Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018

Uchwała Nr 1/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 02 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za rok obrotowy 2017

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. z
2018r, poz. 168 ) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza
sprawozdanie finansowe za 2017 r.

 1. 1. Bilans sporządzony na dzień 31.XII.2017, który po stronie aktywów i pasywów
  wykazuje sumę 20 982 621,99 zł
 2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017 wykazujący dochód netto
  (z całokształtu działalności) 2 504 682,83 zł
  w tym:
  dochód netto z działalności gospodarczej OIL 278 091,14 zł
 3. Dochód netto, z całokształtu działalności powiększy wartość ogółem funduszu statutowego jednostki.

§ 2

Przeznacza dochód z działalności gospodarczej ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na działalność statutową wymienioną w art. 17 ust 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy (Dz.U. z 2017r poz.2343)

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018

Uchwała Nr 2/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 02 marca 2018 roku

Na podstawie art.24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, 168 – t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie udziela Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie absolutorium za:
1) rok 2017;
2) okres kadencji VII w latach 2013 – 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018

Uchwała Nr 3/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków i parytetów organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VIII kadencji.

Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 12 ust. 1 i 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 210 roku w sprawie wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczej stanowiącego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ustala liczbę członków i parytety w organach izby i komisji wyborczej oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej według Załącznika.
 2. Wskazana w Załączniku ilość członków okręgowej rady lekarskiej nie obejmuje Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.

§ 2

Załącznik stanowi integralna część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018

Uchwała Nr 5/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie szkoleń w formie e-learningu

Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz. 168 tj. z dnia 19.01.2018r.) § 33 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zobowiązuje Okręgową Radę Lekarską w Krakowie do podjęcia działań zmierzających do rozszerzenia oferty szkoleniowej dla lekarzy o szkolenia przeprowadzane zdalnie w formie e-learningu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższe rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w szkoleniu w wielu specjalnościach medycznych. Korzyści wynikające z jego wdrożenia pozwalają m.in. na poszerzenie liczebności odbiorców szkoleń, spadek kosztów odbycia szkoleń, zwłaszcza po stronie słuchaczy, jak również, uatrakcyjnienie materiałów szkoleniowych. Rozwiązanie takie pozwoli zwiększyć udział Izby Lekarskiej w systemie kształcenia podyplomowego, co jest postulatem Samorządu od wielu lat.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018

Uchwała Nr 4/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. Długoterminowej
Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej.

Na podstawie art. 24 pkt. 1 oraz art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 poz.168. tj. z dnia 19.01.2018r.) oraz § 33 ust. 1 pkt 1 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie regulaminu okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zobowiązuję Okręgową Rade Lekarską w Krakowie do powołania w ramach Komisji ds. Organizacji Sytemu Ochrony Zdrowia zespołu ds. Długoterminowej Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wyodrębnienie takiego Zespołu jest potrzebne z uwagi na szczególną specyfikę obszaru lecznictwa chorych „u kresu życia”. Odrębny jest również sposób rozliczania świadczeń tego rodzaju z NFZ. Podobnie jak w przypadku powołanych uprzednio zespołów ds. POZ i AOS, z uwagi na różnorodność problemów związanych z funkcjonowaniem Długoterminowej Opieki Całodobowej i Opieki Hospicyjnej celem poddania ich bliższej analizie.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018

Uchwała Nr 6/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie określenia wykazu funkcji których pełnienie jest wynagradzane

Działając na podstawie art. 24 pkt. 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2018 poz. 168 t.j. z dnia 19.01.2018r.) uchwala się co następuje:

§ 1

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie ustala wykaz następujących funkcji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie, których pełnienie jest wynagradzane:

 1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie,
 3. Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie.

§ 2

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 określa Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 7 /Zjazd/2011 XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie z dnia 2 kwietnia 2011 r oraz uchwała Nr 4/Zjazd/2014 XXXIII Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 29 marca 2014 roku.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018

Uchwała Nr 7/Zjazd/2018
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu preliminarza budżetowego na 2018 rok

Na podstawie art.24 pkt. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich ( Dz. U.
z 2018r, poz. 168 ) uchwala się co następuje :

§ 1

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zatwierdza przedstawiony przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie projekt preliminarza przychodów i wydatków na 2018 rok, wraz z uzupełnieniem:

 1. Pokrycie ze składek członkowskich OIL w Krakowie, różnicy między otrzymaną dotacją z Ministerstwa Zdrowia a poniesionymi rzeczywistymi kosztami zrealizowanych zadań przejętych od administracji państwowej.
 2. Zabezpieczenie na rzecz przychodów ORL, pozostałych z roku poprzedniego środków finansowych znajdujących się na bieżących rachunkach bankowych OIL w Krakowie.
 3. Utworzenie funduszu celowego na potrzeby remontowo-inwestycyjne OIL w Krakowie, obejmującego wszystkie środki rezerwowe OIL, nie ujęte w preliminarzu.
 4. Powiększenie powyższego funduszu celowego o kwotę 111 681,00 stanowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat bankowych w 2017 roku.
 5. Koszty remontów ponad awaryjne koszty zostaną pokryte z funduszu z pkt. 3
 6. Tworzy się fundusz rezerwowy do dyspozycji Rady okręgowej w roku 2018 na pokrycie zadań, które nie zostały ujęte w preliminarzu, a wynikać będą z zadań jakie podejmą nowe władze Izby.

§ 2

Załączony projekt preliminarza budżetowego stanowi integralną część uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 1

Apel Nr 1
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

 

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Prezydenta R.P. oraz Prezesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego okrągłego stołu ds.  reformy w ochronie zdrowia.

Uzasadnienie

Ponieważ, w ocenie Zjazdu, ochrona zdrowia niezależnie od poglądów politycznych stanowi  dobro ogólnospołeczne, a obecny system oraz jego oraz finansowanie nie  gwarantują bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, postulujemy wypracowanie wspólnego programu, który w wyniku uzyskanego consensusu byłby realizowany przez polski rząd, niezależnie od tego, które partie stałyby u władzy.  Stąd konieczne jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących możliwie jak najszerszą reprezentację społeczną.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego   Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 2

Apel Nr 2
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia przez podmioty wykonujące działalność leczniczą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej do czasu przeprowadzenia udanego pilotażu potwierdzającego sprawność systemu.

Uzasadnienie

W związku z brakiem charakterystyki szyny P1, różnym stopniem zinformatyzowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obciążającymi je kosztami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakupem sprzętu i oprogramowania oraz koniecznością przeszkolenia personelu postulujemy rozłożenie na etapy i przesunięcie w czasie obowiązku pełnego wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 3

Apel Nr 3
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie.

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem w/w obowiązku postulujemy do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości skorzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 4

Apel Nr 4
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Władz Publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o zwiększenie publicznych nakładów finansowych na opiekę stomatologiczną.

Uzasadnienie

Udokumentowany zły stan uzębienia Polaków jest przede wszystkim wynikiem wieloletnich zaniedbań w publicznym finansowaniu świadczeń stomatologicznych, nie adekwatnym do rzeczywistych społecznych potrzeb.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 5

Apel Nr 5
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o przestrzeganie i terminową realizację zapisów porozumienia z 08.02.2018 r. zawartego pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL. Równocześnie Okręgowy Zjazd Lekarzy wyraża swoje uznanie dla działań zrealizowanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL przy współpracy z Samorządem Lekarskim i pozostałymi organizacjami medycznymi.

Uzasadnienie

Porozumienie ma charakter intencjonalny, kolejnym krokiem jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych i systemowych. Wobec powyższego, należy przypominać i monitorować wdrażanie przez ministra Zdrowia odpowiednich zapisów szczegółowych zgodnie z podpisanym harmonogramem, zmierzającym do uzyskania nakładów na ochronę zdrowia wynoszących 6% PKB.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 6

Apel Nr 6
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Sejmu RP o zmianę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i ustanowienie lekarza i lekarza dentysty funkcjonariuszem publicznym, celem zapewnienia bezpiecznego wykonywania zawodu.

Uzasadnienie

W Polsce nagłaśniane są prawa pacjenta, nikt nie mówi o prawach lekarza i lekarza dentysty. Nasze środowisko wielokrotnie spotyka się z atakami agresji i pomówieniami. Pacjenci często traktują lekarzy i lekarzy dentystów w sposób niegodny naszego zawodu. Sytuacja ulegnie zmianie gdy lekarz i lekarz dentysta będzie podlegał ochronie ustawowej jako funkcjonariusz publiczny.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 7

Apel Nr 7
XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Krajowego Zjazdu Lekarzy o wzmocnienie niezależności Lekarzy Dentystów poprzez:

 1. Wprowadzenie zapisów formalnych w głosowaniach Okręgowych i Krajowych Zjazdów Lekarzy polegających na niezależnym wybieraniu Lekarzy i Lekarzy Dentystów do organów izbowych zgodnie z obowiązującymi parytetami. Głosowania odbywały się według zasady: Dentyści glosują jedynie na Dentystów, a Lekarze jedynie na Lekarzy. Odstępstwa od powyższej zasady dotyczyłyby głosowania na Prezesa, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
 2. Wprowadzenie zapisów formalnych pozwalających na niezależności wypowiedzi i formułowania stanowisk w sprawach stomatologicznych przedstawicieli Komisji Stomatologicznej w Prezydium, według samodzielnie ustalonych zasad.

Uzasadnienie

Wzajemne wspieranie się Lekarzy i Lekarzy Dentystów w Krakowie zawsze było przykładem dla innych Izb w całej Polsce. Współzałożyciele obecnych struktur – dr Andrzej Fortuna czy dr Zbigniew Żak – położyli solidne i trwały fundamenty współpracy tych grup zawodowych. Dlatego jedynym z najważniejszych zadań będzie nie tylko utrzymanie tego partnerstwa, ale również umocnienie go poprzez odpowiednie umocowanie w zapisach legislacyjnych.

Rozszerzenie niezależności Lekarzy Dentystów pozwoli na bardziej niezależne samostanowienie wśród Lekarzy Dentystów i Lekarzy. Według autorów apeli, wprowadzenie takiej regulacji będzie korzystne również ze względu na odmienną specyfikę wykonywanych zawodów, pozwoli także zachować jedność w ramach istniejącego Samorządu, pomimo pojawiających się głosów postulujących podział wspólnej Izby na dwie niezależne.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 8

Apel Nr 8
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie.

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem w/w obowiązku postulujemy do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości skorzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 9

Apel Nr 9
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Delegatów, aby zwiększyli swoją aktywność w stosunku do lekarzy z sąsiednich okręgów wyborczych gdzie nie odbyły się wybory.

Uzasadnienie

Jest to problem świadczący o braku zainteresowania działalnością Izby i tu musi OIL powołać zespół czy sekcję, która opracuje jakiś tok postępowania uaktywnienia delegatów do kontaktów w miarę możliwości osobistych z kolegami, aby wyjaśnić Im plany Izby i kontakt do delegatów w razie problemów czy nowych pomysłów.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 10

Apel Nr 10
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie pilnych ogólnopolskich działań celem zwiększenia liczby szkoleń w zakresie wdrażania procedur wchodzącego w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 11

Apel Nr 11
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Ministra Zdrowia o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskanie specjalizacji.

Uzasadnienie.

W związku z postępującymi niekorzystnymi zmianami demograficznymi w strukturze wieku i spadająca liczbą aktywnych zawodowo lekarzy dentystów posiadających specjalizację oraz restrykcyjnymi wymogami akredytacyjnymi dla placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji wnosimy o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjno-prawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskanie specjalizacji.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 12

Apel Nr 12
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwraca się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie o podjęcie działań zmierzających do wypracowanie modelu dofinansowania szkoleń zawodowych realizowanych przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad wzajemnej refundacji kosztów szkoleń realizowanych przez inną niż „rodzima” Izba Lekarska.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 13

Apel Nr 13
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, apelu o przeprowadzenie analizy powodów zmiany przez lekarzy i lekarzy dentystów rejonu wyborczego.

Uzasadnienie

Przedstawione materiały na Zjeździe przez Okręgową Komisję Wyborczą świadczą o dużej ilości lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zdecydowali się na zmianę rejonu wyborczego.
Przeprowadzenie analizy umożliwi przedstawienie powodów migracji, braku frekwencji i przyczyni się do zmiany mapy Okręgów Wyborczych.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 14

Apel Nr 14
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia o utrzymanie przez okres 2 lat dwutorowego systemu wypisywania druków ZUS ZLA (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej).

Uzasadnienie

Za ubiegły rok zostało wystawionych przez lekarzy ok. 20.000 000 zwolnień ZUS ZLA, z tego nie całe 2. 000 000 było wystawionych drogą elektroniczną! Obligatoryjna konieczność przejścia na e-zwolnienia, bez okresu przejściowego przy braku infrastruktury i na dodatek konieczność zapewnienia samemu sobie (przez lekarza) sprzętu dostosowanego do wystawiania e-zwolnień, ale przede wszystkim czas niezbędny na wypełnienie drogą tzw. elektroniczną., która będzie/jest dłuższa niż wypisanie nieszczęsnego blankietu ZUS ZLA.
Nie wspominając o zacinającym się systemie i platformie elektronicznej – po stronie ZUS. Sprawa wystawiania e-zwolnień na wizytach domowych!

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 15

Apel Nr 15
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o umożliwienie lekarzom specjalistom realizacji specjalizacji z Intensywnej Terapii, co wiążę się nierozłącznie z utworzeniem miejsc specjalizacyjnych z tej dziedziny.

Uzasadnienie

Od wielu lat w wykazie specjalizacji lekarskich widnieje specjalizacja z Intensywnej Terapii, którą można rozpocząć po zdobyciu specjalizacji z dziedzin; chirurgii dziecięcej, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, chorób płuc dzieci, chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, kardiologii, kardiologii dziecięcej , nefrologii, nefrologii dziecięcej, neurochirurgii, neurologii, neurologii dziecięcej, pediatrii, toksykologii klinicznej. Niestety możliwości realizacji tej specjalizacji są fikcją, gdyż nie zostały utworzone miejsca specjalizacyjne w tej dziedzinie, a jedyną możliwością jej faktycznego zdobycia jest konieczność rozpoczęcia specjalizacji z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii co jednak trwa trzykrotnie dłużej. Wobec niedoboru specjalistów oraz istnienie wydzielonych sal, pododdziałów i odcinków Intensywnego. Nadzoru lub Intensywnej Terapii w wielu oddziałach specjalistycznych wizje jest aby lekarze chcący zdobyć umiejętności z dziedziny Intensywnej Terapii mieli realnie taką możliwość.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Apel Nr 16

Apel Nr 16
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie apeluje do NRL o powołanie zespołu ds. informatyzacji w składzie informatyk, prawnik lekarz zajmujący się zebraniem od pracujących na różnych programach obecnych na rynku uwag czy są one zgodne i przystosowane do faktury P-1 tworzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji, a Ministerstwo powinno zobowiązać twórców programów, aby tworzyli je tak, aby była możliwość współpracy pomiędzy programami.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Stanowisko nr 1

Stanowisko nr 1
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uznaje za konieczne zwiększenie w możliwie najkrótszym czasie publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do poziomu 6,8% PKB. Przy obecnym, niedostatecznym, poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych brak jest możliwości zapewnienia ich odpowiedniego poziomu oraz właściwej dostępności dla pacjentów. Niedobór środków finansowych w ochronie zdrowia powoduje również pogłębiające się zadłużanie jednostek ochrony zdrowia. Brak właściwej reakcji władz publicznych na pogłębiający się kryzys finansowy w ochronie zdrowia może przyczynić się do wystąpienia napięć społecznych związanych zarówno z oczekiwaniami związanymi ze stale zwiększającymi się możliwościami medycyny jak również obserwowalnymi zmianami demograficznymi warunkującymi rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Stanowisko nr 2

Stanowisko nr 2
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 2 marca 2018 roku

Na podstawie art. 24 pkt 1 w zw. z art. 5 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018, poz. 168 – t.j.) oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 4/Zjazd/2016 XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 19 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie popiera Stanowisko Prezydium NRL podjęte 27 lutego 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej z zastrzeżeniem punktu 3:

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje ujednolicenie wymagań lekarskich dla wszystkich podmiotów (Załącznik nr 2), aby nie dochodziło do sytuacji, że w warunkach stacjonarnych i w warunkach domowych może realizować świadczenia lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji lub lekarz po kursie zgodnym z programem specjalizacji, natomiast w warunkach ambulatoryjnych – lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub w trakcie specjalizacji, (nie może tu pracować lekarz po kursie), natomiast wizyty domowe w ramach poradni może realizować lekarz po kursie”.

Ujednolicenia wymagań kwalifikacyjnych powinno skutkować koniecznością posiadania specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej przez lekarza prowadzącego oddział stacjonarny, hospicjum domowe, poradnię. Świadczenia w tych jednostkach mogą być udzielane przez innych lekarzy jedynie pod nadzorem merytorycznym lekarza specjalisty medycyny paliatywnej.

Uzasadnienie

Punkt trzeci stanowiska Prezydium NRL w obecnym brzmieniu jest niejednoznaczny i możliwa jest jego interpretacja zarówno w kierunku zwiększenia wymagań kwalifikacyjnych w przypadku oddziału stacjonarnego i hospicjum domowego jak i ich obniżenia w przypadku poradni. Tymczasem nikt z nas nie wyobraża sobie przecież, aby oddział ginekologiczno-położniczy mógł prowadzić lekarz po kilkudziesięciu godzinnym kursie z ginekologii i odbierania porodu lub chirurgią kierować ktoś po przeszkoleniu z szycia ran.

Przewodniczący
XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

prof. dr hab.med. Andrzej Matyja

Wpis z: XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy |

Kalendarium

Listopad 2018
PWŚCPSN
« paź   gru »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Galerie

 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44
 • Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  Galeria remontowa lipiec 2018 r.
  2018-09-26 12:47:48
 • Galeria remontowa 21.06.2018
  Galeria remontowa 21.06.2018
  2018-07-25 10:48:47
 • Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  Bajkowa Suwalszczyzna oczarowała Seniorów
  2018-05-21 11:44:09

Polecamy

Wybory