Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uchwała Nr 280a/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 280a/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania uchwały. – więcej »

Uchwała Nr 282/Prez./VI/2013

Uchwała Nr  282/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie delegowania na Czwarte Łódzkie Spotkania Stomatologiczne. – więcej »

Uchwała Nr 281/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 281/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2013 r.
w sprawie delegowania na Słowackie Dni Dentystyczne w Bratysławie – więcej »

Uchwała Nr 280/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 280/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 września 2013 r.    
w sprawie zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów dłużnika dotyczącego zaległych składek członkowskich – więcej »

Uchwała Nr 279/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 279/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na III Szkolenie Pracowników Kancelarii OROZ połączone z Konwentem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej – więcej »

Uchwała Nr 278/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 278/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Centrum Medycznego UJASTEK Sp. z o.o. w Krakowie do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych podmiotów leczniczych,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 276a/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 276a/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania uchwały. – więcej »

Uchwała Nr 276/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 276/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów dłużnika dotyczącego zaległych składek członkowskich – więcej »

Uchwała Nr 277/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 277/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2013 r.
w sprawie zakupu nowego zestawu komputerowego dla Delegatury OIL w Krośnie – więcej »

Uchwała Nr 275/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 275/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 lipca 2013 roku
w sprawie upoważnienia przez Prezydium ORL w Krakowie członka Prezydium do podpisywania dokumentów dotyczących zobowiązań majątkowych Izby. – więcej »

Uchwała Nr 272/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 272/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 12 czerwca 2013 r.
w sprawie objęcia patronatu II Międzynarodowej Konferencji pt: „Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytarnych w 2013 r.” – więcej »

Uchwała Nr 273/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 273/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 274/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 274/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zakupu trzytomowego dzieła pt. „ Zarys dziejów medycyny w Polsce”. – więcej »

Uchwała Nr 271/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 271/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie objęcia patronatu i dofinansowaniem Sympozjum Unii Pisarzy Polskich – więcej »

Uchwała Nr 268/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 268/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 05 kwietnia 2013 roku
w sprawie objęcia patronatem i dofinansowaniem Kongresu Stomatologów Polskich. – więcej »

Uchwała Nr 269/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 269/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie rekomendowania ORL uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 270/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 270/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 17 kwietnia 2013 roku
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 maja 2013 r. – więcej »

Uchwała Nr 267/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 267/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z  dnia 05 kwietnia 2013 r.
w sprawie zajęcia stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów dłużnika dotyczącego zaległych składek członkowskich. – więcej »

Uchwała Nr 266/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 266/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06 marzec 2013 r.
w sprawie objęcia patronatu i dofinansowaniem Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych – więcej »

Uchwała Nr 265/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 265/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 06 marzec 2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy. – więcej »

Uchwała Nr 264a/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 264a/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie objęcia patronatu i dofinansowaniem Konferencji „Atmosfera pracy i jej wpływ na zamachy samobójcze”. – więcej »

Uchwała Nr 263/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 263/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2013 r. – więcej »

Uchwała Nr 264/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 264/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 20 lutego 2013 r.
w sprawie nie rekomendowania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „CITODENT” S.C. MŁ lek. dent. Małgorzata Kęnska i Łukasz Kęnski z siedzibą w Przemyślu do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 262/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 262/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 stycznia 2013 r.
(uchwała personalna, poufna)

Rezolucja nr 2 z dnia 09.01.2013 roku


Rezolucja nr 2

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 09.01.2013 roku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek metryki sprawy jest wyłączony poprzez wskazanie w Załączniku Nr 1 wyłączenia z obowiązku z prowadzenia metryki sprawy w odniesieniu do postępowań prowadzonych na podstawie art.5, art. 5a, art. 5b, art. 5 c, art. 6, art. 9, ar. 10, art. 11, art. 12, art. 14, 19-19d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 6 i 7 ustawy o izbach lekarskich; art. 103 oraz art. 107-109  w związku z art. 101 ustawy o działalności leczniczej.

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uzasadnienie.

Art. 66a K.p.a. określa obowiązek założenia i zasady prowadzenia metryki sprawy administracyjnej. Na mocy upoważnienia ustawowego Minister Administracji i Cyfryzacji z rozporządzeniem z dnia 9 marca 2012 roku określił rodzaje spraw, w których obowiązek metryki sprawy jest wyłączony. W przywołanym zakresie wyłączeń brak jest zarówno postępowań prowadzonych na podstawie ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty jak i ustawy o izbach lekarski, zaś w odniesieniu do ustawy o działalności leczniczej wyłączone z obowiązku prowadzenia metryki jedynie postępowanie z art. 100 ust. 5. W naszej ocenie brak jest jakichkolwiek racji dla utrzymywania obowiązku zakładania i prowadzenia metryki w odniesieniu do prowadzonych na podstawie przytoczonych ustaw postępowań administracyjnych w całym obszarze przyznawania, zawieszania czy pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza, rejestrowania podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz procedur rejestracyjnych praktyk zawodowych lekarzy. W całym omawianym zakresie jednostki samorządu lekarskiego winny zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia metryki sprawy ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki sprawy w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw opierającego się głównie na formalnej weryfikacji przedstawionych dokumentów. Co do zasady w omawianym zakresie nie prowadzi się także żadnych postępowań dowodowych. Identyfikacji osób uczestniczących w określonych procedurach, już choćby tylko biorąc pod uwagę niewielki wymiar kadr administracyjnych zatrudnionych w biurach izb lekarskich oraz jednoznaczne precyzyjne wskazanie osób decyzyjnych w organach izb pozwala ławo i bezproblemowo ustalić kto uczestniczył w danej procedurze. Należy podkreślić, że na gruncie procedur administracyjnych związanych z ustalaniem uprawnień zawodowych jak również przynależnością do samorządu zawodowego zwolnienie z obowiązku prowadzenia metryk uzyskał samorząd lekarzy weterynarii, zaś w odniesieniu do procedur rejestracyjnych podmiotów gospodarczych wyraźne zwolnienie dotyczy gospodarczej działalności regulowanej określonej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Uchwała Nr 261/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 261/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 styczna 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania Honorowej Statuetki OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 260/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 260/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 30 styczna 2013 r.
w sprawie dofinansowania delegacji Czeskiej i Słowackiej Izby Dentystycznej na Krakdencie 7-9 marca br. w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 257/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 257/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09.01.2013 r.    
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty w terminie wcześniejszym niż 1 marca 2013 r. – więcej »

Uchwała Nr 259/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 259/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 stycznia 2013 roku
(uchwała personalna, poufna)

Uchwała Nr 256/Prez./VI/2013

Uchwała Nr 256/Prez./VI/2013 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Rezolucja nr 1 z dnia 09.01.2013 roku


Rezolucja nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 09.01.2013 roku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty poprzez dodanie w art. 58 ust. 4 w następującym brzmieniu: „4. W sprawach o przestępstwa lub wykroczenia określone w tym przepisie uprawnienia pokrzywdzonego może wykonywać okręgowa rada lekarska właściwa ze względu na miejsce popełnienia czynu lub prowadzenie postępowania przygotowawczego.”  

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uzasadnienie.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia spraw  w których, OIL w Krakowie składała zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu z art. 58 należy stwierdzić, iż brak proponowanej regulacji wręcz uniemożliwia jakąkolwiek aktywność samorządu w toku takich postępowań na płaszczyźnie dowodowej czy zażaleniowej. Organy wymiaru sprawiedliwości, powołując się na stanowisko zarówno doktryny jak i orzecznictwo konsekwentnie odmawiają przyznania Izbie statusu pokrzywdzonego uznając, iż przysługuje jej jedynie walor instytucji zawiadamiającej. W szczególności, organy wymiaru sprawiedliwości podkreślają, iż statusu pokrzywdzonego nie wolno domniemywać, a winien on wynikać z przepisów prawa czy to k.p.k czy to ustaw szczegółowych. Jednocześnie w/w organy uznają, iż samorządowi lekarskiemu nie przysługuje status pokrzywdzonego na gruncie art. 49 k.p.k. Podkreśla się, iż dobrem chronionym przywołanym przepisem jest ochrona zawodu lekarza co z kolei wiąże się z brakiem możliwości identyfikacji zindywidualizowanego dysponenta takiego dobra. W omawianym zakresie brak również pozakodeksowej podstawy dla uznania, iż izba lekarska może mieć status pokrzywdzonego w postępowaniach o naruszenie art. 58 ustawy. Podkreślamy, jednocześnie iż, w swojej argumentacji organy wymiaru sprawiedliwości dla potwierdzenia swojego stanowiska zwracają uwagę na inne regulacje dopuszczające podmioty społeczne do działania w charakterze pokrzywdzonego w określonych typach postępowań tj. np. art. 39 ustawy o ochronie zwierząt. W naszej ocenie konieczne jest podjęcie działań celem nowelizacji art.58 ustawy.

Uchwała Nr 258/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 258/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 stycznia 2012 roku
(uchwała personalna, poufna)

Uchwała Nr 255/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 255/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 254/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 254/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie organizacji VIII Kongresu Polonii Medycznej. – więcej »

Uchwała Nr 253/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 253/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 21 listopada 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia terminów posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie w roku 2013. – więcej »

Stanowisko w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
z dnia 14.11.2012 r.
 
 w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych
 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie po przeanalizowaniu projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami, w całej rozciągłości zgadza się i popiera treści zawarte w Stanowisku  Związku Powiatów Polskich z dnia 12 listopada 2012 r.  a zwłaszcza:
 1. Projekt Rozporządzenia, w formie zaproponowanej przez resort zdrowia, w rzeczywistości nie wskazuje sposobu ustalania minimalnych norm zatrudniania, ale już je ustala.
 2. Projekt zawiera niewłaściwe wskaźniki średniego czasu świadczeń pielęgniarek i położnych oraz obliczania czasu dyspozycyjnego, a także błędnie klasyfikuje pacjentów do kategorii opieki. Kierownika podmiotu leczniczego, w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji, pozbawia się możliwości zmiany liczby etatów pielęgniarek i położnych w zależności od specyfiki organizacji podmiotu leczniczego.
 3. Podniesienie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych spowoduje, że zwiększą się jednostkowe koszty świadczonych usług, a w efekcie przy stałych przychodach szpitali (lub wzrastających w niewielkim stopniu), spowoduje zmniejszenie liczby usług możliwych do zrealizowania przez szpitale i ograniczenie dostępności do świadczeń.
 4. Można też oczekiwać kłopotów kadrowych w szpitalach, bowiem pielęgniarki mając do wyboru łagodniejsze standardy pracy w pomiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami, mniej chętnie zatrudniać się będą w spółkach
 5. Nie można się spodziewać wzrostu przychodów ze składki zdrowotnej na poziomie wyższym niż 3 – 4 proc. rocznie, co nie pokryje skutków wzrostu cen i usług, a także zwiększonych nakładów wynikających z wprowadzania coraz wyższych norm jakości świadczeń. Ponieważ w najbliższym czasie nie zanosi się na podwyżkę składek zdrowotnych, a przez to większych pieniędzy na leczenie, kolejki pacjentów pozostaną więc zmorą naszego systemu ochrony zdrowia
 6. Negatywne konsekwencje proponowanych przepisów dotkną także bezpośrednio środowiska pielęgniarek i położnych.  To jedna z najliczniejszych grup zawodowych w Polsce, licząca obecnie ponad 300 tys. osób. Niepokojące docierają informacje ze środowiska pielęgniarskiego, że już w 2020 roku może w Polsce brakować nawet 60 tys. pielęgniarek.
Podsumowując Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zdecydowanie negatywnie ocenia przedstawiony projekt.

Wiceprezes
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jerzy Friediger

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

 

Uchwała Nr 251/Prez./VI//2012

Uchwała Nr 251/Prez./VI//2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24.12.2012 r.
w sprawie skierowania lekarza, posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 listopada 2010 r. – więcej »

Uchwała Nr 252/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 252/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 249/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 249/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia w Krakowie do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 250/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 250/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Centrum Stomatologiczne Myślenice  w Myślenicach do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 248/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 248/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 24 października 2012 roku
w sprawie rekomendowania ORL terminu i miejsca odbycia się XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 246/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 246/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 października 2012 r.
w sprawie objęcia patronatem i dofinansowania projektu „Festiwal Zdrowia z IFMSA-Poland” – więcej »

Uchwała Nr 247/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 247/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 października 2012 roku
w sprawie przyjęcia umowy wynajmu sali wykładowej i zatwierdzenia cennika – więcej »

Uchwała Nr 243/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 243/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 października 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 244/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 244/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 października 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Miejskiego Centrum Medycznego w Libiążu do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 245/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 245/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 242/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 242/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 03 października 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 241/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 241/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla adwokata (dane osobowe ukryte) – więcej »

Uchwała Nr 239/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 239/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 238/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 238/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 października 2012 r. – więcej »

Uchwała Nr 240/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 240/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie zakupu programu „Artisteer” – więcej »

Uchwała Nr 237/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 237/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie doładowania karty postojowej – więcej »

Uchwała Nr 236/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 236/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie delegowania na Słowackie Dni Dentystyczne w Bratysławie – więcej »

Uchwała Nr 234/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 234/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkolenia organizowanego przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 233/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 233/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 września 2012 r. – więcej »

Stanowisko w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia remontów lokali na świadczenia zdrowotne

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie nie wnosi zastrzeżeń do  projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1923/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia przez najemców remontów lokali użytkowych zaliczonych do zasobu lokalowego przeznaczonego na realizowanie świadczeń zdrowotnych przy zachowaniu po stronie miasta finansowania robót polegających na montażu urządzeń dźwigowych oraz montażu podnośników dla osób niepełnosprawnych oraz robót remontowych lokalu i powierzchni wspólnych.
 
Można uznać, iż Projekt nie wpłynie zasadniczo na płynność finansową podmiotów medycznych pod warunkiem zachowania przez Gminę Kraków preferencyjnych stawek czynszowych dla podmiotów medycznych.
 
 

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 232/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 232/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie objęcia patronatu honorowego nad II Konferencją „Problemy laryngologiczne w praktyce zdrowotnej”. – więcej »

Uchwała Nr 235/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 235/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia  22 sierpnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 229/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 229/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 roku
w sprawie przekazania środków finansowych w formie zaliczki na subkonto organizacji VIII Kongresu Polonii Medycznej. – więcej »

Uchwała Nr 230/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 230/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie dofinansowania XI Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” pod hasłem „Zdrowie społeczne, a zdrowe społeczeństwo. Wpływ medycyny na jakość życia człowieka” – więcej »

Uchwała Nr 228/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 228/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r
w sprawie objęcia patronatu nad realizacją Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. – więcej »

Uchwała Nr 231/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 231/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2012 r.
w sprawie delegowania na XI Ogólnopolską Konferencję „Polka w Europie” organizowaną przez Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”. – więcej »

Uchwała Nr 227/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 227/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 roku
w sprawie wypowiedzenia najmu lokalu mieszkalnego. – więcej »

Uchwała Nr 223/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 223/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie delegowania do Lwowa w celu przygotowania materiałów do wydania I tomu albumu z okazji 120-lecia Samorządu Lekarskiego – więcej »

Uchwała Nr 226/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 226/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie delegowania red. Stefana Ciepłego do Torunia – więcej »

Uchwała Nr 224/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 224 /Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie zakupu programu antywirusowego na potrzeby Biura OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 225/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 225/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do zaproponowania zmiany nazwy OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 222/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 222/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zakupu dysku przenośnego na potrzeby Komisji Stomatologicznej – więcej »

Uchwała Nr 221/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 221/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkoleń organizowanych przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 220/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 220/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia przeglądu i kasacji laptopów. – więcej »

Uchwała Nr 217/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 217/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 roku
w sprawie zasad zamieszczania materiałów informacyjnych na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 218/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 218/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego „Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju” do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 219/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 219/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie delegowania do Nowego Targu w sprawie konsultacji związanych z projektami unijnymi Euroregionu Tatry. – więcej »

Uchwała Nr 216/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 216/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia ulotki informacyjnej dla pacjentów – więcej »

Uchwała Nr 215/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 215/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 13 czerwca 2012 r.
w sprawie zakupu i instalacji systemu Audio/Video w sali wykładowej – więcej »

Uchwała Nr 214/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 214/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 09 maja 2012 r.
w sprawie delegowania redaktorów GGL i GGLD na spotkanie redaktorów biuletynów do Gogolina – więcej »

Uchwała Nr 213/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 213/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2011 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do zespołów ekspertów powoływanych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – więcej »

Uchwała Nr 212/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 212/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do koordynacji akcji protestacyjnej – więcej »

Uchwała Nr 211/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 211/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie delegowania na XXI Ogólnopolską Konferencję Młodych Lekarzy do Poznania. – więcej »

Uchwała Nr 209/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 209/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie objęcia Patronatem Medialnym Kongresu Metabolizm, remodelowanie i regeneracja kości – w praktyce lekarza stomatologa – więcej »

Uchwała Nr 210/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 210/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie delegowania do Ostrawy członków Komisji Stomatologicznej OIL w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 208/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 208/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu do opracowania ankiety w sprawie stanu zdrowia lekarzy dentystów i lekarzy zabiegowych. – więcej »

Uchwała Nr 207/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 207/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie dofinansowania sesji chirurgicznej Międzynarodowej Konferencji Studentów Medycyny. – więcej »

Uchwała Nr 206/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 206/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marzec 2012 r.
w sprawie objęcia patronatu i dofinansowaniem Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych – więcej »

Aneks do Uchwały Nr 204a/Prez./VI/2012

Aneks do Uchwały Nr 204a/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 roku
w sprawie remontu lokalu nr 1 przy ul. Krupniczej 11 a w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 205/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 205/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 14 marca 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego NZOZ Małopolskie Centrum Stomatologii Rodzinnej do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 204/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 204/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 luty 2012 roku
w sprawie remontu lokalu nr 1 przy ul. Krupniczej 11 a w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 203/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 203/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 luty 2012 r.
w sprawie skierowania lekarzy i lekarzy dentystów, posiadających ograniczone prawo wykonywania zawodu do odbycia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty od dnia 1 marca 2012 r. – więcej »

Uchwała Nr 201/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 201/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 luty 2012 r.
w sprawie delegowania do Krynicy organizatorów na Konferencję Komisji Stomatologicznej OIL w Krakowie. – więcej »

Uchwała Nr 202/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 202/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 luty 2012 r.
w sprawie objęcia patronatu nad wydarzeniem „Festiwal Zdrowia z IFMSA-Poland” pod hasłem „Trzymaj FASon w ciąży” – więcej »

Uchwała Nr 200/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 200/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie podjęcia działań w sprawie wydania WZiZT i określenia zakresu prac inwestycyjno-remontowych w siedzibie OIL w Krakowie ul. Krupnicza 11a – więcej »

Uchwała Nr 198/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 198/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 luty 2012 r.
w sprawie objęcia patronatu nad Konferencją „Wrodzona wada serca płodu – punkt widzenia położnika-ultrasonografisty, kardiologa prenatalnego, położnika-klinicysty, neonatologa, kardiologa dziecięcego i kardiochirurga dziecięcego” – więcej »

Uchwała Nr 197/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 197/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 luty 2012 r.
w sprawie dofinansowania delegacji Czeskiej i Słowackiej Izby Dentystycznej na Krakdencie 8-10 marca br. w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 199/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 199/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 lutego 2012 r.
w sprawie rekomendacji Marszałkowi Województwa Małopolskiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SANACJA” w Szczawnicy do wpisu na listę  uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych zakładów opieki zdrowotnej,  indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich – więcej »

Uchwała Nr 195/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 195/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 1 lutego 2012 roku
w upoważnienia do podpisywania korespondencji w sprawie zaległych składek. – więcej »

Uchwała Nr 196/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 196/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 01 luty 2012 r.
w sprawie delegowania przedstawicieli na spotkanie z przedstawicielami Słowackiej Izby Lekarskiej. – więcej »

Uchwała Nr 193/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 193/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 04 stycznia 2012 r.
w sprawie kolportażu „GGL” w styczniu 2012 r. – więcej »

Stanowisko w sprawie pomocy prawnej i finansowej dla protestujących lekarzy

Stanowisko
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 04 stycznia 2012 r.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oświadcza, że lekarze, którzy po wejściu od 1 stycznia 2012 r, tzw. „Ustawy Refundacyjnej” opatrują wydawane pacjentom recepty pieczątką o treści „Refundacja Leku do decyzji NFZ” mogą liczyć na pomoc prawną i finansową ze strony Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.  
 
Pomoc, ta będzie udzielana ze środków preliminowanych na działalność Rzecznika Praw Lekarza.
 

 Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 194/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 194/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 4 stycznia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rozliczenia szkolenia organizowanego przez OIL w Krakowie – więcej »

Uchwała Nr 192/Prez./VI/2012

Uchwała Nr 192/Prez./VI/2012 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 04 stycznia 2012 r.
w sprawie delegowania przedstawiciela do prac w Zespole Roboczym Czesko-Polsko-Słowackim – więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory