Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 129/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 129/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu XXXII Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Stanowisko ORL w sprawie prób nacisku na przedstawicieli samorządowych

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 12 października 2013 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża sprzeciw wobec działań dyskredytujących samorządy zawodowe i terytorialne poprzez próby nacisku na ich przedstawicieli podejmujących się realizacji, umocowanych ustawowo, zadań ogólnospołecznych.
 
W naszej ocenie, korzystanie z prerogatyw pracodawczych nie może służyć dławieniu energii społecznej działaczy wybranych do reprezentacji podmiotów władztwa publicznego czy partnerów społecznych
 
Wykorzystywanie takich niedopuszczalnych metod nacisku tworzyłoby niebezpieczny precedens tłumiąc zaangażowanie obywatela w działania o charakterze publicznym, zamykając możliwość posiadania innego zdania w dialogu, w konsekwencji godząc w podstawowe zasady społeczeństwa obywatelskiego.

 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jerzy Friediger

 

Uchwała Nr 128/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 128/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 października 2013 roku
w sprawie wniosku Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie o wrażenie zgody przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie na wypowiedzenie umowy o pracę lekarzowi – prof. dr hab. n.med. Andrzejowi Matyji, Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Stanowisko ORL w żądań NFZ dotyczących wstecznej weryfikacji sprawozdawczości i rozliczania umów

Stanowisko

Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

z dnia 10 lipca  2013 r.

w sprawie żądań Narodowego Funduszu Zdrowia

dotyczących wstecznej weryfikacji sprawozdawczości i rozliczania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uznaje za niedopuszczalne, podjęte w ostatnim czasie, działania Narodowego Funduszu Zdrowia, których celem jest dokonanie – nie znajdującej oparcia, ani w umowach, ani w przepisach prawa – wstecznej weryfikacji sprawozdawczości i wstecznej korekty rozliczeń umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za okres przekraczający 3 lata.

 2. Jednostronne kwestionowanie prawidłowości rozliczeń przez NFZ burzy pewność w wykonaniu w/w umów i podważa zaufanie lekarzy oraz innych świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia, jako wiarygodnej strony umowy. Zwracamy uwagę, iż o niedopuszczalności takich działań świadczy również ich dwustronne rozliczenie, dokonane po każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

 3. Podkreślamy, iż w świetle obowiązującego prawa oraz orzecznictwa sądów roszczenia Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia, dotyczące wstecznej korekty rozliczeń, winny być uznawane  za świadczenia okresowe oraz związane z działalnością gospodarczą, ulegające tym samym przedawnieniu po upływie 3 lat.

 4. Weryfikacja sprawozdawczości i wsteczna korekta rozliczeń za okres przekraczający 3 lata (w tym częstokroć za okres 6 lat wstecz) jest również niemożliwa do wykonania ze względów czysto technicznych, w tym przede wszystkim braku możliwości wykonania – przez potencjalnie zobowiązanych – szeregu czynności ze względu na ograniczenia oprogramowania sprawozdawczego, narzuconego w rozliczeniach umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 5. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie postanawia skierować niniejsze stanowisko do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o pilne podjęcie adekwatnych działań.

 

 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 127/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 127/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 czerwca  2013 r.
w  sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie – więcej »

Apel nr 2 do Konsultantów Krajowych w dziedzinach stomatologicznych

Apel nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

do Konsultantów Krajowych w dziedzinach stomatologicznych

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Konsultantów Krajowych w dziedzinach stomatologicznych o korzystanie ze statusu i uprawnień osób opiniujących kluczowe dokumenty regulujące postępowania konkursowe NFZ, o których mowa w art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ORL w szczególności zwraca uwagę na brak w kryteriach oceny ofert należytego wyważenia poszczególnych kryteriów. Brzmienie tych kryteriów oceny ofert, ustalone w zarządzeniach z 2011 r., zupełnie pomija doświadczenie wieloletniej praktyki lekarza dentysty i posiadane stopnie specjalizacyjne. Najdobitniej widać to na przykładzie punktacji w zakresach leczenia ogólnostomatologicznego oraz leczenia dzieci i młodzieży.

ORL wyraża przekonanie, że rolą lekarza dentysty „pierwszego kontaktu” jest przede wszystkim zaplanowanie kompleksowego leczenia obejmującego zabiegi z różnych dziedzin. Planowanie to winno być dokonane z uwzględnieniem wielu czynników, w tym oceny motywacji pacjenta i kwestii ekonomiki leczenia.

Tak zdefiniowany przedmiot zamówienia narzuca publicznemu płatnikowi konieczność starania się o pozyskanie do współpracy przede wszystkim lekarzy legitymujących się możliwie dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Wszystko to winno znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach oceny ofert, na co również zwróciła uwagę Naczelna Rada Lekarska w swoim Apelu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie leczenia specjalistycznego.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Apel nr 4 w sprawie umorzenia składki członkowskiej

Apel nr 4
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie umorzenia składki członkowskiej.

Okręgowa Rada Lekarska  w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały umarzającej zaległe składki członkowskie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w dniu wejścia w życie stosownej uchwały abolicyjnej będą, mieli ukończone 70 lat życia.

Takie działanie o charakterze generalnym uzasadnione jest w szczególności nieproporcjonalnym nakładem pracy i kosztów, jakie w toku egzekwowania obowiązku składkowego ponosi okręgowa rada w stosunku do osiąganych potencjalnych korzyści.

Zwolenie takie wydaje się również sprawiedliwe, samorząd winien bowiem dążyć do obniżania zobowiązań finansowych ciążących na naszych Koleżankach i Kolegach Seniorach znajdujących się nierzadko w bardzo trudnych warunkach materialnych czy zdrowotnych. 

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Stanowisko nr 1 w sprawie protestu wobec przypisywania lekarzom zbiorczej odpowiedzialności

Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24  kwietnia 2013 r.

w sprawie protestu wobec przypisywania lekarzom zbiorczej odpowiedzialności

W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi o dramatycznych przypadkach odmowy udzielenia pomocy medycznej dzieciom oraz wygłaszanymi w tym względzie opiniami osób pełniących funkcje publiczne,  Okręgowa Rada Lekarska  w Krakowie uchwala, co następuje:

 1. ORL w Krakowie  w Krakowie wyraża stanowczy protest wobec przypadków przypisywania lekarzom zbiorowej odpowiedzialności za zaniedbania konkretnych osób. Oskarżenia formułowane wobec całego środowiska lekarskiego są tym bardziej niesprawiedliwe, że w chwili obecnej nie zostały nawet zakończone postępowania, których celem jest ustalenie okoliczności i osób winnych tych zaniedbań.

 2. ORL w Krakowie w Krakowie zmuszona jest przypomnieć, że – obok błędów popełnianych przez ludzi – głównym źródłem dramatycznych sytuacji związanych z ograniczeniem dostępu do świadczeń zdrowotnych pozostaje nierozwiązany po dziś dzień problem znacznego niedofinansowania opieki zdrowotnej. Ciągłe obniżanie nakładów na opiekę doraźną przy stale rosnących wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia sprawiają, że od pewnego już czasu obserwujemy stały deficyt dobrze przygotowanych i wyszkolonych pracowników medycznych, zdolnych do prawidłowego zabezpieczenia tej opieki. Oszczędności, jakie od dłuższego już czasu czynione są w szeroko pojętej opiece zdrowotnej, poprzez zaniżanie kosztów tych świadczeń i zaniżanie ich wyceny, będę prowadzić do zwiększenia niebezpieczeństwa takich zdarzeń w przyszłości.
 3. W związku z powyższym ORL w Krakowie apeluje do wszystkich organów władzy i osób piastujących funkcje odpowiedzialne za należytą organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce o wprowadzenie koniecznych zmian organizacyjnych i realną wycenę tych świadczeń w taki sposób, aby można było pacjentom zapewnić należną im rzeczywistą opiekę, sprawowaną przez wystarczającą liczbę wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Apel nr 5 w sprawie objęcia lekarzy ochroną prawną jako funkcjonariuszy publicznych

Apel nr 5
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do objęcia lekarzy ochroną prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej, Komisji Zdrowia Sejmu oraz Komisji Zdrowia Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do objęcia każdego lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych ochrona prawną jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Obserwowany wzrost zachowań agresywnych pacjentów i członków ich rodzin wobec lekarzy warunkuje konieczność rozszerzenie przysługującej im dotychczas sfery ochrony na wszystkie obszary udzielania przez nich świadczeń zdrowotnych w ramach wykonywanego zawodu. Powstała sytuacja wiąże się w dużej mierze z niewydolnością systemu ochrony zdrowia. Lekarz, identyfikowany przez pacjentów jako przedstawiciel systemu znajdujący się w ich bezpośrednim „zasięgu” staje się w nieuzasadniony sposób przedmiotem napaści za działania właściwe odpowiedzialnych władz publicznych, ubezpieczycieli i innych organizatorów systemu. Już choćby z tego względu wydaje się uzasadnionym zapewnienie mu szerszej ochrony prawnej niż ta która jest ustalona w art. 44 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Należy jednocześnie podkreślić, iż w świetle obowiązujących przepisów szeroko rozumiana ochrona prawna przysługuje zarówno pielęgniarkom jak i położnym co w niezrozumiały sposób różnicuje osoby wykonujące zawody medyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Stanowisko nr 2 w sprawie procedury wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze

Stanowisko nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku

w sprawie procedury wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami – nadanego nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, oceniając negatywnie nowy model procedury wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze  w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami – nadanego nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu wzywa Ministra Zdrowia do pilnej nowelizacji rozporządzenia w zakresie: prawidłowego ustalenia składów komisji konkursowych gwarantujących w szczególności  optymalny wybór osób na stanowisko ordynatora tak pod względem merytorycznym jak i zapewniających pełne zaspokojenie praw pacjenta oraz ustalenia zasad finansowania działalności komisji, w szczególności jednoznacznego określenia podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosztów delegacji członków komisji konkursowej. Wyeliminowanie ze składu komisji konkursowej  konsultanta wojewódzkiego oraz przedstawiciela specjalistycznego towarzystwa naukowego przy równoczesnym wprowadzeniu możliwości obsadzenia aż sześciu członków komisji jako przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego i dodatkowo przedstawiciela podmiotu tworzącego nie stanowi właściwej gwarancji merytorycznej oceny kandydata pod kątem przygotowania i doświadczenia zawodowego oraz osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nowa struktura komisji konkursowych stwarza realne zagrożenia zarówno w przedmiocie upolitycznienia stanowisk objętych konkursem jak również zmarginalizowania przy ocenie kandydata, kryteriów merytorycznych i etycznych na korzyść kryteriów bliżej nieokreślonych. Brak uregulowań sprawy dotyczącej rozliczania kosztów związanych z udziałem w Komisji Konkursowej powoduje konflikty i próbę przerzucenia kosztów na uczestników postępowania. XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o zintensyfikowanie działań celem zmiany rozporządzenia zgodnej z postulatami samorządu.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

 

Apel nr 3 do Konsultantów Krajowych w dziedzinach medycznych

Apel nr 3
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

do Konsultantów Krajowych w dziedzinach medycznych

 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Konsultantów Krajowych w dziedzinach medycznych o korzystanie ze statusu i uprawnień osób opiniujących kluczowe dokumenty regulujące postępowania konkursowe NFZ, o których mowa w art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ORL w szczególności zwraca uwagę na brak w kryteriach oceny ofert należytego wyważenia poszczególnych kryteriów. Brzmienie tych kryteriów oceny ofert, ustalone w zarządzeniach z 2011 r., zupełnie pomija doświadczenie wieloletniej praktyki lekarza  i posiadane stopnie specjalizacyjne.

ORL wyraża przekonanie, że rolą lekarza jest przede wszystkim zaplanowanie kompleksowego leczenia. Planowanie to winno być dokonane z uwzględnieniem wielu czynników, w tym oceny motywacji pacjenta i kwestii ekonomiki leczenia.

Tak zdefiniowany przedmiot zamówienia narzuca publicznemu płatnikowi konieczność starania się o pozyskanie do współpracy przede wszystkim lekarzy legitymujących się możliwie dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami.

Wszystko to winno znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach oceny ofert, na co również zwróciła uwagę Naczelna Rada Lekarska w swoim Apelu z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie leczenia specjalistycznego.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Apel nr 1 w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej

Apel nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji medycznej.

Okręgowa Rada Lekarska  w Krakowie apeluje do Komisji Zdrowia Senatu i Sejmu, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Administracji i Cyfryzacji i innych właściwych władz publicznych o podjęcie działań celem zmiany ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poprzez wskazanie, iż dopuszczalne jest bezterminowo prowadzenie przez lekarza dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej lub elektronicznej jedynie do dnia 31 lipca 2014 roku.
 
Konieczność wdrożenia dokumentacji elektronicznej może w szczególności znacząco wpłynąć – ze względów technicznych jak i kosztowych – na możliwość wykonywanie zawodu przez niektóre grupy lekarzy. Szczególnie dotyczyć to może lekarzy seniorów, dyskryminując możliwość uczestniczenia przez nich w życiu zawodowym.
 
Dopuszczalność prowadzenia dokumentacji w formach alternatywnych tworzy o wiele korzystniejsze warunki dla elastycznego dostosowania działań m.in. do skali udzielanych przez lekarza świadczeń.
 
Nie znajdujemy racji, która warunkowałaby konieczność „ubezwłasnowolnienie” działalności lekarskiej w/w zakresie zawężając możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej tylko i wyłącznie do formy elektronicznej.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Uchwała Nr 124/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 124/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia  2013 r.
w sprawie przyjęcia programu Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 126/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 126/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia  2013 r.
w sprawie powołania Komisarzy Wyborczych do przeprowadzenia zebrań wyborczych – więcej »

Uchwała Nr 123/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 123/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 125/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 125/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie pokrywania przez uczestników kosztów organizacji posiedzeń, konferencji, sympozjów w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności. – więcej »

Uchwała Nr 122/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 122/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 r. roku
w sprawie zwołania  Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 121/ORL/VI/2013

Uchwała nr 121/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie propozycji zmiany uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 8/08/V – więcej »

Uchwała Nr 120/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 120/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 50/ORL/VI/2009. – więcej »

Uchwała Nr 119/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 119/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017 – więcej »

Uchwała Nr 118/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 118/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 115/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 115/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 116/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 116/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06  marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2012 – więcej »

Uchwała Nr 117/ORL/VI/2013

Uchwała Nr 117/ORL/VI/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06  marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2013 – więcej »

Uchwała Nr 114/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 114/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2012 roku
w sprawie zmiany w składzie Komisji Kształcenia Medycznego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 112/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 112/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 05 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2013. – więcej »

Uchwała Nr 113/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 113/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 05 grudnia 2012 r.
w sprawie utworzenia rejonów wyborczych – więcej »

Uchwała Nr 111/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 111/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 05 grudnia 2012 roku
w sprawie terminu i miejsca odbycia się XXXI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie  – więcej »

Uchwała Nr 110/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 110/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 7/ORL/05. – więcej »

Uchwała Nr 107/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 107/ORL/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie ustalenia minimalnej liczby członków zebrania wyborczego w wyborze na delegata na zjazd VII Kadencji. – więcej »

Uchwała Nr 105/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 105/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie terminu i miejsca odbycia się XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 109/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 109/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie uchylenia uchwały Nr 101/ORL/VI/2012. – więcej »

Uchwała Nr 108/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 108/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków zebrania wyborczego przypadającego na 1 delegata na zjazd VII Kadencji. – więcej »

Uchwała Nr 104/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 104/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza – więcej »

Uchwała Nr 106/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 106/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 103/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 103/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych zawartych w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz systemu ochrony tych danych – więcej »

Uchwała Nr 102/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 102/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 101/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 101/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 maja 2012 r.
w sprawie odstąpienia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie od udziału w postępowaniu konkursowym przeprowadzanym w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą na stanowiska kierownicze przewidziane w art. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.) – więcej »

Uchwała Nr 100/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 100/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów: przyznawania  zapomóg losowych, dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach średnich i wyższych oraz przyznawania zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 99/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 99/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia imiennych list osób upoważnionych do kontroli organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. – więcej »

Uchwała Nr 97/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 97/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2012 – więcej »

Uchwała Nr 98/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 98/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia programu XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 94/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 94/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie powołania komisji celem wydania opinii o przygotowaniu zawodowym lekarza – więcej »

Uchwała Nr 95/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 95/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14  marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego na rok 2011 – więcej »

Uchwała Nr 96/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 96/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2011 – więcej »

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia MZ o specjalizacjach

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 18 stycznia 2012 roku

 
 
W związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zgłasza następujące uwagi i propozycje do w/w projektu.
 1. Czas trwania modułu podstawowego.

  Proponujemy wydłużenie  modułu podstawowego z 2 do 3 lat.
  Trzyletni moduł podstawowy pozwoliłby nie tylko na przyswojenie odpowiednio szerokiej wiedzy medycznej, ale także na jej utrwalenie. Natomiast podczas realizacji modułu specjalistycznego nabywana będzie wiedza z węższego zakresu medycyny.

 2. Weryfikacja zdobytej wiedzy przez kierownika specjalizacji.
 3. Dopuszczenie możliwości realizacji więcej niż jednej specjalizacji szczegółowej.
 4. Włączenie modułu podstawowego realizowanego w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych lub pediatrii do specjalizacji z medycyny rodzinnej.
 5. Moduł podstawowy nie powinien być realizowany w oddziałach jedno profilowych
   
   

  Sekretarz
  Okregowej Rady Lekarskiej
  w Krakowie

  dr med. Jacek Tętnowski

  Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej
  w Krakowie

  prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 92/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 92/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 roku
zmieniająca uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Nr 79/ORL/VI/2011 w sprawie podziału kompetencji. – więcej »

Uchwała Nr 93/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 93/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 89/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 89/ORL/VI/2012 Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012r.
w sprawie relokacji środków finansowych – więcej »

Uchwała Nr 90/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 90/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie wydawania i kolportażu „GGL” i „GGLD”. – więcej »

Uchwała Nr 91/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 91/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie do dostępu do bazy lekarzy FINN oraz sieci komputerowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 87/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 87/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Z dnia 18 stycznia 2012
w sprawie wyrażenia zgody przez ORL w Krakowie na nabycie prawa własności nieruchomości nr 46 o pow. 0,0960 ha, Obr 75 Nowy Sącz – więcej »

Uchwała Nr 88/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 88/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do złożenia apelacji od Wyroku Sądu Okręgowego z dnia 6 grudnia 2011 r. dotyczącego roszczeń p-ko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia. – więcej »

Uchwała Nr 86/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 86/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie dalszych działań związanych z siedzibą Delegatury Przemyskiej – więcej »

Komunikat w sprawie recept lekarskich

Komunikat
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 stycznia 2012 roku

w sprawie recept lekarskich


W trosce o dobro i bezpieczeństwo pacjenta ORL w Krakowie rekomenduje następujące postępowanie w wypisywaniu recept na leki refundowane.

W przypadku wypisania leku o jednym poziomie refundacji:

 1. W rubryce oddział NFZ wpisujemy nr oddziału NFZ (bez tego wpisu pacjent nie może uzyskać żadnej refundacji)
 2. Na recepcie nie określamy poziomu odpłatności w przypadku jednego poziomu refundacji

W przypadku choroby przewlekłej w rubryce dla leków o więcej niż jednym poziomie odpłatności wpisujemy literkę „B” (bezpłatne) lub „R” (ryczałt).

Nadal możemy przybijać pieczątkę „Refundacja do decyzji NFZ”.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 84/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 84/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie zakupu programu „Empendium” Medycyny Praktycznej do drukowania recept – więcej »

Uchwała Nr 85/ORL/VI/2012

Uchwała Nr 85/ORL/VI/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 18 stycznia 2012 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie określenia listy zaświadczeń i rodzajów opinii lekarskich, które przysługują pacjentom nieodpłatnie. – więcej »

Stanowisko w sprawie spotkania w MZ

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 stycznia 2012 roku
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyjmuje do wiadomości wspólny komunikat ze spotkania 04.01.2012 roku i wyraża uznanie dla wszystkich osób, które porozumienie wypracowały.
 
Oczekujemy, że Prezes NFZ i Minister Zdrowia wywiążą się z podjętych zobowiązań do nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 13 stycznia 2012 roku.
 
W zależności od tego członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej z naszej Izby zajmą stanowisko na posiedzeniu NRL.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Apel w sprawie zwrotu kosztów udziału w komisjach konkursowych

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą o uwzględnianie w opracowywanych i przyjmowanych przez komisje regulaminach konkursów zwrotu jej członkom kosztów ich udziału w posiedzeniach komisji obejmujący w szczególności zwrot utraconych zarobków oraz koszty delegacji.

Proponuje się następujący zapis w regulaminie konkursu: „ § 5. Podmiot tworzący lub kierownik podmiotu leczniczego ogłaszający konkurs jest zobligowany do pokrycia członkom komisji konkursowej kosztów delegacji na posiedzenie komisji, w tym także przejazdu samochodem osobowym – w zależności od pojemności skokowej silnika.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 83/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 83/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie upoważnienia Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do negocjacji z Ministerstwem Zdrowia i do  podjęcia decyzji w sprawie podpisania umowy o zwrot poniesionych wydatków za zadania przejęte przez samorząd lekarski od organów administracji państwowej. – więcej »

Uchwała Nr 82/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 82/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2012. – więcej »

Apel w sprawie petycji dotyczącej zasad regulujących wystawianie recept na leki refundowane

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 16 listopada 2011 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie w pełni popiera treść petycji lekarzy w sprawie przepisów regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane zaproponowaną przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, dostępną na stronie internetowej pod adresem: www.nil.org.pl/petycja

ORL w Krakowie apeluje do wszystkich lekarzy naszej Izby o solidarne włączenie się do tej akcji i podpisanie petycji.

 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja


 

petycja

 Każdy lekarz i lekarz dentysta może wyrazić poparcie poprzez:

 • podpisanie wydrukowanego tekstu petycji i wysłanie podpisanego dokumentu pocztą lub faksem na adres Izby
 • wysłanie e-mailem na adres sekretariat@hipokrates.org wiadomości zawierającej informację o poparciu petycji z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu
 • wyrażenie poparcia na dedykowanej temu przedsięwzięciu stronie internetowej pod adresem http://www.nil.org.pl/petycja, gdzie należy podać numer prawa wykonywania zawodu i kliknąć przycisk „Popieram petycję”.

pdf List Prezesa NRL

pdf Petycja

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o LEK i L-DEK

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dot.
Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Proponowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego w naszej ocenie są merytorycznie poprawne i do zaakceptowania po uwzględnieniu kilku poprawek.
 
Projekt ten w zasadniczy sposób nie zmienia formy dotychczasowego Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Egzaminy te są obiektywnym narzędziem weryfikacji wiedzy oraz kryterium kwalifikacji do specjalizacji lekarskich. Zasadniczymi zmianami jest możliwość przystępowania do nich studentów 6 roku kierunku lekarskiego i 5 roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz możliwość składania zastrzeżeń co do pytań również po zakończeniu egzaminu. Dotychczas nie było takiej możliwości. Niestety w projekcie nie ma wzmianki co do terminu końcowego zgłaszania zastrzeżeń oraz terminu ogłoszenia wyników LEK i LDEK. Brak tych ograniczeń czasowych może spowodować opóźnienie procesu kwalifikacji na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne, a co za tym idzie czas, w którym lekarz i lekarz-dentysta pozostaje bez zatrudnienia.
 
Do rozważenia pozostaje również kwestia wyznaczenia wcześniejszego zawiadomienia  o czasie i miejscu egzaminu osobę zdającą. Wydaje się zasadne aby taka informacja była przekazywana zainteresowanym nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. (zamiast 14 dni). Student zazwyczaj ma kilka adresów /zamieszkania/zameldowania/do korespondencji – szczególnie może to utrudniać okres wakacyjny.
 
Przeniesienie obowiązku weryfikacji danych wnioskodawców uprawnionych do składania LEK/LDEK na uczelnie medyczne i samorząd lekarski spowoduje krążenie dokumentów między tymi podmiotami a CEM , co zwiększy możliwość wystąpienia błędów pomyłek, zaginięć dokumentów i będzie generować dodatkowe koszty.  
 
Proponowana regulacja wbrew uzasadnieniom podawanym przez MZ nie zwiększy ilości specjalistów ponieważ o tym decyduje zaliczenie staży i zdanie egzaminów specjalizacyjnych, a jedynie ilość lekarzy z pełnym prawem wykonywania zawodu ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Apel w sprawie zawodu psychoterapeuty leczniczego

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 16 listopada 2011 r.

Przepisy ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej uznają – jak najbardziej prawidłowo – tą działalność za działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o przekazanie do Sejmu w trybie niezwłocznym projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych regulującego w szczególności zasady rejestracji powyższych zawodów, jak również kwestie sprawowania merytorycznego, fachowego nadzoru nad ich wykonywaniem.
 
W ocenie ORL w Krakowie szczególnie pilnego ustawowego uregulowania wymaga zawód psychoterapeuty leczniczego, kierującego swoją działalność do chorych z zaburzeniami zdrowia spełniającymi kryteria kategorii ICD10.
 
Zdrowie psychiczne jako istotny element zdrowia człowieka, a i zdrowia społeczeństw musi podlegać szczególnej ochronie, a jego leczenie przez certyfikowanych psychoterapeutów lekarzy lub psychologów nadzorowane winno być przez merytorycznie kompetentne instytucje.
 
Do czasu ukształtowania się stosownych instytucji i rozwiązań prawnych zawodu psychoterapeuty leczniczego postuluje się poddanie tego zawodu kontroli samorządu Lekarskiego.
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich  stoi na stanowisku, że jeśli wprowadzenie tego rozporządzenia w życie jest możliwe, to realizacja jego zapisów przez lekarzy wypisujących recepty jest niemożliwa.
 
Ilość danych zawartych na recepcie uniemożliwia lekarzom w czasie przewidzianym dla jednego chorego prawidłowe jej wystawienie, co biorąc pod uwagę sankcje przewidziane w ustawie za pomyłki w wystawieniu recepty sparaliżuje całkowicie pracę lekarza.
 
Nie oceniając szczegółów przedstawionego do konsultacji projektu Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o całkowitą rezygnację z przedstawionego projektu i zastąpieniu go prostymi zasadami wystawiania recept na leki refundowane.
 
Zwracamy uwagę, że podobne rozwiązania nie mają precedensu w cywilizowanym świecie i są wielokroć bardziej skomplikowane niż  wykonanie przelewu bankowego na wielotysięczną kwotę. Projekt rozporządzenia stanowi ukoronowanie wielu aktów prawnych utrudniających pracę lekarza, i po raz kolejny odwróci się przeciwko chorym. Środowisko lekarskie nie może dłużej być ofiarą bałaganu i niekompetencji panujących w Resorcie Zdrowia i NFZ, braku systemu komputerowej identyfikacji pacjentów, do którego stworzenia obliguje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Premiera Rządu Polskiego w odrębnym piśmie z prośbą o osobiste zapoznanie się z projektem i jego ocenę.
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do wszystkich organizacji lekarskich o wspólne podjęcie skutecznych działań celem powstrzymania nieodpowiedzialnych działań Ministerstwa Zdrowia.

 

 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. UJ, dr hab. med. Andrzej Matyja

Poniżej zamieszczamy pełną treść projektu (red.) – więcej »

Uchwała Nr 79/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 79/ORL/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie podziału kompetencji. – więcej »

Uchwała Nr 77/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 77/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie dofinansowania spotkania wigilijnego Lekarzy Seniorów – więcej »

Uchwała Nr 76/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 76/ORL/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie Jubileuszu 120-lecia samorządu lekarskiego w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 78/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 78/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 roku
w sprawie terminu i miejsca odbycia się XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie  – więcej »

Uchwała Nr 73/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 73/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r,
w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną działąjącą przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 75/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 75/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia do odsłuchiwania nagrań rozmów telefonicznych w Biurze OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 74/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 74/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania potrzeb zabezpieczenia zdrowotnego w województwie małopolskim – więcej »

Uchwała Nr 72/ORL/VI/2011

Uchwała nr 72/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 17/ORL/2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów dla potrzeb OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 68/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 68/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie zakupu stołów i krzeseł konferencyjnych – więcej »

Uchwała Nr 69/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 69/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie Nr 47/ORL/V/2006 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego – więcej »

Uchwała Nr 71/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 71/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 września 2011 roku
w sprawie ustalenia kwoty i formy wypłaty wynagrodzenia dla lekarzy, członków powołanych Zespołów Kontrolujących ds. kontroli podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów objętych rejestrami prowadzonymi przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 70/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 70/ORL/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 67/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 67/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2011. – więcej »

Uchwała Nr 66/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 66/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 65/ORL/VI/2011

Uchwała nr 65/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 6/ORL/VI/2009 z dnia 12 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia składu Kolegium Redakcyjnego „ Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”. – więcej »

Uchwała Nr 63/ORL/VI/2011

Uchwała nr 63/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 02 kwietnia 2011 roku
w sprawie zawieszenia lekarza dentysty w prawie wykonywania zawodu – więcej »

Uchwałą Nr 64/ORL/VI/2011

Uchwała nr 64/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 02 kwietnia 2011 roku
w sprawie zawieszenia lekarza dentysty w prawie wykonywania zawodu
– więcej »

Uchwała Nr 62/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 62 /ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 marca 2011 r.
w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 60/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 60/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia programu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 61/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 61/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 marca 2011 roku
w sprawie przedstawienia XXVII Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej projektów uchwał – więcej »

Uchwała Nr 59/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 59/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2011 – więcej »

Uchwała Nr 58/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 58/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego na rok 2010 – więcej »

Stanowisko w sprawie informacji NFZ o niejawności postępowania konkursowego

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
w Krakowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
 
 
W związku ze stanowiskiem MOW NFZ w Krakowie, wskazującym, że ze względu na niejawność części postępowania konkursowego niemożliwym jest ujawnienie niektórych dokumentów wytworzonych w jego toku świadczeniodawcy, który złożył odwołanie od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wskazuje, że stanowisko takie narusza obowiązujące przepisy prawa.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, że MOW NFZ wydaje się nie rozróżniać istniejącej, prawnej odrębności postępowania w zakresie zawarcia umowy, w sposób szczególny uregulowanego ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (u.ś.z.ś.p) oraz postępowania administracyjnego prowadzonego po wniesieniu odwołania kwestionującego jego wynik.

– więcej »

Oświadczenie ORL w związku z kontraktacją świadczeń medycznych przeprowadzoną przez MOW NFZ

O ś w i a d c z e n i e

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że kontraktacja świadczeń medycznych na 2011 rok przeprowadzona przez Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia została dokonana:

 • arbitralnie, autokratycznie i z żenującą niekiedy niekompetencją

 • że przyczyniła się do destrukcji systemu ochrony zdrowia tak w mieście jak w regionie, naruszając bezpieczeństwo zdrowotne tysięcy pacjentów poprzez przerwanie ciągłości i dostępności leczenia
 • że wprowadziła destabilizację organizacyjną i finansową placówek ochrony zdrowia o znaczącej pozycji i randze, wszczynając proces nieuchronnego bankructwa wielu cenionych i dobrze funkcjonujących placówek medycznych
 
Doszło do porażki całego środowiska medycznego z Okręgową Radą Lekarską na czele. Zostaliśmy zmarginalizowani i pozostaje tylko czekać, aż urzędnicy NFZ  przystąpią do leczenia pacjentów. 
 
Porażka naszego środowiska jest niczym wobec klęski jaką ponieśli: Sejmik Województwa Małopolskiego z Marszałkiem, Rada Miasta Krakowa na czele z Prezydentem, konsultanci Wojewody Małopolskiego, a więc organy powołane do kreowania polityki zdrowotnej i odpowiedzialne za zabezpieczenie zdrowotne mieszkańców województwa małopolskiego, gdyż wszystkie ich uchwały zostały zlekceważone przez MOW NFZ. Decyzje niewielkiego urzędu administracji państwowej postawiły de facto w stan kryzysu konstytucyjne organy władzy. 
 
Czy taki stan rzeczy może być przez opinię publiczną akceptowany? – pozostawiamy to pytanie bez odpowiedzi, podobnie jak i kolejne: kto i kiedy odpowie za wprowadzony bałagan?

 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 56/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 56/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie upoważnienia do podpisania Porozumienia o wzajemnym uznawaniu permanentnego szkolenia z Czeską Izbą Lekarzy Stomatologów Izbą, Słowacką Izbą Lekarzy Dentystów a OIL w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 57/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 57/ORL/VI/2011
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej OIL w Krakowie.

Na podstawie art. 25 pkt.16 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie określa zasady umieszczania ogłoszeń/reklam na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz ich cennik stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§2

 1. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Redaktorowi strony internetowej.
 2. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie upoważnia Prezydium ORL do aktualizacji cennika lub zmian zasad określonych uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr hab. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Uchwała Nr 55/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 55/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2011 roku
w sprawie upoważnienia  do podpisania Umowy trójstronnej o współpracy z Czeską Izbą Lekarzy Stomatologów Izbą, Słowacką Izbą Lekarzy Dentystów a OIL w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 54/ORL/VI/2011

Uchwała Nr 54/ORL/VI/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 53/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 53/ORL/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad finansowania ze środków OIL w Krakowie konferencji, szkoleń, spotkań środowiskowych. – więcej »

Uchwała Nr 52/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 52/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2011. – więcej »

Uchwała Nr 51/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 51/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 listopada 2010 roku
w sprawie upoważnienia Prezydium ORL w Krakowie do ustalenia terminu Zjazdu XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 50/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 50/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 listopada 2010 roku
w sprawie „Regulaminu kontroli podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy objętych rejestrami prowadzonymi przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 49/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 49/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody przez ORL w Krakowie na zakup mieszkania

Uchwała Nr 47/ORL/VI/2010

Uchwała Nr 47/ORL/VI/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 czerwca 2010 roku
w sprawie przeprowadzenia audytu w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Rezolucja Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23.06.2010 r.

Rezolucja
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez odpowiednie odniesienie zapisu art. 57 ust. 1a cyt. ustawy do uchwał, o których mowa w art. 19d ust. 5 cyt. ustawy.

W świetle obowiązujących przepisów – art. 19d ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – do uchwał w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące decyzji administracyjnych. Jednocześnie wobec braku przywołania w/w przepisu w art. 57 ust. 1 cyt. ustawy uchwały te dla zachowania zgodności z procedurą administracyjną, muszą być podpisywane przez wszystkich, podejmujących je, członków organu kolegialnego (rady czy prezydium).

Inne uchwały rady, mające charakter decyzji administracyjnych, zgodnie  z art. 57 ust. 1a cyt. ustawy dla zachowania poprawności proceduralnej podpisywane są wyłącznie przez prezesa i sekretarza. Powyższy stan jest niezrozumiały merytorycznie i jak się wydaje wynika jedynie z przeoczenia legislacyjnego.

Rozważenia wymaga także kwestia prawidłowości konstrukcji w/w przepisów w świetle procedury odwoławczej od uchwał w sprawie wpisu, odmowy wpisu i wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy.

 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr hab. med. Andrzej Matyja

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory