Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała OKW w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów

Uchwała
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 08 listopada 2017

w sprawie w sprawie przeprowadzenia kolejnej tury wyborów
delegatów VIII kadencji w rejonach wyborczych

 

Na podstawie §20 ust. 5 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie – w związku z prawidłowo złożonymi wnioskami członków rejonów wyborczych – ogłasza wybory w rejonach:
  K8.1.02 SU02
  K8.1.07 SU07
  K8.2.01 Szpital Dietla
  K8.2.02 Szpital Bonifratrów
  K8.2.03 Szpital Żeromskiego
  K8.2.04 Szpital Narutowicza
  K8.2.05 Szpital Jana Pawła II
  K8.2.08 Szpital Babińskiego
  K8.2.10 MSWiA
  K8.2.11 Szpital Wojskowy
  K8.2.22 Miechów
  K8.2.25 Szpital Olkusz
  K8.2.28 Lekarze stażyści
  K8.3.01 MCS Śródmieście
  K8.3.02 Śródmieście
 2. Wyznacza się termin do zgłaszania kandydatów we wskazanych rejonach do dnia 16 listopada 2017 r. , godz. 14:00

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie 

Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 7 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02 października 2017 r.

Koleżanki i Koledzy,

27 września 2017 r. zakończyliśmy zasadniczą I turę wyborów w rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej.

Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonych wyborów w czerwcu i we wrześniu br. wyłoniono 240 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, co stanowi 63,5% ogólnej liczby 378 delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.
Pośród wybranych delegatów jest 164 lekarzy i 76 lekarzy dentystów.

Nowi delegaci to 95 kobiet i 145 mężczyzn, a przy podziale na Delegatury:

Kraków
lekarze 103 (w tym 13 stażystów)
dentyści 49

Nowy Sącz
lekarze 33
dentyści 13

Przemyśl
lekarze 13
dentyści 6

Krosno
lekarze 15
dentyści 8

W Obwieszczeniu Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 02.10.2017 r. podajemy imienną listę 240 wybranych delegatów.

Wszystkim wybranym Koleżankom i Kolegom serdecznie gratuluję i liczę na aktywny udział w pracach organów samorządu lekarskiego!

Z przykrością muszę stwierdzić, że w 30 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, głównie z powodu braku kworum. Regulamin wyborów dopuszcza możliwość przeprowadzenia kolejnej tury wyborów w tych rejonach, w których nie doszły one do skutku, przy zachowaniu dwóch, jednoczesnych warunków:

 1. złożenia do dnia 31.10.2017 r. wniosku o przeprowadzenie ponownych wyborów podpisanych przez minimum 20% liczby członków danego rejonu
  oraz
 2. jednoczesnego zgłoszenia minimum jednego kandydata na delegata w danym rejonie, spośród członków tego rejonu wyborczego.

Karty zgłoszenia kandydata na delegata złożone w zasadniczej turze wyborów nie będą brane pod uwagę w kolejnej (dodatkowej) turze wyborów.

Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych wniosków, Okręgowa Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory w listopadzie br.

Koleżanki i Koledzy!

Podobnie jak w zasadniczej turze wyborów – wszystko zależy od nas samych!

Jeśli chcemy mieć swoich przedstawicieli na okręgowym zjeździe lekarzy, na Krajowym Zjeździe Lekarzy czy w innych organach samorządu lekarskiego – weźmy udział w wyborach i zachęcajmy do udziału w wyborach innych lekarzy i lekarzy dentystów!

Nic o nas bez nas!

Uprzejmie informuję, iż wniosek o przeprowadzenie kolejnej tury wyborów oraz zgłoszenie kandydata na delegata są do pobrania poniżej:

Okręgowa Komisja Wyborcza czeka na wnioski i ponownie apeluje o czynny udział w wyborach!

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 6 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 07 września 2017 r.

W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”. W terminie czerwcowym odbyły się wybory w większości rejonów w Krakowie. Do dnia 30 czerwca wybranych zostało 115 delegatów, co stanowi 30,4% z ogólnej liczby 378 mandatów), a w tym:

Kraków: 92 lekarzy i 4 lekarzy dentystów;
Przemyśl: 13 lekarzy i 6 lekarzy dentystów.

W 20 rejonach wyborczych nie dokonano wyboru delegatów, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak kworum czyli niska frekwencja wyborcza (niestety!!!).

Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory.

Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 11 – VI piętro.

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi informacjami i głosowanie ściśle wg zasad.

OKW ponownie przypomina  – nie zapominamy:

 • o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
 • o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty
 • o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej-tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)
 • o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową
 • na szarej kopercie NIE NALEPIAMY znaczka pocztowego.

Według kalendarza wyborczego ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach wyborczych jest 31 października 2017 r. We wszystkich rejonach wyborczych w naszej izbie lekarskiej wybory w I turze kończą się we wrześniu, a decyzja o sposobie przeprowadzenia wyborów uzupełniających zapadnie po uzyskaniu informacji czy w I turze wyborów została wybrana ponad połowa delegatów na okręgowy zjazd lekarzy – czyli minimum 190 delegatów.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 4 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2017 r.

Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory.

Lista kandydatów na delegatów na Okręgowe Zjazdy Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się do wglądu w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11a.

Na stronie internetowej OIL w Krakowie można również sprawdzić termin wyborów w poszczególnych rejonach wyborczych – obecnie są ustalone terminy zebrań wyborczych, które odbędą się w czerwcu, a pozostałe odbywać się będą we wrześniu i w październiku – po ustaleniu ich terminów umieścimy te informacje na stronie internetowej OIL.

Ze względu na rozpoczynający się w czerwcu br. remont siedziby OIL w Krakowie, zebrania wyborcze, podczas których będzie możliwe osobiste oddanie głosu do urny wyborczej, będą odbywały się w sali Wojewódzkiej Biblioteki przy ul.Rajskiej.

Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego, kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informacje o głosowaniu osobistym. Prosimy o zapoznanie się z przesyłanymi informacjami i głosowanie ściśle wg zasad.

Nie zapominamy:

– o oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym

– o umieszczeniu oddanego głosu do nieoznakowanej małej koperty (białej) i zaklejeniu koperty

– o umieszczeniu małej koperty (białej) w kopercie większej (szarej, tej z adresem OIL), a na odwrocie koperty w oznaczonym miejscu o przybiciu pieczątki i podpisie (brak pieczątki lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach)

– o dostarczeniu koperty z oddanym głosem NIE PÓŹNIEJ niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”. Ten warunek odnosi się również do głosów przesłanych drogą pocztową.

Ostatecznym terminem zakończenia głosowań we wszystkich rejonach jest 31 października 2017 r.

Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji podawanych na stronie internetowej naszej izby lekarskiej w zakładce „WYBORY”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.

Apelujemy o aktywny udział w wyborach.

 

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 3 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę o liczbie delegatów na Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w marcu 2018 r.– wynosi ona 378.

Na stronie internetowej w zakładce WYBORY oraz w siedzibie OIL w Krakowie zostały udostępnione uaktualnione listy poszczególnych rejonów wyborczych wraz z podaniem ilości mandatów w każdym z nich.

Od dnia 27 kwietnia br. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów z poszczególnych rejonów wyborczych.

Przypominamy:

 • zgłoszenia kandydata na delegata może dokonać jedynie członek danego rejonu wyborczego, tzn. zgłoszenia kandydata z rejonu X może dokonać tylko członek rejonu wyborczego X
 • na tym etapie wyborów można również zgłosić samego siebie
 • zgodnie z Regulaminem wyborów zgłoszenia będą przyjmowanie na karcie zgłoszenia kandydata na delegata: karta zgłoszenia
 • zamknięcie listy kandydatów na delegatów nastąpi w dniu 15.maja 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00
 • do dnia 31.maja 2017 r. Okręgowa Komisja Wyborcza opublikuje pełną listę kandydatów na delegatów w OIL w Krakowie
 • od czerwca br. rozpoczną się wybory w poszczególnych rejonach wyborczych – będą się odbywać zarówno korespondencyjnie, jak również zostaną ustalone terminy spotkań, aby można było osobiście zagłosować wrzucając głos do urny. Terminy spotkań, które odbywać się będą w siedzibie OIL w Krakowie przy ul.Krupniczej 11 a oraz w siedzibach poszczególnych Delegatur, zostaną podane na stronie internetowej OIL w Krakowie.

Po raz kolejny OKW w Krakowie prosi o bezzwłoczne uaktualnienie danych adresowych, aby korespondencja związana z wyborami dotarła do każdego członka naszej Izby Lekarskiej!

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 2 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 06 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie wyjaśnia, iż rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017r.

Listy członków rejonów wyborczych obejmują tych członków samorządu lekarskiego, którzy wg stanu rejestru na dzień 31 grudnia 2016 r., należeli do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Listy te zostały utworzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa: Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz Obwieszczenia 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie jednolitego tekstu Uchwały ”Wyborczej”.

W związku z powyższym listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie obejmują także Koleżanki i Kolegów, którzy w chwili obecnej (tzn. po 31 grudnia 2016 r.) nie są członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (zmarły lub zostały przeniesione do innej izby lekarskiej).

Listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie nie obejmują tych członków samorządu, którzy po 31 grudnia 2016 r. zostali przeniesieni do naszej izby lekarskiej i w związku z tym nie będą mogli uczestniczyć w wyborach w naszej izbie lekarskiej, natomiast są oni umieszczeni na listach rejonów wyborczych w tych izbach lekarskich, których byli członkami w dniu 31 grudnia 2016 r.

Listy członków rejonów wyborczych OIL w Krakowie nie obejmują również członków naszej izby lekarskiej, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego po 31 grudnia 2016 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza jest przekonana, iż Koleżanki i Koledzy wykażą zrozumienie dla jej działań, jak również włączą się czynnie w przeprowadzenie wyborów.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej 

Jolanta Orłowska-Heitzman

Komunikat nr 1 Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 01 marca 2017 r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie informuje Koleżanki i Kolegów, wszystkich członków rejonów wyborczych o wpisaniu na listę rejonu wyborczego.

Rejony wyborcze zostały utworzone Uchwałą Nr 4/ORL/VII/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2017 r.

Listy członków rejonów wyborczych, utworzone wg stanu Okręgowego Rejestru Lekarza na dzień 31 grudnia 2016 r., zostały opublikowane w BIP oraz są do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Prosimy o sprawdzenie poprawności umieszczenia na liście rejonu wyborczego w Centralnym Rejestrze Lekarzy pod adresem http://rejestr.nil.org.pl/xml/nil/rejlek/hurtd

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 14 kwietnia 2017 r. istnieje możliwość zmiany rejonu wyborczego w ramach danej delegatury – wniosek o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu znajduje się zakładce “dokumenty wyborcze”.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej 

Jolanta Orłowska-Heitzman

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory