Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

5 grudnia 2009 roku – Kraków, hotel “Best Western Premier” 

Relacja z obrad Zjazdu

Andrzej Matyja – przewodniczącym ORL w VI kadencji
Ewa Mikosza-Januszewicz – Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

Od wczesnych godzin rannych do północy obradował we wcale sympatycznych wnętrzach hotelu „Premier" przy ul. Opolskiej XXVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Zjazd udzielił (przy dwóch głosach wstrzymujących się) absolutorium ustępującej Radzie. Odszedł po dwóch kadencjach bycia przewodniczącym, żegnany kwiatami i oklaskami – m.in. za doprowadzenie w przeddzień Jubiluszu XX-lecia Izb do szczęśliwego końca długotrwałej walki o nadanie samorządowi ciągłości historycznej z Izbami przedwojennymi (Sejm RP podjął 2 grudnia stosowną uchwałę) – doktor Jerzy Friediger.

– więcej »

XXVI Zjazd w obiektywie

 Foto: J. Sawicz

Rezolucja Nr 1

Rezolucja Nr 1
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań celem oceny możliwości utworzenia ogólnodostępnej bazy danych lekarzy przyjmujących pacjentów w innych językach niż język polski.
 
Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

Rezolucja Nr 3

Rezolucja Nr 3
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Minister Zdrowia do bezzwłocznego podpisania przygotowanego rozporządzenia , w sprawie warunków technicznych i sanitarnych obowiązujących w zoz-ach.

Bezczynność Ministerstwa w tym zakresie pociąga za sobą olbrzymie skutki finansowe wynikające z konieczności dostosowywania się do obecnie obowiązującego rozporządzenia.

 

 

Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

 

Stanowisko

Stanowisko
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku

XXVI Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie widzi konieczność opracowania pisemnych informacji dla pacjentów dotyczących procedur diagnostycznych i leczniczych oraz potencjalnych możliwości powikłań we wszystkich specjalizacjach lekarskich.
 

 

Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

 

Rezolucja Nr 2

Rezolucja Nr 2
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
XXVI Sprawozdawczo – Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wezwanie Ministra Zdrowia do nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, przez zniesienie wszystkich limitów punktowych określonych w załączniku nr 3.
 
 
Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

 

Rezolucja Nr 4

Rezolucja Nr 4
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
 

XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa do NRL o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego zapisu w przepisach dotyczących kształcenia ustawicznego umożliwiającego lekarzom odebranie dnia wolnego w pracy za szkolenie odbywane w dniach wolnych od pracy.
 

 

Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

 

Uchwała Nr 3/Zjazd/2009

Uchwała Nr 3/Zjazd/2009
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
 

– w sprawie ustalenia liczby członków w organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VI kadencji.

Na podstawie 23 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z późn. zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

 1.  XXVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ustala liczbę członków w organach izby oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej według załącznika.
 2. Wskazana w załączniku ilość członków okręgowej rady lekarskiej nie obejmuje Przewodniczącego ORL.
§ 2

Załącznik stanowi integralna część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Robert Stępień

Uchwała Nr 1/Zjazd/2009

Uchwała Nr 1/Zjazd/2009
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
 

– w sprawie zmian regulaminu organizacji i trybu działania: okręgowego zjazdu lekarzy i okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z późn. zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

XXVI Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zmienia Regulamin organizacji i trybu działania: okręgowego zjazdu lekarzy i okręgowej rady lekarskiej stanowiący załącznik do Uchwała Nr 1/Zjazd/2002 XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 23 marca 2002 roku w sprawie regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy i okręgowej rady lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przez to, że:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu wyboru prezydium zjazdu, zjazd:
1) ustala się porządek obrad zjazdu,
2) wybiera co najmniej 3-osobowe komisje zjazdu:
a) mandatową – która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy zjazd jest uprawniony do podejmowana uchwał i dokonywania wyborów,
b) wniosków i uchwał – która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał zjazdu i przygotowuje ich projekty,
c) skrutacyjną – która przeprowadza głosowania tajne,
d) inne."

2) § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W skład prezydium wchodzi nie więcej niż 13 osób".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
dr Robert Stępień

 

Apel Nr 1

Apel Nr 1
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
 

 

XXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie apeluje do wszystkich partii politycznych o podjecie wspólnych działań celem naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

Od wielu lat obserwowana  jest sytuacja, kiedy to ochrona zdrowia stanowi przedmiot nieustającej walki politycznej, skutkującej, wraz ze zmianą rządów, kolejnymi reformami.

 
 

Przewodniczący
XXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
Robert Stępień

Uchwała Nr 2/Zjazd/2009

Uchwała Nr 2/Zjazd/2009
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 5 grudnia 2009 roku
 

– w sprawie udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z późn. zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

XXVI Okręgowy Sprawozdawczo Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za okres V kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
XXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr Robert Stępień

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory