policję Pani dr Anny Chrapusty.

Spektakularne zatrzymanie lekarki w trakcie pracy, wyprowadzenie jej przez policję z miejsca pracy, na oczach pacjentów i przetrzymanie jej w areszcie przez 24 godziny nie mieści się, naszym zdaniem, w standardach państwa prawa i stanowi naruszenie ustawy o Policji, stanowiącej że zatrzymanie powinno odbyć się z poszanowaniem godności osoby zatrzymywanej. W tym przypadku, naruszenie tej godności wydaje się być bezsporne tym bardziej, że należy domniemywać, że dr Chrapusta zgłosiłaby się na każde wezwanie zarówno policji jak i prokuratury.

Spektakularne zatrzymania lekarzy stały się ostatnio ulubionym, choć oburzającym sposobem działania policji i prokuratury, zwłaszcza, że mało prawdopodobnym w przypadku tej grupy zawodowej jest usiłowanie uniknięcia odpowiedzialności poprzez ucieczkę za granicę Unii Europejskiej, bądź uzyskania fałszywych dokumentów.

Dlatego Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego RP i Komendanta Głównego Policji o zaprzestanie tego typu spektakularnych działań, poprzez podawanie do publicznej wiadomości informacji o zawodzie, stanowisku, miejscu pracy lekarzy, umożliwiających ich łatwą identyfikację. Może to spowodować utratę zaufania, niezbędnego im do dalszego wykonywania zawodu.

Krzywda wyrządzona naszym kolegom, i utrata dobrego imienia może okazać się nie do naprawienia zwłaszcza, że informacji o uwolnieniu ich od stawianych zarzutów nikt już nie uważa za właściwe podać do publicznej wiadomości, nie wspominając o słowie „przepraszam”.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża nadzieję, że opisany wyżej incydent był ostatnim przejawem stosowania przez organy ścigania demokratycznego państwa metod zastraszania rodem z minionych epok.
 
 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

 

Stanowisko nr 1 ORL w Krakowie z dnia 19 listopada 2008 r.


Stanowisko nr 1

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 listopada 2008 roku

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec realnego obniżenia stawek kontraktowania we wszystkich rodzajach świadczeń medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na rok 2009.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie protestuje przeciwko próbom stworzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia przekonania społecznego o zwiększeniu ilości środków finansowych w systemie ochrony zdrowia wskutek wprowadzenia nowego sposobu rozliczania świadczeń tj. tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zobowiązuje Prezydium ORL w Krakowie do podjęcia w przywołanych sprawach stosownych działań w tym zwrócenie się z listem otwartym do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Stanowisko nr 2 ORL w Krakowie z dnia 19 listopada 2008 r.


Stanowisko nr 2

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 19 listopada 2008 roku

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa za niezbędne podjęcie działań zmierzających do zmiany Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów przez zniesienia wszystkich limitów punktowych określonych w załączniku nr 3.
W ocenie Rady limity te nie znajdują uzasadnienia merytorycznego, a jak wskazują doświadczenia pierwszego okresu rozliczeniowego dotyczące chociażby maksimów określonych w odniesieniu do zjazdów, sympozjów, kongresów i konferencji, nazwa danej jednostki edukacyjnej – na którą to nazwę uczestnik lekarz nie ma żadnego wpływu – ogranicza faktycznie możliwość certyfikowania rzeczywiście odbytego szkolenia powyżej ustalonego limitu.
Koniecznym jest także podjęcie działań środowiskowych służących wypracowaniu na poziomie organów władzy publicznej systemowych rozwiązań finansowo-prawnych dotyczących możliwości odpisania kosztów szkoleń od podatku oraz usprawnienia systemu zliczania punktów poprzez zobowiązanie organizatorów szkoleń do ewidencji elektronicznej punktów.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 19/ORL/2008

Uchwała nr 19/ORL/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 września 2008 roku
w sprawie powołania Komisji Bioetyki przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Stanowisko ORL w Krakowie z dnia 15 października 2008 r.


Stanowisko

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 15 października 2008 roku

 

w sprawie proponowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie na posiedzeniu w dniu 15 października 2008 roku, po przeanalizowaniu proponowanych w projekcie poselskim zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opowiada się za projektem, tj. za objęciem finansowania ze środków publicznych zapłodnienia pozaustrojowego oraz badań profilaktycznych kobiet w ciąży obejmujących badania prenatalne.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Wiceprzewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr Robert Stępień

Stanowisko ORL w Krakowie z dnia 10 września 2008 r.


Stanowisko

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 10 września 2008 roku

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, w związku z projektem rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarza i lekarza dentysty, stwierdza, że jest on obarczony tak licznymi wadami zarówno merytorycznymi jak i prawnymi, że koniecznym jest stworzenie całkowicie nowego projektu z uwzględnieniem stanowiska  Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 10/07/V z dnia 22 czerwca 2007 r.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Stanowisko ORL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie projektu zmiany druku i sposobu wystawiania recept

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28.05.2008 r.

w sprawie projektu zmiany druku i sposobu wystawiania recept lekarskich przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec kolejnej propozycji Ministerstwa Zdrowia wprowadzającej zmiany w drukach recept uzasadnianej potrzebą wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń recept lekarskich. Z prawdziwą przykrością stwierdzamy, że wszystkie dotychczasowe zmiany dotyczące zarówno treści recept, jak i dystrybucji druków ,poza dodatkowymi utrudnieniami w ich sporządzaniu nie przyniosty żadnych rzeczywistych korzyści dla systemu opieki zdrowotnej. Jedynym efektem tych zmian jest wydłużenie czasu niezbędnego do wypisania recepty, przy równoległym skróceniu czasu przeznaczonego na badanie lekarskie a więc siłą rzeczy obniżając jakość świadczenia medycznego.
 
Brak przypisanego każdemu pacjentowi konta świadczen w tym wypisanych recept, czyni wszelkie inne formy kontroli nieskutecznymi.
 
Aktualna propozycja zabezpieczenia druku recepty na pięć sposobów w tym hologramem, tłumaczona fałszowaniem recept, sięga absurdu, ponieważ Banknoty NBP lub innych walut również są podrabiane.
 
Okręgowa Rada Lekarska domaga się przedstawienia opinii publicznej rzetelnej informacji nt. jaka jest skala procederu fałszowania recept , jaki będzie koszt druku tak zabezpieczonych recept, kto go poniesie, i czy w Unii Europejskiej bądź innym cywilizowanym kraju wprowadzone są podobne zabezpieczenia.
 

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Uchwała nr 18/ORL/08

Uchwała nr 18/ORL/08 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie – więcej »

Stanowisko ORL z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia nowego systemu rozliczeniowego JGP

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28.05.2008 r.

 

W związku z planowanym wprowadzeniem z dniem 1.07.2008 roku nowego systemu rozliczeniowego świadczeniodawców z NFZ Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zgłasza następujące uwagi:
 1. System JGP powinien w swoich założeniach  usystematyzować i ułatwić sprawozdawczość świadczeniodawców wobec NFZ. System ten obowiązujący w wielu krajach Europy był wprowadzany i pilotażowany przez długi okres czasu zanim został przyjęty, co pozwoliło wyeliminować szereg wad powstającego systemu. W Polsce prowadzony pilotaż jest zbyt krótki (2 tygodnie),  aby móc wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, co do funkcjonowania nowego systemu, co gorsza decyzja została przez NFZ podjęta bez analizy wyników i oceny tego systemu przez jednostki wytypowane, co sprawia, że pilotaż stał się niepotrzebny i nieefektywny.
 2. Brak pełnej analizy informacji wynikających z przeprowadzonego pilotażu poddają w wątpliwość skuteczność jego wprowadzenia, co może doprowadzić (i najprawdopodobniej doprowadzi) do chaosu w realizacji świadczeń medycznych i stanowić w wielu przypadkach bezpośrednie zagrożenie życia pacjentów.
 3. Do chwili obecnej świadczeniodawcy nie mieli możliwości pracy ani zapoznania się z działaniem "grupera", który na podstawie wpisanych danych będzie wyceniał wykonane procedury.
 4. Brak przeszkolonego personelu i wprowadzenie tego systemu w okresie urlopowym może ten chaos pogłębić i doprowadzić do nierozliczenia wykonanych świadczeń i w związku z tym kolejnego zadlużania szpitali.

Biorąc powyższe pod uwagę Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec takiego sposobu wprowadzania nowego systemu rozliczeń.

Nie negując celowości i wartości nieznanego nikomu bliżej systemu rozliczeń, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do NFZ o nie rewolucyjne a ewolucyjne jego wprowadzanie, prowadząc pilotaż u wszystkich świadczeniodawców i wprowadzenie go po dokładnej analizie z dniem 01.01.2009 roku.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

 

Uchwała Nr 11/ORL/2008

Uchwała Nr 11/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia materiałów sprawozdawczych Komisji ORL.
– więcej »

Uchwała Nr 13/ORL/2008

Uchwała Nr 13/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 12/ORL/2008

Uchwała Nr 12/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie uzupełnienia składów Komisji ORL.
– więcej »

Uchwała Nr 8/ORL/2008

Uchwała Nr 8/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Skarbnika ORL z wykonania preliminarza za 2007 r.
– więcej »

Uchwała Nr 9/ORL/2008

Uchwała Nr 9/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia przedstawionego przez Skarbnika ORL "Bilansu" i "Rachunku Zysków i Strat" za 2007 r.
– więcej »

Uchwała Nr 10/ORL/2008

Uchwała Nr 10/ORL/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na 2008 r.
– więcej »

Stanowisko Dyrektorów Szpitali i Prezydiów ORL podjęte na wspólnym spotkaniu w dniu 27 lutego 2008

Dyrektorzy Szpitali Małopolski i Podkarpacia oraz Prezydia Okręgowych Rad Lekarskich w Krakowie, Tarnowie i Beskidzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej biorąc pod uwagę:

 • Aktualny poziom finansowania świadczeń medycznych,
 • Słuszne żądania płacowe pracowników medycznych, wynagradzanych od lat poniżej swoich kwalifikacji i wkładu pracy,
 • Rosnące koszty zarówno utrzymania placówek jak i leków oraz sprzętu medycznego w tym jednorazowego użytku,
 • Wzrastające wymagania w zakresie standardu i jakości świadczonych usług,
 • Konieczność dostosowania pomieszczeń do irracjonalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu MZ
 • Zapowiadane podwyżki cen energii, paliw i usług komunalnych, które zarówno bezpośrednio jak i pośrednio odbiją się na kosztach

uważają, że dalsze prowadzenie, w tych warunkach finansowania placówek Ochrony Zdrowia jest niemożliwe.
– więcej »

Stanowisko Dyrektorów Szpitali i Prezydiów ORL dotyczące rozliczenia nadwykonań w lecz. szpitalnym

Stanowisko dyrektorów szpitali Małopolski i prezydiów ORL w Krakowie, Tarnowie i Bielsku-Białej dotyczące rozliczenia nadwykonań w leczeniu szpitalnym przyjęte na spotkaniu w dniu 27 lutego 2008 w Krakowie:

 • propozycje ugody i zasady, które przyjął MOW NFZ do rozliczenia nadwykonań zostały zawarte w piśmie datowanym 14.11.2008 -tj. zostały przedstawione w ostatnim dniu, w którym należy je rozliczyć. Nie dało to żadnych szans świadczeniodawcom na odniesienie się do przyjętych przez MOW NFZ zasad, które są diametralnie różne od praktyki stosowanej przez cały 2007 r., a dotyczy to przede wszystkim rozliczenia części świadczeń w 50% ich wartości, bez jakiegokolwiek uzasadnienia tak nikłego ich sfinansowania, nie pokrywającego częstokroć samych kosztów materiałowych procedury.
 • niezrozumiałe jest w tym kontekście finansowanie w 100% np. procedur endoprotezo-pla-styki czy operacji zaćmy przy jednoczesnym sfinansowaniu zaledwie w 50% pobytów na OIT i uzasadnianie tego faktu nieoznaczeniem tego świadczenia jako ratującego życie. Jest oczywistym, że każdy pobyt w OIT – rozliczony punktami TISS – jest świadczeniem ratującym życie niezależnie od tego, jak je oznaczono w sprawozdawczości!
 • niezrozumiałe jest przyjęcie zasady, że finansowane są w 100% np. świadczenia diagnostyczne, a tylko w 50% leczenie szpitalne (w tym pobyty w OIT), rozległe procedury operacyjne na jamie brzusznej czy procedury stentowania!
 • sytuacja finansowa MOWNFZ obecnie, jak i prognoza (pewna!) spływu ok. połowy roku środków z centrali NFZ z tytułu dobrego wyniku finansowego, nie daje podstaw do ograniczania i to tak drastycznie, finansowania procedur szpitalnych.
(następują podpisy uczestników spotkania)

Stanowisko Prezydium ORL z dnia 12.12.2007 r.

 

Stanowisko
Prezydium Rady
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 12 grudnia 2007 r. 

Prezydium ORL w Krakowie przypomina wszystkim Dyrektorom Zakładow Opieki Zdrowotnej, w których pacjenci wymagają całodobowej opieki i pomocy, aby w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. nowych przepisów o czasie pracy lekarzy nie stracili z pola widzenia podstawowego zadania zakładów opieki zdrowotnej i zatrudnionych w nich lekarzy jakim jest zapewnienie prawidłowej opieki nad pacjentem.

Prezydium OIL w Krakowie przestrzega w szczególności przed wprowadzaniem takich zmian w organizacji pracy (tj. nowych systemów i rozkładów czasu pracy), które będą prowadzić do pogorszenia warunków opieki nad pacjentem bądź udzielaniem pomocy, choć będą literalnie pozostawały w zgodzie z nowymi przepisami dotyczącymi czasu pracy.

W każdym przypadku stwierdzenia zagrożenia zachowania standardów bezpieczeństwa pacjentów, wynikającego z wywieranego nacisku na lekarzy aby podejmowali zadania niezgodne z ich kompetencjami lub wręcz kompetencje te przekraczające, względnie nakładania na lekarzy obowiązków niemożliwych do prawidłowego wypełnienia – Okręgowa lzba Lekarska w Krakowie podejmować będzie stosowne kroki prawne zmierzające do eliminacji takich patologicznych zjawisk.

Okręgowa lzba Lekarska zapewni ochronę prawną lekarzom którzy w wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych zostaną posądzeni o niewłaściwe wykonywanie zawodu.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Apel ORL z dnia 12.12.2007 r.

 

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 12 grudnia 2007 r.

do członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w związku w wejściem
z dniem 1 stycznia 2008 r. przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, w związku z wprowadzanymi od dnia 1 stycznia 2008 r. zmianami czasu pracy lekarzy, wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 176, poz. 1240) i w konsekwencji zmianami form zatrudnienia lekarzy, zwraca się z apelem do Koleżanek i Kolegów – członków naszej Izby o nie zawieranie umów o pracę:

 1. w których zamieszczona jest klauzula "opt-out", jeżeli nie przewidują one stawki godzinowej wynagrodzenia w minimalnej wysokości 40 zł. brutto dla lekarza specjalisty i odpowiednio niższej dla lekarza posiadającego I stopień specjalizacji oraz bez specjalizacji,
 2. cywilnoprawnych, jeżeli przewidywana stawka wynagrodzenia za godzinę pracy będzie niższa niż 100 zł i bez konsultacji ich treści z Okręgową Radą Lekarską w Krakowie, gdyż w udostępnionych Radzie projektach takich umów zawarte są niekorzystne dla lekarzy postanowienia.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się również o nie wyrażanie zgody na pracę w systemie zmianowym, gdyż system ten wyklucza należyte sprawowanie opieki nad pacjentem w szpitalu oraz utrudnia lekarzom korzystanie z różnych form kształcenia podyplomowego, a także dodatkowe zatrudnienie. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie ostrzega Dyrektorów Szpitali przed zagrożeniem jakie niesie dla pacjentów zmianowa praca lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca jednocześnie uwagę Koleżanek i Kolegów, że zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej pozbawia lekarza prawa do zasiłku chorobowego, płatnego urlopu i innych świadczeń pracowniczych.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

dr n. med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 26/ORL/2007

Uchwała Nr 26/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.
zmieniająca uchwałę Nr 1/ORL/2005 w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, powołania komisji oraz zespołów problemowych ORL i ich Przewodniczących.
(powołanie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów) – więcej »

Uchwała Nr 27/ORL/2007

Uchwała Nr 27/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. – więcej »

Uchwała Nr 28/ORL/2007

Uchwała Nr 28/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 29/ORL/2007

Uchwała Nr 29/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 1/ORL/V/ 2005 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

(Komisja ds. Młodych Lekarzy)
– więcej »

Uchwała Nr 30/ORL/2007

Uchwała Nr 30/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej na rok 2008

– więcej »

Uchwała Nr 31/ORL/2007

Uchwała Nr 31/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2007 r.

w sprawie nadania turniejom tenisowym imienia dr. Jerzego Jamskiego. – więcej »

Uchwała Nr 20/ORL/2007

Uchwała Nr 20/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2007 roku
zmieniająca uchwalę Nr 6/ORL/2002 w sprawie składu, zasad działania i regulaminu komisji oraz zespołów Okręgowej Rady Lekarskiej – więcej »

Uchwała Nr 21/ORL/2007

Uchwała Nr 21/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2007 roku
zmieniająca uchwałę Nr 1/ORL/2005 w sprawie wyboru Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, powołania komisji oraz zespołów problemowych ORL i ich Przewodniczących, pełnomocników Delegatur OIL w Krakowie
(Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów) – więcej »

Stanowisko Prezydium ORL i MO OZZL

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
i Małopolskiego Oddziału Związku Zawodowego Lekarzy

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie i Prezydium Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy uznają, że jakiekolwiek naciski na lekarzy celem zmiany formy zatrudnienia są działaniem bezprawnym.

Po raz kolejny zwracamy się do PT dyrektorów SPZOZ-ów o nie stosowanie żadnych form nacisku wobec lekarzy.

Zwracamy się także do PT Koleżanek i Kolegów Lekarzy o zgłaszanie takich zachowań do Izby Lekarskiej lub do OZZL.

Uchwała Nr 22/ORL/2007

Uchwała Nr 22 /ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2007 roku
w sprawie ustalenia składów Kolegium Redakcyjnych "Galicyjskiej Gazety Lekarskiej" – więcej »

Uchwała Nr 23/ORL/2007

Uchwała Nr 23/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2007 r.
w sprawie ustanowienia Ogólnopolskiego Odznaczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie imienia Andrzeja Janusza Fortuny oraz przyjęcia regulaminu przyznawania tej nagrody. – więcej »

Uchwała Nr 24/ORL/2007

Uchwała Nr 24/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 października 2007 roku
w sprawie przystąpienia do remontu nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym Sączu – więcej »

Uchwała Nr 15/ORL/07

Uchwała Nr 15/ORL/07 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie przyznawania pomocy dla lekarzy biorących udział w strajku.
– więcej »

Uchwała Nr 16/ORL/07

Uchwała Nr 16 /ORL/07 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27 czerwca 2007 r.
w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie. – więcej »

Stanowisko ORL z dnia 28.02.2007 r.

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 28 lutego 2007 roku
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z najwyższym niepokojem przyjmuje ostatnie wydarzenia, w których centrum zainteresowania stali się lekarze. Środowisko lekarskie z całą mocą potępia przypadki zachowania i postępowania lekarzy sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej, naruszające ogólnie przyjęte zasady współżycia między ludźmi, a szczególnie takie, które mają charakter przestępstw o charakterze łapówkarskim.
Jednakże jest rzeczą nie do przyjęcia w cywilizowanym społeczeństwie by podejrzanych o wykroczenia lekarzy wyprowadzano ze szpitali i przychodni w świetle kamer telewizyjnych, w kajdankach, niczym zbrodniarzy, co było praktykowane wielokrotnie. Niedopuszczalne jest by wysoki urzędnik państwowy, powołany do czuwania nad przestrzeganiem prawa orzekał publiczne, bez wyroku sądowego, o popełnieniu przez lekarza zbrodni zabójstwa.

Zawód lekarza wymaga dobrych, nacechowanych życzliwością relacji z pacjentem oraz wzajemnego zaufania i nie bez powodu stawiany jest na pierwszym miejscu wśród zawodów zaufania publicznego. Burzenie tej relacji pacjent – lekarz celem odwrócenia uwagi od faktycznych problemów ochrony zdrowia, jest szczególną nieodpowiedzialnością.

Każdy z nas – lekarzy codziennie ociera się o wysoką granicę ryzyka związanego z walką o ratowanie życia. Światowe statystyki WHO pokazująjak dalece jest to sprawa trudna. Gdyby jednak nie owo ryzyko podejmowane przez lekarzy żniwo zbierane przez śmierć byłoby znacznie wyższe. Czy chcemy je pogłębić? Czy chcemy, aby decyzje lekarzy podejmowane były pod wpływem strachu zamiast w wyniku wiedzy i doświadczenia, czy chcemy, aby nie podejmować prób ratowania życia, nawet ryzykownych? Czy o to chodzi w ciągłych atakach na lekarzy?

Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał na drogi poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Nigdy jednak z naszych rad nie korzystano. Co więcej od lat uprawiana jest polityka degradacji materialnej zawodu, podejmowane są nieodpowiedzialne decyzje prowadzące do zapaści ekonomicznej i organizacyjnej placówek leczniczych. Wystąpienia telewizyjne choćby najwznioślejsze nie zastąpią rzeczywistych reform.

Jednym ze skutków takiej polityki są zjawiska korupcyjne wśród lekarzy, które zdecydowanie potępiamy i staramy się z nimi walczyć. Korupcja trawi szereg dziedzin życia społecznego i nikt nie neguje potrzeby jej usunięcia. Nie może jednak, jako zjawisko mimo wszystko wtórne, tworzyć czarnego obrazu środowiska lekarskiego w kategoriach "odpowiedzialności zbiorowej", burząc jego autorytet, kierując kłamliwy i fałszywy obraz rzeczywistości.

Jesteśmy jedynym krajem na świecie, w którym ludzie niosący pomoc i ratunek są przedstawiani społeczeństwu jako banda nieuków, złodziei i morderców. Robią to zarówno przedstawiciele władzy dla usprawiedliwienia własnej bezczynności i bezradności w rozwiązywaniu faktycznych problemów ochrony zdrowia, jak i niektórzy przedstawiciele mediów w poszukiwaniu taniej sensacji i chęci podniesienia sprzedaży swoich programów bądź periodyków.

Domagamy się od władz państwowych, a zwłaszcza od Ministra Zdrowia, podjęcia wreszcie uczciwej, merytorycznej dyskusji ze społeczeństwem i środowiskami medycznymi na temat przyczyn kryzysu w Ochronie Zdrowia oraz możliwości jego pokonania.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friedige

Uchwała Nr 17/ORL/2007

Uchwała Nr 17/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/ORL/ 2006 w sprawie warunków ustalania i zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów dla potrzeb OIL w Krakowie – więcej »

Apel ORL z dnia 27.06.2007 r.

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2007 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, w związku z trwającą akcją protestacyjną, apeluje do wszystkich lekarzy – członków Izby, o zaniechanie podejmowania zatrudnienia w jakiejkolwiek formie prawnej, w miejsce lekarzy, którzy w ramach akcji protestacyjnej złożyli wypowiedzenia z pracy.

Jednocześnie ORL w Krakowie apeluje do wszystkich osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, w których nie jest prowadzona akcja protestacyjna, a będących równocześnie świad-czeniodawcami (na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia), o nieprzejmowanie niewykonanych części kontraktów z NFZ przez te zakłady opieki zdrowotnej, w których trwają strajki.

Zaniechanie wyżej opisanych zachowań spowoduje, że wysiłek strajkujących nie zostanie zaprzepaszczony oraz spowoduje społeczny przekaz, iż lekarze są solidarną grupą zawodową.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 2/ORL/2007

Uchwała Nr 2/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów: przyznawania zapomóg losowych; przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach średnich i wyższych oraz przyznawania zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL.

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL/2007

Uchwała Nr 3/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 r.
w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie
– więcej »

Stanowisko Prezydium ORL z dnia 16.05.2007 r.

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
z dnia 16 maja 2007 roku
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983 roku, Nr 8 poz. 43 z późn. zmn.) lekarze wykonujący pracę w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz lekarze dentyści uprawnieni byli do skorzystania z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę. Bezsprzecznie wskazywano na ratio takiej regulacji uznając wskazane typy prac jako pracę w szczególnych warunkach m.in. narażenia na czynniki chorobotwórcze oraz stanie permanentnego stresu.Wobec powyższego niezrozumienie budzą plany wyłączenia m.in. lekarzy chirurgów i lekarzy dentystów z kategorii podmiotów uprawnionych do skorzystania z tzw. emerytury pomostowej.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu stanowczo protestuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

Należy podkreślić, iż:

 • lekarze, lekarze dentyści w szczególnie zaś lekarze dziedzin zabiegowych narażeni sana nieustanny kontakt z czynnikami chorobotwórczymi – w szczególności zakażeniami krwiopochodnymi (HIV,HCV),
 • w technikach operacyjnych laserowych narażenie wynika z ekspozycji na wysokie ciepło promieniowanie ultrafioletowe i podczerwone,
 • lekarze dentyści narażeni są w wyniku stałego oddziaływania ultradźwięków,
 • lekarze chirurdzy i lekarze dentyści narażeni sana szkodliwe oddziaływanie stężeń gazów używanych w technikach znieczulających – tj. haloten, podtlenek azotu, bromek etylu
 • wskazuje się na szkodliwe oddziaływanie czynników chemicznych używane w dezynfekcji i sterylizacji (formalina, izopropanol, chlor, glutaraldehyd i inne),
 • niebezpieczeństwo stwarza stały kontakt ze środkami sensu stricte leczniczymi, w szczególności cytotoksykami,
 • problem stwarza nawet używanie rękawic lateksowych rodzących niebezpieczeństwo alergii.
Powyższe wskazania mają jedynie charakter przykładowy, choć o tym że odzwierciedlają stan rzeczywisty świadczą tak badania polskie jak i światowe.Na czysto fizyczne niekorzystne czynniki rzutujące na lekarza wykonującego zawód nakłada się nieodłączny jego psychiczny “towarzysz” – stres. Permanentny kontakt z ludzkim cierpieniem, waga decyzji leczniczych, a w tym kontekście odpowiedzialność za nie, przyczyniają się do napięć emocjonalnych, rzutując na życie osobiste lekarza, jego stan zdrowia, efektywność pracy. Nie umniejszając nic innym kategoriom zawodów należy w tym miejscu wspomnieć, iż waga decyzji lekarza chirurga i stopień stresu z nią związany jest nieco inny niż w przypadku decyzji księgowego czy sprzedawcy biletów kolejowych.

Powyższy “czarny” obraz dopełnia rzut oka na społeczną, ekonomiczną i zawodową sytuację lekarza. “Nieludzko” ukształtowany system pracy (przypominający bardziej XIX niż XXI wiek), wyczerpujący się zasób kadr medycznych (min. emigracja zarobkowa), niepewność ekonomiczna przyczyniają się do “wypalenia zawodowego” lekarza. Wszystkie te i szereg innych czynników ustawodawca winien wziąć pod uwagę projektując ustawę o emeryturach pomostowych.

Zadajemy tym samym pytanie, czy decyzja o wyłączeniu m.in lekarzy chirurgów z kategorii podmiotów uprawnionych do skorzystania z emerytury pomostowej podjęta została w oparciu o rzetelnie i obiektywnie przeprowadzone analizy?

W naszej ocenie już choćby pobieżne przyjrzenie się problemowi daje jednoznaczną odpowiedź, iż lekarze winni zostać w możliwie najszerszym zakresie objęci ochroną państwa, także w zakresie możliwości skorzystania z instrumentów zabezpieczenia emerytalnego poprzez mechanizm emerytur pomostowych.

 
 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jerzy Friediger

 

Apel ORL z dnia 31.01.2007 r.

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2007 r.
 
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z przykrością przyjmuje coraz częstsze informacje koleżanek i kolegów lekarzy o zmuszaniu ich przez dyrekcję SP ZOZ-ów do podpisywanie umów kontraktowych zarówno na dyżury lekarskie jak i w ramach podstawowego zatrudnienia. Co więcej, coraz częściej kontrakty dyżurowe zawierane są za pośrednictwem tworzonych w tym celu NZOZ-ów.W związku z tym, Okręgowa Rada Lekarska zwraca się do wszystkich PT Dyrektorów SP ZOZ o zaniechanie takich praktyk pozbawiających lekarzy czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek. W razie otrzymywania sygnałów o wywieraniu presji na lekarzy w tym zakresie będziemy składać skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a także będziemy podejmować w imieniu lekarzy zgodnie z Ustawą o Izbach Lekarskich inne działania prawne.

 
 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jerzy Friediger

 

Stanowisko nr 1 ORL z dnia 31.01.2007 r.

Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2007 r.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, nie znając założeń projektu zmiany systemu z ordynator-skiego na konsultancki, trybu powoływania konsultantów, warunków finansowania szpitali i oddziałów, zasad stabilizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i innych szczególnych rozwiązań organizacyjnych uważa, że Naczelna Rada Lekarska nie powinna w obecnym stanie rzeczy zajmować stanowiska w sprawie wprowadzenia systemu konsultacyjnego w oddziałach szpitalnych.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jerzy Friediger

Stanowisko nr 2 ORL z dnia 31.01.2007 r.

Stanowisko nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2007 roku

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z oburzeniem przyjmuje powtarzające się regularnie publiczne wypowiedzi wysokich przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia w tym Ministra Zdrowia stwierdzające, że podwyżki płac lekarzy wpłynęły na zmniejszenie ilości świadczeń medycznych kontraktowanych przez NFZ.

Manipulacja cyframi polegająca na sumowaniu wszystkich możliwości dochodu lekarzy wraz dodatkowym zatrudnieniem i dyżurami jest nie do przyjęcia.
Okręgowa Rada Lekarska oświadcza, że pomimo ubiegłorocznych podwyżek płac zarobki większości lekarzy zatrudnionych w Szpitalach nie przekraczają 10 zł/godz.

omagamy się podania do publicznej wiadomości średniej płacy netto lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ za jedną godzinę pracy. Tylko taka informacja stanowi faktyczny miernik zarobków lekarza. Równocześnie zwracamy uwagę, że nadal niewiadoma jest wysokość planowanych zarobków lekarzy na rok 2008 jak również droga dojścia do realizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie wysokości płac.
Dlatego ORL w Krakowie popiera działania OZZL zmierzające do realizacji Uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy w sprawie wynagrodzeń.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jerzy Friediger

Stanowisko nr 3 ORL z dnia 31.01.2007 r.

Stanowisko nr 3
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 stycznia 2007 roku
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowa Rada Lekarska wyraża zaniepokojenie niespójnością jego zapisów oraz brakiem odniesienia do aktualnej sytuacji faktycznej kształcącego się lekarza.W ocenie ORL słuszna idea objęcia kontrolą rynku szkoleń lekarzy poprzez jej złe odzwierciedlenie w rozporządzeniu, uderzy bezpośrednio w środowisko lekarskie.

W rozporządzeniu nie uwzględniono postulowanego rozróżnienia pomiędzy “komercyjnymi” i “nie-komercyjnymi” organizatorami kształcenia, obciążając każdego organizatora kształcenia obowiązkami rejestracyjnymi i koniecznością wniesienia znacznej opłaty rejestracyjnej.
Restrykcyjna realizacja zapisów rozporządzenia, a w szczególności wymierzanie opłat za rejestrację i zmiany w rejestrze może doprowadzić, ze względów biurokratyczno-fmasowych, bądź to do omijania przez organizatorów kształcenia obowiązków rejestracyjnych czy wręcz upadku niekomercyjnych form kształcenia lekarzy realizowanych dotychczas z powodzeniem przez towarzystwa lekarskie lub w ramach szkoleń wewnętrznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Doprowadzenie do sytuacji w której, ze względu na takie a nie inne brzmienie przepisów może powstać stan, w którym każda okręgowa izba lekarska ze względów “zdroworozsądkowych” realizować będzie rozporządzenie uznaniowo np. zwalniając niektóre podmioty z obowiązków rejestracyjnych czy opłaty.

Sytuacja taka może powodować głosy sprzeciwu niejednolicie traktowanego środowiska lekarskiego, przyczyniając się do powstania negatywnego wizerunku samorządu tak ze strony lekarzy (postrzegających obowiązki rejestracyjne jako kolejna formę biurokracji realizowaną przez izby) jak i ze strony administracji publicznej.

Rada upoważnia swoich członków do zaskarżenia Rozporządzenia MZ do Trybunału Konstytucyjnego, jako przekraczające delegację ustawową.

 
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowiedr n. med. Jerzy Friediger

 

Statut Ośrodka Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Na obradach w dniu 31 stycznia 2007 r. Okręgowa Rada Lekarska przyjęła Statut regulujący działanie Ośrodka Kształcenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory