Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept

Przedstawiamy poniżej treść pisma Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie wskazania prawidłowego sposobu postępowania w zagadnieniach związanych z nowymi przepisami w sprawie recept w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko lekarskie i aptekarskie.

– więcej »

Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Mając na uwadze podnoszone w środowisku lekarskim wątpliwości co do nowych zasad wystawiania recept ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.; po spotkaniu z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazać należy iż:

 1. Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Aktualne chcąc mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, świadczeniodawca winien złożyć do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wniosek o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept. Sprawę można załatwić osobiście w:
  NFZ Małopolskim Oddziale Wojewódzkim – Wydział Gospodarki Lekami
  Racławicka 56A, 30-017 Kraków
  tel. 12 298 84 54
  W przypadku recept w postaci papierowej dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nadaje unikalny numer identyfikujący receptę. Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoby uprawnione albo świadczeniodawcy zaopatrują się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania. (§  5. ust. 1 Rozporządzenia)
 2. Na receptach wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące wystawiającej receptę osoby oraz dane dotyczące numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.
 3. Leki narkotyczne nie są już wystawiane na receptach różowych, tylko na blankietach recept w kolorze białym, bez wtórnika, oznaczone symbolem „Rpw”. Zakresy unikalnych numerów identyfikujących recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” świadczeniodawca lub osoba uprawniona  samodzielnie pobiera z Portalu Narodowego Fundusz Zdrowia.
 4. Recepty na środki odurzające i substancje psychotropowe „Rpw” muszą zawierać dane podmiotu, w którym receptę wystawiono, dane osoby wystawiającej receptę oraz unikalny kod recepty przedstawione w postaci kodu kreskowego (§ 5 ust.8)
 5. Zgodnie z brzmieniem Art. 95c znowelizowanej ustawy prawo farmaceutyczne recepta na produkty Rp i Rpz nie musi odpowiadać wzorowi tym niemniej rozmiar recepty w postaci papierowej nie może być mniejszy aniżeli 200 mm długości i 90 mm szerokości (§6 ust.1 Rozporządzenia)
 6. Regulacja zawarta w § 10 ust. 1 pkt 8c rozporządzenia MZ w sprawie recept nie znosi obowiązku naliczenia odpłatności 100% dla danego leku na recepcie, na której znajdują się uprawnienia ZK, IW, PO. Oznacza to, że w przypadku, gdy osoba uprawniona do wystawiania recept, przy obecności uprawnień, o których mowa powyżej, naniesie odpłatność 100% lub oznaczenie X dla konkretnego leku, to osoba realizująca receptę wydaje ten lek za 100% odpłatnością, a nie za odpłatnością wynikającą z uprawnienia.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (art. 95a do art. 96aa)
 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dostępności (oznaczenia Rp, Rpw, Lz i Rpz)

Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących druków recept i unikalnych numerów identyfikujących recepty, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne:

 • Świadczeniodawca jest obowiązany przechowywać druki recept lub unikalne numery identyfikujące receptę przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.
 • W przypadku zakończenia okresu zatrudnienia albo śmierci osoby uprawnionej do wystawiania recept, świadczeniodawca powiadamia niezwłocznie o takim zdarzeniu oraz o niewykorzystanych drukach lub unikalnych numerach identyfikujących receptę (jeżeli są one możliwe do ustalenia), właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym unikalne numery identyfikujące receptę zostały przydzielone. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.
 • W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży druków recept posiadających unikalne numery identyfikujące recepty przydzielone przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub unikalnych numerów identyfikujących recepty albo podejrzenia ich sfałszowania lub nieuprawnionego pozyskania, świadczeniodawca powiadamia o tym niezwłocznie właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, który przydzielił unikalne numery identyfikujące recepty, przekazując informacje o związanych z tym okolicznościach i numerach tych recept, jeżeli są one możliwe do ustalenia. Po otrzymaniu informacji, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ niezwłocznie blokuje przydzielony unikalny numer identyfikujący receptę i zamieszcza go w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do pobierania numerów recept,  zobowiązana jest do złożenia do oddziału wojewódzkiego stosownego wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym, osoby uprawnione, zainteresowane utrzymaniem uprawnień zobligowane są  do niezwłocznego kontaktu z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, celem dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem nowych zasad.

– więcej »

Przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept!

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed 31 grudnia 2016 r., może nastąpić w terminie  6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej tj. do 30 czerwca 2017 r.

Przypominamy, że 1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Osoby dotychczas uprawnione obecnie na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania.

Wskazane powyżej zarządzenie przedłuża termin na złożenie tego wniosku do 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 114/2016/DGL dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

WI/NIL

Komunikat NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chciałyby mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Poniżej przekazujemy instrukcje dla:

 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept i posiadają dostęp do Portalu Personelu.
 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie posiadają dostępu do Portalu Personelu i będą z niego korzystać w celu pobierania numerów recept.

 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które po raz pierwszy zwracają się do Funduszu o nadanie numerów recept i nie mają konta w Portalu NFZ.

– więcej »

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

– więcej »

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania recept oraz zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdawczości o zrealizowanych receptach refundowanych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiają się przypadki umieszczania na receptach wystawianych w trybie pro auctore, pro familia, nieaktualnych numerów umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.

– więcej »

Komunikat NFZ w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z zmianą lokalizacji naszego Wydziału obsługa petentów w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie przy ul. Racławickiej 56a będzie zamknięta.
Jednocześnie informujemy, iż wszelką korespondencję składać można bez zmian na dzienniku podawczym MOW NFZ Kraków, mieszczącym się przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub na ul. Józefa 21 w Krakowie.
Wznowienie pełnej obsługi interesantów przez Wydział Gospodarki Lekami, w tym obsługa umów aptecznych, lekarskich oraz przydzielania zakresów numerycznych dla refundowanych recept lekarskich, nastąpi dnia 13 kwietnia 2015r. w nowej lokalizacji Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ:

ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego OW NFZ
tel. 12/29-88-454

Nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1 
Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowe oznaczenia – kody (litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np. A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia), nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.
 
W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.
 
Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029

 
W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 
 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia – pdf WYKAZ REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – informacja NFZ

Szanowni Państwo.

W ślad za poprzednimi komunikatami Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy, przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień

W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali lekarze wystawiający recepty refundowane będąc osobami nieuprawnionymi, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje:

Wyjaśnienia w formie pisemnej, o których mowa w przesłanej korespondencji należy składać:

 1. drogą pocztową na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21,
 2. osobiście na Dzienniku Podawczym, Kraków, ul. Batorego 24,
 3. osobiście w Wydziale Gospodarki Lekami, Kraków, ul. Racławicka 56a, sekretariat.

Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ – Kraków ul. Racławicka 56a

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów: 12/29-88-471, 473, 493

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.
 
Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.
 
źródło – Biuro Prawne
 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ
 

Komunikat NFZ w sprawie ważności recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadającego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacją: "Refundacja leku do decyzji NFZ" w przypadku realizacji w aptece będą uznawane za spełniające warunki objęcia refundacją przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.
 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Komunikat w sprawie wystawiania recept refundowanych

W ślad za porozumieniem Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, informujemy, że lekarz – zgodnie z postulatami środowiska – nie będzie obciążany karami za wypisanie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu. Wyłączną odpowiedzialność za wiarygodność informacji o ubezpieczeniu ponosić będzie pacjent na zasadzie przedłożenia stosownego „Oświadczenia”.
Także i recepty na leki refundowane, nawet opatrzone pieczątką „Refundacja do decyzji NFZ” będą respektowane w aptekach z przysługującą zniżką. Mówią o tym  dwa załączone poniżej komunikaty Funduszu, przynoszące szczegółową interpretację art. 48 ustawy o refundacji leków.
Jest to rezultat nacisków samorządu lekarskiego na resort zdrowia, który w osobie nowego ministra wyraził wolę szeroko rozumianej współpracy. Minister zobowiązał się nie tylko do przedłożenia Sejmowi RP projektu nowelizacji w/w ustawy, ale także – na wniosek prezesa ORL w Krakowie prof. Andrzeja Matyji – do powołania wspólnego zespołu w sprawie przejrzenia całokształtu podjętych ostatnio ustaw pod katem ich ewentualnej weryfikacji zgodnie z opiniami środowiska.
Sekretarz ORL
dr Jacek Tętnowski

Weryfikacja ubezpieczonego emeryta/rencisty

W związku z przeprowadzaną weryfikacją ubezpieczenia pacjentów przekazujemy informację:

Należy sprawdzać dokładnie u pacjentów numery na legitymacji emeryta/rencisty.

Jeżeli w pozycji 3 i 4 (18/06/E/00000000/10 – np 06-małopolska) nie ma oznaczenia cyfrowego Oddziału NFZ tylko są dwie kreseczki (18/–/00000000/10) oznacza to, że osoba ta pobiera rentę/emeryturę z ZUS ale mieszka poza granicami Polski.

W tej sytuacji od świadczenia emerytalno-rentowego nie są odprowadzane skłądki na ubezpieczenie zdrowotne i pacjent NIE MA PRAWA DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ!

– więcej »

Komunikat w sprawie recept P dla “choroby przewlekłej”

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLA-460-12506-3/GB/11
Warszawa, 2011-09-22

Szanowni Państwo.
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnym; w zakresie określenia które rozpoznania z zakresu F.DD-F.99 uprawniają lekarza do wypisania recepty na refundowany produkt leczniczy z oznaczeniem P dla "choby przewlekłej" określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością jako choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe uprzejmie informuję, iż po uzyskaniu stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, iż wypisania ww. recepty może nastąpić w przypadku rozpoznań: ICD-10 od F.OO do F.69 oraz od F.80 do F.98 (rozumianych jako zaburzenie psychiczne o charakterze przewlekłym) z wyłączeniem rozpoznań F.1x.0 i F.43 oraz dla rozpoznań F.70 – F.79 (upośledzenie umysłowe).

 

Z poważaniem
DYREKTOR
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji

Artur Fałek

Komunikat w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 ze zm.) świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnienia świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przed przyjęciem deklaracji wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ, natomiast zgodnie z art. 50 ww. ustawy, ubezpieczony ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązany jest przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, a do czasu jej wydania – jakikolwiek dokument, który potwierdza jego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pacjent jest każdorazowo zobowiązany wykazać, że jest uprawniony do skorzystania w danym dniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych znajduje się na stronie internetowej: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=16 .

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku rolników oraz członków ich rodzin posiadających aktywne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest również formularz z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników za bieżący kwartał, w którym jest wymieniony, jako osoba, za którą składki są opłacane.

Jednocześnie informujemy, iż każdorazowa, jakakolwiek korekta zawartości bazy CWU przeprowadzona na wniosek Świadczeniodawcy wymaga ponownego przesłania – podniesienia wersji – świadczenia, które zostało oflagowane błędem krytycznym z powodu nieścisłości w CWU. Świadczenie takie po podniesieniu wersji zostanie w kolejnym przebiegu poddane ponownej weryfikacji i przy braku podstaw do zakwestionowania, flaga błędu zostanie usunięta.

Dział Ewidencji
tel. 12/29-88-395
12/29-88-393

Uwaga! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Zagrożenia!

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zwraca uwagę Państwa na nowe zasady zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych i związane z tym zagrożenia dla lekarzy (!). Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012) tzw. ustawy refundacyjnej*.
 
Otóż zgodnie z ustawą lekarz będzie zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji m.in. w przypadku:
 1. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy (w tym brak aktualnego ubezpieczenia);
 2. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia (wykazach).
Oznacza to, że na lekarza przerzucone zostaje w całości ryzyko tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie jest. Brak aktualnego dowodu ubezpieczenia lub nieprawdziwa informacja o posiadaniu ubezpieczenia będzie rodziła odpowiedzialność lekarza wobec NFZ. Mówiąc językiem potocznym „Kowal zawinił, a Cygana powiesili!" Natomiast w ujęciu legislacyjnym taka konstrukcja przepisów jest próbą przerzucenia na lekarzy obowiązków, do których powołana jest administracja państwowa.
 
Kolejna trudność wynikająca z nowej ustawy. Lekarz będzie musiał bieżąco śledzić obwieszczenia MZ, zawierające wskazania, który lek będzie refundowany. Obwieszczenia owe będą publikowane przez MZ co 2 miesiące, co oznacza, że lek dzisiaj przepisany pacjentowi jako refundowany, za kwartał może nim nie być!
 
Z brzmienia ustawy wynika ponadto (choć niejasno), że zwrotem kwoty stanowiącej równowartość refundacji, można obciążać nie tylko samych świadczeniodawców, ale również lekarzy nie posiadających własnych umów RR, pracujących u świadczeniodawców (w ramach umów z NFZ o udzielanie świadczeń).
 
Jakby tego było mało, lekarz będzie mógł stracić na 1 rok lub na 3 lata możliwość zawarcia umowy RR, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli NFZ rozwiąże z nim umowę z powodu:
 1. uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych;
 2. niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
Oznacza to, że lekarz – aby nie stracić umowy – musi poddać się wszystkim (nawet bezprawnym) czynnościom kontrolnym NFZ oraz musi wykonać zalecenia pokontrolne zanim nawet zdecyduje się pójść do sądu!
 
Nowe projekty umów RR już niedługo będą do Państwa rozsyłane przez NFZ (zapewne z końcem 2011 roku). Przed ich podpisaniem polecamy Państwu lekturę nowych przepisów, by ustrzec się przed bolesnymi skutkami niewiedzy lub nieświadomości o grożących nam konsekwencjach.
 
Ze swojej strony Izba krakowska podejmuje wszelkie możliwe czynności prawne zmierzające do nowelizacji ustawy z 12 maja 2011 roku w poruszonej wyżej sprawie, od interwencji w Ministerstwie Zdrowia i Sejmowej Komisji Zdrowia po wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie internetowej OlL w Krakowie znajdziecie Państwo niebawem formalny wniosek (z uzasadnieniem) do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie koniecznych czynności prawnych w powyższej sprawie.
 
Prezes ORL Andrzej Matyja

    
*' Ustawa z dn. 12 maja 2011, o refundacji leków (…) (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 696)

Szkolenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych w celu przybliżenia lekarzom zmian w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2012 roku. Jednocześnie planujemy zapoznać specjalistów z aplikacją informatyczną udostępnioną poprzez Portal Świadczeniodawcy umożliwiającą wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 
Pragnąc zapewnić odpowiednie warunki i możliwość udziału specjalistom z całego regionu przygotowaliśmy program szkolenia, który będzie realizowany w czterech miastach Małopolski. Szkolenia odbywać się będą w następujących dniach:
 
25 października 2011 (wtorek), godz. 11:00 w Krakowie, ul. Ciemna 6
26 października 2011 (środa), godz. 11:00 w Delegaturze w Tarnowie
27 października 2011 (czwartek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Targu
28 października 2011 (piątek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Saczu
 
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie
 
Barbara Bulanowska

Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które są przepisywane bezpłatnie lub częściowo płatnie

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. – więcej »

Uwaga! Będą nowe umowy na recepty refundowane

Uwaga!

Od roku 2012 obowiązywać będą nowe umowy z NFZ w sprawie wypisywania recept na leki refundowane oraz recept "pro authore" i "pro familia". Na dzień dzisiejszy NFZ nie ma jeszcze sfinalizowanego programu przygotowania nowych umów, ale konieczne będzie ich podpisywanie już od października, a najpóźniej listopada 2011 roku. W załączeniu informacje na ten temat.

– więcej »

Rozliczanie procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym

8 sierpnia wystąpiłem do p. Krystyny Wodejko w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie z zapytaniem:

„Czy jest możliwość rozliczania w ramach AOS procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym jako – świadczenia zabiegowego grupy 6 (procedura ICD9 86.383 – radykalne wycięcie do 4 zmian skóry) o wartości 15 pkt? Sprawę proszę traktować jako pilną. U znacznej części pacjentów zabiegi te wykonuje się w ramach profilaktyki zmian nowotworowych w wielu ambulatoriach AOS”.

A oto otrzymana, za pośrednictwem Pani Dyrektor Moniki Jezierskiej-Kazberuk, odpowiedź: „Witam, sprawa została omówiona (z P. Prezesem M. Dworskim). Można rozliczać usunięcie poj. znamienia z oceną hist-pat. w ramach procedury 86.383. Pozdrawiam. Krystyna Wodejko”.

Nie komentuję. Mam nadzieję, że ta moja pospieszna interwencja wielu Kolegów usatysfakcjonuje.

 
Pozdrawiam.
Andrzej Matyja.

Rehabilitacja z ZUS-u

Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji.
 
– Celem turnusów jest rehabilitacja, która umożliwi choremu powrót do normalnego życia i aktywności zawodowej – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Ponadto znacznie mniej kosztuje kierowanie ubezpieczonego do sanatorium nawet dwa razy do roku niż wypłacanie mu stałej renty.
 
ZUS pokrywa pełne koszty programu rehabilitacji, tzn. całodobową opiekę medyczną, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakład zwraca również równowartość kosztów podróży z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

– więcej »

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowni Państwo,

Wydział Organizacyjny NFZ informuje, że na mocy art. 172 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r. Nr 112, poz. 654), zostały wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem pkt 10, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

– więcej »

Wypisywanie na receptach obok numeru PESEL wieku dziecka

Szanowni Państwo
Zgodnie z życzeniem Pana Prezesa NFZ dr n. med. Jacka Paszkiewicza uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji osobom wystawiającym recepty, w szczególności pediatrom za pośrednictwem OIL.

Pismo sygn. NFZ/CF/DGL/2011/075/0489/W19913/MRY z dnia 02.08.2011, Warszawa

W związku z pismem WGL075-23/2011 PS z dnia 31 maja 2011 roku dotyczącym wątpliwości w zakresie wypisywania przez lekarza obok numeru PESEL dodatkowo wieku dziecka zgodnie z par.3 ust1 pkt2 lit C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. Ustaw nr 97, poz. 646 z późn. zmianami) informuję, co następuje:
 
W opinii NFZ można założyć, iż w oparciu o datę urodzenia można określić wiek danej osoby i brak jest przeszkód, aby tak obliczony wiek wpisać na recepcie w przypadku wymaganym w/w rozporządzeniem. Natomiast sam numer PESEL nie zawsze wprost odpowiada liczbowo dacie urodzenia. Ponadto w przypadku dziecka do pierwszego roku życia nieposiadającego numeru PESEL albo niemożności ustalenia tego numeru wpisuje się na recepcie numer PESEL jednego  rodziców.
 
Nie bez powodu zatem w Rozporządzeniu wskazano, jako niezbędne do wystawienia recepty m.in. wpisanie wieku – w przypadku pacjenta do lat 18. Ponieważ rozporządzenie odwołuje się do kategorii "lat" wiek powinien określony być w latach, a w przypadku dzieci do pierwszego roku życia – w miesiącach.

Pozdrawiam serdecznie

Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Informacja na temat kierowania do sanatorium z ZUS-u

Na wyjazd do sanatorium z ZUS mogą liczyć osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także ubezpieczeni uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Na turnus z zakładu nie mają więc szans emeryci.

– Podstawą skierowania na rehabilitację jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Na badanie do niego kieruje lekarz prowadzący – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego centrali ZUS.

Skierowanie do sanatorium można też dostać od zakładu na bezpośredni wniosek lekarza orzecznika, np. gdy orzecznik kontroluje zwolnienie lekarskie

Pozdrawiam serdecznie

Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Komunikat MOJ JGP AOS

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2011r. dotychczasowy system rozliczania świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) ulega zmianie. Wprowadzony zostaje, znany już od 3 lat w szpitalach, system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na dotychczasowy sposób leczenia (rozumiany w sensie procesu terapeutycznego).

Jedyny wymóg, jaki się wiąże z jego wprowadzeniem to ewidencjonowanie w systemach elektronicznych wszystkich tych badań i procedur (zgodnie z załącznikami do Zarządzenia Prezesa NFZ), które zostały w trakcie udzielenia świadczenia wykonane i zapisane w dokumentacji medycznej (karcie chorobowej) pacjenta. Lista możliwych do wykonania i sfinansowania w ramach umów AOS procedur została wydłużona, aby lekarze specjaliści mogli lepiej zdiagnozować oraz w szerszym stopniu podjąć się leczenia pacjentów (możliwość wykonania w AOS większej liczby świadczeń zabiegowych).

– więcej »

Podstawy prawne kontroli zasadności wystawiania zleceń na środki zaopatrzenia medycznego

Szanowni Państwo.

Przekazujemy informację, jakie otrzymaliśmy z Małopolskiego Oddziału NFZ, na temat podstaw prawnych, według których dokonywana jest obecnie kontrola zasadności wystawiania zleceń dotyczących środków comiesięcznego zaopatrzenia medycznego (pielucho majtki, cewniki, worki na mocz, worki kolostomijne).

– więcej »

Komunikat NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomocnicze

Do Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie napłynęło pismo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Treść pisma publikujemy poniżej w całości. – więcej »

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory