Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Informacja na temat zgłaszania się lekarzy do PES

Z dniem 1 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczące m.in. kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. W pierwszej kolejności wdrażane będą nowe procedury m. in. w zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES).

Z uwagi na nowe, odmienne zasady regulujące przystąpienie do powyższego egzaminu,
zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

W przypadku zamiaru przystąpienia do egzaminu PES należy wziąć pod uwagę, że zgłoszenie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), dostępnego pod adresem:
https://smk.ezdrowie.gov.pl

W celu przystąpienia do PES:

 • Należy założyć konto w SMK,

 

 • Następnie należy uzyskać potwierdzenie swojej tożsamości czyli uwierzytelnienia,
  co możliwe jest za pomocą podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (tzw. podpisy elektroniczne) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579) lub przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską tożsamości osoby, która konto założyła (w tym ostatnim przypadku niezbędna jest osobista wizyta z dokumentem tożsamości we właściwej izbie) oraz weryfikację uprawnień. W przypadku lekarzy dysponujących podpisem elektronicznym proces ten jest automatyczny i odbywa się wyłącznie w SMK,

 

 • W przypadku lekarzy, którzy po raz pierwszy zamierzają przystąpić do PES (tzn. wcześniej nie zostali dopuszczeni do egzaminu), przed złożeniem w SMK zgłoszenia do tego egzaminu niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. W tym celu lekarze składają odpowiedni wniosek w SMK do właściwego urzędu wojewódzkiego ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Następnie po wydrukowaniu ww. wniosku, w formie papierowej wraz z całością dokumentacji poświadczającej odbycie szkolenia (tj. karta szkolenia specjalizacyjnego zawierająca opis realizacji programu szkolenia specjalizacyjnego, indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych oraz ewentualnie inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie wszystkich elementów programu specjalizacji np. praca poglądowa lub publikacja) składają go w urzędzie wojewódzkim. Wojewoda dokonuje weryfikacji formalnej odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji lekarza, a następnie przekazuje dokumentację do właściwego ze względu na dziedzinę specjalizacji konsultanta krajowego w celu dokonania merytorycznej weryfikacji odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Każda z wymienionych powyżej instytucji ma 14 dni na wykonanie należących do jej kompetencji czynności. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu wskazanych terminów ustawowych, proces uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji może trwać ponad miesiąc. Wojewoda zawiadamia wnioskodawcę o rozstrzygnięciu za pomocą SMK. O odmowie potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego wskutek niezrealizowania poprawnie programu specjalizacji, wojewoda powiadamia wnioskodawcę również na piśmie.

 

 • W przypadku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego
  zgodnie z programem specjalizacji należy złożyć w SMK kolejny wniosek, tj. wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dołączając do niego potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

W sesji jesiennej 2017 roku wnioski o przystąpienie do PES składa się w terminie od 1 maja do 31 lipca. Oznacza to, że wszystkie czynności opisane powyżej muszą zostać wykonane w tym przedziale czasowym. W związku z powyższym, osoby planujące przystąpić do PES w sesji jesiennej 2017 roku powinny rozpocząć opisaną procedurę, w szczególności założyć konto w SMK i złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim dokumenty wraz z wnioskiem o potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku lekarzy, którzy przystępują do PES po raz kolejny oraz lekarzy, którzy uzyskali uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego nie stosuje się przepisów dotyczących obowiązku uzyskania potwierdzenia zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z programem specjalizacji. Oznacza to, że po założeniu konta w SMK i stosownej weryfikacji, możliwe jest złożenie wniosku o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego jest składane w formie oświadczenia).

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21 lub mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl Pomoc świadczona jest w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce: Zdrowie/Doskonalenie Kadr Medycznych są dostępne podręczniki obsługi Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla poszczególnych użytkowników systemu.

I Zastępca Dyrektora Wydziału
Małgorzata Lechowicz

Kalendarium

Październik 2019
PWŚCPSN
« wrz   lis »
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory