Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Od autorów serwisu:Wyjaśniamy, iż na dzień umieszczenia informacji wszystkie podlinkowane materiały były ogólnodostępne w sieci. Bezpłatny dostęp do niektórych materiałów np. publikacje “Rzeczpospolitej” jest ograniczony czasowo – w tym wypadku do 7 dni. Po tym czasie znika możliwość ich pełnego zapoznania się przez odnośnik “czytaj” pozostawimy natomiast na naszym serwisie krótki opis, datę i miejsce publikacji aby ułatwić Państwu ewentualne ich odszukanie.Zapraszamy do korzystania z serwisu.

Zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe

Zwracam uwagę na zmiany w znowelizowanej ustawie Prawo atomowe w szczególności dotyczące:

1) inspektorów ochrony radiologicznej

2) testów odbiorczych

3) szkoleń z ochrony radiologicznej pacjenta

4) zgód

5) audytów klinicznych

6) obowiązków dostawców urządzeń radiologicznych

Zmiany te zawiera poniższy komunikat:

2019-10-15 14_47_31-Komunikatradiologiakor.pdf - Adobe Acrobat Reader DCTekst jednolity Ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001792/O/D20191792.pdf

specjalista analityki sanitarnej – dr Edward Araszkiewicz

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU19970280152&type=U&name=D19970152Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20042102135&type=U&name=D20042135Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20111120654&type=U&name=D20110654Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20092191708&type=U&name=D20091708Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich

ikona_pdf Rozporządzenie w sprawie recept

Kodeks Etyki Lekarskiej

 

ikona_pdf Kodeks Etyki Lekarskiej

Dokumentacja medyczna

dokumentacja medyczna

Autorzy:
Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos, Piotr Pochopień

Tytuł:
Dokumentacja medyczna

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2012

Krótki opis:
Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi zachodzącymi w placówkach medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część książki, która ukazuje znaczenie, jakie ma dokumentacja w sferze praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych. Niemniej interesujące może być przedstawienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym.

Na marginesie publikacji „Lekarz może zarabiać mniej od rezydenta” (Gazeta Prawna 20.06.2011)

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2011 roku sygn. I PK 232/10
 
Możliwe jest odmienne potraktowanie pracowników w zakresie zatrudnienia, w tym wynagradzania. Musi jednak wynikać z uzasadnionej potrzeby, dla której dopuszcza się taką dyferencjację. Taką potrzebą jest niewątpliwie realizacja konkretnej polityki zatrudnienia, a przede wszystkim lepszy podział dostępu do rynku pracy i instrumentów tego rynku nakierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla ludzi młodych.

Powód wniósł o zasądzenie od (…) kwoty (…zł) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminacji przy ustalaniu wynagrodzenia.

– więcej »

Wybrane akty prawne

 

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich

(Dz. U. z dnia 9 marca 2012 r.) – stan na 02.12.2013 r.

doc
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 roku, poz. 26)
doc
Dokumentacja elektroniczna – akty prawne
– stan na 02.12.2013 r.

 

„Klinika” – jako oznaczenie w nazwie zakładu opieki zdrowotnej

W świetle art. 1 ust. 2 w związku z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 14, poz. 89 – tekst jednolity – z późn. zmianami) oznaczenia „klinika" albo „kliniczny" mogą być zamieszczane wyłącznie w nazwach zakładów opieki zdrowotnej, które zostały utworzone w celu: prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Tak nazwę zakładu, jak też determinujący ją w ww. aspekcie cel, dla którego zakład został utworzony określa art. 11 ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. ustawy.

Oceniając przywołane przepisy należy zwrócić uwagę, iż sfera badawcza w omawianym stanie musi stanowić podstawowy cel, dla którego zakład opieki zdrowotnej został utworzony, zaś powiązane z nim udzielanie świadczeń zdrowotnych stanowią, co zrozumiałe, choć konieczny to jedynie „dodatek".

W związku z powyższym nie da się przyjąć, iż wystarczającym dla prawnego uzasadnienia użycia w nazwie zakładu pojęcia „klinika" jest wskazanie bliżej niesprecyzowanej sfery badań naukowych jakie potencjalnie w zakładzie będą prowadzone, bowiem z istoty wniosku o rejestrację musi wynikać wyraźnie, iż faktycznym, głównym i podstawowym celem działania zakładu będzie realizacja badań naukowych.

Z oczywistych względów bezwzględnie nieuprawnionym byłoby użycie pojęcia „klinika" w oznaczeniu nazwy praktyki lekarskiej.

 

Biuro Radców Prawnych OIL
Mgr Dariusz Dziubina

* * *

Tak więc użycie pojęcia „klinika" – tak często się pojawiające wśród reklamowych anonsów prasowych – stanowi w świetle prawa jego naruszenie. Niewinny z pozoru chwyt marketingowy jest ni mniej ni więcej posunięciem z kategorii „ nieuczciwej konkurencji", wprowadzającym czytelnika (pacjenta) w błąd. Ponieważ rzecz z reguły nie dotyczy praktyki indywidualnej (gdzie nadzór sprawuje Izba Lekarska), lecz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej – organem powołanym do kontroli w myśl Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej jest Urząd Wojewody, który bagatelizuje problem. O przejęcie jego kompetencji w tym zakresie Izba występowała kilkakrotnie, bez rezultatu.

Mamy więc prawo, którego nikt nie egzekwuje i praktykę coraz częściej je naruszającą. Nie jedyny jest to przypadek tego typu w naszym życiu publicznym. A piszemy o sprawie, bo tylko tyle możemy zrobić, przy okazji zwracając uwagę szefom NZOZ-ów stosujących nieuprawnione nazewnictwo, że nie przestrzegając prawa stawiają się w sytuacji amoralnej tak wobec ustawodawstwa, jak i pacjenta.

(cis)

Karta Praw Lekarza

Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego, Okregowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Studencka Poradnia Prawa Medycznego Iniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiają KARTĘ PRAW LEKARZA, wybór obowiązujących przepisów prawnych.Autorami opracowania są: Maciej Gibiński, mgr Marcin Mikos, mgr Ewa Krzyżowska, dr Stefan Poździoch, dr Jerzy Friediger oraz dr Jolanta Orłowska-Heitzman.

– więcej »

Komunikat w sprawie kosztów badań i orzeczeń wydawanych na zlecenie prokuratury, sądu oraz innych

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 27 września 2004 roku, Nr 210, poz.2135 z późn. zmn.):

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu oraz koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej samym pacjentom, osobom przez nich upoważnionym oraz rozmaitym organom władzy administracyjnej bądź sądowniczej wciąż budzi rozmaite kontrowersje, stawiając lekarzy wobec konieczności podejmowania decyzji, w zakresie których nie czują się zbyt pewnie. Poniżej drukujemy zestaw ustaw regulujących powyższe kwestie. Kursywą opisane są komentarze Biura Prawnego OIL.

– więcej »

Wyniki kontroli NIK w sprawie opieki psychiatrycznej.

Informacja NIK:

pdf „Funkcjonowanie opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej.”

Data raportu: 03.2008 rok

Wyniki kontroli NIK w sprawie postępowania z odpadami medycznymi

Informacja NIK-u o wynikach kontroli postępowania z odpadami medycznymi

pdf http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2008/2007009/px_2007009.pdf

Data raportu: 12.2007 roku

Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna.

Raport ekspertów Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową pt. "Centralne finansowanie ochrony zdrowia i edukacji w Polsce. Analiza regionalna"

pdf  www.ibngr.edu.pl/pdf/publikacje/raporty/Centralne_finansowanie.pdf

Opinia prof. dr hab. Krzysztofa Rączki dotycząca niektórych aspektów czasu pracy w ZOZ

Na stronie głównej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczona została opinia profesora dr hab. Krzysztofa Rączki dotycząca niektórych aspektów czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Raport OECD “Health at a Glance 2007″

Informacja o raporcie OECD "Health at a Glance 2007" (listopad 2007 r.)

czytaj…

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie odpoczynku i dyżuru medycznego

Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie odpoczynku i dyżuru medycznego.

czytaj…

Wyniki kontroli gospodarki finansowej NFZ

Informacja NIK-u o wynikach kontroli gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem wydatków w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2006 r.

Odnośniki:

pdf Dokument kontroli

 

Data raportu: 05.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 07.2007 roku

“Raport Otwarcia – System Ochrony Zdrowia w Polsce”

Konferencja Towarzystwa Ekonomistów Polskich: Tendencje i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki (15.10.2007). Materiał zamieszczony na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Odnośniki:

pdf Raport

Wyniki kontroli wykonania budżetu państwa w części dotyczącej zdrowia

Informacja NIK-u o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 roku – część 46 – ZDROWIE.

Odnośniki:

pdf  Dokument kontroli
Strona z plikami dokumentów dotyczących kontroli

Data raportu: 05.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 07.2007 roku

Informacja GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I-III kwartale 2007 roku.

pdf Raport

Data raportu: 24.09.2007 roku
Data publikacji: 23.10.2007 roku

Uwaga:
Materiał zamieszczony na stronie internetowej GUS-u

Badanie socjologiczne “Diagnoza Społeczna 2007″

Zapowiedź prezentacji "Diagnozy Społecznej 2007" – obszernego badania socjologicznego realizowanego dotychczas w edycjach 2000/2003/2005.
W części dotyczącej ochrony zdrowia – publikacja Gazety Prawnej.

Diagnoza Społeczna za lata 2000-2007 dostępna na stronie: www.diagnoza.com

Wyniki kontroli tworzenia i organizacji systemu ratownictwa medycznego

Informacja NIK-u o wynikach kontroli działań administracji rządowej i samorządowej w tworzeniu i organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce.

Odnośniki:

pdf Informacja o kontroli

Data raportu: 08.2007 roku
Data zamieszczenia na stronie NIK-u: 09.2007 roku

Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

 

Eksperyment medycznyAutor:
Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Tytuł:
Eksperyment medyczny na organizmie ludzkim w prawie międzynarodowym i europejskim.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
ABC, Warszawa 2004

Krótki opis:
Obszerna i ciekawa publikacja dotycząca eksperymentu medycznego w szerokim przekroju historycznym i międzynarodowym. Poruszona problematyka praw człowieka, zasady dopuszczalności eksperymentu, eksperymentów genetycznych, etyki w działalności eksperymentalnej. Wszystko gruntownie udokumentowane źródłowo.

 

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

ustawa o zoz

Autor:
Maciej Dercz, Tomasz Rek

Tytuł:
Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2007

Krótki opis:
Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej – stan prawny na 01.01.2007.

Raport NFZ za 2006 rok

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczono "Raport NFZ za 2006 rok"

pdf Dokument raportu

Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność zawodowa lekarza

Autor:
Eleonora Zielińska

Tytuł:
Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2001 Warszawa

Krótki opis:
Znakomita monografia omawiająca kompleksowo problematykę odpowiedzialności zawodowej lekarza.

Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

 

Zdoda Pacjenta na zabieg medycznyAutor:
Małgorzata Świderska

Tytuł:
Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny.

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Dom Organizatora, Toruń 2007

Krótki opis:
Prawdopodobnie pierwsza tak obszerna monografia dotycząca zgody pacjenta na zabieg medyczny. W świetle coraz częstszych – nierzadko precedensowych – wypowiedzi sądów w przedmiocie autonomii woli pacjenta praca niezbędna. Świetnie udokumentowana źródłowo. Szeroka prezentacja dorobku doktryny i judykatury tak polskiej jak i zagranicznej.

 

Brak zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel na temat braku zgody pacjenta na transfuzję krwi ze względów religijnych – na podstawie orzeczenia Sądu Najwyższego. – więcej »

Ustawa o lekarzu sądowym

Komunikat Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie w sprawie wejścia w życie ustawy o lekarzu sądowym. – więcej »

Czas pracy na nowo

Uwagi interpretacyjne do obowiązujących od 1 stycznia 2008 roku przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej wprowadzonych ustawą z 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 176 poz. 1240) autorstwa Radcy Prawnego OIL w Krakowie Pani mec. Ewy Krzyżowskiej.

– więcej »

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza – interpretacja mgr Ewy Krzyżowskiej, Radcy Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

– więcej »

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń

Komunikat Zespołu Radców Prawnych dotyczący niektórych zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz kontroli udzielania świadczeń: – więcej »

Zgoda pacjenta na leczenie

Informacja mec. Agnieszki Nawary-Dubiel o zgodzie pacjenta na leczenie. – więcej »

Kalendarium

Styczeń 2020
PWŚCPSN
« gru   lut »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory