Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Historia jedynego sztandaru rewolucji węgierskiej w 1956 r.

Tragiczna węgierska jesień 1956 roku i równoczesne powolne opadanie temperatury polskiej odwilży politycznej, po okresie stalinowskim, jeszcze  bardziej zbliżyły nasze narody. Druga, tym razem skuteczna interwencja  wojsk  ZSRR na Węgrzech w dniu 4 listopada 1956 roku, zmiażdżyła  powstanie, którego głównym celem była niepodległość państwa i wystąpienie ze zbrojnego układu Paktu Warszawskiego. Ten tragiczny moment historyczny wpłynął  na ostudzenie emocji polskiego zrywu wolnościowego, który zaczął się u nas najpierw krwawym stłumieniem protestów robotniczych w  czerwcu 1956 roku w Poznaniu i potem nagłymi zmianami politycznymi właśnie w październiku tego samego roku.

Kolejność tych niezwykle ważnych wydarzeń następowała na zasadzie naczyń połączonych. Tłumaczyć to może jedynie tradycyjnie silna przyjaźń naszych narodów.

– więcej »

70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego

Dr Zygmunt Rogala Lewicki urodził się 09.09.1877 r. w Czarnokoncach. Po ukończeniu studiów medycznych i uzyskaniu dyplomu pracował we Lwowie, Brzostku i Samborze. Dnia 01.07.1911 roku w drodze konkursu powołany został na stanowisko Dyrektora Szpitala Publicznego i Powszechnego w Krośnie. Funkcję tą pełnił przez 35 lat. Lata powojenne to wytrwała praca dyrektora jako lekarza chirurga i administratora.

Dr Zygmunt Rogala Lewicki brał również czynny udział w pracach Rady Miasta Krosna.

Za Jego dyrektury szpital w Krośnie znacznie się rozbudował. Był cenionym lekarzem, niosącym pomoc chorym bez względu na porę i w każdych warunkach. Tak Go wspominają koledzy i odnotowują kroniki. Zmarł nagle 22 marca 1946 roku po przeprowadzonej operacji u pacjenta.

Z okazji 70 rocznicy śmierci dr Z. Rogali Lewickiego na frontonie budynku dawnego szpitala, a obecnie budynku Hospicjum przy ulicy Grodzkiej 47 w Krośnie została odsłonięta tablica pamiątkowa.

W dniu 15 października 2016 roku odsłonięcia tablicy dokonali Bronisław Baran Z-ca Prezydenta Miasta Krosna, prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie i dr Bolesław Rygiel. W uroczystości wzięli udział m.in.  Pełnomocnik Delegatury w Krośnie, Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, Miejski Konserwator Zabytków w Krośnie, członkowie Prezydium ORL  w Krakowie, Lekarze Seniorzy.

Izby Lekarskie w Polsce

Ulotka z I Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie (10 listopada 1989 r.)

Tekst autorstwa dr Marian Ciećkiewicz, byłego Sekretarza Krakowsko-Kieleckiej Izby Lekarskiej.

– więcej »

Tak się zaczęło… Początki krakowskiej Izby Lekarskiej

Sejm Krajowy we Lwowie w 1898W 60. latach XIX wieku zdecydowanie zmieniła się sytuacja polityczna w monarchii austriackiej. Po przegranych wojnach z Sardynią i popierającą ją Francją (1859) oraz z Prusami i Włochami (1866), wreszcie po ugodzie z Węgrami, którą zawarł cesarz Franciszek Józef I, a co za tym idzie po powstaniu monarchii austro-węgierskiej, 17 krajów koronnych (prowincji) uzyskało w 1868 roku szeroką autonomię, z czego największą Galicja.

– więcej »

Geneza powstania przedwojennych izb lekarskich

Tekst pochodzący autorstwa dr A. Kuhna z Polskiej Gazety Lekarskiej Nr. 11  i Nr. 12 z 1931 r.

– więcej »

Izba Lekarska w dobie okupacji niemieckiej i na przełomie

Tekst autorstwa Dr Mariana Ciećkiewicza zaczerpnięty z Dziennika Urzędowego Izby Lekarskiej w Krakowie Nr, czerwiec 1945 r.

– więcej »

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie w latach 1945-1950

Powojenne dzieje izb lekarskich w Polsce to nie tylko proces ich ubezwłasnowolniania i w końcu likwidacji, ale i klasyczny przykład działania systemu politycznego, którego celem było zniszczenie demokracji i samorządności we wszystkich dziedzinach życia, a wszystko pod pozorem dobra społecznego.

A zaczęło się to wszystko już na początku 1945 roku od wydawałoby się w miarę normalnej działalności podjętej przez okręgowe izby. Izba w Krakowie wznowiła swoją pracę 22 lutego jako kontynuatorka izby przedwojennej. Miała tylko zmieniony obszar. W jej gestii znalazło się woj. rzeszowskie, należące przed wojną do izby lwowskiej, a odszedł do izby Śląsko-Dąbrowskiej z siedzibą w Katowicach, teren Zagłębia Dąbrowskiego.

– więcej »

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich

Tekst przedwojennej ustawy o izbach lekarskich (Dziennik Ustaw – rok 1921. nr. 105, poz. 763)

– więcej »

Uwagi do ustawy o ustroju i zakresie działania Izb lekarskich z 1921 r.

Dr. Tadeusz Hilarowicz “Uwagi do ustawy o ustroju i zakresie działania Izb lekarskich.”
(zachowano pisownię oryginalną)

– więcej »

Uwagi do ustawy w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Połskiem z 1921 r.

Dr. Tadeusz Hilarowicz “Uwagi do ustawy w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem.” (zachowano pisownię oryginalną)

– więcej »

Historyczne losy ulicy Krupniczej, a w szczególności kamienicy pod numerem 11a

Ulica Krupnicza. Ani specjalnie urodziwa, ani zwracająca na siebie szczególną uwagę, a jeśli już, to chyba tłokiem na chodnikach po obu stronach ulicy. Wędrują nimi w obydwie strony dziesiątki młodych ludzi do: Audytorium Maximum, Collegium Paderevianum, Jagiellonki, AGH, Zespołu Szkół Chemicznych czy akademików. Idą nią grupy przedszkolaków do Teatru „Groteska”, interesanci do Izby Lekarskiej, do Konsulatu Austriackiego, odwiedzający pacjentów do Szpitala im. Dietla czy wreszcie kupujący ciastka w znanej cukierni Michałka.

– więcej »

Krupnicza dawniej i dziś

Na portalu MM Moje Miasto zamieszczono onegdaj bardzo ciekawą serię artykułów pióra i obiektywu Pana Andrzeja Augustyńskiego pod tytułem “Co nam zostało z tamtych lat…”

Szczególną uwagę zwracają interesujące nas okolice siedziby Izby na ulicy Krupniczej w 2 części fotoretrospekcji poświęconej dzielnicy Piasek.

Zapraszam na krótką podróż w czasie i jednocześnie bardzo dziękuję Panu Andrzejowi za wyrażenie zgody na publikację tego ciekawego materiału.

Dariusz Wójtowicz

– więcej »

Pokochała go wojna… (cz. III)

Publikujemy część trzecią wspomnień o życiu i pracy Mariana Ciećkiewicza pt “Sto lat na dyżurze”

– więcej »

Pokochała go wojna… (cz. II)

Druga część wspomnień o Marianie Ciećkiewiczu z lat okupacji niemieckiej pt “Mierzyć go można tylko homerycką miarą…”

– więcej »

Władysław, ze znamienitego rodu Stryjeńskich – trzeci prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Władysław Stryjeński, psychiatra i neurolog, trzeci z kolei prezes OIL (od 1935 r.) pochodził z bardzo zacnej, świetnie wykształconej i uzdolnionej zwłaszcza plastycznie rodziny. Jego dziad Aleksander był inżynierem wojskowym, kartografem, uczestnikiem powstania listopadowego. Za udział w bitwie pod Wawrem i Grochowem został odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari.

– więcej »

Pokochała go wojna… (cz. I)

Pierwsza część wspomnień Dr Jana Ciećkiewicza o dr Marianie Ciećkiewiczu pt “Pokochała go wojna…”

– więcej »

Rozmowa z córką Władysława Stryjeńskiego (ostatniego przed wojną prezesa OIL) panią Anną Syrzistie

Poronin. Z redaktorem Stefanem Ciepłym wspinamy się na zbocze Galicowej Grapy w Poroninie. Stromo. O dojeździe samochodem trudno marzyć, chyba że z napędem na cztery koła. Piękna drewniana willa wznosi się wyraziście na stoku. Wyżej już nic nie ma, prócz świerków i łysawych hal. „Stryjna” – czytamy nad bramą. A przed nią czeka już na nas pani Anna Syrzistie, najmłodsza z trójki dzieci Władysława Stryjeńskiego, ostatniego przed wojną prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

– więcej »

Prof. Jan Stanisław Olbrycht – prezes OIL w Krakowie, wyznawca maksymy „veritas semper odium parit”

Zygmunt Wiśniewski w recenzowanej w naszej „GGL” książce „Lekarzy losy wojenne” nazywa go „Świadkiem Apokalipsy” i bardzo interesująco, wręcz sensacyjnie ukazuje jego losy w czasie II wojny światowej. Przyglądnijmy się i my tej niezwykłej postaci tym bardziej, że był m.in. drugim prezesem Krakowskiej Izby Lekarskiej, za którego kadencji zakupiono budynek na ul. Krupniczej 11a.

– więcej »

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem

Dziennik Ustaw – rok 1921, nr 105, poz. 762

Art. 1. Nadzór nad praktyką lekarską w Państwie Polskiem należy do Ministra Zdrowia Publicznego; przy wykonywaniu tego nadzoru w granicach, przepisanych niniejszą ustawą, Minister Zdrowia Publicznego korzysta ze współdziałania stałego samorządnego przedstawicielstwa stanu lekarskiego – Izb Lekarskich; zakres działania, zasady organizacji, prawa i obowiązki Izb Lekarskich określi oddzielna ustawa.

– więcej »

Rozporządzenie Minist. Spraw Wewnętrznych z dnia 17 lutego 1926 r. w sprawie rejestracji lekarzy

Ministerstwo Spr. wewn. (Gen. Dyr. Służby Zdrowia) pismem z dnia 17 lutego 1926 N. Z. O. 550/26 wydało w sprawie rejestracji lekarzy rozporządzenie następujące:

Na mocy art. 3. Ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem (Dz. Ust. Nr. 105. poz. 762), osoby pragnące korzystać z przysługującego im prawa wykonywania praktyki lekarskiej winny zarejestrować się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (Generalnej Dyrekcji Służby Zdrowia) i uzyskać pisemne na to zaświadczenie. Przepis powyższy wprowadzony w życie z chwilą wydania jednolitej ustawy lekarskiej, był podyktowany potrzebą czasu oraz koniecznością ścisłego skontrolowania uprawnień osób wykonywujących praktykę lekarską i jako taki w zasadzie był traktowany jako przepis przejściowy.

– więcej »

Pierwszy prezes…

Nowa ustawa o izbach lekarskich (z 2 XII 2009 r.) każe szukać korzeni samorządu lekarskiego w końcu XIX stulecia na terenie zaborów austriackiego lub pruskiego, bądź uznawać za właściwy początek jego narodziny w niepodległej już Polsce.

Dla krakowskiej Izby postacią, która łączy oba te okresy historyczne był Stefan Schoengut-Strzemieński. Niestety, brak nam o Nim bliższych szczegółów. Apelujemy więc, do naszych Czytelników – jeśli ktoś, coś wie; jeśli zna kogoś z Rodziny pierwszego prezesa – niech się odezwie.
A tymczasem publikujemy tyle, ile udało się nam ustalić…

– więcej »

Co robiły Izby Lekarskie w 1928 r.?

Zestawienie ze sprawozdań Izb Lekarskich

Zestawił ze sprawozdań Izb Lekarskich za rok 1928, złożonych Naczelnej Izbie Lekarskiej – Dr. Antoni Krzyczkowski.

W Nr. 6 "Nowin Społeczno-Lekarskich" z dnia 15 III 1920 r. zostało zamieszczone "Zestawienie sprawozdań Izb Lek. za lata 1926 i 1927", opracowane na polecenie Naczelnej Izby Lek. Dla uzupełnienia obrazu prac Izb Lek. podczas całej trzyletniej kadencji Izb czyli za lata 1926-1928 włącznie, czyli II kadencji Izb od dnia ich powstania, opracowałem zestawienie prac tych w r. 1928.

W roku 1928 funkcjonowało w Rzeczypospolitej Polskiej 7 Izb Lekarskich: w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i Wilnie i Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, której zestawienie obecnie nie obejmuje, gdyż w Nr. 14 "Nowin Społ. Lek." z 1929 r. zostało Ogłoszone sprawozdanie z działalności Zarządu Naczelnej Izby Lek. za rok 1928, a w Nr. 2, 3, 4 i 5 "Nowin Społ. Lek." z 1929 r. ogłosił b. Prezes N. I. L. dr. T. Bączkiewicz "Rzut oka na działalność N. I. L. w dwóch pierwszych jej kadencjach: I – 1923 do 1925 i II – 1926 do 1928".

– więcej »

Cennik poborów lekarskich w Województwie Krakowskiem z 1926 r.

Na zasadzie art. 21 ustawy z dnia 2 grudnia 1921 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej ogłasza województwo krakowskie po zasiągnięciu opinji Izby lekarskiej krakowskiej cennik poborów lekarskich, który ma moc obowiązującą na wypadek niezawarcia z lekarzem umowy o inną należytość. Pod pojęcie umowy, jaka przedewszystkiem jest podstawą regulowania należytości lekarskich należy tutaj podciągnąć nietylko umowę zawartą wyraźnie, ale także urnowe zawartą milcząco.

– więcej »

Dom „Pod Gruszką” – Szczepańska 1

Ulica Szczepańska – najkrótsza z ulic wychodzących z Rynku, o długości zaledwie 88 m. Ma pięć domów ze strony nieparzystej i w zasadzie dwa z parzystej. Dalej zaczyna się już plac Szczepański.

– więcej »

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ogłoszenia

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory