Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

31 marca 2012 r. – Rytro, Hotel Perła Południa 

Apel Nr 6 w sprawie ogłaszania terminów kolejnych Zjazdów

Apel Nr 6
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o informowanie na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie o terminie kolejnych Okręgowych Zjazdów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na co najmniej dwa miesiące przed planowanym terminem zjazdu.


Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Zdjęcia z obrad – 2 galeria (88 zdjęć)

« 1 z 3 »

 

Foto: M. Janikowski

Apel Nr 4 w sprawie refundacji zadań przejętych z administracji publicznej

Apel Nr 4
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o zwrot w pełnej wysokości poniesionych przez Okręgową Izbę Lekarska w Krakowie kosztów związanych z realizacją zadań publicznych  przekazanych do realizacji samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów.

Samorząd zawodowy którego działalność finansowana jest głównie ze składek członkowskich wywiązuje się w pełni z powierzonych zadań i ma uzasadnione roszczenie o zwrot  poniesionych kosztów które pokryte zostały ze środków własnych.


Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy – 1 galeria (55 zdjęć)

31 marca 2012 r. – Rytro, Hotel Perła Południa

« 1 z 2 »

 Foto: D. Wójtowicz

Apel Nr 3 w sprawie miejsc rezydenckich

Apel Nr 3
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o zapewnienie miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów z województwa małopolskiego i podkarpackiego w ilości nie mniejszej niż zgłoszona przez konsultantów wojewódzkich.
Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Apel Nr 5 do Pracodawców w związku z wymogami ustawy refundacyjnej

Apel Nr 5
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Pracodawców, Dyrektorów i innych osób sprawujących funkcje kierownicze w podmiotach leczniczych  świadczących usługi w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia o organizację pracy zapewniającą lekarzom odpowiednie warunki dla sprostania wymogom ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, celem uniknięcia konsekwencji prawnych z niej wynikających.

W szczególności:
 

 • zapewnienie stanowiska pracy wyposażonego w sprzęt komputerowy zapewniający stałą , dobrą łączność z Centralnym Rejestrem Leków w Ministerstwie Zdrowia,
 • zapewnienie możliwości drukowania recept w oparciu o dane zawierające aktualne informacje wynikające z zapisów rzeczonej ustawy
 • wydłużenie czasu wizyty do minimum 20 minut celem umożliwienia właściwego wypisania recepty.

Wyrażamy nadzieję, że  Pracodawcy, którymi często są również lekarze, zdają sobie sprawę z ważkości problemu i dołożą wszelkich starań do odpowiedniej organizacji pracy w swoich zakładach pracy.

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Apel Nr 2 w sprawie naruszania praw pacjenta przez działania administracji publicznej

Apel Nr 2
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów  o składanie zawiadomień do Komisji Legislacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, gdy działania administracji publicznej naruszają interesy i prawa pacjentów.

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Apel Nr 1 w sprawie charakterystyki produktu leczniczego

Apel Nr 1
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku
W związku z ograniczeniem  refundacji leków wyłącznie do wskazań określonych w charakterystyce produktu leczniczego, a tym samym wyraźnym ograniczeniem pacjentom  dostępności do refundowanych leków zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o pilne dokonanie nowelizacji obwieszczeń obejmujących wykazy leków refundowanych poprzez zniesienie ograniczenia refundacji tych leków wyłącznie do wskazań określonych w charakterystyce produktu leczniczego. W ocenie XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ograniczenie refundacji leków wyłącznie do wskazań określonych w charakterystyce produktu leczniczego jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz praktyką lekarską wszystkich nowoczesnych i rozwiniętych systemów ubezpieczeniowych. Jedynie dotychczasowy system dopuszczający stosowanie leków refundowanych obok zarejestrowanych wskazań, przy jednoczesnym istnieniu dowodów naukowych potwierdzających skuteczność danego leku w określonym stanie klinicznym, daje gwarancje pełnego i realnego dostępu do tych leków dla potrzebujących pacjentów.
Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uchwała Nr 4/Zjazd/2012

Uchwała Nr 4/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie funduszu celowego.

 

Na podstawie art. 25  pkt. 4 w zw. z  art. 5 pkt. 24 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, zobowiązuje Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do opracowania i przedłożenia Okręgowej radzie Lekarskiej w Krakowie do akceptacji koncepcji wykorzystania funduszu celowego ustanowionego uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Stanowisko w sprawie zmiany warunków umów refundacyjnych

Stanowisko
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

 

§ 1

 1. W związku z tym, że kary umowne ujęte w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych oparte zostały na wadliwych podstawach prawnych, XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje wszystkim świadczeniodawcom, którzy zwarli tego rodzaju umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby –na podstawie § 43 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowa z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wystąpili do dyrektora Małopolskiego Oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie z pisemnym wnioskiem o zmianę warunków tej umowy, polegającą na wykreśleniu z niej postanowień o karach umownych.

 2. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje, aby składanie takich wniosków o których mowa w ust. 1 odbyło się jednoczasowo w terminie ogłoszonym przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, skoordynowanym z podobnymi działaniami podejmowanym przez świadczeniodawców z terenu innych województw, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2012.
 3. Termin złożenia wniosku zostanie podany w specjalnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
 4. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje, aby treść ww. wniosków była jednakowa i zgodna ze wzorem opracowanym przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, w porozumieniu z innymi organizacjami reprezentującymi świadczeniodawców. Treść wzoru wniosku zostanie podana w specjalnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowi.
§ 2
 1. W związku z tym, że przedstawione dotychczas przez Narodowy Fundusz Zdrowia propozycje umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych przewidują nakładanie na lekarzy drastycznych i niesprawiedliwych kar umownych, jak również mając na względzie bezprawne wprowadzenie do tych umów postanowień o zwrocie kwoty refundacji, które mocą ostatniej nowelizacji zostały wykreślone z ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie rekomenduje lekarzom wstrzymanie się z podpisywaniem tych umów do czasu zakończenia prac nad projektem umowy, w których uczestniczy zespół Naczelnej Rady Lekarskiej.

 2. O wynikach prac nad projektem umowy z udziałem zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej lekarze zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

 

Przewodnicząca
XIXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uchwała Nr 3/Zjazd/2012

Uchwała Nr 3/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2012 rok

Na podstawie art.24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:
 
§ 1

 

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza przychodów i wydatków na 2012 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy między otrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się  na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego w kwocie około 5 mln złotych na potrzeby remontowo-inwestycyjne  OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
§  2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uchwała Nr 5/Zjazd/2012

Uchwała Nr 5/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze.

Na podstawie art. 25 pkt. 4 w zw. z  art. 5 pkt. 9 .ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708). uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, oceniając negatywnie nowy model procedury wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami – nadanego nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu wzywa Ministra Zdrowia do pilnej nowelizacji rozporządzenia w zakresie:

  1) prawidłowego ustalenia składów komisji konkursowych gwarantujących w szczególności  optymalny wybór osób na stanowisko ordynatora tak pod względem merytorycznym jak i zapewniających pełne zaspokojenie praw pacjenta,

  2) ustalenia zasad finansowania działalności komisji, w szczególności jednoznacznego określenia podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosztów delegacji członków komisji konkursowej

 2. XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o nie desygnowania przedstawicieli Izby do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora do czasu zmiany rozporządzenia zgodnej z postulatami samorządu. 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uzasadnienie

Wyeliminowanie ze składu komisji konkursowej ze składu komisji konsultanta wojewódzkiego oraz przedstawiciela specjalistycznego towarzystwa naukowego przy równoczesnym wprowadzeniu możliwości obsadzenia aż sześciu członków komisji jako przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego i dodatkowo przedstawiciela podmiotu tworzącego nie stanowi właściwej gwarancji merytorycznej oceny kandydata pod kątem przygotowania i doświadczenia zawodowego oraz osiągnięć w dziedzinie medycyny. Nowa struktura komisji konkursowych stwarza realne zagrożenia zarówno w przedmiocie upolitycznienia stanowisk objętych konkursem jak również zmarginalizowania przy ocenie kandydata, kryteriów merytorycznych i etycznych na korzyść kryteriów bliżej nieokreślonych.
 
Brak uregulowań sprawy dotyczącej rozliczania kosztów związanych z udziałem w Komisji Konkursowej powoduje konflikty i próbę przerzucenia kosztów na uczestników postępowania.

Uchwała Nr 2/Zjazd/2012

Uchwała Nr 2/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium.

Na podstawie art.24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:
 
§ 1

 
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2011 rok.

§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Uchwała Nr 1/Zjazd/2012

Uchwała Nr 1/Zjazd/2012
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 31 marca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2011

Na podstawie art.24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1
XXIX  Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 r.
 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2011, który  po stronie aktywów i pasywówwykazuje sumę zł 9 904 044,16
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011 wykazujący stratę netto (z całokształtu działalności) zł 132 455,74  w tym:
  zysk netto z działalności  gospodarczej OIL zł 33 424,94
 3. Strata netto, z całokształtu działalności w kwocie zł 132 455,74  obniży wartość ogółem funduszu statutowego  jednostki.
  § 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
XIXX  Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Irena Gawrońska

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory