Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2018

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2017

– więcej »

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia programu XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2018
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 29/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 29/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

– więcej »

Stanowisko w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad wynagradzania lekarzy rezydentów

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie rozporządzenia MZ dot. zasad wynagradzania lekarzy rezydentów

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stanowczo protestuje przeciwko zasadom ustalającym wysokość wynagradzanie lekarzom rezydentom w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. z 2017 r. poz. 2017).

Rozwiązania płacowe zaproponowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia nie uwzględniają w oczekiwań wyrażonych przez przedstawicieli zawodów medycznych, a zaproponowana wysokość wynagrodzenia dla rezydentów nie jest adekwatna do wymiaru pracy i odpowiedzialności lekarzy.

Ponadto zakładany wzrost wynagrodzenia zasadniczego w zależności od daty rozpoczęcia specjalizacji stoi w sprzeczności z przepisami Kodeksu Pracy. Niezależnie od daty rozpoczęcia specjalizacji lekarze rezydenci posiadają te same kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także odpowiedzialność i wysiłek co sprawia, że wykonują pracę o jednakowej wartości.

Sprzeciw musi budzić również brak uznania za niedeficytowe dotychczas odbywanych specjalizacji (lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz we wcześniejszych postępowaniach) w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej czy psychiatrii, takie podejście spowoduje zwiększenie już istniejących braków kadrowych. Przy obecnym niedoborze lekarzy w Polsce, większość specjalizacji powinna być uznana za deficytowe. Taki zabieg legislacyjny prowadzi de facto do dyskryminacji wśród lekarzy rezydentów.

Pomimo wejścia w życie ww. rozporządzenia, nie zostały przekazane środki na jego realizację.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Uchwała Nr 27/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 27/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały ORL nr 11/ORL/VII/2017 w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie 

– więcej »

Uchwała Nr 28/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 28/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2017 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w  ustawie o izbach lekarskich

– więcej »

Uchwała Nr 26/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 26/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia terminu wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr 21/ORL/VII/2016 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017 oraz uchwałę Nr 64/Prez./VII/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

– więcej »

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Apel w sprawie strajku młodych lekarzy

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 września 2017 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie działań zmierzających do powstrzymania planowanego od 2 października br. strajku głodowego młodych lekarzy.

Narastający bunt młodych lekarzy spowodowany jest przede wszystkim niskim uposażeniem lekarzy rezydentów. Zarobki młodego lekarza w wysokości netto ok. 2260 zł w porównaniu z np. najniższą płacą w kraju są nie do zaakceptowania.

W efekcie, sytuacja ta powoduje zaburzenia w procesie kształcenia młodych lekarzy i wzbudziła powszechny bunt i protest tej grupy zawodowej.

Wobec niewystarczających reakcji na liczne protesty i apele naszych młodszych kolegów, podjęta została przez nich tak drastyczna decyzja.

Wobec braku konstruktywnego dialogu ze strony jedynego właściwego partnera, jakim jest Minister Zdrowia, apelujemy o pomoc w rozwiązaniu tej sytuacji.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
lek. Katarzyna Turek-Fornelska prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie ustalenia terminu XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 8 listopada 2017 r.

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie kasacji środków trwałych

– więcej »

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia do finansowego wspomożenia
protestu lekarzy rezydentów

– więcej »

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 września 2017 r.

w sprawie akceptacji umowy najmu powierzchni biurowych przy
ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie
oraz uchylenia uchwały Nr 17/ORL/VII/2017 upoważniającej do podpisania umowy najmu budynku zlokalizowanego przy ul. Toruńskiej 11 w Krakowie 

– więcej »

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy

– więcej »

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków
OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie upoważnienia do podpisania umowy

– więcej »

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komitetu Budowy siedziby OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyboru Wykonawcy prac remontowych w budynku przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie i akceptacji kosztorysu ofertowego

– więcej »

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie utworzenia Funduszu Jubileuszowego dla lekarzy i lekarzy dentystów – seniorów członków OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały ORL nr 4/ORL/2005 w sprawie ustanowienia Honorowego Odznaczenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz przyjęcia regulaminu przyznawania tego odznaczenia

– więcej »

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 marca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2017

– więcej »

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy VIII kadencji

– więcej »

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia programu
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie dofinansowania Plebiscytu „Wybieramy Miłosiernego Samarytanina Roku”

– więcej »

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie zawarcia umowy darowizny ze Stowarzyszeniem „Siemacha”

– więcej »

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie utworzenia rejonów wyborczych

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL//VII/2017

Uchwała Nr 3/ORL//VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2017

– więcej »

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

– więcej »

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy VIII kadencji

– więcej »

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium ORL w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 roku Nr 63/Prez./VII/2016 oraz podpisania z Ministerstwem Zdrowia umowy na przekazanie w 2016 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

– więcej »

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2017

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2017
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2016

– więcej »

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 14 grudnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie w roku 2017

– więcej »

Stanowisko w sprawie projektu organizacji sieci szpitali oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia

Kraków, dnia 10 lutego 2017 r.

 STANOWISKO

Przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego, Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Organizacji Pacjentów w sprawie projektu organizacji sieci szpitali oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia

 

Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego, Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz Organizacji Pacjentów wyrażają swój stanowczy sprzeciw wobec założeń planowanej organizacji sieci szpitali oraz planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia, w tym w zakresie organizacji ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

Proponowana reforma, sposób jej przygotowania, planowane przeprowadzenie oraz harmonogram i tempo wdrażania rodzą bardzo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Brak – w istocie – oceny skutków wprowadzenia tych reform, całkowity brak instrumentów motywacyjnych, brak narzędzi realnego wpływu na funkcjonowanie zreformowanego systemu i ograniczenie publicznego nadzoru do ręcznego sterowania, doprowadzą w najbliższym czasie do chaosu w systemie ochrony zdrowia.

Całkowita dezinformacja w sprawach ww. planów reformy rodzi dodatkowo stan powszechnego niepokoju, zarówno wśród pacjentów, jak i świadczeniodawców oraz pozostałych uczestników tego systemu.

Sieć szpitali, stworzona w oparciu o planowane założenia, oraz zaplanowana w związku z tym organizacja całego systemu niewątpliwie bardzo mocno ograniczy dostępność do leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego dla obywateli. Radykalnie ograniczona konkurencja w ramach tego systemu w sposób nieuchronny doprowadzi również do obniżenia jakości leczenia finansowanego ze środków publicznych.

Rażąco nieuczciwa jest również arbitralność decyzji o włączeniu danego szpitala do sieci (vide pośrednio włączenia danej placówki lecznictwa ambulatoryjnego do systemu). Pozostawienie tych decyzji poza jakąkolwiek kontrolą sądów, a w konsekwencji uznaniowe wydatkowanie środków publicznych, rodzi również niebezpieczeństwo uznania tego projektu za oczywiście sprzecznego z Konstytucją RP.

Po wprowadzeniu reformy w tym kształcie, w perspektywie kilku zaledwie lat, okaże się, że dotychczasowe inwestycje w systemie, dokonywane zarówno przez podmioty publiczne, jak i niepublicznych uczestników tego systemu, były niepotrzebne i zostaną bezpowrotnie zniweczone. Finalnie liczyć się należy również z likwidacją kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy w placówkach, które wyrzucone zostaną z systemu zarówno w obszarze leczenia szpitalnego, jak ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego i rehabilitacji.

Utrata tego potencjału oraz zahamowanie dalszych inwestycji, głównie w obszarze niepublicznych placówek, przyniesie jedynie ogromne straty dla gospodarki narodowej i samego systemu (w tym znaczące obniżenie wpływów do budżetu państwa oraz wpływów z tytułu składek).

Planowane zmiany w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej grożą paraliżem tej części systemu. Wykluczenie lekarzy specjalistów pediatrii i chorób wewnętrznych z podstawowej opieki zdrowotnej, którzy stanowią obecnie fundament podstawowej opieki zdrowotnej (ponad 70% wszystkich lekarzy zatrudnionych w POZ), sprawi, że zabraknie lekarzy mogących stanowić fundament planowanej organizacji systemu. Uznajemy, że ponowna próba eliminacji tych grup zawodowych lekarzy z POZ stoi w oczywistej sprzeczności z najlepiej pojętym interesem obywateli oraz Państwa Polskiego. Uważamy te plany za szkodliwe i z gruntu niebezpieczne.

Wreszcie wskazać należy na bardzo poważne ryzyko, będące konsekwencją wyżej przedstawionych zagrożeń. Nauka i historia jasno pokazują i dowodzą, że każde ograniczenie podaży usług, w tym poprzez zmniejszenie liczby potencjalnych wykonawców tych usług, zwiększa istotnie prawdopodobieństwo występowania korupcji. Planowane zmiany – w naszej ocenie – wymiernie te zagrożenia zwiększają.

Dodatkowe, bardziej szczegółowe uwagi do planowanych zmian systemowych we wszystkich wskazanych powyżej obszarach, zawarte zostały w załączniku do niniejszego stanowiska.

Apelujemy raz jeszcze o rozwagę i rozpoczęcie na nowo uczciwej i szerokiej debaty na temat możliwości naprawy systemu w taki sposób, aby nie antagonizować i nie wykluczać żadnych środowisk, a jednocześnie zoptymalizować wydatkowanie ograniczonych środków publicznych przeznaczonych na leczenie Obywateli Polskich.

W imieniu i z upoważnienia

 • Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 • Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
 • Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego
 • Związku Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • Organizacji Pacjentów

– więcej »

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie ustalenia terminu i miejsca
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Apel do MZ Konstantego Radziwiłła

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016

do Ministra Zdrowia
Konstantego Radziwiłła

W związku z planowanymi gruntownymi zmianami organizacji systemu zdrowia Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża swoje duże zaniepokojenie i zwraca się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie zarysu planów związanych z realizacją umów AOS, które kończą się w większości województw z dniem 30 czerwca 2017 r. Zmiany w zakresie organizacji funkcjonowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w ścisłym powiązaniu ze zmianami w zakresie świadczeń szpitalnych oraz nowych projektów założeń dotyczących Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) budzą duży niepokój w OIL.

Aktualnie funkcjonujący system Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oparty zarówno na publicznych jak i prywatnych jednostkach medycznych realizujących Świadczenia Specjalistyczne w ramach kontraktów z NFZ sprawdził się, ponieważ udzielanie tych świadczeń powiązane zostało z realiami działalności tych jednostek w warunkach rynkowych. Pomimo uzyskiwania corocznie niewystarczających środków finansowych działalność tych podmiotów zabezpieczała większość potrzeb pacjentów w tym zakresie. Ponadto funkcjonujący mechanizm konkurencyjności wymuszał na zarządzających jednostkami stałe dbanie o jakość udzielanych świadczeń, poprzez inwestycje w ludzi, sprzęt medyczny czy bieżące remonty pomieszczeń. Należy również podkreślić, ze wiele jednostek realizujących Świadczenia Specjalistyczne, przekraczała limity zakontraktowanych na dany okres rozliczeniowy Świadczeń, nie mając żadnych gwarancji ich zapłaty przez NFZ.

W myśl nowych założeń duża część środków finansowych umożliwiających dotychczasową realizację świadczeń w AOS ma zostać wyodrębniona na realizację świadczeń w poradniach przyszpitalnych. Mają one obejmować realizację opieki nad pacjentami w okresie przed i po zakończeniu hospitalizacji. Druga część środków na opiekę specjalistyczną ma być przyznana lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Taki rozdział środków spowoduje, zdaniem OIL likwidację Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a wiele jednostek medycznych przestanie funkcjonować. Tym sposobem pacjenci objęci przez wiele lat opieką lekarzy poradni specjalistycznych zostają tej opieki z dnia na dzień pozbawieni. Warto zauważyć, że są to przeważnie pacjenci chorujący na choroby przewlekłe (często w zaawansowanych stadiach), pacjenci chorujący jednoczasowo na wiele jednostek chorobowych, pacjenci z rzadkimi przewlekłymi zespołami chorobowymi a także pacjenci pourazowi czy wymagający pomocy ambulatoryjnej lub w specjalnościach zabiegowych, którzy nie zostaną objęci opieką szpitalną i opieką poradni przyszpitalnych.

Od przesunięcia środków finansowych z dzisiaj działających jednostek medycznych Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do przychodni przyszpitalnych czy do POZ-ów. nie zmniejszą się kolejki oczekujących pacjentów, ani nie przybędzie lekarzy specjalistów w systemie. Łączny budżet AOS przeznaczany obecnie na realizację świadczeń to ok. 5,6 mld złotych (nie licząc psychiatrii, rehabilitacji i opieki paliatywnej) jest wykorzystywany na sfinansowanie opieki specjalistycznej pacjentów w tysiącach poradni, które to poradnie corocznie udzielają miliony porad pacjentom, którzy wymagają takiej opieki. „Rewolucyjne zmiany” rozproszonego systemu opieki zdrowotnej oraz próba centralizacji opieki w tak krótkim czasie może doprowadzić do załamania się całego systemu i z pewnością pogorszy dostęp do lekarzy dla pacjentów oraz będzie przyczyną abstrakcyjnie wydłużających się kolejek oczekujących. W chaosie, który powstanie, może dojść do sytuacji gdzie szerokie gremium pacjentów pozostanie w ogóle bez opieki specjalistycznej. Już nie od dziś wiadomo, że liczba specjalistów w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest niewystarczająca (jak wynika ze statystyk ministerialnych czy raportu Najwyższej Izby Kontroli) a wiek obecnie pracujących lekarzy specjalistów wskazuje na systematyczne w najbliższej przyszłości pomniejszanie się ich liczby. Wobec takich perspektyw sposób „rewolucyjnych” zmian stanowi prognostycznie małe szanse na powodzenie tak przygotowanych przekształceń.

Z chwilą wejścia ustawy o POZ zostaną wyodrębnione środki na konsultacje specjalistyczne realizowane na potrzeby leczenia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zatem lekarz POZ ma stać się osobą koordynującą realizację wszystkich świadczeń w ramach lecznictwie ambulatoryjnym, które nie są związane z leczeniem szpitalnym. Przeniesienie kompetencji lekarzy specjalistów na lekarzy POZ biorąc pod uwagę ich przygotowanie zawodowe i merytoryczne na pewno nie powinno się odbyć ze sztywno ustaloną datą 01. stycznia 2017 r. Planowane przeniesienie kompetencji wymaga ze strony lekarzy POZ stopniowego przygotowania merytorycznego, a przede wszystkim określenia przez Ministerstwo wykaz konkretnych świadczeń specjalistycznych które lekarze POZ mają przejąć z innych dziedzin specjalistyki i to jeszcze przed wprowadzeniem zmian. Środowisko lekarskie oczekuje stopniowego, kilku etapowego przekształcenia, potrzebnego do zsynchronizowania skutecznej współpracy lekarzy specjalistów i lekarzy POZ. Chaos, który zapanuje po wprowadzeniu planowanych zmian może wyrządzić wielką krzywdę pacjentom pozbawionym z dnia na dzień dostępu do lekarzy z poradni AOS, którzy leczą się u tych lekarzy od wielu już lat.

OIL w Krakowie oczekuje od Pana Ministra:

 1. Przedstawienie planów co do dalszych losów umów zawieranych na świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) po 30. Czerwca 2017 r.
 2. Jakie są plany zabezpieczenia ciągłości dalszej opieki zdrowotnej w zakresie AOS w przypadku grupy pacjentów nie objętych opieką szpitalną?
 3. Jakie konkretnie kompetencje mają przejąć lekarze POZ od lekarzy specjalistów innych dyscyplin medycznych?
 4. Jakie przewidywane są nakłady finansowe na przeprowadzenie powyższych zmian w tym na realizację dotychczasowych umów zawieranych na świadczenia z AOS?

Ze względu na bardzo krótkie terminy (umowy wygasają z dniem 30.06.2017) prosimy Pana Ministra o możliwie szybką odpowiedź.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 9 listopada 2016 roku

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 7 września 2016 roku

w sprawie zmiany uchwał

– więcej »

Stanowisko w sprawie poparcia postulatów lekarzy rezydentów

Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie poparcia postulatów lekarzy rezydentów

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie popiera postulaty lekarzy rezydentów dotyczące poprawy warunków i jakości kształcenia specjalizacyjnego oraz przestrzegania realizacji programów specjalizacji w tym odbywania dyżurów medycznych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Równocześnie wyrażamy poparcie dla działań zmierzających do wzrostu wynagrodzeń lekarzy rezydentów, zgodnie z uchwałą 13. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy
członków OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia regulaminów: przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie w szkołach średnich i wyższych oraz wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/ORL/VI/2010 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet w formie zryczałtowanej z tytułu realizacji zadań samorządowych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu działania Rzecznika Praw Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zasad udziału lekarzy w wydarzeniach edukacyjnych finansowanych lub współfinasowanych przez Okręgową Izbę Lekarską
w Krakowie

– więcej »

Apel dotyczący procedury rejestracji organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie procedury rejestracji organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy.

W świetle art. 19 ust. 1 w/w ustawy organem prowadzącym rejestr organizatorów kształcenia podyplomowego jest okręgowa rada lekarska właściwa dla siedziby organizatora prowadzącego kształcenie, a w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia Naczelna Rada Lekarska.

W brzmieniu przywołanym, powyższa regulacja wyłącza możliwość rejestracji podmiotu zamierzającego prowadzić kształcenie, który nie ma siedziby na terenie Polski. Może to w szczególności rodzić uzasadnione obawy nieuprawnionej dyskryminacji podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej, a tym samym stanowić naruszenie podstawowych zasad jej funkcjonowania, w tym zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej. W świetle powyższego niezbędne jest jednoznaczne prawne przesądzenie jaki organ samorządu lekarskiego będzie właściwy do rejestracji przywołanych podmiotów.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 12/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie opracowania i wydania Karty Praw Lekarza

– więcej »

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 20 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie
w sprawie przekazania przez Ministerstwo Zdrowia środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją przez Izbę zadań przekazanych jej przez organy administracji państwowej

– więcej »

Stanowisko w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza
w praktyce lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie popiera projekt uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przedłożony w dniu 15.01.2016 r. przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które umożliwią lekarzowi, lekarzowi dentyście, wykonującemu indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupową praktykę lekarską zatrudnianie innych lekarzy, lekarzy dentystów.

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2016

– więcej »

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie przedstawienia XXXV Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie projektów uchwał

– więcej »

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2015

– więcej »

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie przyjęcia programu
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego
XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 10/ORL/2004

– więcej »

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie przekazania kwoty odpisu na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom

– więcej »

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 13 stycznia 2016 roku

w sprawie zakupu lokalu mieszkalnego

– więcej »

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2016

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2016
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 lutego 2016 roku

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Apel w sprawie zmian w przeprowadzaniu wyborów

Apel Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów

Na podstawie art. 25 pkt 3 i pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity) w związku z § 18 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr4/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowej rady Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala się, co następuje:

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie na nowo prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów i zasad działania komisji stomatologicznych (okręgowych i KS NRL), określonymi w Stanowisku 36/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z 11 kwietnia 2003 r.

Naczelną ideą tego wniosku jest wola wszystkich zainteresowanych do uszanowania i kontynuowania wspólnego dorobku obu grup zawodowych w jednej strukturze samorządowej.

Wobec jednak zmieniających się warunków wykonywania zawodu i nader wyrazistej specyfiki wykonywania zawodu lekarza dentysty, za uzasadniony należy uznać wniosek o dokonanie zmian idących w kierunku wytyczonym przez w/w Stanowisko NRL, w szczególności o:

 1. wprowadzenie zasady wyboru przedstawicieli ​lekarzy dentystów wg ustalonego parytetu, wyłącznie przez lekarzy dentystów, na wszystkich poziomach reprezentacji,
 2. umożliwienie samodzielnego prezentowania przez komisje stomatologiczne (okręgowe i KSNRL) swoich ustaleń, stanowisk, ​opinii w zakresie objętym specyfiką zawodową wobec partnerów zewnętrznych bez konieczności każdorazowego uzyskiwania ​zgody właściwej Rady, Prezydium lub Prezesa.

Współistnienie w jednym samorządzie dwóch grup zawodowych o  tak różnej liczebności, wymaga naszym zdaniem, szczególnej staranności w konstruowaniu i stosowaniu procedur demokratycznych, aby nie powodowały one uszczerbku w prawach przedstawicieli mniej liczebnej grupy, a także w maksymalny sposób ułatwiały jej właściwą reprezentację i konkurencję programów działania pojawiających się w tym zdecydowanie mniej liczebnym środowisku.

ORL w Krakowie apeluje o (w świetle prac przygotowawczych do XIII KZL) rozpatrzenie w/w propozycji.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja

– więcej »

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 25/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie przekazania Apelu Nr 3 Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2015 roku

– więcej »

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 24/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie przekazania Apelu Nr 2 Komisji Stomatologicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2015 roku

– więcej »

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 23/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 4 listopada 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2016

– więcej »

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 21/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 4 listopada 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 6/ORL/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24.04.2004 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości stypendium dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających pierwszą specjalizację w ramach umowy cywilno-prawnej oraz uchwały Nr 43/ORL/06 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego

– więcej »

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 22/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 4 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia terminu i miejsca
XXXV
Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 19/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 34/ORL/VI/2010

– więcej »

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 20/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/ORL/06 z dnia 13.12.2006 r. w sprawie zatwierdzenia systemu nagród finansowych z tytułu zdania egzaminu specjalizacyjnego

– więcej »

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 17/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie  zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 20013 roku

– więcej »

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 18/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/V11/2014

– więcej »

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 16/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie  zmiany uchwały Nr 4/ORL/VII/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 20013 roku

– więcej »

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 15/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

– więcej »

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 14/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 23 września 2015 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2015

– więcej »

Apel nr 1 w sprawie zarobków lekarzy

Apel Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 r.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wzywa Naczelną oraz Okręgowe Rady Lekarskie do wznowienia działań wynikających z uchwały nr 1/11/VI NRL z dn. 4.02.2011 w sprawie akcji „Pozwólcie lekarzom leczyć”. Chcemy dobrze i bezpiecznie leczyć naszych pacjentów, a nie zajmować się absurdalną biurokracją. Za naszą pracę powinniśmy być wynagradzani adekwatnie do naszych kwalifikacji i odpowiedzialności.

Apelujemy o podjęcie działań na forum krajowym i lokalnym mających na celu doprowadzenie do urealnienia zarobków polskich lekarzy. Wzywamy także do działań mających na celu ograniczenie czasu pracy lekarzy zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i w ten sposób poprawy bezpieczeństwa chorych oraz lekarzy. Dotyczy to szczególnie pracy w formie umów cywilno-prawnych czyli tzw. kontraktów.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Mariusz Janikowski

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 13/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie rozdziału dopłat na kształcenie dzieci lekarzy członków OIL w Krakowie

– więcej »

Stanowisko nr 2 w sprawie poparcia dla postulatów środowiska pielęgniarek i położnych

Stanowisko Nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 roku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie popiera postulaty środowiska pielęgniarek i położnych o poprawę ich warunków pracy i płacy.

Rażąco niskie wynagrodzenie pielęgniarek i położnych powoduje ich odchodzenie od zawodu i niepodejmowanie studiów na kierunkach pielęgniarskich. Skutkuje to niedoborem kadr pielęgniarskich.

Obowiązkiem władz publicznych, jako organizatorów sytemu ochrony zdrowia, jest zapewnienie wszystkim medycznym grupom zawodowym, możliwości godnego zarobkowania oraz kształtowanie prawidłowych standardów pracy.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Mariusz Janikowski

Stanowisko nr 1 w sprawie limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 r.

W związku z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, który określa limity przyjęć na te kierunki w roku akademickim 2015/2016, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wyraża zadowolenie z powodu zwiększenia limitów przyjęć na kierunek lekarski, jednocześnie wyrażając troskę o właściwe sfinansowanie procesu dydaktycznego.

Okręgowa Rada Lekarska ma nadzieję, iż w ślad za zwiększeniem limitów przyjęć na kierunki lekarskie nastąpi zwiększenie ilości miejsc rezydenckich dla specjalności lekarskich.

Natomiast zdaniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwiększenie limitu przyjęć́ na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować́ będzie obniżeniem jakości kształcenia, zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś́ rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć́ na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2015/2016.

 

Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Mariusz Janikowski

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 11/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL

– więcej »

Stanowisko nr 1 w sprawie Funduszu Wizerunkowego Samorządu Lekarskiego

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie propozycji utworzenia Funduszu Wizerunkowego Samorządu Lekarskiego i powołania Zespołu ds. Ochrony Wizerunku Środowiska Lekarskiego zawartej w projekcie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 roku

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie odrzuca propozycję powstania Zespołu ds. Ochrony Wizerunku Środowiska Lekarskiego i Funduszu Wizerunkowego Samorządu Lekarskiego z powodu braku celowości ich tworzenia.

 

Zastępca Sekretarza
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Bartłomiej Guzik

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 10/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 4A/ORL/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczących Komisji i Zespołów Problemowych ORL

– więcej »

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 9/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

– więcej »

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 6/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu preliminarza budżetowego na rok 2015

– więcej »

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 7/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie delegowania przedstawiciela do Rady Społecznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

– więcej »

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 8/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie nawiązania stosunku pracy i przyznania zryczałtowanego wynagrodzenia niektórym członkom Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 3/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 46/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 4/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia programu XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

– więcej »

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 5/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia wykonania preliminarza budżetowego za rok 2014

– więcej »

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 1/ORL/VII/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2015

– więcej »

Uchwała Nr 2/ORL/VII/2015

Uchwała Nr 2/ORL/2015
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie wysokości wypłat zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie

– więcej »

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2014 roku

w sprawie wprowadzenia tzw. „pakietu onkologicznego”

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że wprowadzenie w życie pakietu onkologicznego przy obecnym kształcie zasobów finansowo-kadrowych ochrony zdrowia jest skazane na niepowodzenie z powodów:

 • pakiet ten nie obejmuje całości świadczeń dla pacjentów onkologicznych np. opieki paliatywnej;
 • brak jest szczegółowych regulacji i rozporządzeń wykonawczych do pakietu;
 • nie zostały rzetelnie wskazane źródła finansowania, które odpowiadałyby rzeczywistym kosztom wdrożenia tego pakietu (na wszystkich poziomach diagnostyki i leczenia – POZ, AOS i Szpitalnictwo).

Proponowane rozwiązania są próbą przerzucenia odpowiedzialności i kosztów nieprzygotowanej reformy na lekarzy i podmioty świadczące usługi medyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa, że realizacja założeń pakietu mającego udostępnić świadczenia medyczne pacjentom onkologicznym będzie możliwa po uzyskaniu realnych źródeł finansowania oraz wprowadzeniu e-dokumentacji, która pozwoli uniknąć stygmatyzowania tej grupy pacjentów.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Stanowisko Nr 1 ORL w sprawie szkoleń dla lekarzy POZ z zakresu onkologii

Stanowisko
Nr 1/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 2014 roku

 dotyczy szkoleń onkologicznych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Po zapoznaniu się z treścią zaproszeń na szkolenia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu onkologii w terminach wyznaczonych przez Centrum dla poszczególnych województw Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że tak przeprowadzane szkolenia odbywane centralnie (w Warszawie) dezorganizują pracę lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w danych regionach.

Ustalenie jednego wspólnego terminu dla wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z jednego terenu może spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ich pacjentów. Może również stanowić podstawę do unieważnienia kontraktu z NFZ.

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie uważa, że tego typu szkolenia powinny być organizowane w regionalnych ośrodkach onkologicznych.

Uważa również, że taka organizacja szkoleń nosi znamiona działania pozornego uniemożliwiającego tak naprawdę jego wykonanie.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

lek. Katarzyna Turek-Fornelska

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 47/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 47/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu. – więcej »

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 46/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 20014 roku

w sprawie ustalenia terminów i powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 25-lecia reaktywowania Samorządu Lekarskiego oraz XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 45/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia
5 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 5/ORL/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Kształcenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014

Uchwała Nr 44/ORL/VII/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 listopada 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/ORL/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji i Zespołów Problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w kadencji 2013-2017 – więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory