Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Informacje NFZ

Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept

Przedstawiamy poniżej treść pisma Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie wskazania prawidłowego sposobu postępowania w zagadnieniach związanych z nowymi przepisami w sprawie recept w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko lekarskie i aptekarskie.

Posted in Aktualności, Informacje NFZ | Możliwość komentowania Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept została wyłączona

Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Mając na uwadze podnoszone w środowisku lekarskim wątpliwości co do nowych zasad wystawiania recept ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r.; po spotkaniu z Dyrekcją Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wskazać należy iż: Przypominamy, że w dniu 1 stycznia 2017 r. wygasły umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane. […]

Posted in Aktualności, Informacje NFZ, Informacje Zespołu Radców Prawnych | Możliwość komentowania Komunikat w sprawie obowiązków dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty została wyłączona

Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty

Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. z 2018 r. poz. 697) uprzejmie informuje o obowiązkach świadczeniodawców, w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych […]

Posted in Aktualności, Informacje NFZ | Możliwość komentowania Komunikat NFZ w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty została wyłączona

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie ponownie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która posiadała do 31-12-2016 r. podpisaną umowę upoważniającą i zainteresowana jest zachowaniem uprawnień do […]

Posted in Informacje NFZ | Możliwość komentowania Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych w sprawie ubiegania się o utrzymanie dostępów do pobierania numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ została wyłączona

Przedłużony termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept!

Zgodnie z treścią zarządzenia Nr 114/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przekazanie wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez lekarzy, którzy nie rozwiązali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane przed […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1991), z dniem 31 grudnia 2016 r. tracą moc umowy upoważniające do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

Posted in Artykuły, Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie wystawiania recept oraz zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami MOW NFZ

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdawczości o zrealizowanych receptach refundowanych, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że pojawiają się przypadki umieszczania na receptach wystawianych w trybie pro auctore, pro familia, nieaktualnych numerów umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie zmiany siedziby Wydziału Gospodarki Lekami

Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie informuje, iż w związku z zmianą lokalizacji naszego Wydziału obsługa petentów w dniach 9 i 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie przy ul. Racławickiej 56a będzie zamknięta. Jednocześnie informujemy, iż wszelką korespondencję składać można bez zmian na dzienniku podawczym MOW NFZ Kraków, mieszczącym się przy ul. […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565). Treść ww. rozporządzenia dostępna jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1565/1  Nowe rozporządzenie wprowadza nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy – informacja NFZ

Szanowni Państwo. W ślad za poprzednimi komunikatami Prezesa w sprawie wypisywania recept refundowanych bez umowy, przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: Komunikat dla lekarzy dotyczący wystawiania recept bez uprawnień W nawiązaniu do korespondencji, którą otrzymali lekarze wystawiający recepty refundowane będąc osobami nieuprawnionymi, Wydział Gospodarki Lekami Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje: Wyjaśnienia w […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia, nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został […]

Posted in Informacje NFZ, Podstawy prawne | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie ważności recept

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że recepty wypisane przez lekarza posiadającego umowę na wypisywanie leków refundowanych z adnotacją: "Refundacja leku do decyzji NFZ" w przypadku realizacji w aptece będą uznawane za spełniające warunki objęcia refundacją przy spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept.   Monika Jezierska-Kazberukz-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat w sprawie wystawiania recept refundowanych

W ślad za porozumieniem Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, informujemy, że lekarz – zgodnie z postulatami środowiska – nie będzie obciążany karami za wypisanie recepty na lek refundowany pacjentowi nieubezpieczonemu. Wyłączną odpowiedzialność za wiarygodność informacji o ubezpieczeniu ponosić będzie pacjent na zasadzie przedłożenia stosownego „Oświadczenia”. Także i recepty na leki refundowane, nawet […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Weryfikacja ubezpieczonego emeryta/rencisty

W związku z przeprowadzaną weryfikacją ubezpieczenia pacjentów przekazujemy informację: Należy sprawdzać dokładnie u pacjentów numery na legitymacji emeryta/rencisty. Jeżeli w pozycji 3 i 4 (18/06/E/00000000/10 – np 06-małopolska) nie ma oznaczenia cyfrowego Oddziału NFZ tylko są dwie kreseczki (18/–/00000000/10) oznacza to, że osoba ta pobiera rentę/emeryturę z ZUS ale mieszka poza granicami Polski. W tej […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat w sprawie recept P dla “choroby przewlekłej”

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji MZ-PLA-460-12506-3/GB/11Warszawa, 2011-09-22 Szanowni Państwo.   W związku z pojawiającymi się wątpliwościami interpretacyjnym; w zakresie określenia które rozpoznania z zakresu F.DD-F.99 uprawniają lekarza do wypisania recepty na refundowany produkt leczniczy z oznaczeniem P dla "choby przewlekłej" określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, iż zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 ze zm.) świadczeniodawca ma obowiązek sprawdzenia uprawnienia świadczeniobiorcy do […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Uwaga! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Zagrożenia!

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zwraca uwagę Państwa na nowe zasady zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych i związane z tym zagrożenia dla lekarzy (!). Zmiany te nastąpią z dniem wejścia w życie (1 stycznia 2012) tzw. ustawy refundacyjnej*.   Otóż zgodnie z ustawą lekarz będzie zobowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość refundacji […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Szkolenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do udziału w szkoleniach organizowanych w celu przybliżenia lekarzom zmian w formularzu skierowania na leczenie uzdrowiskowe, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2012 roku. Jednocześnie planujemy zapoznać specjalistów z aplikacją informatyczną udostępnioną poprzez Portal Świadczeniodawcy umożliwiającą wystawianie skierowań na leczenie uzdrowiskowe.   Pragnąc zapewnić […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Wykaz chorób oraz leków i wyrobów medycznych, które są przepisywane bezpłatnie lub częściowo płatnie

W załączeniu Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością.

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Uwaga! Będą nowe umowy na recepty refundowane

Uwaga! Od roku 2012 obowiązywać będą nowe umowy z NFZ w sprawie wypisywania recept na leki refundowane oraz recept "pro authore" i "pro familia". Na dzień dzisiejszy NFZ nie ma jeszcze sfinalizowanego programu przygotowania nowych umów, ale konieczne będzie ich podpisywanie już od października, a najpóźniej listopada 2011 roku. W załączeniu informacje na ten temat.

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Rozliczanie procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym

8 sierpnia wystąpiłem do p. Krystyny Wodejko w Narodowym Funduszu Zdrowia w Warszawie z zapytaniem: „Czy jest możliwość rozliczania w ramach AOS procedury usunięcia pojedynczego znamienia wraz z badaniem histopatologicznym jako – świadczenia zabiegowego grupy 6 (procedura ICD9 86.383 – radykalne wycięcie do 4 zmian skóry) o wartości 15 pkt? Sprawę proszę traktować jako pilną. […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Rehabilitacja z ZUS-u

Każda osoba ubezpieczona, zagrożona długotrwałą chorobą, może bezpłatnie skorzystać z programu rehabilitacji leczniczej prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoba skierowana przez ZUS nie ponosi żadnych kosztów rehabilitacji.   – Celem turnusów jest rehabilitacja, która umożliwi choremu powrót do normalnego życia i aktywności zawodowej – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Ponadto znacznie mniej […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Szanowni Państwo, Wydział Organizacyjny NFZ informuje, że na mocy art. 172 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011r. Nr 112, poz. 654), zostały wprowadzone zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem pkt 10, który wejdzie […]

Posted in Informacje NFZ, Podstawy prawne | Leave a comment

Wypisywanie na receptach obok numeru PESEL wieku dziecka

Szanowni PaństwoZgodnie z życzeniem Pana Prezesa NFZ dr n. med. Jacka Paszkiewicza uprzejmie proszę o przekazanie poniższej informacji osobom wystawiającym recepty, w szczególności pediatrom za pośrednictwem OIL. Pismo sygn. NFZ/CF/DGL/2011/075/0489/W19913/MRY z dnia 02.08.2011, Warszawa W związku z pismem WGL075-23/2011 PS z dnia 31 maja 2011 roku dotyczącym wątpliwości w zakresie wypisywania przez lekarza obok numeru […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Informacja na temat kierowania do sanatorium z ZUS-u

Na wyjazd do sanatorium z ZUS mogą liczyć osoby zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, a także ubezpieczeni uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Na turnus z zakładu nie mają więc szans emeryci. – Podstawą skierowania na rehabilitację jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS. Na badanie do niego kieruje lekarz prowadzący – tłumaczy Wojciech […]

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat MOJ JGP AOS

Szanowni Państwo, Od 1 lipca 2011r. dotychczasowy system rozliczania świadczeń w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej (AOS) ulega zmianie. Wprowadzony zostaje, znany już od 3 lat w szpitalach, system Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP). Zmiana ta nie wpływa w żaden sposób na dotychczasowy sposób leczenia (rozumiany w sensie procesu terapeutycznego). Jedyny wymóg, jaki się wiąże z jego wprowadzeniem […]

Posted in Informacje NFZ, Podstawy prawne | Leave a comment

Podstawy prawne kontroli zasadności wystawiania zleceń na środki zaopatrzenia medycznego

Szanowni Państwo. Przekazujemy informację, jakie otrzymaliśmy z Małopolskiego Oddziału NFZ, na temat podstaw prawnych, według których dokonywana jest obecnie kontrola zasadności wystawiania zleceń dotyczących środków comiesięcznego zaopatrzenia medycznego (pielucho majtki, cewniki, worki na mocz, worki kolostomijne).

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Komunikat NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomocnicze

Do Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie napłynęło pismo Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie zleceń lekarskich na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Treść pisma publikujemy poniżej w całości.

Posted in Informacje NFZ | Leave a comment

Kalendarium

Styczeń 2020
PWŚCPSN
« gru   lut »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory