Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Info. Prawne

 

Informacja ZUS dla lekarzy o zaświadczeniach lekarskich e-ZLA

wolacz
WAŻNE:

Od 1 lipca 2018 r. zaświadczenia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej

 

Korzyści z wystawiania e-ZLA za pomocą platformy PUE:

 • e-ZLA wystawisz szybciej niż wypiszesz papierowe zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA
 • gdy wpiszesz numer PESEL pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione
 • system sam zweryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy i podpowie kod literowy i numer statystyczny choroby
 • aplikacja podpowie, że pacjent może odbyć rehabilitację leczniczą w ramach
  prewencji rentowej ZUS
 • nie musisz pobierać i dostarczać zwolnień do ZUS – wystawione zwolnienia e-ZLA
  zostaną przekazane do ZUS automatycznie
 • możesz wystawiać e-ZLA podczas wizyty domowej poprzez urządzenia mobilne

Wystawione e-ZLA należy podpisać:

 • profilem zaufanym e-PUAP lub
 • certyfikatem kwalifikowanym lub
 • od 01 grudnia 2017 r. nowym, bezpłatnym certyfikatem wygenerowanym przez
  ZUS, który pobierzesz z PUE. W celu podpisania zwolnienia będziesz musiał wpisać hasło.

wolacz


Pamiętaj po 1 lipca 2018 r. nie wystawisz już zaświadczenia lekarskiego na papierowym formularzu ZUS ZLA

 

 

Więcej informacji na temat e-ZLA uzyskasz w placówce ZUS lub znajdziesz na stronie: www.zus.pl/ezla

Śledź na stronie: www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia terminy bezpłatnych szkoleń z funkcjonalności platformy PUE.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z:

Agatą Dudek tel. (32) 624 53 08 e-mail: agata.dudek@zus.pl
Agnieszką Babijczuk tel.(32) 624 53 03, e-mail: agnieszka.babijczuk@zus.pl
Matuszem Kajda tel. (32) 318 11 50, e-mail: mateusz.kajda@zus.pl

Wpis z: Aktualności, Info. Prawne |

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do pobierania numerów recept,  zobowiązana jest do złożenia do oddziału wojewódzkiego stosownego wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym, osoby uprawnione, zainteresowane utrzymaniem uprawnień zobligowane są  do niezwłocznego kontaktu z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym ze względu na miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, celem dopełnienia formalności związanych z wprowadzeniem nowych zasad.

– więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Odpady medyczne – nowe zasady!!!

W dniu 24 listopada br. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017, poz.1975)

Nowe regulacje zasadniczo utrzymują dotychczasowe rozwiązania prawne w odniesieniu do postępowania z odpadami medycznymi.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU19970280152&type=U&name=D19970152Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20042102135&type=U&name=D20042135Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20111120654&type=U&name=D20110654Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp?id=WDU20092191708&type=U&name=D20091708Lj.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich

ikona_pdf Rozporządzenie w sprawie recept

Kodeks Etyki Lekarskiej

 

ikona_pdf Kodeks Etyki Lekarskiej
Wpis z: Prawo medyczne |

Komunikat w sprawie elektronicznej dokumentacji medycznej

Informujemy, że Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakreślając nowe terminy na wdrożenie poszczególnych typów dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

I tak stosownie do brzmienia art. 56 projektowanej zmiany ustawy:

Dokumentacja medyczna generalnie może być prowadzona także w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 r.

Recepty mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r.

Podkreślamy, iż proponowane zmiany wymagają jeszcze zatwierdzenia w toku prac legislacyjnych.

Wpis z: Aktualności, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat w sprawie kas fiskalnych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177).

Co do zasady usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (pacjentom indywidualnym) nie są zwolnione z obowiązku ich ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Lekarz i lekarz dentysta udzielający takich świadczeń musi ewidencjonować ich sprzedaż niezależnie od wysokości obrotu, a tym samym nie ma do nich zastosowania uprawniający do zwolnienia limit 20.000 zł, a obowiązek ich ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej następuje już z chwilą dokonania pierwszej sprzedaży usługi zdrowotnej.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Praktyki |

“Z prawem na ty”: jakie obowiązki i przywileje mają lekarze?

Czy lekarz może nie udzielić pierwszej pomocy, odmówić leczenia np. ze względu na klauzulę sumienia? Jakie obowiązki i przywileje mają lekarze – te i inne zagadnienia wyjaśniają radca prawny Anna Gut i Marzena Florkowska.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na stronie Radia Kraków:
http://www.radiokrakow.pl/poradniki/prawo/z-prawem-na-ty-jakie-obowiazki-i-przywileje-maja-lekarze/

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat w sprawie nieprawidłowości w wypełnianiu kart zgonu

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta Krakowa – Urzędu Stanu Cywilnego, najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami występującymi przy wypisywaniu kart zgonu przez lekarzy są:

 1. Drukowanie kart zgonu na dwóch odrębnych kartkach.Karta zgonu, w części przeznaczonej do rejestracji zgonu jest dokumentem dwustronnym, który winien być opatrzony na drugiej stronie podpisem lekarza wystawiającego kartę zgonu.
 2. Równoczesne wypisywanie na karcie zgonu daty i godziny zgonu oraz daty i godziny znalezienia zwłok.Na karcie winna widnieć jedna data i godzina, która stanowi podstawę rejestracji aktu zgonu.
 3. Nieprawidłowe wypełnianie lub pomijanie poszczególnych rubryk podczas wypełniania karty zgonu.Dane zawarte w rubrykach stanowią podstawę rejestracji aktu zgonu, a cześć danych jest wykorzystywana przez Urząd Statystyczny dla potrzeb statystyki publicznej.
 4. Używanie niewłaściwych druków kart zgonu.Wzór karty zgonu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231)

Nieprawidłowości powodujące błędne wypełnienie karty zgonu uniemożliwiają rejestracje zgonu. Stąd deklaracja pomocy ze strony Urzędu Miasta Krakowa – Urzędu Stanu Cywilnego i prośba, aby lekarze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wypełniania kart zgonu kontaktowali się z Kierownikiem Referatu Rejestracji Bieżącej – Panią Małgorzatą Zawadzką – osobiście przy ul. Lubelskiej 27, II piętro, pokój 306 lub telefonicznie (12) 616 55 45.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept!

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed 31 grudnia 2016 r., może nastąpić w terminie  6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej tj. do 30 czerwca 2017 r.

Przypominamy, że 1 stycznia 2017 r. wygasną umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. Osoby dotychczas uprawnione obecnie na podstawie zawartych z NFZ umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chcą mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, powinny przekazać do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania.

Wskazane powyżej zarządzenie przedłuża termin na złożenie tego wniosku do 30 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 114/2016/DGL dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

WI/NIL

Wpis z: Informacje NFZ |

Komunikat NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Osoby uprawnione, które po dniu 1 stycznia 2017 r. chciałyby mieć dostęp do pobierania numerów recept refundowanych, są zobligowane do niezwłocznego kontaktu z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym co do miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w celu otrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept na nowych zasadach.

Poniżej przekazujemy instrukcje dla:

 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept i posiadają dostęp do Portalu Personelu.
 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które obecnie mają podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept, ale nie posiadają dostępu do Portalu Personelu i będą z niego korzystać w celu pobierania numerów recept.

 • osób uprawnionych do wystawiania recept, które po raz pierwszy zwracają się do Funduszu o nadanie numerów recept i nie mają konta w Portalu NFZ.

– więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Akty prawne powołane w “Karcie praw lekarza”

 

(stan na dzień 05.08.2016 r.)

Załączniki

word2010-icon Kodeks karny
word2010-icon Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
word2010-icon Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
word2010-icon Kodeks Etyki Lekarskiej
word2010-icon Kodeks cywilny
word2010-icon Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
word2010-icon Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
word2010-icon Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
word2010-icon Ustawa o izbach lekarskich
word2010-icon Ustawa o działalności leczniczej
word2010-icon Ustawa o diagnostyce laboratoryjnej
word2010-icon Ustawa o lekarzu sądowym
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Kontakt i godziny pracy

ZAWIADOMIENIA o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać:

 1. osobiście na Dziennik Podawczy Kancelarii OROZ (godziny otwarcia poniżej)
 2. listownie przy pomocy przesyłki poleconej na adres:
  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Anna Kot
  Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie,
  ul Kordylewskiego 11 (6 piętro),
  31-542 Kraków

UWAGA: Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej nie przyjmuje korespondencji do OROZ. Kancelaria OROZ nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

Godziny otwarcia Dziennika Podawczego Kancelarii OROZ:

Poniedziałek, wtorek i czwartek: 9:00-13:00
Środa: 9:00-16:00

Piątek: Dziennik Podawczy nieczynny

Godziny otwarcia Kancelarii OROZ:

pon-czw: 9:00-16:00

Piątek: Kancelaria nieczynna

Telefony: 12 619 17 17, 12 619 17 25, 12 619 17 29

Wpis z: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej |

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

– więcej »

Wpis z: Artykuły, Informacje NFZ |

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

Wpis z: Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Ważne zmiany – informacja Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej

Koleżanki i Koledzy.

Informuję, że z dniem 18 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. poz. 65), która wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającej dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ustawa ta wprowadza zmiany m. in. w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w ustawie o izbach lekarskich. Najistotniejsze zmiany dotyczą:

 1. obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego prze osoby, które ukończyły studia w języku innym niż polski.

 

 1. ustanowienie opłaty za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne), które wynosi 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia – obecnie 55,50 zł

 

 1. wprowadzenie tzw. “mechanizmu ostrzegania” inne kraje UE, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (czasowy albo stały) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
ORL w Krakowie 

Mariusz Janikowski

– więcej »

Wpis z: Info. Prawne, Rejestr Lekarzy |

Komunikat – orzekanie o niezdolności do pracy

W Dzienniku Ustawa zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada br. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (Dz.U. 2015, poz. 2013).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, zastępując obowiązujące jeszcze na chwilę obecną rozporządzenia w sprawie:

 • orzekania o niezdolności do pracy, 
 • szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W/w rozporządzenie stanowi m.in. że:

 • orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, następuje po przeprowadzeniu postępowania diagnostyczno-leczniczego.  
 • przy orzekaniu należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia i upośledzenia funkcji organizmu powodujące czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju   i warunków pracy.
 • okres czasowej niezdolności do pracy jest określany liczbą dni.
 • okres czasowej niezdolności do pracy przypadający na czas pobytu w szpitalu obejmuje okres od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala.
 • orzekanie jest dokumentowane w indywidualnej dokumentacji medycznej i obejmuje m.in. informację o okresie niezdolności do pracy w razie jej stwierdzenia.
 • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny, wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny.
 • w/w zaświadczenie wystawia się na okres od dnia, w którym przeprowadzono badanie, lub od dnia bezpośrednio następującego po dniu badania, może być ono jednak  wystawione na okres rozpoczynający się po dniu badania, nie później jednak  niż 4 dnia po dniu badania, jeżeli:
  1) bezpośrednio po dniu badania przypadają dni wolne od pracy;
  2) badanie jest przeprowadzane w okresie wcześniej orzeczonej czasowej niezdolności do pracy.
 • okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy może obejmować:
  1) okres nie dłuższy niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie, jeżeli jego wyniki wykazują, że ubezpieczony w tym okresie niewątpliwie był niezdolny do pracy,
  2) w przypadku orzecznia lekarza psychiatry może obejmować okres wcześniejszy niż w/w, w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania.
 • zaświadczenie lekarskie wystawia się na okres, w którym ubezpieczony ze względu na jego stan zdrowia lub stan zdrowia członka rodziny powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym jest niezbędne przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub członka rodziny.
 • wystawiający zaświadczenie lekarskie jednocześnie dokonuje oceny, czy stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnia potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej.
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające okres pobytu ubezpieczonego w szpitalu wystawia się nie później niż w dniu wypisania ubezpieczonego z tego szpitala.
 • w przypadku ubezpieczenia z dwóch lub więcej tytułów wystawiający zaświadczenie lekarskie wystawia na wniosek ubezpieczonego odpowiednią liczbę zaświadczeń lekarskich.
 • zaświadczenie, w którym stwierdzono błąd w jego treści, w szczególności dotyczący danych o niezdolności do pracy, danych dotyczących osoby ubezpieczonej lub osoby, nad którą ma być sprawowana opieka, lub danych płatnika podlega sprostowaniu.
 • informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia wystawiający zaświadczenie przekazuje:
  1) płatnikowi składek w trybie i w sposób, w jakim przekazano mu informację o wystawieniu zaświadczenia lekarskiego, którego sprostowanie dotyczy;
  2) ubezpieczonemu, którego sprostowanie dotyczy, w formie pisemnej.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapisuje informacje o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego   w rejestrze zaświadczeń lekarskich.

Pełny tekst rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2013/1

 

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

W dniu 8 grudnia br. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz.2069).

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia,  z wyjątkiem przepisów dotyczących wydawania książeczki zdrowia dziecka oraz ordynacji leków przez pielęgniarki i położne (przepisy te wchodzą w życie od 1 stycznia 2016 roku).

W  większości nowe przepisy powielają regulacje obowiązujące do tej pory                 z  pewnymi uszczegółowieniami.

Najważniejsze zmiany to m.in.:

 • określenie zasad wystawiania i wzoru książeczki zdrowia dziecka;
 • możliwość odstąpienia od prowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej w przypadku operacji w trybie natychmiastowym;
 • dookreślenie zakresu danych, jakie powinno zawierać skierowanie na badania diagnostyczne, konsultację specjalistyczną lub leczenie;
 • wprowadzenie regulacji dotyczących dokumentacji medycznej w przypadku recept wystawianych dla siebie i członków najbliższej rodziny przez pielęgniarki i położne.

Pełny tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/2069/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat w sprawie wezwań NFZ do zapłaty kosztów refundacji leków

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwracam się do wszystkich Państwa, którzy otrzymali wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty kwoty refundacji leków wypisanych przez lekarza, który nie miał zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o wypisywanie recept na leki refundowane o to aby nie wpłacali kwot wskazanych w otrzymanym wezwaniu.

OIL w Krakowie podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że refundacja przynależna jest pacjentowi, a nie powinien o niej decydować lekarz. Stąd wszystkich, którzy otrzymali wezwania do zapłaty proszę o kontakt z Rzecznikiem Praw Lekarza Okręgowej Izby lekarskiej w Krakowie Panią Doktor Katarzyną Turek-Fornelską pod nr tel.: 501 430 918.

Ewentualne dokumenty prosimy przesyłać na adres: biuro@oilkrakow.org.pl

Równocześnie OIL w Krakowie podtrzymuje decyzje o pokryciu kosztów pomocy prawnej oraz ewentualnych kosztów postępowań sądowych.

Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce „Dla lekarzy/ZRP informuje/ Informacja nt. zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.”

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-nt.-zmiany-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Komunikaty, Rejestr podmiotów prowadzących działalność lecznic |

Zmiany w prawie – marzec/kwiecień 2015

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015, poz.298 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/298/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2015, poz. 345)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/345/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz. 365)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/365/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2015, poz.416)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/416/1

Uwaga:
Dot. spółek powstałych po przekształceniu spzoz.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych stosowanego dla funkcjonariuszy celnych (Dz. U. 2015, poz.424)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/424/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 438)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/438/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2015, poz. 457)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/457/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych (Dz. U. 2015, poz. 458)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/458/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2015, poz.464)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/464/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U. 2015, poz.477)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/477/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych (Dz. U. 2015, poz.481)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/1

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych oraz oceny zdolności fizycznej i psychicznej osób ubiegających się o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (Dz. U. 2015, poz. 522)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/522/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane w celach medycznych oraz stosowane do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. 2015, poz.571)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/571/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz.581)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/581/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015, poz. 584)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/584/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania recept oraz zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdawczości o zrealizowanych receptach refundowanych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiają się przypadki umieszczania na receptach wystawianych w trybie pro auctore, pro familia, nieaktualnych numerów umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.

– więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Komunikat NFZ w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z zmianą lokalizacji naszego Wydziału obsługa petentów w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie przy ul. Racławickiej 56a będzie zamknięta.
Jednocześnie informujemy, iż wszelką korespondencję składać można bez zmian na dzienniku podawczym MOW NFZ Kraków, mieszczącym się przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub na ul. Józefa 21 w Krakowie.
Wznowienie pełnej obsługi interesantów przez Wydział Gospodarki Lekami, w tym obsługa umów aptecznych, lekarskich oraz przydzielania zakresów numerycznych dla refundowanych recept lekarskich, nastąpi dnia 13 kwietnia 2015r. w nowej lokalizacji Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ:

ul. Sokołowskiego 19 w Krakowie.

Numery telefonów pozostają bez zmian.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego OW NFZ
tel. 12/29-88-454

Wpis z: Informacje NFZ |

Zmiany w prawie – styczeń/luty 2015

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie styczeń-luty 2015 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Kasy fiskalne – ważne informacje

Przekazujemy Państwu ważne informacje Zespołu Radców Prawnych związane z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Okręgowy Sąd Lekarski w Krakowie

Przewodniczący Okręgowego Sadu Lekarskiego w Krakowie:
prof. dr hab. med. Waldemar Hładki

Adres:
ul. Kordylewskiego 11, Kraków 31-542

Kontakt:
emilia@oilkrakow.org.pl
(12) 6191708, (12) 6191728

Kancelaria OSL czynna: pon-czw w godz. 8.00-15.00.
Wgląd do akt wyłącznie po wcześniejszym umówieniu!

Wpis z: Okręgowy Sąd Lekarski |

Komunikat – zmiany informacyjne w praktykach lekarskich

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym praktyki lekarskie mają obowiązek:

 1. Udzielić na wniosek pacjenta:

  a)   szczegółowych informacji na temat udzielanych świadczeń zdrowotnych, w szczególności informacji dotyczących stosowanych metod diagnostycznych lub terapeutycznych oraz jakości i bezpieczeństwa tych metod;
  b)   niezbędnych informacji na temat zawartych umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
  c)   informacji objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, dotyczącym tego podmiotu.

 2. Przekazać na wniosek Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej lub Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia: dane dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielonych wskazanym we wniosku pacjentom z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cen tych świadczeń.

  W/w dane przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 3. Podać do wiadomości pacjentów, przez wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, aktualne dane dotyczące:

  a) rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  b) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  c) wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością (nie dotyczy to świadczeń finansowanych przez Fundusz w ramach kontraktu z praktyką)

  Za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie, w sytuacjach, w których ustawa oraz przepisy odrębne dopuszczają taką odpłatność, podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia rachunek, w którym, na wniosek pacjenta, wyszczególnia zrealizowane procedury diagnostyczne i terapeutyczne.

  Rachunek, powinien być zgodny z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości pacjentom w cenniku udostępnionym publicznie w w/w sposób. Nie można różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta.

 

Podst. prawna: ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU.2014, poz. 1491)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – listopad/grudzień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie listopad-grudzień 2014 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Wybrane zmiany po 1 stycznia 2015 roku – cd.


1. „Pakiety”.

 
Najistotniejsze wdaje się wdrożenie tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego jednakże ze względu na to, iż wymaga to zdecydowanie obszerniejszego omówienia kwestie zmian w tym zakresie zostaną przybliżone w odrębnym komunikacie.

2. Skierowania.

Od dnia 1 stycznia 2015 roku udzielenie świadczenia przez dermatologa i okulistę następować będzie wyłącznie na podstawie skierowania. Pacjentom wpisanym przed w/w dniem na listy oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez dermatologa i okulistę, świadczenia te udzielane będą bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Recepty.

 Po 1 stycznia 2015 roku lekarz będzie mógł, bez dokonania osobistego badania pacjenta („zaocznie”), wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

W przypadku gdy lekarz wystawia „zaocznie” receptę lub zlecenie mogą one być przekazane:

a) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
b) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.

Przedstawione upoważnienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji. Informacje o wystawieniu „zaocznie” recepty lub zlecenia zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

4. Wynagrodzenie minimalne.

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 roku jego kwota wzrasta do wysokości 1750 zł. Zmiana ta ma wpływa na wysokość niektórych świadczeń pracowniczych, dla których jest podstawą przy ich ustalaniu.

5. Inne.

W odrębnych komunikatach dostępnych na stronie internetowej Izby omówione zostały inne zmiany jakie wchodzą w życie po 1 stycznia 2015 roku dot. m.in. kas fiskalnych, elektronicznej rejestracji, kontroli u świadczeniodawców i inne. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zwrot refundacji: NFZ przegrał z lekarzem

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną lekarza w sprawie, w której Narodowy Fundusz Zdrowia domagał się zwrotu refundacji w kwocie ponad 60 tys. złotych za przepisanie leków, bo wystąpiły błędy w dokumentacji medycznej.

Więcej czytaj: http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=10925

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – specjalizacje zmiany

W dniu 5 grudnia 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Regulacja ta zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Więcej czytaj: http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=10677

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – kasy fiskalne w 2015 roku

W dniu 4 listopada 2014 roku Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544). Nowe rozporządzenie zmieni dotychczasowe zasady ewidencjonowania fiskalnego usług zdrowotnych świadczonych przez lekarzy.
 
Do końca 2014 roku lekarze mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeśli ich roczne obroty ze świadczenia usług na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nie przekraczają 20.000 zł netto.  Od 1 stycznia 2015 roku  Minister Finansów likwiduje w/w wyłączenie. Zmiana ta oznacza, iż w 2015 roku podatnicy wykonujący czynności w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy fiskalnej, będą musieli ewidencjonować je za pomocą kasy fiskalnych. Nowy przepis pozbawia prawa do korzystania z wszelkich zwolnień – kasa fiskalna w praktyce lekarskiej będzie od 2015 roku obowiązkowa dla wszystkich lekarzy udzielających usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.
 
Ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej nie będą podlegać usługi świadczone na rzecz podmiotów leczniczych.
 
Lekarze, którzy do końca 2014 roku zachowają prawo do zwolnienia z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów, będą musieli wprowadzić kasę do praktyki lekarskiej najpóźniej do 1 marca 2015 roku.
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Zmiany w prawie – wrzesień/październik 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie wrzesień-październik 2014

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – wybrane zmiany prawa po 1 stycznia 2015 roku

Niezależnie od, szeroko komentowanych, zmian systemowych jakie zachodzą w obszarze prawa medycznego, a dotyczących w szczególności tzw. pakietów „kolejkowego i onkologicznego” warto mieć na uwadze, iż po 1 stycznia 2015 roku zaczną również obowiązywać zmienione pojedynczo przepisy, wprowadzające modyfikacje w zakresie m.in. zasad wykonywania zawodu lekarza czy procedur kontrolnych realizowanych wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – zmiany w receptach

W dniu 4 października 2014 roku weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014.319 j.t. – z późn. zmn.)

Zgodnie z przyjętą nowelizacją:

 • osoba wystawiająca receptę może – podając na recepcie sposób dawkowania – przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi do maksymalnie 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

 • na jednej recepcie można przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, zaś w przypadku recept, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.

 • osoba uprawniona może wystawić:
 1. do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania, z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie nie można przepisać leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego na więcej niż 120 dni stosowania;

 2. w przypadku recept na środki antykoncepcyjne – do 6 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania;
 3. w przypadku recept, na maści, kremy, mazidła, pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych.- do 16 recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

Podst. prawna. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014, poz. 1239)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – zmiana rozporządzenia.

W dniu 18 września br. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. 2006 nr 169, poz. 1216 z późn. zmn.).
 
Zgodnie z w/w przepisami:

 • recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe zawiera, oprócz danych określonych w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, sumaryczną ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażoną słownie za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki,

 • recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na maksymalnie 90 dni stosowania, podając sposób dawkowania przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 • na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P można wystawić do 3 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 dni stosowania.

 • jeżeli ze wskazanego przez osobę wystawiającą receptę sposobu dawkowania nie można obliczyć sumarycznej ilości przepisanych środków odurzających lub substancji psychotropowych, osoba wydająca przyjmuje, że są to dwa najmniejsze opakowania określone w wykazie leków refundowanych, a w przypadku leków niepodlegających refundacji – dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • co do zasady recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, są realizowane nie później niż w ciągu  30 dni od daty ich wystawienia.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w okresie lipiec-sierpień 2014r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne.

doc  Zasady wystawiania recept na środki psychotropowe – akty prawne (doc 1,3 MB)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Kierowcy – badania lekarskie

W dniu 20 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie określające warunki badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Zmiany w prawie – czerwiec 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w miesiącu czerwcu 2014 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Uwaga na oszustów!

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ukazał się komunikat ostrzegający przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników.

Link: Uwaga! MF przestrzega przed oszustami

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – wzory deklaracji

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczony został komunikat w sprawie nowych wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Deklaracje złożone przed 15 czerwca br. zachowują ważność.

Poniżej link do komunikatu.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=6175

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej

W dniu 15 czerwca br. wchodzi w życie zmiana do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2014, poz. 619). Wprowadza ona przede wszystkim istotne modyfikacje w zakresie sytemu podstawowej opieki zdrowotnej.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – maj 2014

Najważniejsze zmiany w przepisach w miesiącu maju 2014 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – marzec/kwiecień 2014

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń operatorów numerów alarmowych (Dz. U. 2014, poz. 269)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/269/1

 
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2014, poz. 319)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/319/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2014, poz. 325)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/325/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznej służbie krwi (Dz. U. 2014, poz. 332)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/332/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej. (Dz. U. 2014, poz. 335)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/335/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. 2014, poz. 459)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/459/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych (Dz. U. 2014, poz. 465)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/465/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2014, poz. 469)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/469/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2014, poz. 473)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/473/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2014, poz. 474)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/474/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych (Dz. U. 2014, poz. 522)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/522/1

Zarządzenie Nr 13/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca  zmieniające zarządzenie Nr 50/2012/DGL z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wystawiania i realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Link: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6032

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – wzór skargi do GIODO

Informujemy, iż na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, po zamieszczonym poniżej linkiem, ukazał się wzór skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na bezprawne przetwarzanie danych osobowych do wykorzystania w związku z działalnością firm prowadzących rankingi lekarzy i lekarzy dentystów i przetwarzających ich dane osobowe bez zgody tych osób.

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/wzor-skargi-do-giodo2

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – czas pracy

Przypominamy, iż po dniu 1 lipca 2014 roku przestaną obowiązywać przepisy ograniczające – do 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – normy czasu pracy pracowników niektórych komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego: radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, które stosują w celach diagnostycznych lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego oraz fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów.

Po upływie tej daty w/w pracowników zaczną obowiązywać normy czasu pracy przewidziane dla pracowników podmiotów leczniczych  tj. 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Podst. prawna art. 214 ustawy o działalności leczniczej.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – styczeń/luty 2014

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych oraz wysokości opłaty za tę analizę (Dz. U. 2014, poz. 4)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/4/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. 2014, poz. 10)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/10/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. 2014, poz. 20)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/20/1

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. 2014, poz. 24)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/24/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. 2014, poz. 66)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/66/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd  (Dz. U. 2014, poz. 86)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/86/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sposobu dokumentowania przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego (Dz. U. 2014, poz. 87)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/87/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom umieszczonym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. 2014, poz. 88)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/88/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. 2014, poz. 89)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/89/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. (Dz. U. 2014, poz. 104)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/104/1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. 2014, poz. 107)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/107/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia. (Dz. U. 2014, poz. 122)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/122/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. (Dz. U. 2014, poz. 145)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/145/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych (Dz. U. 2014, poz. 168)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/168

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. 2014, poz. 174)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/174/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2014, poz. 177)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/177/1

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie programu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzanych szczepień ochronnych (Dz. U. 2014, poz. 198)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/198/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – odpady

Stan prawny na 17.02.2014

Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach firma która, utylizuje zakaźne odpady medyczne z Państwa gabinetów, na Państwa wniosek jest zobowiązana wydać dokument potwierdzający w/w unieszkodliwienie.

Dokument powinien zostać przekazany Państwu nie później niż po upływie 14 dni od końca miesiąca kalendarzowego, którego przedmiotowy dokument dotyczy.

 
Omawiany dokument, tak jak cała ewidencja odpadów, winien być przechowywany w gabinecie przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym go sporządzono i winien być udostępniany na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

Zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach, kto nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych podlega karze aresztu lub grzywny (czyn ten stanowi wykroczenie).

W dniu 22 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107).

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/107/1

Podstawa prawna ustawa: por. w szczególności art. 67, art. 72 oraz art. 95  z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmn.)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – faktury VAT

Stan prawny na 17.02.2014

Informujemy, iż w świetle obowiązujących przepisów generalną zasadą jest zwolnienie lekarza z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej wykonaną usługę medyczną zwolnioną z podatku na warunkach określonych ustawą o VAT (por. art. 106b ust. 2).

Wyjątek ustanawia art. 106b ust. 3 pkt. 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym m.in. lekarz jest zobowiązany do wystawienia faktury na żądanie pacjenta.

Żądanie takie może być zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty za nią.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013r., poz. 1485) wskazana faktura wystawiana na żądanie nabywcy powinna zawierać:
a)    datę wystawienia,
b)    numer kolejny,
c)    imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy,
d)    nazwę (rodzaj) usługi,
e)    zakres wykonanych usług,
f)    cenę jednostkową usługi,
g)    kwotę należności ogółem,

Niezbędne jest również wskazanie na w/w fakturze przepisu ustawy zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku VAT może to być np. art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Przypominamy jednocześnie, że generalny brak obowiązku wystawienia faktury nie zwalnia lekarza z obowiązku wydania pacjentowi paragonu fiskalnego.
 
Podstawa prawna ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. z późn. zmn.)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – Ochrona danych osobowych

Stan prawny na 17.02.2014 roku.
Przypominamy, że lekarzy, wykonujących zawód w ramach praktyki lekarskiej, obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W określonym w/w ustawa zakresie lekarz jest administratorem danych osobowych pacjentów tj. osobą odpowiedzialna za prawidłowe ich przetwarzanie (w tym ich gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie).

Zbiory danych osobowych pacjentów nie podlegają zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (por. art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy)

Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru danych dotyczącego osób korzystających z usług medycznych administratora danych nie zwalnia go z pozostałych obowiązków, jakie nakładają przepisy ustawy.

Przede wszystkim administrator musi:
•    przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych  zgodnie z prawem, zbierania danych dla zgodnych z prawem celów,
•    merytorycznej poprawności danych,
•    adekwatności do celów ich przetwarzania’
•    przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator jest zobowiązany również do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez niego usług medycznych zobowiązany jest:
•    opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa,
•    w przypadku prowadzenia zbioru danych w systemie informatycznym opracować i wdrożyć instrukcję zarządzenia systemem informatycznym,
•    wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji,
•    dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia,
•    prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

W/w rozporządzenie nakłada także obowiązek wprowadzenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym: podstawowego, podwyższonego lub wysokiego w zależności od kategorii danych oraz zagrożenia.
 
W przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych takich jak dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowany musi być poziom co najmniej podwyższony, a w przypadku połączenia przynajmniej jednego urządzenia służącego do przetwarzania danych z siecią publiczną, poziom wysoki.

Administrator naruszający zasady przetwarzania danych osobowych może podlegać odpowiedzialności karnej za np. udostępnienie danych osobom nieupoważnionym czy chociażby za nieumyślne nieumyślnie naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa również kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest wyposażony m.in. w uprawnienia egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydawanych przez niego decyzji.
 
Egzekucji mają podlegać te decyzje, które nakładają na adresata obowiązek zachowania się w określony sposób, np. nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem czy nakaz ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 
Organ ochrony danych osobowych może w razie niewykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych będzie mógł stosować środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia .
 
Zakres stosowania tej regulacji obejmuje wszystkie obowiązki nakładane przez GIODO, tj. obowiązek znoszenia lub zaniechania albo obowiązek wykonania określonej czynności. GIODO będzie mógł wystawić postanowienie o zastosowaniu grzywny w celu przymuszenia. W razie jej nieziszczenia może być prowadzona egzekucja przez urząd skarbowego. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie.
 
Wysokość takiej grzywny w stosunku do osoby fizycznej wynosi maksymalnie 10 tys. zł, zaś w stosunku do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 50 tys. zł.
 
Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony medycznych danych osobowych- zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego komunikatu:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – str. 1.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty – str. 14.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  – str. 67.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 roku, Nr 10, poz. 1024) – str. 86.

Na zakończenie kilka uwag praktycznych:

– niezależnie od w/w komentarza pewien zarys problematyki ochrony danych medycznych oraz tajemnicy lekarskiej analizuje się w prezentacji zamieszczonej poniżej,

– szczególnej uwagi ochrona danych medycznych nabiera w wymiarze – jak na chwilę bieżącą – obowiązkowego przejścia na dokumentacje elektroniczna jaka ma nastąpić do dnia 31 lipca 2014 roku – choć jak przynoszą doniesienia medialne termin ten ma zostać wydłużony,

– niewątpliwie w części lekarze – zobowiązani do prowadzenia dokumentacji elektronicznej -będą zainteresowani skorzystaniu z usług wyspecjalizowanych firm outsourcingowych, tym niemniej wyboru należy dokonywać starannie, zwracając uwagę na zapisy umowne,  mając na względzie fakt odpowiedzialności jaką lekarz ponosi za prawidłowość przetwarzania danych medycznych,

– prosimy również zwracać uwagę na firmy, które – epatując wysokościami kar jakie może wymierzyć GIODO – próbują nierzadko naciągnąć lekarzy na swoje usługi w zakresie realizacji obowiązków administratora t.j. np.  tworzenie polityki bezpieczeństwa,

– w/w kontekście – nie negując rzeczywistych represyjnych uprawnień GIODO – wydaje się, iż zachowanie pewnych standardów bezpieczeństwa nie spowoduje natychmiastowego wymierzenia kar finansowych, a poprzestanie jedynie na ewentualnych zaleceniach pokontrolnych w zakresie ochrony danych medycznych.

 
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – grudzień 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2013, poz. 1413)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1413/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 2013, poz. 1445)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1445/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. 2013, poz. 1447)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1447/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2013, poz. 1459)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1459/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2013, poz. 1462)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1462/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie jednostek organizacyjnych, które prowadzą badania jakościowe produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych, oraz opłat pobieranych za te badania (Dz. U. 2013, poz. 1472)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1472/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie sposobu i trybu przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (Dz. U. 2013, poz. 1478)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1478/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. 2013, poz. 1480)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1480/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013, poz. 1485)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1485/1

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. 2013, poz. 1492)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1492/1

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie czasu pełnienia czynności lotniczych członków załóg statków powietrznych w przewozie lotniczym przy użyciu śmigłowca oraz w śmigłowcowej służbie ratownictwa medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1493)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1493/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych komisji lekarskich w Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oraz organizacji komisji lekarskich w Straży Granicznej (Dz. U. 2013, poz. 1500)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1500/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 1505)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1505/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. 2013, poz. 1511)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1511/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz. 1520)

Link:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1520/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1522/1

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2013, poz. 1524)

Link: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1524/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2014 roku (Dz. U. 2013, poz. 1559)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1559/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. 2013, poz. 1562)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1562/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013, poz. 1565)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal podmiotu wykonującego czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne dostępne na zlecenie (Dz. U. 2013, poz. 1570)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1570/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013, poz. 1610)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1610/1

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 2013, poz. 1635)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1635/1

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz. U. 2013, poz. 1640)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1640/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. 2013, poz. 1678)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1678/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. 2013, poz. 1715)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1715/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami

Stan prawny na dzień 20.01.2014
W związku z wątpliwościami dotyczącym zasad stosowania przepisów Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013r., poz. 696) informujemy, iż:

1. Co do zasady przepisy w/w rozporządzenia dotyczą wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą (także praktyk lekarskich), zatrudniających pracowników (gdzie za pracowników uznaje się także inne osoby tj. osoby fizyczne zatrudnione na innej podstawie jak stosunek pracy, doktorantów czy wolontariuszy).

Tym samym nie dotyczy to praktyk lekarskich, które nie zatrudniają personelu.

2. Przepisy dotyczą wyłącznie kwestii związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami, którymi są jedynie wyroby medyczne służące do cięcia, kłucia oraz mogące spowodować zranienie lub przeniesienie zakażenia.

Tak więc oceniając konieczności stosowania regulacji rozporządzenia musimy dokonać indywidualnej analizy – czy w danej praktyce istnieje możliwość zranienia się w/w narzędziami?

3. Rozporządzenie określa obowiązki pracodawcy w zakresie m.in.:

a) nie rzadszej niż raz na 2 lata oceny ryzyka zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia na danym stanowisku pracy i jej cykliczną aktualizację.

b) opracowania (w formie papierowej i elektronicznej) oraz wdrożenia procedury bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami oraz procedury używania środków ochrony indywidualnej – procedury powinny być w razie potrzeby aktualizowane, nie rzadziej niż raz na 2 lata.

c) działań eliminujących lub ograniczających ryzyko wystąpienia zranień ostrymi narzędziami oraz zakażeń m.in.:
– organizację miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie narażenia;
– zapewnienie warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów medycznych, z zastosowaniem łatwo dostępnych, bezpiecznych i oznakowanych pojemników, w miarę możliwości umieszczonych w pobliżu miejsc używania lub przechowywania ostrych narzędzi;
– wdrożenie odpowiednich środków profilaktycznych uwzględniających organizację i warunki pracy, czynniki psychospołeczne oraz inne czynniki związane ze środowiskiem pracy;
– zapewnienie środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do rodzaju i stopnia narażenia;

d) informowania i szkolenia pracowników.

e) prowadzenia wykazu zranień obejmującego:
– kolejny numer zdarzenia w roku;
– datę zdarzenia;
– jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia;
– rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie;
– rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia;
– inne informacje uzyskane w trakcie postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem.

Uwaga:
W w/w wykazie nie zamieszcza się danych osobowych.

4. Praktyk lekarskich nie dotyczy obowiązek sporządzania okresowego raportu o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/696/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1 
Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym: nowe nazewnictwo, nowe oznaczenia – kody (litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np. A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia), nowy wykaz asortymentowy, nowe limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych, nowe kryteria przyznawania, nowe okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw oraz nowe wykazy osób uprawnionych do ich wypisywania (lekarzy i felczerów) poszerzone o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego.
 
W związku z powyższym i obowiązkiem wypisywania począwszy od 1 stycznia 2014 r. zleceń lekarskich na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne zgodnie z nowymi przepisami uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Równocześnie informujemy, że zlecenia wypisane po 01.01.2014 r. niezgodnie z nowymi przepisami nie będą potwierdzane do refundacji ani realizowane.
 
Równocześnie informujemy, że od 1 lipca 2014 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej:
http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033029

 
W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. zlecenia na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne będą wypisywane na dotychczasowych drukach ale zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. 
 
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia – pdf WYKAZ REFUNDOWANYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
 
Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Wpis z: Informacje NFZ |

Cele i zadania OROZ


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie VII kadencji – lek. dent. Anna Kot


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy:

 1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 (zasadą jest właściwość rzeczowa);
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. działa przy pomocy swoich Zastępców;
 5. posiada własną Kancelarię do wykonywania czynności  prawno-administracyjnych.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 59 cytowanej ustawy, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w ramach prowadzonego postępowania, przeprowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu.

Na zasadzie art. 63 cytowanej ustawy – wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowowy nie wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, jeżeli nie stanowi przewinienia zawodowego,jeżeli brak jest dostatecznych  danych uzasadniających popełnienia zawodowego, jeśli obwiniony zmarł, lub jeżeli czyn którego dotyczy postępowanie się przedawnił.

Na zasadzie art.72 cytowanej ustawy jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy  – tj. zgromadzona w toku postępowania wyjaśniającego dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych – wskazują na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu i w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie.

Rzecznik ma obowiązek być obiektywnym tj. dążyć do wykrycia prawdy. Zobowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść lekarza, którego dotyczy postępowanie. W myśl zasady in dubio pro reo – wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu wyjaśniającym  w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, rzecznik winien  tłumaczyć na korzyść obwinionego (art. 61 ust. 2 cytowanej ustawy).

Podstawowym zbiorem przepisów wykonawczych w postępowaniu OROZ są przepisy kodeksu postępowania karnego.

PRZEDAWNIENIE – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy OROZ nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Wpis z: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej |

Zmiany w prawie – listopad 2013

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1290)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1290/1

Zmiany w ustawie dotyczą m.in. wprowadzenia pojęcia poradni przyszpitalnej dającej możliwość udzielania w niej ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych i odrębnego zawierania umów na te świadczenia. Dokonano także uściśleń w zakresie istniejących uregulowań dotyczących obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń. Ponadto nowelizacja wprowadziła zmiany w zakresie postępowania odwoławczego w postępowaniu o zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, przenosząc je na poziom oddziału wojewódzkiego NFZ – od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie zaś odwołanie do Prezesa NFZ. Wprowadzono również możliwość przedłużenia (łub zmiany), za zgodą Prezesa NFZ, obowiązujących umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy) w sytuacji wystąpienia ryzyka niemożliwości zabezpieczenia udzielania świadczeń.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki (Dz. U. 2013, poz. 1292)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1292/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2013, poz. 1293)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1293/1

Zmiany polegają na wprowadzeniu regulacji tzw. recept transgranicznych. Zgodnie z dyrektywą tzw. recepta transgraniczna wystawiana będzie na prośbę pacjenta z zamiarem jej wykorzystania w innym państwie członkowskim UE.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013, poz. 1347)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1347/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. 2013, poz. 1379)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1379/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013, poz. 1386)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1386/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Regulamin organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy – komunikat

W związku ze zbliżającym się zjazdem sprawozdawczo- wyborczym zamieszczamy poniżej  ujednolicony roboczo tekst uchwały „w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie” wraz  załącznikiem.


 

Uchwała Nr 3/Zjazd/2010
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 6 marca 2010 roku

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.

XXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie uchwala  regulamin organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

§ 2.

Regulamin o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
   

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 1/Zjazd/2002 XVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 22 marca 2002 roku.

 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

dr n. med. Jerzy Friediger

Załącznik do Uchwały Nr 3/Zjazd/2010 XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z dnia 6 marca 2010 roku z późn. zmn.

 

Regulamin organizacji i trybu działania:
okręgowego zjazdu lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Rozdział I
Przepisy ogólne

 § 1

Regulamin określa organizację i tryb działania okręgowego zjazdu lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

 
§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – ustawę  z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 roku, Nr 219, poz. 1708)
 2. izba –  Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie,
 3. zjazd –  Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  w Krakowie,
 4. rada – Okręgową Radę Lekarską w Krakowie,
 5. sąd –  Okręgowy Sąd Lekarski  w Krakowie,
 6. komisja rewizyjna – Okręgową Komisję Rewizyjną  OIL w Krakowie
 7. organ – Okręgowy Zjazd Lekarzy, Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Komisję Rewizyjną, Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 8. przewodniczący zjazdu, zastępca przewodniczącego zjazdu, sekretarz zjazdu lub prezydium zjazdu – przewodniczącego zjazdu, zastępcę przewodniczącego zjazdu, sekretarza zjazdu lub prezydium zjazdu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie,
 9. prezes rady, wiceprezes rady, sekretarz rady, zastępca sekretarza rady i skarbnika rady –  prezes, wiceprezes, sekretarz , zastępca sekretarza i skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 10. prezydium rady –  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
 11. delegat – delegat wybrany na zebraniu lekarzy rejonu wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Rozdział II
Okręgowy Zjazd Lekarzy
 
§ 3
 1. Zjazd powinien się odbyć najpóźniej do dnia 15 kwietnia każdego roku.
 2. Nadzwyczajny zjazd powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
 3. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy powinien odbyć się najpóźniej do końca  ostatniego roku kadencji organów izby.
 4. Zjazd zwołuje rada.
§ 4
 1. Zawiadomienia o terminie, miejscu i planowanym porządku obrad zjazdu – z pouczeniem delegata o obowiązku uczestnictwa – należy przesłać każdemu uczestnikowi zjazdu oraz Naczelnej Radzie Lekarskiej najpóźniej na 30 dni przed przewidzianym  terminem zjazdu.
 2. Sprawozdania z działalności organów oraz projekt preliminarza budżetowego przesyła się uczestnikom zjazdu i Naczelnej Radzie Lekarskiej najpóźniej na 14 dni przed przewidzianym  terminem zjazdu.
 3. Naczelna Rada Lekarska może wnieść określoną sprawę do porządku obrad zjazdu.
§ 5
 1. W zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zebraniach lekarzy rejonów wyborczych Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. W zjeździe sprawozdawczo-wyborczym mogą uczestniczyć z głosem doradczym nie będący delegatami członkowie ustępującej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy, a w każdym zjeździe – delegowani członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej.
 3. W zjeździe mogą brać udział również goście zaproszeni przez radę lub zjazd – w tym przedstawiciele prasy, radia i telewizji.
§ 6

Uczestnictwo delegatów w zjeździe jest obowiązkowe.

 
§ 7
 1. Delegaci na zjazd i uczestnicy zjazdu wymienieni w § 5 ust.2, potwierdzają obecność na zjeździe podpisami na listach obecności sporządzonych odrębnie dla delegatów i pozostałych uczestników. Delegaci o których mowa zd. 1 mogą potwierdzać swoja obecność za pomocą za pomocą czytnika kodu kreskowego.
 2. Listy obecności powinny być sporządzone odrębnie dla każdego dnia zjazdu.
§ 8
 1. Obrady zjazdu odbywają się na posiedzeniach plenarnych. Na posiedzeniach tych podejmuje się uchwały i dokonuje się wyborów.
 2. Część obrad zjazdu może odbywać się na posiedzeniach tematycznych (problemowych), które przedstawiają projekty uchwał sesji plenarnej.
 3. Obrady zjazdu są jawne dla członków samorządu lekarskiego.
 4. Zjazd może uchwalić tajność części posiedzenia. Protokół zjazdu z tej części obrad podlega utajnieniu.
§ 9
 1. Porządek obrad zjazdu powinien przewidywać w szczególności:
  1) otwarcie zjazdu,
  2) wybór – przewodniczącego, zastępców przewodniczącego i sekretarzy – zjazdu
  3) przyjęcie porządku obrad,
  4) wybór komisji zjazdu,
  5) przedstawienie sprawozdań  organów i dyskusję nad sprawozdaniami,
  6) wybory na stanowiska i do organów- w razie potrzeby,
  7) uchwalenie budżetu,
  8) uchwalenie absolutorium za ubiegły rok dla rady,
  9) rozpatrywanie wniosków,
  10) podjęcie uchwał,
  11) zakończenie obrad.
 2. Nadzwyczajny zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany.
§ 10

W obecności co najmniej połowy delegatów Zjazd otwiera i prowadzi obrady do czasu wyboru przewodniczącego zjazdu, osoba wyznaczona w uchwale rady o zwołaniu zjazdu.

 
§ 11

Zjazd w głosowaniu jawnym dokonuje  wyboru przewodniczącego zjazdu, jego zastępców i sekretarzy, tworzących wspólnie prezydium zjazdu.

 
§ 12
 1. Przewodniczący zjazdu przy pomocy członków prezydium:
  1) czuwa nad przestrzeganiem toku obrad, regulaminu zjazdu oraz porządku na sali obrad,
  2) kieruje przebiegiem zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
  3) zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.
 2. Prezydium zjazdu uczestniczy w przygotowaniu kolejnych posiedzeń zjazdu oraz  rozpatruje odwołania od decyzji przewodniczącego zjazdu.
§ 13

Bezpośrednio po dokonaniu wyboru prezydium zjazdu, zjazd:

 1. ustala porządek obrad zjazdu,
 2. wybiera co najmniej 3 osobowe komisje zjazdu:
  a) mandatową – która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza, czy zjazd jest uprawniony do podejmowana uchwał i dokonywania wyborów,
  b) uchwał i wniosków – która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał zjazdu i przygotowuje ich projekty,
  c) skrutacyjną – która przeprowadza głosowania tajne,
  d) i inne w razie potrzeby.
§ 14

1.    Komisje zjazdu  wybierają ze swojego składu: przewodniczącego i sekretarza.
2.    Przewodniczący komisji zjazdu kieruje jej pracami i składa zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
3.    Komisja zjazdu sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

 
§ 15
 1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu w sprawach objętych porządkiem dziennym.
 2. Uczestnicy zjazdu zgłaszają udział w dyskusji nad określonym punktem porządku dziennego obrad sekretarzowi zjazdu prowadzącemu zapisy na listę mówców.
 3. Przewodniczący zjazdu udziela głosu uczestnikom zjazdu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń można udzielić głosu zaproszonym gościom.
 4. Uczestnik zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie. Głos złożony na piśmie stanowi załącznik do protokołu zjazdu.
 5. Przemówienie delegata w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 6. W debacie nad określonym punktem porządku dziennego delegat może zabierać głos jedynie dwukrotnie. Powtórne przemówienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
 7. Przewodniczący zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu określonego w dziennym porządku obrad, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi- może odebrać przemawiającemu głos.
 8. Przewodniczący zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia.
 9. Przewodniczący zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę osób zapisanych do dyskusji.
 10. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 11. Od decyzji przewodniczącego zjazdu, o których mowa w ust. 7 i 10 , uczestnik zjazdu może odwołać się do prezydium zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie. Decyzję prezydium zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości zjazdu. Decyzja prezydium zjazdu jest ostateczna.
§ 16
 1. Przewodniczący zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
 2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
  1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,
  2)  uchwalenie tajności posiedzenia,
  3) zamknięcie listy mówców,
  4) zamknięcie dyskusji,
  5) odesłanie do komisji,
  6) głosowanie bez dyskusji,
  7) zmianę porządku dziennego,
  8) przeprowadzenie głosowania,
  9) ograniczenie czasu przemówień,
  10) stwierdzenie quorum,
  11) przeliczanie głosów,
  12) uchwalenie tajności głosowania,
  13) reasumpcje głosowania.
 3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.
§ 17
 1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej komisji wniosków i uchwał, która go rejestruje.
 2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały oraz zgłaszać autopoprawki do czasu poddania projektu pod głosowanie.
 4. Każdy projekt uchwały przed poddaniem go pod głosowanie zjazdu musi być zaopiniowany przez komisję wniosków i uchwał. Komisja wyraża opinię o projekcie po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Komisja uchwał i wniosków przedstawia zjazdowi opinię o projekcie w formie wniosku o:
  1/ przyjęcie projektu uchwały bez poprawek,
  2/ przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami,
  3/ odrzucenie projektu uchwały – wraz z uzasadnieniem wniosku.
§ 18

W trybie określonym w § 17 projekt uchwały może zgłosić  delegat, rada, prezydium zjazdu oraz komisja uchwał i wniosków.

§ 19

Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały przysługuje na posiedzeniu zjazdu każdemu delegatowi.

§ 20

Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca uchwały i przewodniczący komisji wniosków i uchwał; następnie przewodniczący zjazdu zamyka dyskusję.

§ 21
 1. Po zamknięciu dyskusji nad projektem uchwały lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w trakcie obrad przewodniczący zjazdu oznajmia, że zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez przewodniczącego zjazdu do głosowania.
 2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu zjazdu jest następujący:
  1) głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań przede wszystkim nad tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
  2) głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami,
  3) przewodniczący zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich,
  4) głosowanie jawne przeprowadza się przez podniesienie mandatu, sekretarze obliczają głosy i podają przewodniczącemu wyniki głosowania,
  5) zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie – głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna,
  6) zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§ 22
 1. Zjazd może dokonać reasumpcji głosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Wyniki głosowania imiennego nie podlegają reasumpcji.
§ 23

W trybie przewidzianym dla uchwał zjazd może podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do konkretnego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. stanowiska – zawierające oświadczenie w określonej sprawie,
 3. apele – zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.
§ 24

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

 
§ 25
 1. Z przebiegu zjazdu sporządza się pisemny protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu jego obrad.
 2. Przebieg zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach dźwięku.
 3. Protokół posiedzenia zjazdu obejmuje zapis przebiegu obrad, a także w załącznikach – pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, wniosków, list obecności i innych dokumentów zjazdu. Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony stanowi załącznik do protokołu. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokole zjazdu.
 4. Delegat oraz każdy uczestnik zjazdu biorący udział w dyskusji może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia zjazdu. Odpisy protokołu zjazdu zostaną wyłożone  do wglądu zainteresowanych w siedzibie rady oraz siedzibach delegatur Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu zjazdu decyduje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów prezydium zjazdu. Decyzja prezydium zjazdu o przyjęciu lub odrzuceniu poprawki jest ostateczna.
 6. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty.
 7. Przyjęcie protokołu potwierdzają podpisami członkowie prezydium zjazdu.
§ 26

Prezes rady przekazuje uchwały podjęte przez zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej, a także właściwym ministrom, organizacjom i instytucjom.

Rozdział III
Przepisy końcowe
 
§ 27
 1. Obsługę administracyjną zjazdu wykonuje biuro rady.
 2. Wydatki zjazdu  pokrywane są z budżetu rady.

 


Informujemy jednocześnie, iż jednolity tekst uchwały wyborczej oraz załącznik do niej znajdują się na stronie internetowej NIL w zakładce „Dokumenty/Obwieszczenia Prezesa/VI Kadencja” poniżej link do strony

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych – załącznik do obwieszczenia Nr 2/12/VI

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Zmiany w prawie – wrzesień 2013

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (Dz.U.2013, poz.1074)

Uwaga:
Od dnia 1 stycznia 2014 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 zł.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1074/1

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. 2013, poz. 1076)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1076/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013, poz. 1082)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1082/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013, poz. 1096)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1096/1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1101/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. 2013, poz. 1127)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1127/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – październik 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1176 )

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1176/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz. U. 2013, poz. 1181)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1181/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2013, poz. 1227)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1227/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. 2013, poz.1233)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1233/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz. U. 2013, poz. 1234)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1234/1

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013, poz. 1245)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1245/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz. 1248)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1248/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2013r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdr. 2013, poz.42)

Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=4DA1F67FF50C20E4A6549247EB10894C?year=2013&act=42

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2013

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2013, poz. 766)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/766/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. 2013, poz. 769)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/769/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz.U. 2013, poz. 770)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/770/1

System teleinformatyczny zapewnia usługi związane z tworzeniem statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań.

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 779)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/779/1

Ustawa wprowadza ujednolicenie drogi odwoławczej od orzeczeń sądów dyscyplinarnych kończących postępowanie w sprawie w przypadku wskazanych zawodów medycznych m.in. lekarza, pielęgniarki i diagnosty laboratoryjnego. Jako jednolicie wprowadzany we wszystkich zawodach medycznych wybrany został model kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego. Ujednolicony został również termin wnoszenia tego środka oraz możliwość wnoszenia go od wszystkich orzeczeń niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd dyscyplinarny kary. Kasacja będzie mogła być wnoszona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 §1 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, może ona być również wniesiona z powodu niewspółmierności kary.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. 2013, poz. 848)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/848/1

Wg. nowego rozporządzenia zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania wszystkich zakażeń lub chorób zakaźnych lub zgonów z ich powodu kieruje się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania zakażenia/choroby/zgonu – dotąd część zgłoszeń w przypadku określonych chorób trafiała do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wprowadzono także zmiany w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych oraz zmiany w formularzach.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń (Dz.U. 2013, poz. 853)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/853/1

Rozporządzenie określa minimalne wymagania w stosunku do funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i udostępniania danych w Systemie Monitorowania Zagrożeń. System ma na celu umożliwienie gromadzenia i przetwarzania w jednym miejscu danych pochodzących z różnych podmiotów. Ponadto, przyjęte rozwiązania umożliwią dokonywanie zgłoszeń o zagrożeniach w formie elektronicznej. System Monitorowania Zagrożeń ma zawierać dane przetwarzane m.in. przez: podmioty prowadzące rejestry zachorowań na choroby zakaźne oraz  pracowników medycznych wskazanych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 2013, poz. 855)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/855/1

W rozporządzeniu zrezygnowano z umieszczania wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
Do przeprowadzania badań są  lekarze oraz  psychologowie.
W stosunku do lekarza wymagane jest posiadanie:
– uprawnień do wykonywanie badań o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy,
– dodatkowych kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania badań lekarskich uzyskanych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust 7 ustawy o broni i amunicji.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U. 2013, poz. 873)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/873/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2013, poz.874)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/874/1

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz.879)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/879/1

Dotyczy zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób odbywających studia i posiadających Kartę Polaka.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych  (Dz. U. 2013, poz. 896).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/896/1

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, wprowadzenie obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy oraz możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2013, poz. 931)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/931/1

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/947/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. 2013, poz. 986).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/986/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2013, poz.999)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/999/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz.U. 2013, poz. 1001)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1001/1

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2013, poz. 1015)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1015/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Komunikat w sprawie zasad badania

Przypominamy, iż w świetle art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby wyłącznie po jej uprzednim, osobistym  zbadaniu.

Wyjątki od powyższej normy muszą być szczegółowo wskazane w odrębnych przepisach.

Wyjątki:

a) zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Polityki społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 roku, Nr 273, poz.2711 z późn .zm.) – Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie (por. ust.1) ale może wydać orzeczenie również bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia (por. ust.2).

b) na podstawie dokumentacji medycznej konsultant wojewódzki we właściwej dziedzinie medycyny wydaje opinię o zasadności skierowania chorego na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju (por. § 6 ust. 6-9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu, Dz. U. Nr 249, poz. 1867 z późn. zm.).

c) zgodnie z art. 12 ust.  4 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym ( Dz. U. z dnia 9 lipca 2007 roku, Nr 123, poz. 849 z późn. zm.)  w przypadku pobytu uczestnika postępowania w szpitalu, hospicjum stacjonarnym albo innym zakładzie opieki zdrowotnej, przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lekarz sądowy może wydać zaświadczenie na podstawie udostępnionej dokumentacji, bez osobistego badania uczestnika postępowania. Przyczynę odstąpienia od osobistego badania lekarz sądowy wskazuje w zaświadczeniu.

d) zgodnie z art. 31 ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Komisja Lekarska rozpatruje wniesiony w trybie w/w przepisu sprzeciw na podstawie dokumentacji medycznej oraz, tylko w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – paragony fiskalne

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zakresu danych jakie winny zostać umieszczone na paragonie fiskalnym w załączeniu przedstawiamy linki do:

– korespondencji Prezesa NRL z Ministrem Finansów (18.04.2013 r.);

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/84339/Pismo-do-MF_kasy-rejestrujace-18.04.13.pdf

– stanowiska Ministerstwa Finansów (18.06.2013 r.)

http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0004/90688/Odpowiedz-MZ_paragon-fiskalny_26.06.13.pdf

– pisma jakie w przedmiotowej sprawie skierował MF do Dyrektorów Izb Skarbowych (09.08.2013 r.)

pdf treść pisma

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. 2013, poz.637)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/637/1

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. 2013 poz. 649)

Dotyczy:
Przepisy rozporządzenia co do zasady stosuje się do pracowników zatrudnionych w:

 1. państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
 2. wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/649/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych (Dz. U. 2013, poz. 670 )

Dotyczy:
a) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
b) jednostek budżetowych, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
c) instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
d) podmiotów leczniczych działającym w formie spółki kapitałowej utworzonej przez Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do którego podmioty te przystąpiły na podstawie art. 6 ust. 8 (ustawy o działalności leczniczej) i w którym posiadają udziały albo akcje reprezentujące co najmniej 51% kapitału zakładowego.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/670/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz. U. 2013, poz. 671)

Dotyczy:
a) podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
b) osób fizycznych innych niż wymienione w lit. a, które uzyskały fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
c) podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi,
d) aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/671/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2013, poz. 672)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/672/1

 
Umowa ramowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisana w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2013, poz. 678)
 
Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/678/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. 2013, poz. 696)

Dotyczy:
Podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Należy zwrócić uwagę, że ilekroć przepisy rozporządzenia odnoszą się do pracowników, rozumie się przez to także: osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami oraz wolontariuszy, a także osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę działalność gospodarczą na własny rachunek.

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/696/1

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz. U. 2013, poz. 698)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/698/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz. U. 2013, poz. 721)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/721/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia medycznego (Dz. U. 2013, poz. 750)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/750/1

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2013, poz. 757)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/757/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.24)

Link: http://dziennikmz.mz.gov.pl/actdetails.html;jsessionid=F09C66D51056BD2CC09E55AB4E906ACC?year=2013&act=24
 

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – kwiecień 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej  (Dz. U. 2013, poz. 436)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/436/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. 2013, poz.463)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/463

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz. U. 2013, poz. 467)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/467/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie klasyfikacji danych i systemu kodów w Systemie Informacji Medycznej (Dz. U. 2013, poz. 473)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/473/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2013, poz. 489)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/489/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu identyfikacji usługobiorców, pracowników medycznych i usługodawców oraz sposobu i trybu przekazywania przez usługodawców informacji o pracownikach medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013, poz. 502)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/502/1
 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. 2013, poz. 508)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/508/1
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2013, poz. 514)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/514/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego (Dz. U. 2013, poz. 516)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/516/1

ozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2013, poz. 516)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/518/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – marzec 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2013, poz. 321)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/321/1

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. 2013, poz. 364)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/364/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. 2013, poz. 368)
Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/368/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych (Dz. U. 2013, poz. 410)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/410/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – informacje podatkowe

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwestii podatkowych uprzejmie informujemy, iż co do zasady  z zapytaniami dotyczącymi indywidualnych przypadków winniście Państwo zwracać się do właściwych ze względów rozliczeniowych Urzędów Skarbowych.
 
Jednocześnie informujemy, iż działa ogólnopolska telefoniczna Krajowa Informacja Podatkowa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00.
 
Infolinia:
Z tel. stac.: 801 055 055
Z tel. kom.: (22) 330 0330
Z zagranicy.: +48 22 330 0330
 
Więcej na stronie www.kip.gov.pl
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – luty 2013

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013 roku, poz. 133)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/133/1

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 roku, poz. 154)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/154/1

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2013 roku, poz. 207).

 
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 208)
 
 
 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 217)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/217

 
 
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 229)
 
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – kasy fiskalne c.d.

Przypominamy, iż z 40.000 zł do 20.000 zł obniżony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Wyjaśniamy jednocześnie, że lekarze, którzy:

 • prowadzili działalność gospodarczą w ubiegłym roku i nie posiadali kasy rejestrującej, ale przekroczyli kwotę obrotu 20.000 zł mają obowiązek prowadzenia ewidencji z jej użyciem od 1 marca br.

 • w 2012 roku nie osiągnęli obrotu w kwocie 20.000 zł są obowiązani uruchomić ewidencję za pomocą kasy rejestrującej w terminie dwóch miesięcy po przekroczeniu w/w kwoty w 2013 roku,
 • rozpoczynają działalność gospodarczą w 2013 roku, korzystają ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej do momentu nie przekroczenia obrotu 20.000 zł w proporcji do całego roku.
 • opodatkowani są w formie karty podatkowej również muszą ewidencjonować przychody przy użyciu kasy fiskalnej z uwzględnieniem w/w pułapów.

Uwaga:

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tych podmiotów, które prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kasy rejestrującej przez lekarzy jest status nabywców wykonywanych przez podatnika usług medycznych, a następnie wysokość obrotu z działalności gospodarczej. Lekarz obowiązany jest wydać paragon fiskalny wyłącznie za usługi świadczone odpłatne, pozostałej części usług wykonywanych w ramach kontraktu z NFZ nie ewidencjonuje i  nie wydaje paragonu. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydanie paragonu z kasy rejestrującej zagrożone są karą grzywny.

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1382/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – grudzień 2012/styczeń 2013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1317)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1317/1

Uwaga:
Podwyższenie wynagrodzenia do 100 zł.

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1373)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1373/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1420)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1420/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1421)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1421/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1422)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1422/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1446)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1446/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1458)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1458/1

 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa, zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego oraz przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1487)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1487/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1489)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1489/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1498)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1498/1

Uwaga:
Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia onkologiczna, geriatria, ginekologia onkologiczna, hematologia, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia kliniczna, onkologia i hematologia dziecięca, patomorfologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna, stomatologia dziecięca – wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury – 3602 zł, po dwóch latach rezydentury – 3890 zł.

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w innych niż w/w dziedzinach medycyny wynosi w pierwszych dwóch latach rezydentury – 3170 zł, po dwóch latach rezydentury – 3458 zł.

Lekarze, którzy rozpoczęli daną specjalizację lub zostali zakwalifikowani do jej odbywania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (t.j. przed 1 stycznia 2013 roku), otrzymują wynagrodzenie zasadnicze ustalone na podstawie dotychczasowych przepisów.

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1500)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1500/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1505)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1505/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1506)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1506/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1507)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1507/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1509)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1509/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1531)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1531/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1534)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1534/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1543)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1543/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1545)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1545/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. z 2013 roku, poz. 5)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/5/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 roku, poz. 15).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/15/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2013 roku, poz. 26)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/26/1

 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 51)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/51/1

 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. z 2013 roku, poz. 64)
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Przez 10 lat trzeba przechowywać oświadczenie pacjenta w przypadku negatywnej weryfikacji przez eWUŚ

Informacja o czasie przechowywania wypisanego oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku negatywnej weryfikacji przez system eWUŚ:

Link: http://www.zdrowie.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/przez-10-lat-trzeba-przechowywac-oswiadczenie-pacjenta-w-przypadku-negatywnej-weryfikacji-przez-system-ewus

Źródło serwis ABC

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – kasy fiskalne po 1 stycznia 2013 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 roku  z 40.000 zł do 20.000 zł obniżony został limit uprawniający do zwolnienia z obowiązku rejestrowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej.

Tym samym z obowiązku posiadania kasy rejestrującej zwolniono podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;
(źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 roku, poz. 1382)

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat – druki ZUS ZLA

Informujemy, że w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zaświadczenia lekarskie (ZUS ZLA) i zaświadczenia lekarskie wydane w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ZLA/K) mogą być wystawiane na formularzach według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uprzednio obowiązującym terminem był 31 grudnia 2012 roku.
(źródło: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Dz. U. z 28 grudnia 2012 rok, poz. 1491)
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept lekarskich

Szanowni Panstwo.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat dla lekarzy, dotyczący obowiązujących od dnia 30 grudnia 2012 r. modyfikacji wprowadzanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Pełna treść komunikatu:
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/krecept_lekarze.pdf

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Od 1 stycznia 2013 roku zmiany w zasadach potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych

Od nowego roku pacjent, chcący uzyskać świadczenie zdrowotne w ramach ubezpieczenia, zobowiązany będzie potwierdzić własną tożsamość, okazując: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy albo legitymację szkolną (niepełnoletni). Dane te będą elektronicznie weryfikowane w ramach udostępnionego przez NFZ systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ). 
 
Poniżej instrukcja korzystania z eWUŚ udostępniona na stronie NFZ.
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=1&artnr=5114
 
Podkreślamy, iż weryfikacja uprawnień pacjenta do ubezpieczenia może nastąpić także na podstawie: okazanego przez niego innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia (np. RMUA), albo złożenia przez niego oświadczenia o przysługujących mu świadczeniach w ramach ubezpieczenia.
 
Poniżej odnośnik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia określającego wzory w/w oświadczeń.  
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=031254
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – informacja NFZ

Szanowni Państwo.

W ślad za poprzednimi komunikatami Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy, przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień

W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali lekarze wystawiający recepty refundowane będąc osobami nieuprawnionymi, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje:

Wyjaśnienia w formie pisemnej, o których mowa w przesłanej korespondencji należy składać:

 1. drogą pocztową na adres: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21,
 2. osobiście na Dzienniku Podawczym, Kraków, ul. Batorego 24,
 3. osobiście w Wydziale Gospodarki Lekami, Kraków, ul. Racławicka 56a, sekretariat.

Informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ – Kraków ul. Racławicka 56a

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów: 12/29-88-471, 473, 493

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wpis z: Informacje NFZ |

Zmiany w prawie – październik 2012

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2012, poz. 1082)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1082/1

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w 2012 r. w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 1085)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1085/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku (Dz. U. 2012, poz. 1092)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1098/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. 2012, poz. 1100)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1100/1

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz. U. 2012, poz. 1102)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1102/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2012, poz. 1108)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1108/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich

W związku z wprowadzającym w błąd informacjami dotyczącymi programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie informuje, że:

 • zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące taką działalność jeżeli nie spełniają w szczególności wymogów: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych czy instalacyjnych określonych powołaną ustawą zobowiązane zostały do ich dostosowania do nowych regulacji w terminie do 2016 roku.

 • w terminie do 31 grudnia 2012 roku w/w podmioty (jeżeli nie spełniają warunków) zobowiązane zostały do przedłożenia podmiotowi prowadzącemu rejestr ( w przypadku praktyk jest to właściwa okręgowa rada lekarska) zaopiniowanego przez SANEPID programu dostosowawczego.

 • nowe wymogi jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa – zamieszczone m.in. na stronie internetowej OIL w Krakowie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 29 czerwca 2012 roku, poz. 739)

  Link do rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/739/1

 • w świetle w/w rozporządzenia uregulowania dotyczące wymogów sanitarno lokalowych uległy znacznemu uogólnieniu w porównaniu do uprzednio obowiązujących i tak w szczególności:

  a) pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu. Dopuszcza się również lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (por. § 14).

  b) kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (por. § 16).

  c) w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się: co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej; co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej; co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. W odniesieniu do praktyki wszystkie wymienione miejsca mogą znajdować się w pomieszczeniu w którym praktyka jest wykonywana (por. art. 25).

  d) meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. Wymogu tego nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w pomieszczeniach, o których praktyka wykonywana jest w pomieszczeniach mieszkalnych wyodrębnionych  od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (por. § 27).

  e) podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Wymogów tych nie stosuje się  nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii (por. § 29).

  f) pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję (por. § 30).

  g) pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w:
  1)    co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  2)    dozownik z mydłem w płynie;
  3)    dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  4)    pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (por. § 36 ust. 1).

  h) pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. Wymogu tego nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzęty wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.(por. § 36 ust. 2 i 3)

  i) w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne. (por. § 38)

  j) instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga udokumentowania. (por. § 39)

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i ocenę, w każdym indywidualnym przypadku, czy dana praktyka spełnia wymogi w świetle nowego rozporządzenia ponieważ w takim przypadku nie jesteście Państwo zobligowani do opracowania programu dostosowawczego.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu lipca i sierpnia 2012 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zmiany w prawie – maj/czerwiec 2012

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami prawnymi z okresu maja i czerwca 2012 r.

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Dokumentacja medyczna

dokumentacja medyczna

Autorzy:
Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos, Piotr Pochopień

Tytuł:
Dokumentacja medyczna

Wydawnictwo/data i miejsce wydania:
Wolters Kluwer Polska – ABC, Warszawa, 2012

Krótki opis:
Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi zachodzącymi w placówkach medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część książki, która ukazuje znaczenie, jakie ma dokumentacja w sferze praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych. Niemniej interesujące może być przedstawienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym.

Wpis z: Podstawy prawne, Przydatne publikacje |

Ważne dla lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki lekarskiej!

Termin dostosowania działalności do ustawy o działalności leczniczej mija z dniem 31 grudnia br.

Zapoznaj się z komunikatami.

Komunikat Komisji Legislacyjnej NRL:
http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0017/7604/Komunikat-Komisji-Legislacyjnej-praktyki.pdf

Informacja Zespołu Radców Prawnych NRL:
http://www.nil.org.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-wpisow-do-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Program dostosowawczy dla praktyk

W związku z wątpliwościami dotyczącymi obowiązku sporządzenia i przedłożenia organowi rejestrowemu programu dostosowawczego praktyk lekarskich wyjaśniamy:

 1. Zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej – podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu 1 lipca 2011r., niespełniający wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych wynikających z art. 22 ust. 1 cyt. ustawy – dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.

 2. Szczegółowe wymagania o których mowa w  pkt. 1 określi Minister Zdrowia w nowym rozporządzeniu, które na bieżącą chwilę nie zostało wydane.
 3. Art. 207 ust. 2. ustawy przewiduje, że podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr, zaopiniowany przez SANEPID program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w pkt 1, w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
 4. Wobec braku nowego rozporządzenia Ministra konkretyzującego wymagania dla praktyk do czasu jego wydania sporządzenie programu dostosowawczego jest w praktyce niemożliwe.
 5. O sprawie – w zależności od tempa uchwalanych przepisów – będziemy informować na stronie internetowej Izby.
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat w sprawie zaświadczeń o stanie zdrowia wystawianych przy ustalaniu uprawnień ZUS

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad finansowania zaświadczeń o stanie zdrowia wystawianych osobom ubiegającym się o ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwróciła się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajęcie stanowiska. Poniżej przedstawiamy korespondencję prowadzoną w tej sprawie.
 
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Zaświadczenia lekarskie – odpłatność

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

I tak przykładowo nie jest finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:

 
1.

a) Orzekanie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 roku , Nr 2 poz. 15 z późn. zmn. ) ustala się maksymalne stawki opłat za badania:

 1. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E – 200 zł;

 2. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim – 250 zł;
 3. osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, i osób badanych w trybie odwoławczym – 300 zł.
b) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. z dnia 22 września 2000 roku, Nr 79, poz. 898 z późn. zmn.) ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

 1. opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie 20%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,

 2. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie  20%,
  b) badanie psychologiczne  20%,
 3. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy:
  a) badanie lekarskie 22%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,
 4. opłata za badanie osoby posiadającej lub ubiegającej się o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym:
  a) badanie lekarskie 30%  35%,
  b) badanie psychologiczne 30%  35%

        – najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

c) Zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą.

d) Orzeczenia i zaświadczenia wydawane na życzenie zainteresowanego (pacjenta) w innych celach pozaleczniczych.

e) Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa.
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 roku, Nr 251, poz. 1511) ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 150 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł;

 2. osoby posiadającej licencję detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 100 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł,
  c)  badanie lekarza upoważnionego – 100 zł;
 3. o których mowa w § 7 ust. 5 – 350 zł.
Stawki w/w opłat wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonania badań, właściwej stawki podatku od towarów i usług.
 
f) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z dnia 9 września 2003 roku, Nr 158, poz. 1536) ustala się maksymalne stawki opłat za badania psychiatryczne i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne obejmujące w szczególności ocenę stanu psychicznego w zakresie występowania zaburzeń psychicznych wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 120 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 160 zł;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 9, wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 200 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 240 zł.
g) Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 16 września 2002 roku, Nr 150, poz. 1246) ustala się maksymalne stawki płat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, obejmujące w szczególności  ocenę stanu psychicznego,
  a)  badanie psychiatryczne 15%,
  b)  badanie psychologiczne 15%;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym:
  a)  badanie lekarskie 25%,
  b)   badanie psychologiczne 25%
najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 
2.
 
Wydawanie orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu związane z prowadzonym postępowaniem.

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 
3.
 
Badania pracowników.
 
Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie.
Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących  lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac.
 
4.
 
a) Orzekanie i wydawanie zaświadczeń dla firm ubezpieczeniowych dla celów odszkodowawczych.
 
b) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Komunikaty Zespołu Radców Prawnych

1. Zasady informowania o udzielanych świadczeniach zdrowotnych.
 
Przypominamy, iż uchwałą Nr 29/11/VI z dnia 16 grudnia 2011 roku Naczelna Rada Lekarska ustaliła szczegółowe zasady podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych. Prosimy o zapoznanie się z nią oraz dostosowanie do jej treści informacji udzielanej pacjentom.
 
Link : http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0013/32053/ru029-11-VI.pdf

2. Regulamin organizacyjny w praktyce lekarskiej.

 
Informujemy, iż zgodnie z art. 24 ustawy o działalności leczniczej w regulaminie organizacyjnym praktyki zawodowej lekarza winny być określone:
 1. firma podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 6. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 7. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
3. Informowanie o prawach pacjenta.
 
Zgodnie z art. 11 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta określonych w przywołanej ustawie oraz w przepisach odrębnych. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym. Obowiązek udostępnienia w  w/w formie nie dotyczy jedynie lekarzy wykonujących praktykę indywidualną wyłącznie w miejscu wezwania.

Tekst jednolity ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/159/1

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.
 
Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.
 
źródło – Biuro Prawne
 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ
 
Wpis z: Informacje NFZ, Podstawy prawne |

Komunikat NFZ w sprawie ważności recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadającego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacją: "Refundacja leku do decyzji NFZ" w przypadku realizacji w aptece będą uznawane za spełniające warunki objęcia refundacją przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.
 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ
Wpis z: Informacje NFZ |

Komunikat w sprawie wystawiania recept refundowanych

W ślad za porozumieniem Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, informujemy, że lekarz – zgodnie z postulatami środowiska – nie będzie obciążany karami za wypisanie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu. Wyłączną odpowiedzialność za wiarygodność informacji o ubezpieczeniu ponosić będzie pacjent na zasadzie przedłożenia stosownego „Oświadczenia”.
Także i recepty na leki refundowane, nawet opatrzone pieczątką „Refundacja do decyzji NFZ” będą respektowane w aptekach z przysługującą zniżką. Mówią o tym  dwa załączone poniżej komunikaty Funduszu, przynoszące szczegółową interpretację art. 48 ustawy o refundacji leków.
Jest to rezultat nacisków samorządu lekarskiego na resort zdrowia, który w osobie nowego ministra wyraził wolę szeroko rozumianej współpracy. Minister zobowiązał się nie tylko do przedłożenia Sejmowi RP projektu nowelizacji w/w ustawy, ale także – na wniosek prezesa ORL w Krakowie prof. Andrzeja Matyji – do powołania wspólnego zespołu w sprawie przejrzenia całokształtu podjętych ostatnio ustaw pod katem ich ewentualnej weryfikacji zgodnie z opiniami środowiska.
Sekretarz ORL
dr Jacek Tętnowski
Wpis z: Informacje NFZ |

Praktyka lekarska – obowiązki informacyjne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 107 obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 roku, Nr 112, poz. 654) podmiot wykonujący działalność leczniczą jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Powyższy obowiązek spoczywa w szczególności na prowadzących praktyki lekarskie, którzy winny zgłaszać przedmiotowe zmiany właściwej okręgowej radzie lekarskiej prowadzącej rejestr praktyk.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w przypadku niezgłoszenia zmian dotyczących danych objętych rejestrem we wskazanym wyżej terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Decyzji takiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Organem odwoławczym od decyzji nakładającej w/w karę pieniężną jest minister właściwy w sprawach zdrowia.

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Rejestr lekarzy – obowiązki informacyjne

Przypominamy, iż zgodnie z art. 49 ust. 7 ustawy o izbach lekarskich lekarz jest zobowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o:

 1. utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty".

 2. zmianie danych rejestrowych, w tym:

  a) zmiany imion i/lub nazwiska;

  b) zmiany obywatelstwa;

  c) informacji o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

  d) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

  e) rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

  f) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

  g) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

  h) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

  i) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

  j) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

  k) informację o wykonywaniu zawodu lekarza/lekarza dentysty w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

  l) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  m) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  n) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  o) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

  p) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

  q) adres do korespondencji;

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Podstawy prawne |

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – „Niebieskie Karty”

Przypominamy, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie lekarze są zobowiązani do podejmowania działań w trybie procedury zwanej „Niebieskie Karty.”
 
Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje czynności podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Procedura wszczynana jest w wypadku, gdy określony ustawą podmiot  (m.in. lekarz) w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, lub informację taką uzyskał w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.
 
Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta".
 
Podejmowanie interwencji wobec rodziny dotkniętej przemocą, które odbywa się według procedury "Niebieskie Karty" nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Szczegółową procedurę oraz wzory formularzy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z dnia 3 października 2011 roku, Nr 209, poz. 1245 ), które weszło w życie dniu 18 października 2011 roku.

Poniżej zamieszczamy link do pełnego tekstu rozporządzenia (format pdf) oraz link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091245

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=018773

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Weryfikacja ubezpieczonego emeryta/rencisty

W związku z przeprowadzaną weryfikacją ubezpieczenia pacjentów przekazujemy informację:

Należy sprawdzać dokładnie u pacjentów numery na legitymacji emeryta/rencisty.

Jeżeli w pozycji 3 i 4 (18/06/E/00000000/10 – np 06-małopolska) nie ma oznaczenia cyfrowego Oddziału NFZ tylko są dwie kreseczki (18/–/00000000/10) oznacza to, że osoba ta pobiera rentę/emeryturę z ZUS ale mieszka poza granicami Polski.

W tej sytuacji od świadczenia emerytalno-rentowego nie są odprowadzane skłądki na ubezpieczenie zdrowotne i pacjent NIE MA PRAWA DO BEZPŁATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ!

– więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Komunikat w sprawie reklam i ogłoszeń lekarskich

 W związku z coraz częstszym łamaniem zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów w reklamach i ogłoszeniach, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie prosi Koleżanki i Kolegów o pilne zapoznanie się z poniższym komunikatem.
 
 
 
KOMUNIKAT
 
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że w świetle brzmienia przepisu art. 14 ustawy o działalności leczniczej żaden z podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie może reklamować swoich usług.
 
Przypominamy, że lekarz, który reklamuje swoją praktykę,  może narazić się na odpowiedzialność zawodową ponieważ działanie takie jest naruszeniem zasad etyki zawodowej a w szczególności art. 63 i 65 Kodeksu Etyki Lekarskiej stanowiących odpowiednio:
 
„Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.”
 
„Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych.”
 
„Lekarzowi nie wolno narzucać swych usług chorym, lub pozyskiwać pacjentów w sposób niezgodny z zasadami etyki i deontologii lekarskiej oraz lojalności wobec kolegów.”
 
Niezależnie od odpowiedzialności zawodowej lekarz reklamujący swoje usługi może narazić się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny ponieważ zgodnie z art. 147a Kodeksu wykroczeń takiej karze podlega osoba, która podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mające formę i treść reklamy.
 
Wyjaśniamy, że z reklamą będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy przekazywane informacje o świadczeniach zdrowotnych będą zawierały próby nakłonienia pacjenta do skorzystania ze świadczeń poprzez informowanie o promocjach, zniżkach, wszelkiego rodzaju rabatach, czy też programach lojalnościowych, a także informowaniu, iż z usług danego podmiotu skorzystały inne osoby. Sytuacja taka będzie miała także miejsce wówczas, gdy informacje będą zawierały również zachętę do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwagi na nadzwyczajną skuteczność leczenia przez określony podmiot, czy też z uwagi na zastosowaną metodę lub urządzenia medyczne.
 
 mec. Ewa Krzyżowska
radca prawny OIL w Krakowie 
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Komunikat w sprawie recept P dla “choroby przewlekłej”

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLA-460-12506-3/GB/11
Warszawa, 2011-09-22

Szanowni Państwo.
 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnym; w zakresie określenia które rozpoznania z zakresu F.DD-F.99 uprawniają lekarza do wypisania recepty na refundowany produkt leczniczy z oznaczeniem P dla "choby przewlekłej" określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością jako choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe uprzejmie informuję, iż po uzyskaniu stanowiska konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, iż wypisania ww. recepty może nastąpić w przypadku rozpoznań: ICD-10 od F.OO do F.69 oraz od F.80 do F.98 (rozumianych jako zaburzenie psychiczne o charakterze przewlekłym) z wyłączeniem rozpoznań F.1x.0 i F.43 oraz dla rozpoznań F.70 – F.79 (upośledzenie umysłowe).

 

Z poważaniem
DYREKTOR
Departamentu Polityki Lekowej
i Farmacji

Artur Fałek

Wpis z: Informacje NFZ |

Komunikat w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 ze zm.) świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnienia świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przed przyjęciem deklaracji wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej POZ, natomiast zgodnie z art. 50 ww. ustawy, ubezpieczony ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej obowiązany jest przedstawić kartę ubezpieczenia zdrowotnego, a do czasu jej wydania – jakikolwiek dokument, który potwierdza jego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pacjent jest każdorazowo zobowiązany wykazać, że jest uprawniony do skorzystania w danym dniu ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne dla poszczególnych grup ubezpieczonych znajduje się na stronie internetowej: http://www.nfz-krakow.pl/stronadlapacjenta/index.php?site=art&idd=3&ida=16 .

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przypadku rolników oraz członków ich rodzin posiadających aktywne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest również formularz z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników za bieżący kwartał, w którym jest wymieniony, jako osoba, za którą składki są opłacane.

Jednocześnie informujemy, iż każdorazowa, jakakolwiek korekta zawartości bazy CWU przeprowadzona na wniosek Świadczeniodawcy wymaga ponownego przesłania – podniesienia wersji – świadczenia, które zostało oflagowane błędem krytycznym z powodu nieścisłości w CWU. Świadczenie takie po podniesieniu wersji zostanie w kolejnym przebiegu poddane ponownej weryfikacji i przy braku podstaw do zakwestionowania, flaga błędu zostanie usunięta.

Dział Ewidencji
tel. 12/29-88-395
12/29-88-393

Wpis z: Informacje NFZ |

Uwaga! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Zagrożenia!

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zwraca uwagę Państwa na nowe zasady zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych i związane z tym zagrożenia dla lekarzy (!). Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012) tzw. ustawy refundacyjnej*.
 
Otóż zgodnie z ustawą lekarz będzie zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji m.in. w przypadku:
 1. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy (w tym brak aktualnego ubezpieczenia);
 2. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach Ministra Zdrowia (wykazach).
Oznacza to, że na lekarza przerzucone zostaje w całości ryzyko tego, czy pacjent jest ubezpieczony, czy nie jest. Brak aktualnego dowodu ubezpieczenia lub nieprawdziwa informacja o posiadaniu ubezpieczenia będzie rodziła odpowiedzialność lekarza wobec NFZ. Mówiąc językiem potocznym „Kowal zawinił, a Cygana powiesili!" Natomiast w ujęciu legislacyjnym taka konstrukcja przepisów jest próbą przerzucenia na lekarzy obowiązków, do których powołana jest administracja państwowa.
 
Kolejna trudność wynikająca z nowej ustawy. Lekarz będzie musiał bieżąco śledzić obwieszczenia MZ, zawierające wskazania, który lek będzie refundowany. Obwieszczenia owe będą publikowane przez MZ co 2 miesiące, co oznacza, że lek dzisiaj przepisany pacjentowi jako refundowany, za kwartał może nim nie być!
 
Z brzmienia ustawy wynika ponadto (choć niejasno), że zwrotem kwoty stanowiącej równowartość refundacji, można obciążać nie tylko samych świadczeniodawców, ale również lekarzy nie posiadających własnych umów RR, pracujących u świadczeniodawców (w ramach umów z NFZ o udzielanie świadczeń).
 
Jakby tego było mało, lekarz będzie mógł stracić na 1 rok lub na 3 lata możliwość zawarcia umowy RR, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli NFZ rozwiąże z nim umowę z powodu:
 1. uniemożliwiania lub utrudniania czynności kontrolnych;
 2. niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
Oznacza to, że lekarz – aby nie stracić umowy – musi poddać się wszystkim (nawet bezprawnym) czynnościom kontrolnym NFZ oraz musi wykonać zalecenia pokontrolne zanim nawet zdecyduje się pójść do sądu!
 
Nowe projekty umów RR już niedługo będą do Państwa rozsyłane przez NFZ (zapewne z końcem 2011 roku). Przed ich podpisaniem polecamy Państwu lekturę nowych przepisów, by ustrzec się przed bolesnymi skutkami niewiedzy lub nieświadomości o grożących nam konsekwencjach.
 
Ze swojej strony Izba krakowska podejmuje wszelkie możliwe czynności prawne zmierzające do nowelizacji ustawy z 12 maja 2011 roku w poruszonej wyżej sprawie, od interwencji w Ministerstwie Zdrowia i Sejmowej Komisji Zdrowia po wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego. Na stronie internetowej OlL w Krakowie znajdziecie Państwo niebawem formalny wniosek (z uzasadnieniem) do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie koniecznych czynności prawnych w powyższej sprawie.
 
Prezes ORL Andrzej Matyja

    
*' Ustawa z dn. 12 maja 2011, o refundacji leków (…) (Dz.U. 2011 Nr 122 poz. 696)

Wpis z: Informacje NFZ |

Szkolenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych w celu przybliżenia lekarzom zmian w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2012 roku. Jednocześnie planujemy zapoznać specjalistów z aplikacją informatyczną udostępnioną poprzez Portal Świadczeniodawcy umożliwiającą wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe.
 
Pragnąc zapewnić odpowiednie warunki i możliwość udziału specjalistom z całego regionu przygotowaliśmy program szkolenia, który będzie realizowany w czterech miastach Małopolski. Szkolenia odbywać się będą w następujących dniach:
 
25 października 2011 (wtorek), godz. 11:00 w Krakowie, ul. Ciemna 6
26 października 2011 (środa), godz. 11:00 w Delegaturze w Tarnowie
27 października 2011 (czwartek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Targu
28 października 2011 (piątek), godz. 11:00 w Delegaturze w Nowym Saczu
 
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie
 
Barbara Bulanowska
Wpis z: Informacje NFZ |

Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które są przepisywane bezpłatnie lub częściowo płatnie

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. – więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Uwaga! Będą nowe umowy na recepty refundowane

Uwaga!

Od roku 2012 obowiązywać będą nowe umowy z NFZ w sprawie wypisywania recept na leki refundowane oraz recept "pro authore" i "pro familia". Na dzień dzisiejszy NFZ nie ma jeszcze sfinalizowanego programu przygotowania nowych umów, ale konieczne będzie ich podpisywanie już od października, a najpóźniej listopada 2011 roku. W załączeniu informacje na ten temat.

– więcej »

Wpis z: Informacje NFZ |

Rozliczanie procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym

8 sierpnia wystąpiłem do p. Krystyny Wodejko w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie z zapytaniem:

„Czy jest możliwość rozliczania w ramach AOS procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym jako – świadczenia zabiegowego grupy 6 (procedura ICD9 86.383 – radykalne wycięcie do 4 zmian skóry) o wartości 15 pkt? Sprawę proszę traktować jako pilną. U znacznej części pacjentów zabiegi te wykonuje się w ramach profilaktyki zmian nowotworowych w wielu ambulatoriach AOS”.

A oto otrzymana, za pośrednictwem Pani Dyrektor Moniki Jezierskiej-Kazberuk, odpowiedź: „Witam, sprawa została omówiona (z P. Prezesem M. Dworskim). Można rozliczać usunięcie poj. znamienia z oceną hist-pat. w ramach procedury 86.383. Pozdrawiam. Krystyna Wodejko”.

Nie komentuję. Mam nadzieję, że ta moja pospieszna interwencja wielu Kolegów usatysfakcjonuje.

 
Pozdrawiam.
Andrzej Matyja.
Wpis z: Informacje NFZ |

Ochrona danych osobowych

Informujemy, że lekarzy, wykonujących zawód w ramach praktyki lekarskiej, obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

W określonym w/w ustawa zakresie lekarz jest administratorem danych osobowych pacjentów tj. osobą odpowiedzialna za prawidłowe ich przetwarzanie (w tym ich gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie).

Zbiory danych osobowych pacjentów nie podlegają zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (por. art. 43 ust. 1 pkt 5 ustawy)

Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru danych dotyczącego osób korzystających z usług medycznych administratora danych nie zwalnia go z pozostałych obowiązków, jakie nakładają przepisy ustawy.

Przede wszystkim administrator musi:

 • przestrzegać zasad przetwarzania danych osobowych  zgodnie z prawem, zbierania danych dla zgodnych z prawem celów,
 • merytorycznej poprawności danych,
 • adekwatności do celów ich przetwarzania’
 • przechowywania danych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
Administrator jest zobowiązany również do zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z zasadami określonymi w ustawie oraz
 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 Administrator danych osobowych przetwarzanych w związku ze świadczeniem przez niego usług medycznych zobowiązany jest:

 • opracować i wdrożyć politykę bezpieczeństwa,
 • w przypadku prowadzenia zbioru danych w systemie informatycznym opracować i wdrożyć instrukcję zarządzenia systemem informatycznym,
 • wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji,
 • dopuścić do przetwarzania danych wyłącznie osoby posiadające upoważnienia,
 • prowadzić ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.
W/w rozporządzenie nakłada także obowiązek wprowadzenia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemie informatycznym: podstawowego, podwyższonego lub wysokiego w zależności od kategorii danych oraz zagrożenia.
 
W przypadku przetwarzania danych szczególnie chronionych takich jak dane dotyczące stanu zdrowia, zastosowany musi być poziom co najmniej podwyższony, a w przypadku połączenia przynajmniej jednego urządzenia służącego do przetwarzania danych z siecią publiczną, poziom wysoki.

Administrator naruszający zasady przetwarzania danych osobowych może podlegać odpowiedzialności karnej za np. udostępnienie danych osobom nieupoważnionym czy chociażby za nieumyślne nieumyślnie naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informujemy jednocześnie, że w dniu 7 marca 2011 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych rozszerzająca kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz modyfikująca wybrane zasady przetwarzania danych osobowych.

 
W świetle powyższej zmiany Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych został wyposażony w uprawnienia egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z wydawanych przez niego decyzji.
 
Egzekucji mają podlegać te decyzje, które nakładają na adresata obowiązek zachowania się w określony sposób, np. nakaz przywrócenia stanu zgodnego z prawem czy nakaz ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 
Organ ochrony danych osobowych stał się organem egzekucyjnym, który w razie niewykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych będzie mógł stosować środek egzekucyjny w postaci grzywny w celu przymuszenia .
 
Zakres stosowania tej regulacji obejmuje wszystkie obowiązki nakładane przez GIODO, tj. obowiązek znoszenia lub zaniechania albo obowiązek wykonania określonej czynności. GIODO będzie mógł wystawić postanowienie o zastosowaniu grzywny w celu przymuszenia. W razie jej nieziszczenia może być prowadzona egzekucja przez urząd skarbowego. Grzywna taka może być nakładana wielokrotnie.
 
Wysokość takiej grzywny w stosunku do osoby fizycznej wynosi maksymalnie 10 tys. zł, zaś w stosunku do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – 50 tys. zł.
 
Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony medycznych danych osobowych- zostały zamieszczone w załączniku do niniejszego komunikatu:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity – z późn. zmn). – str. 1 załącznika.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 roku, Nr 136, poz.857 t.j. z późn. zmn.). – str. 14 załącznika.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 roku, Nr 252 poz. 1697) – str. 64 załącznika.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 roku, Nr 10, poz. 1024) – str. 80 załącznika.

Załacznik:

 
Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Wybory

Obwieszczenie OKW
z dnia 05.01.2018 r.
o wynikach wyborów delegatów VIII kadencji.

Kalendarium

Styczeń 2018
PWŚCPSN
« gru   lut »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Galerie

 • Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  Uroczystość wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu 2017
  2017-09-12 11:59:06
 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44

Polecamy