Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – „Niebieskie Karty”

Przypominamy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie lekarze są zobowiązani do podejmowania działań w trybie procedury zwanej „Niebieskie Karty.”
 
Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje czynności podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura wszczynana jest w wypadku, gdy określony ustawą podmiot  (m.in. lekarz) w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, lub informację taką uzyskał w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
 
Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta".
 
Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się według procedury "Niebieskie Karty" nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółową procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 roku, Nr 209, poz. 1245 ), które weszło w życie dniu 18 października 2011 roku.

Poniżej zamieszczamy link do pełnego tekstu rozporządzenia (format pdf) oraz link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=018773

Weryfikacja ubezpieczonego emeryta/rencisty

W związku z przeprowadzaną weryfikacją ubezpieczenia pacjentów przekazujemy informację:

Należy sprawdzać dokładnie u pacjentów numery na legitymacji emeryta/rencisty.

Jeżeli w pozycji 3 i 4 (18/06/E/00000000/10 – np 06-małopolska) nie ma oznaczenia cyfrowego Oddziału NFZ tylko są dwie kreseczki (18/–/00000000/10) oznacza to, że osoba ta pobiera rentę/emeryturę z ZUS ale mieszka poza granicami Polski.

W tej sytuacji od świadczenia emerytalno-rentowego nie są odprowadzane skłądki na ubezpieczenie zdrowotne i pacjent NIE MA PRAWA DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ!

– więcej »

Komunikat w sprawie reklam i ogłoszeń lekarskich

W związku z coraz częstszym łamaniem zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów w reklamach i ogłoszeniach, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie prosi Koleżanki i Kolegów o pilne zapoznanie się z poniższym komunikatem.

KOMUNIKAT

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że w świetle brzmienia przepisu art. 14 ustawy o działalności leczniczej żaden z podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie może reklamować swoich usług.

Przypominamy, że lekarz, który reklamuje swoją praktykę,  może narazić się na odpowiedzialność zawodową ponieważ działanie takie jest naruszeniem zasad etyki zawodowej a w szczególności art. 63 i 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowiących odpowiednio:

„Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.”

„Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.”

„Lekarzowi nie wolno narzucać swych usług chorym, lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz lojalności wobec kolegów.”

Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej lekarz reklamujący swoje usługi może narazić się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny ponieważ zgodnie z art. 147a Kodeksu wykroczeń takiej karze podlega osoba, która podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mające formę i treść reklamy.

Wyjaśniamy, że z reklamą będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy przekazywane informacje o świadczeniach zdrowotnych będą zawierały próby nakłonienia pacjenta do skorzystania ze świadczeń poprzez informowanie o promocjach, zniżkach, wszelkiego rodzaju rabatach, czy też programach lojalnościowych, a także informowaniu, iż z usług danego podmiotu skorzystały inne osoby. Sytuacja taka będzie miała także miejsce wówczas, gdy informacje będą zawierały również zachętę do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwagi na nadzwyczajną skuteczność leczenia przez określony podmiot, czy też z uwagi na zastosowaną metodę lub urządzenia medyczne.

 mec. Ewa Krzyżowska
radca prawny OIL w Krakowie 

Komunikat w sprawie recept P dla “choroby przewlekłej”

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLA-460-12506-3/GB/11
Warszawa, 2011-09-22

Szanowni Państwo.
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnym; w zakresie określenia które rozpoznania z zakresu F.DD-F.99 uprawniają lekarza do wypisania recepty na refundowany produkt leczniczy z oznaczeniem P dla "choby przewlekłej" określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością jako choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe uprzejmie informuję, iż po uzyskaniu stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, iż wypisania ww. recepty może nastąpić w przypadku rozpoznań: ICD-10 od F.OO do F.69 oraz od F.80 do F.98 (rozumianych jako zaburzenie psychiczne o charakterze przewlekłym) z wyłączeniem rozpoznań F.1x.0 i F.43 oraz dla rozpoznań F.70 – F.79 (upośledzenie umysłowe).

 

Z poważaniem
DYREKTOR
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji

Artur Fałek

Komunikat w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 ze zm.) świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnienia świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przed przyjęciem deklaracji wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ, natomiast zgodnie z art. 50 ww. ustawy, ubezpieczony ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązany jest przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, a do czasu jej wydania – jakikolwiek dokument, który potwierdza jego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pacjent jest każdorazowo zobowiązany wykazać, że jest uprawniony do skorzystania w danym dniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych znajduje się na stronie internetowej: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=16 .

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku rolników oraz członków ich rodzin posiadających aktywne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest również formularz z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników za bieżący kwartał, w którym jest wymieniony, jako osoba, za którą składki są opłacane.

Jednocześnie informujemy, iż każdorazowa, jakakolwiek korekta zawartości bazy CWU przeprowadzona na wniosek Świadczeniodawcy wymaga ponownego przesłania – podniesienia wersji – świadczenia, które zostało oflagowane błędem krytycznym z powodu nieścisłości w CWU. Świadczenie takie po podniesieniu wersji zostanie w kolejnym przebiegu poddane ponownej weryfikacji i przy braku podstaw do zakwestionowania, flaga błędu zostanie usunięta.

Dział Ewidencji
tel. 12/29-88-395
12/29-88-393

Uwaga! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Zagrożenia!

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zwraca uwagę Państwa na nowe zasady zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych i związane z tym zagrożenia dla lekarzy (!). Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012) tzw. ustawy refundacyjnej*.
 
Otóż zgodnie z ustawą lekarz będzie zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji m.in. w przypadku:
 1. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy (w tym brak aktualnego ubezpieczenia);
 2. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia (wykazach).
Oznacza to, że na lekarza przerzucone zostaje w całości ryzyko tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie jest. Brak aktualnego dowodu ubezpieczenia lub nieprawdziwa informacja o posiadaniu ubezpieczenia będzie rodziła odpowiedzialność lekarza wobec NFZ. Mówiąc językiem potocznym „Kowal zawinił, a Cygana powiesili!" Natomiast w ujęciu legislacyjnym taka konstrukcja przepisów jest próbą przerzucenia na lekarzy obowiązków, do których powołana jest administracja państwowa.
 
Kolejna trudność wynikająca z nowej ustawy. Lekarz będzie musiał bieżąco śledzić obwieszczenia MZ, zawierające wskazania, który lek będzie refundowany. Obwieszczenia owe będą publikowane przez MZ co 2 miesiące, co oznacza, że lek dzisiaj przepisany pacjentowi jako refundowany, za kwartał może nim nie być!
 
Z brzmienia ustawy wynika ponadto (choć niejasno), że zwrotem kwoty stanowiącej równowartość refundacji, można obciążać nie tylko samych świadczeniodawców, ale również lekarzy nie posiadających własnych umów RR, pracujących u świadczeniodawców (w ramach umów z NFZ o udzielanie świadczeń).
 
Jakby tego było mało, lekarz będzie mógł stracić na 1 rok lub na 3 lata możliwość zawarcia umowy RR, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli NFZ rozwiąże z nim umowę z powodu:
 1. uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych;
 2. niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
Oznacza to, że lekarz – aby nie stracić umowy – musi poddać się wszystkim (nawet bezprawnym) czynnościom kontrolnym NFZ oraz musi wykonać zalecenia pokontrolne zanim nawet zdecyduje się pójść do sądu!
 
Nowe projekty umów RR już niedługo będą do Państwa rozsyłane przez NFZ (zapewne z końcem 2011 roku). Przed ich podpisaniem polecamy Państwu lekturę nowych przepisów, by ustrzec się przed bolesnymi skutkami niewiedzy lub nieświadomości o grożących nam konsekwencjach.
 
Ze swojej strony Izba krakowska podejmuje wszelkie możliwe czynności prawne zmierzające do nowelizacji ustawy z 12 maja 2011 roku w poruszonej wyżej sprawie, od interwencji w Ministerstwie Zdrowia i Sejmowej Komisji Zdrowia po wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie internetowej OlL w Krakowie znajdziecie Państwo niebawem formalny wniosek (z uzasadnieniem) do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie koniecznych czynności prawnych w powyższej sprawie.
 
Prezes ORL Andrzej Matyja

    
*' Ustawa z dn. 12 maja 2011, o refundacji leków (…) (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 696)

Szkolenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych w celu przybliżenia lekarzom zmian w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2012 roku. Jednocześnie planujemy zapoznać specjalistów z aplikacją informatyczną udostępnioną poprzez Portal Świadczeniodawcy umożliwiającą wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 
Pragnąc zapewnić odpowiednie warunki i możliwość udziału specjalistom z całego regionu przygotowaliśmy program szkolenia, który będzie realizowany w czterech miastach Małopolski. Szkolenia odbywać się będą w następujących dniach:
 
25 października 2011 (wtorek), godz. 11:00 w Krakowie, ul. Ciemna 6
26 października 2011 (środa), godz. 11:00 w Delegaturze w Tarnowie
27 października 2011 (czwartek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Targu
28 października 2011 (piątek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Saczu
 
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie
 
Barbara Bulanowska

Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które są przepisywane bezpłatnie lub częściowo płatnie

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. – więcej »

Uwaga! Będą nowe umowy na recepty refundowane

Uwaga!

Od roku 2012 obowiązywać będą nowe umowy z NFZ w sprawie wypisywania recept na leki refundowane oraz recept "pro authore" i "pro familia". Na dzień dzisiejszy NFZ nie ma jeszcze sfinalizowanego programu przygotowania nowych umów, ale konieczne będzie ich podpisywanie już od października, a najpóźniej listopada 2011 roku. W załączeniu informacje na ten temat.

– więcej »

Rozliczanie procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym

8 sierpnia wystąpiłem do p. Krystyny Wodejko w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie z zapytaniem:

„Czy jest możliwość rozliczania w ramach AOS procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym jako – świadczenia zabiegowego grupy 6 (procedura ICD9 86.383 – radykalne wycięcie do 4 zmian skóry) o wartości 15 pkt? Sprawę proszę traktować jako pilną. U znacznej części pacjentów zabiegi te wykonuje się w ramach profilaktyki zmian nowotworowych w wielu ambulatoriach AOS”.

A oto otrzymana, za pośrednictwem Pani Dyrektor Moniki Jezierskiej-Kazberuk, odpowiedź: „Witam, sprawa została omówiona (z P. Prezesem M. Dworskim). Można rozliczać usunięcie poj. znamienia z oceną hist-pat. w ramach procedury 86.383. Pozdrawiam. Krystyna Wodejko”.

Nie komentuję. Mam nadzieję, że ta moja pospieszna interwencja wielu Kolegów usatysfakcjonuje.

 
Pozdrawiam.
Andrzej Matyja.

Komunikat dotyczący udostępniania dokumentacji medycznej

W związku z powtarzającymi się informacjami, dotyczącymi  składanych przez pacjentów wniosków o udostępnienie im dokumentacji medycznej w oryginałach, wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w odpowiedni uregulowany ustawa sposób oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

– więcej »

Ustawa o działalności leczniczej – co nowego?

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z dnia (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 roku, Nr 112, poz. 654) weszła w życie z dniem 1 lipca br.
Ustawa ma dla organizacji systemu ochrony zdrowia charakter systemowy regulując m.in. kwestie struktury podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
 
Wybrane nowości:
 1. wprowadzony zostaje trzecia forma wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej – praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Innymi słowy praktyka ta będzie miała charakter stacjonarny, a wykonywana będzie na zasadzie umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym. Zastąpi ona wątpliwe pod względem prawnym kontrakty zawierane przez zakłady opieki zdrowotnej z – zakładanymi na potrzeby kontraktu- praktykami wykonywanymi w miejscu wezwania. Jest to tym istotniejsze, że przepisy ustawy wyraźnie zakazują wykonywania praktyki „wyjazdowej” w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

 2. wprowadzona została trzecia forma wykonywania praktyki grupowej w ramach spółki jawnej. Spółka ta uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Umowa spółki musi mieć charakter pisemny. Do powstania spółki konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowego. Dla zawarcia umowy spółki nie jest konieczne wniesienie kapitału założycielskiego. Ustawa w dalszym ciągu utrzymuje zasadę, iż świadczenia zdrowotne w ramach grupowej praktyki (spółka cywilna, partnerska lub jawna) mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami lub partnerami.
 3. zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy  w celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik podmiotu leczniczego raz na kwartał będzie zobowiązany do przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
 4. praktyki lekarskie tak jak dotychczas podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą radę lekarską. Jednakże zmieniła się wysokość opłaty za wpis. Ustawa stanowi, iż opłata taka wynosić będzie 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS. Opłata za zmianę wpisu wynosić będzie połowę wysokości opłaty za wpis.
 5. lekarze wykonujące zawód w ramach praktyki obowiązani są zgłaszać właściwej radzie lekarskiej, prowadzącej rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia w terminie zmiany danych objętych rejestrem, rada lekarska w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. lekarze wykonujące zawód w ramach praktyki zobowiązani są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 7. ustawa – w miejsce dotychczasowych ubezpieczeń oc, wprowadza jednolite ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zachowując ważność dotychczasowych polis. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą  niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia w/w umowy będzie zobowiązany przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
 8. umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, realizowane w dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte.
 9. Lekarz wykonujący indywidualną lub grupową praktykę ( z wyłączeniem praktyki  wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego) prowadzący staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. Lekarz zatrudniający jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu innego lekarza.

Rehabilitacja z ZUS-u

Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji.
 
– Celem turnusów jest rehabilitacja, która umożliwi choremu powrót do normalnego życia i aktywności zawodowej – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Ponadto znacznie mniej kosztuje kierowanie ubezpieczonego do sanatorium nawet dwa razy do roku niż wypłacanie mu stałej renty.
 
ZUS pokrywa pełne koszty programu rehabilitacji, tzn. całodobową opiekę medyczną, zabiegi lecznicze, wyżywienie i zakwaterowanie. Zakład zwraca również równowartość kosztów podróży z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem najtańszym środkiem komunikacji publicznej.

– więcej »

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowni Państwo,

Wydział Organizacyjny NFZ informuje, że na mocy art. 172 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r. Nr 112, poz. 654), zostały wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem pkt 10, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

– więcej »

Wypisywanie na receptach obok numeru PESEL wieku dziecka

Szanowni Państwo
Zgodnie z życzeniem Pana Prezesa NFZ dr n. med. Jacka Paszkiewicza uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji osobom wystawiającym recepty, w szczególności pediatrom za pośrednictwem OIL.

Pismo sygn. NFZ/CF/DGL/2011/075/0489/W19913/MRY z dnia 02.08.2011, Warszawa

W związku z pismem WGL075-23/2011 PS z dnia 31 maja 2011 roku dotyczącym wątpliwości w zakresie wypisywania przez lekarza obok numeru PESEL dodatkowo wieku dziecka zgodnie z par.3 ust1 pkt2 lit C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. Ustaw nr 97, poz. 646 z późn. zmianami) informuję, co następuje:
 
W opinii NFZ można założyć, iż w oparciu o datę urodzenia można określić wiek danej osoby i brak jest przeszkód, aby tak obliczony wiek wpisać na recepcie w przypadku wymaganym w/w rozporządzeniem. Natomiast sam numer PESEL nie zawsze wprost odpowiada liczbowo dacie urodzenia. Ponadto w przypadku dziecka do pierwszego roku życia nieposiadającego numeru PESEL albo niemożności ustalenia tego numeru wpisuje się na recepcie numer PESEL jednego  rodziców.
 
Nie bez powodu zatem w Rozporządzeniu wskazano, jako niezbędne do wystawienia recepty m.in. wpisanie wieku – w przypadku pacjenta do lat 18. Ponieważ rozporządzenie odwołuje się do kategorii "lat" wiek powinien określony być w latach, a w przypadku dzieci do pierwszego roku życia – w miesiącach.

Pozdrawiam serdecznie

Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Informacja na temat kierowania do sanatorium z ZUS-u

Na wyjazd do sanatorium z ZUS mogą liczyć osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także ubezpieczeni uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Na turnus z zakładu nie mają więc szans emeryci.

– Podstawą skierowania na rehabilitację jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Na badanie do niego kieruje lekarz prowadzący – tłumaczy Wojciech Andrusiewicz z biura prasowego centrali ZUS.

Skierowanie do sanatorium można też dostać od zakładu na bezpośredni wniosek lekarza orzecznika, np. gdy orzecznik kontroluje zwolnienie lekarskie

Pozdrawiam serdecznie

Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Komunikat MOJ JGP AOS

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2011r. dotychczasowy system rozliczania świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) ulega zmianie. Wprowadzony zostaje, znany już od 3 lat w szpitalach, system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na dotychczasowy sposób leczenia (rozumiany w sensie procesu terapeutycznego).

Jedyny wymóg, jaki się wiąże z jego wprowadzeniem to ewidencjonowanie w systemach elektronicznych wszystkich tych badań i procedur (zgodnie z załącznikami do Zarządzenia Prezesa NFZ), które zostały w trakcie udzielenia świadczenia wykonane i zapisane w dokumentacji medycznej (karcie chorobowej) pacjenta. Lista możliwych do wykonania i sfinansowania w ramach umów AOS procedur została wydłużona, aby lekarze specjaliści mogli lepiej zdiagnozować oraz w szerszym stopniu podjąć się leczenia pacjentów (możliwość wykonania w AOS większej liczby świadczeń zabiegowych).

– więcej »

Na marginesie publikacji „Lekarz może zarabiać mniej od rezydenta” (Gazeta Prawna 20.06.2011)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 roku sygn. I PK 232/10
 
Możliwe jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie zatrudnienia, w tym wynagradzania. Musi jednak wynikać z uzasadnionej potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Taką potrzebą jest niewątpliwie realizacja konkretnej polityki zatrudnienia, a przede wszystkim lepszy podział dostępu do rynku pracy i instrumentów tego rynku nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla ludzi młodych.

Powód wniósł o zasądzenie od (…) kwoty (…zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia.

– więcej »

Podstawy prawne kontroli zasadności wystawiania zleceń na środki zaopatrzenia medycznego

Szanowni Państwo.

Przekazujemy informację, jakie otrzymaliśmy z Małopolskiego Oddziału NFZ, na temat podstaw prawnych, według których dokonywana jest obecnie kontrola zasadności wystawiania zleceń dotyczących środków comiesięcznego zaopatrzenia medycznego (pielucho majtki, cewniki, worki na mocz, worki kolostomijne).

– więcej »

Wybrane akty prawne

 

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich

(Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) – stan na 02.12.2013 r.

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 roku, poz. 26)
doc
Dokumentacja elektroniczna – akty prawne
– stan na 02.12.2013 r.

 

Komunikat NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomocnicze

Do Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie napłynęło pismo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Treść pisma publikujemy poniżej w całości. – więcej »

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji medycznej

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. nr 252 poz. 1697), wydane na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zwanej dalej ustawą).

Aktualnie rozporządzenie to wraz z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta w sposób kompleksowy reguluje zasady prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w zakładach opieki zdrowotnej, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich (także przez pielęgniarki i położne) – nie ma już zatem odrębnych przepisów dla praktyk indywidualnych, a odrębnych dla zoz.

Ze względu na fakt, iż rozporządzenie jest obszerne i szczegółowe, w tym miejscu podaję tylko najważniejsze kwestie, zachęcając do lektury pełnej treści rozporządzenia, opublikowanego na stronie internetowej OIL w Krakowie (poniżej-red.).

 • Rozporządzenie zezwala na prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (bez obowiązku równoczesnego prowadzenia dokumentacji papierowej) przy zachowaniu warunków i wymagań określonych w rozdziale 8 rozporządzenia.

 • Nazwa i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu zdrowotnego lub urazu są wpisywane w dokumentacji według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta. Numer statystyczny, o którym mowa w ust. 1, składa się z pięciu znaków, przy czym po trzech pierwszych znakach czwarty znak stanowi znak kropki. W przypadku, gdy rozpoznanie posiada trzy-znakowe rozwinięcie, należy podać trzy znaki.
 • W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej (obligatoryjnie):
  1)    oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  2)    oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia;
  3)    oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody albo zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego;
 • co do zasady, rozpoznanie w dalszym ciągu podaje się w języku polskim, jednakże w przypadku, gdy pacjent zażądał, aby lekarz nie udzielił mu informacji o jego stanie zdrowia, dopuszcza się podanie rozpoznania w języku łacińskim.
 • Rozporządzenie w poszczególnych rozdziałach reguluje zasady prowadzenia dokumentacji medycznej: w zakładach opieki zdrowotnej; pracowni diagnostycznej będącej odrębnym zakładem opieki zdrowotnej; pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji; zakładu rehabilitacji leczniczej; w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, przez pielęgniarkę i położną; przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę lub higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych uczniom.
 • Przechowywanie dokumentacji, co do zasady uregulowane jest w ustawie, natomiast rozporządzenie wprowadziło zasadę, że w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki lekarskiej, lekarz wydaje dokumentację na wniosek uprawnionych podmiotów, za pokwitowaniem.
 • Rozporządzenie zawiera następujące załączniki:
  1)    kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i martwych,
  2)    wzór karty obserwacji porodu,
  3)    wzór karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego,
  4)    wzór karty medycznych czynności ratunkowych,
  5)    wzór karty medycznej lotniczego zespołu ratownictwa medycznego.

Rozporządzenie dopuszcza prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie tj. do końca czerwca 2011 r.

Mec. Agnieszka Nawara-Dubiel
Radca Prawny OIL w Krakowie

Poniżej publikujemy pełną treść rozporządzenia.

– więcej »

Zadania OSL

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie zgodnie z art. 21 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. 2009, nr 219, poz 1708) jest  organem Okręgowej Izby Lekarskiej.
Okręgowym Sądem Lekarskim kieruje Przewodniczący OSL: prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Okręgowy Sąd Lekarski:

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy; tj. zgodnie z  art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich: członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej “przewinieniem zawodowym”.
 2. rozpatruje zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 3. rozpatruje zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
 4. rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 5. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Funkcję oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Lekarskim sprawuje Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy, co oznacza, iż informacje wskazujące na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego winne być kierowane bezpośrednio do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a nie do Okręgowego Sądu Lekarskiego, który w trakcie czynności sprawdzających bada czy istnieją podstawy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie.

Ustalenie  właściwości organu prowadzącego postępowanie stanowi kryterium, które decyduje o kompetencji do prowadzenia sprawy.

W pierwszym etapie Okręgowy Sąd Lekarski  bada czy dana sprawa podlega rozpoznaniu przez sądy lekarskie, tutaj kryterium stanowi zawód wykonywany przez osobę podejrzaną o popełnienie przewinienia zawodowego.

W drugim etapie Sąd bada czy dana sprawa   podlega kognicji ogólnej (art. 78 ust. 2  cytowanej ustawy) czy szczególnej (art. 78 ust. 3  cytowanej ustawy).

Przy Okręgowym Sądzie Lekarskim działa Kancelaria OSL; do czynności Kancelarii Sądu należy:

 1. prowadzenie rejestru spraw wpływających do sądu
 2. przyjmowanie interesantów w godzinach ustalonych przez Przewodniczącego Sądu, w tym:
  a)    udostępnianie za zgodą przewodniczącego sądu do wglądu akt sprawy obwinionym lekarzom, ich obrońcom, pokrzywdzonym,
  b)    załatwianie spraw wynikających z kontaktu z w/w;

Wgląd do akt po uprzednim umówieniu: tel. 12 6191708 lub emilia@oilkrakow.org.pl

 

Struktura kancelarii OROZ

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie 

 1. obsługuje i wykonuje zadania związane z prowadzeniem postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, oraz zadania zlecone przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie,
 2. prowadzi rejestr spraw wpływających do OROZ, rejestr wydawanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, rejestr postanowień o umorzeniu postępowania  i  rejestr wniosków o ukaranie lekarzy,
 3. prowadzi Dziennik Podawczy w godzinach zakreślonych /poniżej/
 4. przyjmuje interesantów i załatwia sprawy wynikające z kontaktu z w/w.

Kancelaria OROZ nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail.

Kancelaria OROZ nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy.

Kancelaria OROZ nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada danych poufnych/.

Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie

STRUKTURA:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr Anna KOT

Kierownik Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Sławomir Smoleń

Radca Prawny Kancelarii
adw. Michał Mastej

Pracownicy:
mgr Sebastian Stępień
mrg Gabriela Dominak

 

Skargi i zażalenia do OROZ

OROZ nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw, bowiem organem właściwym prowadzącym postępowanie w przedmiotowym zakresie jest Prokuratura.- OROZ nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych, do rozpatrywania spraw w przedmiotowym zakresie, w szczególności z tytułu: odszkodowania, zadośćuczynienia powołane są zgodnie z właściwością sądy powszechne: rejonowe (wydział cywilny), okręgowe (wydział cywilny).

OROZ nie rozpatruje skarg (odwołań) złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą opinie te są bowiem środkiem dowodowym podlegającym ocenie jedynie w  postępowaniu przed organem procesowym.- OROZ nie rozpatruje skarg (odwołań) na decyzje wydawane przez organy rentowe, ZUS, decyzja jest przejawem woli oraz aktem władczym organu administracji, co jednak nie oznacza, że jest aktem niepodważalnym i ostatecznym. Środkiem odwoławczym przysługującym adresatowi decyzji wydanej z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

OROZ  nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ,

OROZ nie rozpatruje skarg dotyczących personelu średniego, właściwym organem do rozpatrywania takich skarg jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.
W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu medycznego tj.  pielęgniarki, rejestratorki, sanitariusza pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest interwencja u  przełożonego tego pracownika: w szpitalu jest nim ordynator lub dyrektor, a w przychodni –  kierownik. Są to działania najprostsze, a zarazem najszybsze i często przynoszące zamierzony skutek.

ZAWIADOMIENIA o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i pisma procesowe można składać:

 1. osobiście na  Sekretariat OROZ – w godzinach otwarcia Dziennika Podawczego
 2. listownie – przy pomocy przesyłki poleconej.
  Adres:
  Kancelaria Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Anna Kot
  Okręgowa Izba Lekarska,
  ul. Krupnicza 11 A
  31-123 KRAKÓW
 
 

„Klinika” – jako oznaczenie w nazwie zakładu opieki zdrowotnej

W świetle art. 1 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 – tekst jednolity – z późn. zmianami) oznaczenia „klinika" albo „kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej, które zostały utworzone w celu: prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Tak nazwę zakładu, jak też determinujący ją w ww. aspekcie cel, dla którego zakład został utworzony określa art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy.

Oceniając przywołane przepisy należy zwrócić uwagę, iż sfera badawcza w omawianym stanie musi stanowić podstawowy cel, dla którego zakład opieki zdrowotnej został utworzony, zaś powiązane z nim udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowią, co zrozumiałe, choć konieczny to jedynie „dodatek".

W związku z powyższym nie da się przyjąć, iż wystarczającym dla prawnego uzasadnienia użycia w nazwie zakładu pojęcia „klinika" jest wskazanie bliżej niesprecyzowanej sfery badań naukowych jakie potencjalnie w zakładzie będą prowadzone, bowiem z istoty wniosku o rejestrację musi wynikać wyraźnie, iż faktycznym, głównym i podstawowym celem działania zakładu będzie realizacja badań naukowych.

Z oczywistych względów bezwzględnie nieuprawnionym byłoby użycie pojęcia „klinika" w oznaczeniu nazwy praktyki lekarskiej.

 

Biuro Radców Prawnych OIL
Mgr Dariusz Dziubina

* * *

Tak więc użycie pojęcia „klinika" – tak często się pojawiające wśród reklamowych anonsów prasowych – stanowi w świetle prawa jego naruszenie. Niewinny z pozoru chwyt marketingowy jest ni mniej ni więcej posunięciem z kategorii „ nieuczciwej konkurencji", wprowadzającym czytelnika (pacjenta) w błąd. Ponieważ rzecz z reguły nie dotyczy praktyki indywidualnej (gdzie nadzór sprawuje Izba Lekarska), lecz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – organem powołanym do kontroli w myśl Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej jest Urząd Wojewody, który bagatelizuje problem. O przejęcie jego kompetencji w tym zakresie Izba występowała kilkakrotnie, bez rezultatu.

Mamy więc prawo, którego nikt nie egzekwuje i praktykę coraz częściej je naruszającą. Nie jedyny jest to przypadek tego typu w naszym życiu publicznym. A piszemy o sprawie, bo tylko tyle możemy zrobić, przy okazji zwracając uwagę szefom NZOZ-ów stosujących nieuprawnione nazewnictwo, że nie przestrzegając prawa stawiają się w sytuacji amoralnej tak wobec ustawodawstwa, jak i pacjenta.

(cis)

Karta Praw Lekarza

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Okregowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Studencka Poradnia Prawa Medycznego Iniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiają KARTĘ PRAW LEKARZA, wybór obowiązujących przepisów prawnych.Autorami opracowania są: Maciej Gibiński, mgr Marcin Mikos, mgr Ewa Krzyżowska, dr Stefan Poździoch, dr Jerzy Friediger oraz dr Jolanta Orłowska-Heitzman.

– więcej »

Komunikat w sprawie kosztów badań i orzeczeń wydawanych na zlecenie prokuratury, sądu oraz innych

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 roku, Nr 210, poz.2135 z późn. zmn.):

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu oraz koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej samym pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz rozmaitym organom władzy administracyjnej bądź sądowniczej wciąż budzi rozmaite kontrowersje, stawiając lekarzy wobec konieczności podejmowania decyzji, w zakresie których nie czują się zbyt pewnie. Poniżej drukujemy zestaw ustaw regulujących powyższe kwestie. Kursywą opisane są komentarze Biura Prawnego OIL.

– więcej »

Wyniki kontroli NIK w sprawie opieki psychiatrycznej.

Informacja NIK:

pdf „Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej.”

Data raportu: 03.2008 rok

Wyniki kontroli NIK w sprawie postępowania z odpadami medycznymi

Informacja NIK-u o wynikach kontroli postępowania z odpadami medycznymi

pdf http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/2007009/px_2007009.pdf

Data raportu: 12.2007 roku

Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna.

Raport ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową pt. "Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna"

pdf  www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/Centralne_finansowanie.pdf

Pomoc prawna dla członków OIL w Krakowie

Komisja Prawna uprzejmie informuje, że Uchwałą 32/ORL/2006 z dnia 7 maja 2006r., stworzono możliwość udzielania pomocy prawnej lekarzom, lekarzom dentystom, członkom OIL w Krakowie. Poniżej przedstawiamy Regulamin udzielania pomocy oraz wzór Wniosku o udzielenie pomocy prawnej. – więcej »

Opinia prof. dr hab. Krzysztofa Rączki dotycząca niektórych aspektów czasu pracy w ZOZ

Na stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczona została opinia profesora dr hab. Krzysztofa Rączki dotycząca niektórych aspektów czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Raport OECD “Health at a Glance 2007″

Informacja o raporcie OECD "Health at a Glance 2007" (listopad 2007 r.)

czytaj…

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie odpoczynku i dyżuru medycznego

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie odpoczynku i dyżuru medycznego.

czytaj…

Wyniki kontroli gospodarki finansowej NFZ

Informacja NIK-u o wynikach kontroli gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem wydatków w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2006 r.

Odnośniki:

pdf Dokument kontroli

 

Data raportu: 05.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 07.2007 roku

“Raport Otwarcia – System Ochrony Zdrowia w Polsce”

Konferencja Towarzystwa Ekonomistów Polskich: Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki (15.10.2007). Materiał zamieszczony na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Odnośniki:

pdf Raport

Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części dotyczącej zdrowia

Informacja NIK-u o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 roku – część 46 – ZDROWIE.

Odnośniki:

pdf  Dokument kontroli
Strona z plikami dokumentów dotyczących kontroli

Data raportu: 05.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 07.2007 roku

Informacja GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I-III kwartale 2007 roku.

pdf Raport

Data raportu: 24.09.2007 roku
Data publikacji: 23.10.2007 roku

Uwaga:
Materiał zamieszczony na stronie internetowej GUS-u

Badanie socjologiczne “Diagnoza Społeczna 2007″

Zapowiedź prezentacji "Diagnozy Społecznej 2007" – obszernego badania socjologicznego realizowanego dotychczas w edycjach 2000/2003/2005.
W części dotyczącej ochrony zdrowia – publikacja Gazety Prawnej.

Diagnoza Społeczna za lata 2000-2007 dostępna na stronie: www.diagnoza.com

Wyniki kontroli tworzenia i organizacji systemu ratownictwa medycznego

Informacja NIK-u o wynikach kontroli działań administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu i organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Odnośniki:

pdf Informacja o kontroli

Data raportu: 08.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 09.2007 roku

Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

 

Eksperyment medycznyAutor:
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Tytuł:
Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
ABC, Warszawa 2004

Krótki opis:
Obszerna i ciekawa publikacja dotycząca eksperymentu medycznego w szerokim przekroju historycznym i międzynarodowym. Poruszona problematyka praw człowieka, zasady dopuszczalności eksperymentu, eksperymentów genetycznych, etyki w działalności eksperymentalnej. Wszystko gruntownie udokumentowane źródłowo.

 

Raport NFZ za 2006 rok

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono "Raport NFZ za 2006 rok"

pdf Dokument raportu

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

ustawa o zoz

Autor:
Maciej Dercz, Tomasz Rek

Tytuł:
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2007

Krótki opis:
Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – stan prawny na 01.01.2007.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Autor:
Eleonora Zielińska

Tytuł:
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001 Warszawa

Krótki opis:
Znakomita monografia omawiająca kompleksowo problematykę odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

 

Zdoda Pacjenta na zabieg medycznyAutor:
Małgorzata Świderska

Tytuł:
Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Dom Organizatora, Toruń 2007

Krótki opis:
Prawdopodobnie pierwsza tak obszerna monografia dotycząca zgody pacjenta na zabieg medyczny. W świetle coraz częstszych – nierzadko precedensowych – wypowiedzi sądów w przedmiocie autonomii woli pacjenta praca niezbędna. Świetnie udokumentowana źródłowo. Szeroka prezentacja dorobku doktryny i judykatury tak polskiej jak i zagranicznej.

 

Brak zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel na temat braku zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych – na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego. – więcej »

Ustawa o lekarzu sądowym

Komunikat Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawie wejścia w życie ustawy o lekarzu sądowym. – więcej »

Czas pracy na nowo

Uwagi interpretacyjne do obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej wprowadzonych ustawą z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 176 poz. 1240) autorstwa Radcy Prawnego OIL w Krakowie Pani mec. Ewy Krzyżowskiej.

– więcej »

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza – interpretacja mgr Ewy Krzyżowskiej, Radcy Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

– więcej »

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń

Komunikat Zespołu Radców Prawnych dotyczący niektórych zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń: – więcej »

Zgoda pacjenta na leczenie

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel o zgodzie pacjenta na leczenie. – więcej »

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory