Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała Nr 1/Zjazd/2017

Uchwała Nr 1/Zjazd/2017
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2016

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 r.

 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2016, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 322 510,51 zł
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 wykazujący dochód netto
  (z całokształtu działalności) 4 443 935,03 zł
  w tym:
  dochód netto z działalności gospodarczej OIL 269 945,91 zł
 3. Dochód netto, z całokształtu działalności powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 2/Zjazd/2017

Uchwała Nr 2/Zjazd/2017
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 roku

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2015, poz.651-tekst jednolity-z póź.zmn.) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 3/Zjazd/2017

Uchwała Nr 3/Zjazd/2017
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2017 rok

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708 ) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza przychodów i wydatków na 2017 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy między otrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego na potrzeby remontowo-inwestycyjne OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
 4. Powiększenie powyższego funduszu celowego o kwotę 135 200,00 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2016 roku.
 5. Koszty remontów ponad awaryjne koszty zostaną pokryte z funduszu z pkt. 3.

§ 2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 4/Zjazd/2017

Uchwała Nr 4/Zjazd/2017
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 roku

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu Ustawy określającej minimalne wynagrodzenie dla pracowników ochrony zdrowia

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. tj. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie popiera obywatelski projekt Ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.

UZASADNIENIE

Projekt Ustawy określa minimalne wynagrodzenie dla pracowników sektora ochrony zdrowia i jest zgodny z przyjętym wiele lat temu stanowiskiem samorządu lekarskiego. Dla lekarzy projekt zakłada wynagrodzenie minimalne 3-ch średnich krajowych dla specjalisty i 2-ch średnich krajowych dla lekarza bez specjalizacji. Przyjęcie tej Ustawy przez sejm RP spowoduje, że lekarze oraz inni pracownicy ochrony zdrowia nie będą mogli być wynagradzani gorzej niż wskazane w Ustawie.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 1

Apel Nr 1
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
w sprawie Parlamentarnego Zespołu dla Przywrócenia Zasad Moralnych
w Medycynie

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 2 i 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Okręgowy Zjazd Lekarzy wzywa do podjęcia działań mających na celu zaprzestanie deprecjonowania środowiska medycznego w oczach opinii publicznej.

Od ubiegłego roku pracuje w Sejmie Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie. W skład siedmioosobowego gremium wchodzi czterech nauczycieli, jeden dziennikarz, jeden chemik oraz jedna osoba posiadająca średnie wykształcenie, która poza działalnością polityczną zajmowała się także rolnictwem.

Zarówno cel w jakim został powołany Zespół, a który zawiera jego nazwa, jak i skład Zespołu muszą budzić stanowczy sprzeciw.

Traktowanie dziedziny nauki oraz ludzi wykonujących zawody medyczne, w tym lekarzy, jako osób bez zasad moralnych, które muszą im zostać przywrócone przez działania Zespołu Parlamentarnego jest nieodpowiedzialne, lekceważące i uwłaczające godności wykonywania zawodu lekarza.

Zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Podstawą relacji pacjent – lekarz jest zaufanie. Takie nieodpowiedzialne działania posłów, spowodują odwrócenie się pacjentów od medycyny jako nauki i od lekarzy, oraz szukanie pomocy u „uzdrowicieli” stosujących alternatywne metody nie związane z medycyną. „Leczenie” przez szamanów i szarlatanów stanowi zagrożenie dla życia pacjentów.

Wobec powyższego apelujemy do Pana Marszałka o podjęcie pilnych działań w tym zakresie.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 2

Apel Nr 2
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. tj. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowa na rok 2017 w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017 został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów i stanowi zaledwie 2, 44 % udziału w całości kosztów Funduszu na świadczenia opieki zdrowotnej. W porównaniu do lat ubiegłych nastąpił kolejny spadek zaplanowanych wydatków przeznaczonych na leczenie stomatologiczne. Komisja Stomatologiczna przypomina, że w założeniach reformy ochrony zdrowia w czasie jej tworzenia, budżet przeznaczony na leczenie stomatologiczne miał się kształtować na poziomie ok 5% całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, co pozwoliłoby na zapewnienie społeczeństwu dostępu do leczenia stomatologicznego na poziomie wymaganym dla utrzymania minimalnego stanu zdrowotnego.

Samorząd Lekarski od wielu lat podnosi, że środki przeznaczona na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego. Jednocześnie procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu. W roku 2008 na świadczenia stomatologiczne przeznaczono 4,2% budżetu funkcjonujących wówczas Kas Chorych, w 2009 roku koszty leczenia stomatologicznego wyniosły 3,37%, a w 2015 roku 2,73%.

Natomiast w 2017 roku koszty leczenie stomatologicznego, jak już wskazano na wstępie, będą się kształtowały na poziomie zaledwie 2,44% całości budżetu NFZ.

Skutki systematycznego zmniejszania kwot przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w ramach świadczeń gwarantowanych są już dostrzegalne w polskim społeczeństwie, jako przykład wskazać należy, że 80% dzieci w Polsce w wieku do lat 12 ma próchnicę, a 40% seniorów to osoby bezzębne. O powyższych problemach Samorząd Lekarski wielokrotnie informował przedstawicieli władzy publicznej odpowiedzialnych za opiekę zdrowotną oraz media. Niezmiennie jednak obserwujemy systematyczny spadek wydatków na stomatologię.

W związku z powyższym zwracamy się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania leczenia stomatologicznego i wystąpienie w tym celu do Ministra Zdrowia ze sprzeciwem w sprawie kwot przeznaczonych na leczenie stomatologiczne w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2017.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 4

Apel Nr 4
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad finansowania
świadczeń w AOS

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W zawiązku z chaosem informacyjnym dotyczącym zmian finansowania świadczeń specjalistycznych w AOS (przekazywanie środków finansowych do Szpitali, na fundusz powierzony w ramach POZ, KOZ na niejasnych zasadach).

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie apeluje o utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania świadczeń AOS oraz o zwiększenie nakładów finansowych na w/w świadczenia

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 3

Apel Nr 3
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie zgłoszenia w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia postulatu zmiany finansowania świadczeń z zakresu stomatologii

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Wypełniając ustawowy obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza, XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej, aby jej przedstawiciel w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany finansowania świadczeń stomatologicznych.

W ocenie Zjazdu polityka finansowa NFZ w zakresie opieki stomatologicznej nie pozwala na zapewnienie koniecznych standardów i jakości świadczeń, godząc w ten sposób w bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. Należy podkreślić, że odpowiednia dbałość o zdrowie jamy ustnej ma bezpośredni wpływ na zdrowie ogólne człowieka, tym samym obserwowane od wielu lat obniżanie przez NFZ nakładów na świadczenia stomatologiczne jest bardzo niepokojące. Plan finansowy NFZ na rok 2017 nie przewiduje wystarczającego wzrostu wydatków na realizację świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

W związku z powyższym zwracamy się z postulatem, aby w porządku obrad Rady Narodowego Funduszu Zdrowia znalazł się punkt dotyczący zmiany finansowania świadczeń stomatologicznych.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 5

Apel Nr 5
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczących wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie pilnego uproszczenia przepisów wykonawczych określających warunki, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne prowadzące specjalizacje, które umożliwią tym jednostkom, w szczególności małym, indywidualnym praktykom lekarsko-dentystycznym zainteresowanym prowadzeniem szkolenia, uzyskanie wpisu na listę jednostek akredytowanych. Podjęcie działań w tym zakresie jest niezbędne w związku z zagrożeniem, iż obecna struktura demograficzna specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych i niezwykle mała ilość wykazywanych miejsc szkoleniowych, spowoduje, że w perspektywie najbliższych lat zaspokojenie potrzeb zdrowotnych w tym zakresie, finansowanych z budżetu Państwa, stanie się niemożliwe do wykonania.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 6

Apel Nr 6
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 1. XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie na nowo prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów i zasad działania okręgowych komisji stomatologicznych i Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, w sposób określony w stanowisku nr 36/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 kwietnia 2003 r.
 2. Naczelną ideą tego wniosku jest wola wszystkich zainteresowanych co do uszanowania i kontynuowania wspólnego dorobku obu grup zawodowych w jednej strukturze samorządowej.
 3. Wobec jednak zmieniających się warunków wykonywania zawodu i nader wyrazistej specyfiki wykonywania zawodu lekarza dentysty, za uzasadniony należy uznać wniosek o zmiany idące w kierunku wytyczonym przez ww. Stanowisko NRL, a w szczególności o:
  1) wprowadzenie zasady wyboru przedstawicieli lekarzy dentystów wg ustalonego parytetu wyłącznie przez lekarzy dentystów na wszystkich poziomach reprezentacji,
  2) umożliwienie reprezentowania przez okręgowe komisje stomatologiczne i Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej własnych ustaleń, stanowisk, opinii w zakresie objętym specyfiką zawodową wobec partnerów zewnętrznych bez konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody właściwej Rady Izby, Prezydium tej Rady lub Prezesa danej Izby.
 4. Współistnienie w jednym samorządzie dwóch grup zawodowych o tak różnej liczebności wymaga naszym zdaniem szczególnej staranności w konstruowaniu i stosowaniu procedur demokratycznych, aby nie powodowały one uszczerbku w prawach przedstawicieli mniej liczebnej grupy, a także w maksymalny sposób ułatwiały jej właściwą reprezentację i konkurencję programów działania pojawiających się w tym zdecydowanie mniej liczebnym środowisku.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 9

Apel Nr 9
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołanie Naczelnego Lekarza Dentysty

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ((Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się ponownie z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia i Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o stworzenie podstaw prawnych i powołanie Naczelnego Lekarza Dentysty Kraju, jako ciała opiniodawczo-doradczego w sprawach stomatologii przy Premierze Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 8

Apel Nr 8
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie utrzymania finansowania ze środków publicznych w poradniach prywatnych AOS dotyczącego chorób przewlekłych

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Zjazd Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o takie skonstruowanie zasad reformy w odniesieniu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej sprawowanej przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej AOS, aby utrzymana została forma leczenia przewlekłego chorych w tych placówkach, finansowana ze środków publicznych. Zasady reformy dotyczące tzw. opieki koordynowanej wykluczają taką formę leczenia tej grupy chorych i finansowania jej ze środków publicznych w NZOZ-ach AOS.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 7

Apel Nr 7
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie poszanowania odrębności zawodu lekarza dentysty we wspólnym samorządzie zawodowym

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W związku z powtarzającymi się kontrowersjami, pojawiającymi się przy okazji spraw dotyczących lekarzy dentystów lub będących na styku spraw lekarskich i lekarsko-dentystycznych XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej o poszanowanie odrębności naszego zawodu we wspólnym samorządzie, w którym lekarze dentyści stanowią mniejszość. Wnioskujemy również o wprowadzenie takich rozwiązań legislacyjnych, które zagwarantują we wspólnym samorządzie autonomię środowiska lekarzy dentystów, reprezentowanego przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, będącego lekarzem dentystą, w sprawach dotyczących lekarzy dentystów.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 10

Apel Nr 10
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie obowiązku wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o ponowne wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do odstąpienia od wdrażania obowiązku wyposażenia wszystkich unitów stomatologicznych w separatory amalgamatu. Wymóg ten w żaden sposób nie wpływa na jakość świadczeń stomatologicznych, jak również pozostaje obojętny dla wszelkich praw pacjentów. Jedynym skutkiem wprowadzenia tego obowiązku będzie podniesienie kosztów wykonywania działalności dentystycznej, co w konsekwencji spowoduje wzrost cen usług stomatologicznych. W ocenie Zjazdu skala planowanego obowiązku jest całkowicie niewspółmierna do skali zagrożeń dla środowiska i efektów spodziewanych po wprowadzeniu tych obowiązków. Zważywszy na sukcesywne i radykalne ograniczenie stosowania w Polsce wypełnień amalgamatowych w ostatnich 20 latach, to koszty wprowadzenia w najbliższej przyszłości przedmiotowych obowiązków uznać należy za pozbawione uzasadnienia, nieracjonalne i oderwane od praktyki oraz zmierzające wyłącznie do zapewnienia zbytu na określone urządzenia wykorzystywane w działalności leczniczej.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

 

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 11

Apel Nr 11
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyłączenia usług stomatologicznych z obowiązku prowadzenia
list 
oczekujących

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej z apelem o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyłączenia usług stomatologicznych z obowiązku prowadzenia list osób oczekujących na świadczenie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581).

Prowadzenie list oczekujących w przypadku usług stomatologicznych jest utrudnieniem przede wszystkim dla pacjentów, a zarazem nie jest konieczne dla zapewnienia równego dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
Wprowadzenie list oczekujących w stomatologii doprowadziło do powstania szeregu wątpliwości związanych z zasadami dokonywania wpisu na listę. Wśród powstałych wątpliwości można wskazać następujące:

 1. W przypadku świadczeń stomatologicznych, z powodu braku skierowań do lekarza dentysty, nie da się z góry określić, czy pacjent zgłaszający się na listę oczekujących jest uprawniony do danego świadczenia. Ustalenie uprawnienia do uzyskania świadczenia, jest możliwe dopiero po zbadaniu pacjenta przez lekarza dentystę, a to z kolei nie jest możliwe przy zapisie dokonywanym telefonicznie czy przez osoby trzecie, do czego pacjent ma obecnie prawo,
 2. Leczenie stomatologiczne jest ciągiem zdarzeń medycznych, trudno w związku z tym jest ustalić początek i koniec poszczególnego planu leczenia i opieki nad pacjentem. Opieka stomatologiczna wymaga systematycznych wizyt kontrolnych w celu utrzymania zdrowia jamy ustnej, co rodzi szereg wątpliwości co do kwalifikowania i ustalania statusu pacjenta na liście oczekujących,
 3. W stomatologii pacjenci w stanie pilnym są przyjmowani w dniu zgłoszenia, prowadzenie więc kolejek dla „stanów pilnych” jest w tym wypadku całkowicie bezzasadne.

Wskazane wyżej sytuacje powodują, że sprawozdawane obecnie listy oczekujących w stomatologii nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu faktycznego i zniekształcają ocenę dostępności do usług stomatologicznych. Wprowadzają one w błąd pacjentów, świadczeniodawców i NFZ.

Leczenie stomatologiczne realizowane w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych powinno być zorganizowane na zasadach zbliżonych do podstawowej opieki zdrowotnej, w której nie ma obowiązku prowadzenia list oczekujących. W związku z powyższym postulujemy o zmianę art. 20 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i nadanie temu przepisowi następującego brzmienia: „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 13

Apel Nr 13
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie nadania praw lekarzom specjalistom chorób wewnętrznych w POZ

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań legislacyjnych nadających lekarzom chorób wewnętrznych prawa do samodzielnego kontraktowania i opieki nad dorosłymi pacjentami w ramach POZ.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 12

Apel Nr 12
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie ułatwienia lekarzom seniorom dostępu do opieki medycznej

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie apeluje do Prezesa i Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do ułatwienia lekarzom seniorom dostępu do opieki medycznej.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 14

Apel Nr 14
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania koronerów

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 i 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. tj. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu zmiany ustawy o stwierdzaniu zgonu (obowiązującej od 50 lat) i zobowiązanie starostów do powołania i sfinansowania funkcji koronera.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 15

Apel Nr 15
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Jubileuszowej dla Lekarzy Seniorów
OIL w Krakowie

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 13 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie apeluje do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie Uchwały przyznającej Lekarzom Seniorom Nagrody Jubileuszowej oraz opracowanie regulaminu z kwotami, jej przyznawania po przeprowadzeniu analizy skutków finansowych

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Stanowisko Nr 1

Stanowisko Nr 1
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

w sprawie organizacji „sieci szpitali”

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016.522. t.j. z późn. zmn ) oraz § 33 ust. 1 pkt 4 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza tzw. „sieć szpitali” XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec trybu i formy wprowadzania zmian systemowych w ochronie zdrowia.

Uchwalona ustawa jest kolejnym przykładem wszelkich najgorszych praktyk legislacyjnych z jakimi społeczeństwo ma do czynienia ze strony władz publicznych.

Permanentne pomijanie w debacie nad zmianami w systemie ochrony zdrowia partnerów społecznych i uwag zgłoszonych przez nich w konsultacjach, brak rzetelnych analiz potencjalnych skutków społecznych i finansowych, brak rzeczywistej refleksji i pośpiech, który może skutkować dramatyczną sytuacja zarówno placówek ochrony zdrowia jak i pacjentów, mgliste wizje celów, które zamierza się osiągnąć narzucając określone rozwiązania, stawiają pod dużym znakiem zapytania lansowaną przez autorów pomysłów tezę o potrzebie reformowania systemu ochrony zdrowa za pomocą proponowanych przez Nich środków i mechanizmów.

Jak uczy dotychczasowe doświadczenia, wyjątkowy charakter ochrony zdrowia rzutuje na to, że jest on szczególnie mało odporny na kolejne wdrażane modele jego funkcjonowania. Właśnie w tym obszarze władze publiczne odpowiedzialne za jego kształtowanie winny wykazywać się szczególną odpowiedzialnością i rozwagą, a na pewno nie jest jej przejawem przyjęte z władczej pozycji przekonanie o własnej nieomylności w sytuacji, gdy w odniesieniu do proponowanych zmian niemal powszechnie prezentowane jest stanowisko, że proponowane zmiany doprowadzą do chaosu, zmniejszenia dostępności do świadczeń oraz osłabienie konkurencyjności.

Przewodniczący
XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
lek. dent. Robert Stępień

Wpis z: XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Kalendarium

Grudzień 2018
PWŚCPSN
« lis   sty »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Galerie

 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44
 • Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  2018-09-26 12:47:48
 • Galeria remontowa 21.06.2018
  Galeria remontowa 21.06.2018
  2018-07-25 10:48:47
 • Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  2018-05-21 11:44:09

Polecamy

Wybory