Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

22 listopada 2013 roku – Kraków, hotel “Best Western Premier”

Fotorelacja ze zjazdu

« 1 z 6 »

 

Foto: S. Ciepły

Rezolucja Nr 2

Rezolucja Nr 2
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Naczelną Radę Lekarską do podjęcia intensywnych działań mających na celu przesunięcie terminu wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej co najmniej do dnia 1 stycznia 2018 roku.

Założony na dzień 1 sierpnia 2014 roku termin obligatoryjnego wdrożenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej może spowodować dla lekarzy zarówno znaczne obciążenia finansowe jak też niebezpieczeństwo e-wykluczenia zawodowego szeregu z nich, w szczególności Lekarzy Seniorów.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
    
dr n. med. Jerzy Friediger

Apel Nr 6

Apel Nr 6
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Ministra Zdrowia o  podjęcie intensywnych działań zmierzających do zmiany oraz uproszczenia wymogów uzyskiwania praz jednostki ochrony zdrowia akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów.
 
Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Apel Nr 4

Apel Nr 4
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o podjęcie działań mających na celu promocję ochrony zdrowia oraz propagowanie wśród społeczeństwa zdrowego trybu życia.

 

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Rezolucja Nr 1

Rezolucja Nr 1
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uznając, iż na gruncie obowiązującej uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej brak jest wystarczających mechanizmów pozwalających na elastyczniejszą realizację przez okręgowe rady lekarskie zadań związanych z egzekucją obowiązków składkowych, a w szczególności na adekwatne reagowanie w przypadkach indywidualnych sytuacji losowych w jakich znaleźli się członkowie samorządu; uznając jednocześnie za sprawiedliwe środowiskowo zminimalizowanie obciążeń finansowych ciążących na Kolegach Lekarzach Seniorach zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę uchwały nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej poprzez przyjęcie treści określonej w załączniku do niniejszego apelu.
Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Załącznik do Rezolucji Nr 1  XXXII Okręgowego Sprawozdawczo – Wyborczego  Zjazdu Lekarzy  Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 22.11.2013 r.
„Uchwała Nr……..
z dnia ………….. 2013 roku
Naczelnej Rady Lekarskiej

w sprawie zmiany uchwały Nr 8/08/V.

Na podstawie art. …………ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.           z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej:
1)  w § 1 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:
„3. Ustala się miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej, z chwilą osiągnięcia przez niego wieku 70 lat życia, w kwocie 10 zł.”
2) po § 1 dodaje się § 1a w następującym brzmieniu:
„§ 1a. Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są lekarze i lekarze dentyści po osiągnięcia przez nich wieku 80 lat życia”.
3) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek, oświadczenie o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku.”
4) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, o której mowa w ust.1, jeżeli lekarz złoży odpowiedni pisemny wniosek wraz z oświadczeniem o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz , oświadczeniem o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego”
5)  po § 4 dodaje się § 4a w następującym brzmieniu:
„§ 4a. 1. Okręgowa rada lekarska w drodze uchwały może na czas określony lub nieokreślony zwolnić z obowiązku opłacania składki lekarza, który z przyczyn losowych w szczególności niepełnosprawności nie jest zdolny samodzielnego załatwienia formalności z tym związanych, na podstawie wniosku osoby trzeciej działającej w imieniu osoby zainteresowanej.
2.Wniosek o którym mowa w ust.1 winien mieć pisemne poparcie dwóch delegatów na zjazd oraz akceptację pełnomocnika delegatury lub prezesa okręgowej rady lekarskiej.”
6) po § 5 ust. 2 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:
„2a. Obowiązek opłacania składki członkowskiej w wysokości 10 zł przez lekarza , o którym mowa w § 1 ust. 3 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął wiek 70 lat życia.”
7) po § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b. dodaje się lit. c. w następującym brzmieniu:
„c. w którym lekarz o którym mowa w § 1a osiągnął wiek 80 lat życia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. „

Apel Nr 2

Apel Nr 2
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu uregulowanie prawne i organizacyjne problemu pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy rezydentów, którzy w wielu przypadkach pozbawiani są przez pracodawców możliwości ich odbywania w pełnym wymiarze.

 

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Uchwała Nr 1/Zjazd/2013

Uchwała Nr 1/Zjazd/2013
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.

Na podstawie art.24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia  2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za okres VI kadencji w latach 2009-2013.

§ 2

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Apel Nr 3

Apel Nr 3
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do uzyskania przez lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki zawodowej refundacji kosztów poniesionych na zakup sprzętu i oprogramowania koniecznego do wdrożenia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej.

Narzucenie przez władze publiczną de facto administracyjnego obowiązku mogącego skutkować znacznymi obciążeniami finansowymi jakie poniosą przedsiębiorcy winno wiązać się zapewnieniem możliwości ich zrekompensowania tak jak ma to miejsce w przypadku obowiązków fiskalnych.

 

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Rezolucja Nr 6

Rezolucja Nr 6
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.

XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wnosi do Okręgowe Rady Lekarskiej w Krakowie o powołanie zespołu d/s opracowania zasad kontraktowania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umów cywilno-prawnych oraz przedstawienie wyników jego prac na najbliższym okręgowym zjeździe.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Apel Nr 5

Apel Nr 5
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie prac zmierzających do autonomii organizacyjno-prawnej lekarzy dentystów, a w ramach istniejących na chwilą obecną warunków prawnych,  umożliwienie – w najszerszym wymiarze – prowadzenie przez nich samodzielnej działalności samorządowej.

 

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Rezolucja Nr 4

Rezolucja Nr 4
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.

XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia do wydłużenie okresu kontraktowania świadczeń stomatologicznych do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Zlimitowanie, przyjętych na przyszły rok planów rzeczowo-finansowych, jedynie do dnia 30 czerwca 2014 roku rzutuje negatywnie zarówno na inwestycyjne w gabinetach, osobową organizację pracy, harmonogram przyjęć pacjentów oraz sam proces leczniczy.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Apel Nr 1

Apel Nr 1
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.
XXXII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały umarzającej zaległe składki członkowskie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w dniu wejścia w życie stosownej uchwały abolicyjnej będą  mieli ukończone 70 lat życia.

Takie działanie o charakterze generalnym uzasadnione jest w szczególności nieproporcjonalnym nakładem pracy i kosztów jakie w toku egzekwowania obowiązku składkowego ponosi okręgowa rada w stosunku do osiąganych potencjalnych korzyści.

Zwolnienie takie wydaje się również sprawiedliwe, samorząd winien bowiem dążyć do obniżania zobowiązań finansowych ciążących na naszych Koleżankach i Kolegach Seniorach znajdujących się nierzadko w bardzo trudnych warunkach materialnych czy zdrowotnych.  

 

 

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Rezolucja Nr 5

Rezolucja Nr 5
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.

XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Naczelną Radę Lekarską do przeprowadzenia analizy stanu zatrudnia oraz potrzeb i możliwości kształcenia przed i podyplomowego lekarzy dentystów. Zjazd zwraca się o przedstawienie wyników analizy zarówno właściwym ds. zdrowia organom władzy publicznej jak i opinii publicznej.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Rezolucja Nr 3

Rezolucja Nr 3
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 roku.

XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wzywa Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do powołania Komisji ds. Podstawowej Opieki Medycznej.

Przewodniczący
XXXII  Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
     
dr n. med. Jerzy Friediger

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory