Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

25 maja 2013 r. – Kraków, Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM

Uchwała nr 4/Zjazd/2013

Uchwała nr 4/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 maja 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr 5/Zjazd/2012 w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze.

§ 1.

Uchyla się uchwałę Nr 5/Zjazd/2012 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 marca 2012 roku w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska kierownicze

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Uchwała Nr 5/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 5/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego  XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25  maj  2013 roku

w sprawie pokrywania przez uczestników kosztów organizacji posiedzeń, konferencji, sympozjów w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności.

Na podstawie art. 24 pkt. 2 .ustawy z dnia  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

 1. Okręgowe zjazdy, posiedzenia innych organów Izby, konferencje, sympozja i inne imprezy okolicznościowe dla których OIL w Krakowie jest organizatorem lub w których uczestniczą jej przedstawiciele podlegają uwzględnieniu w preliminarzu budżetowym.

 2. Uczestnictwo członków organów izby w zjazdach oraz odpowiednio w posiedzeniach innych jej organów jest obowiązkowe. Nieusprawiedliwione, w zakreślonym każdorazowo terminie, niestawiennictwo skutkować będzie obciążeniem zobowiązanego częścią kosztów poniesionych w związku z organizacją zjazdu lub posiedzenia.
 3. Uczestnictwo przedstawicieli izby w imprezach innych niż określone w ust. 2 odbywa się na podstawie osobistego zgłoszenia uczestnictwa dokonanego na formularzu zawierającym m.in. zobowiązanie, iż uczestnik, w razie braku zawiadomienia organu OIL w odpowiednim czasie o nieobecności w imprezie, pokryje koszty, które OIL musiała ponieść mimo jego nieobecności. Termin do którego można zrezygnować z uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów określa się każdorazowo.
 4. W przypadku wydarzeń losowych z powodu których niemożliwym było zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności członek organu lub uczestnik winien bezzwłocznie przedstawić Prezydium wyjaśnienie i ewentualne dokumenty potwierdzające niemożliwość uczestnictwa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Uchwała Nr 3/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 3/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25 maja  2013 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2013 rok

               
Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z  dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje : 

§ 1

Nadzwyczajny XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza    przychodów i wydatków na 2013 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy międzyotrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się  na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego w kwocie około 5 mln złotych na potrzeby remontowo-inwestycyjne  OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
 4. Powiększenie powyższego funduszu celowego o kwotę 178 487,00 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2012 roku.

§ 2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Uchwała Nr 2/Zjazd/2013

Uchwała Nr 2/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dniu 25 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium.

                
Na podstawie art. 24 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie, XXXI Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela w dniu 25 maja 2013 r. Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                  

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Uchwała Nr 1/Zjazd/2013

Uchwała  Nr 1/Zjazd/2013
Nadzwyczajnego  XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 25  maja  2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie za rok obrotowy 2012

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia  2 grudnia  2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z  dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje :  

§ 1

Nadzwyczajny XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 r.

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2012,  który po stronie aktywów i pasywówwykazuje sumę                        10 194 281,59 zł

 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012 wykazujący dochód netto (z całokształtu działalności)              536 600,43 zł
              w tym:
              dochód netto z działalności  gospodarczej OIL               29 426,67 zł
 3. Dochód netto, z  całokształtu działalności powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXI Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
dr Marek Zasadny

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory