Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Artykuły i informacje

XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach XXXVI Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, który odbędzie się w dniu

1 kwietnia 2017 r. (sobota) godz. 10.00

w Państwowej Wyższej Szkole Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie,
ul. Straszewskiego 21-22

Przypominamy wszystkim Delegatom
o konieczności zabrania ze sobą mandatu.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy porządek obrad.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

Porozumienie Zawodów Medycznych złoży do Sejmu Projekt Obywatelski w sprawie wynagrodzeń

Dziewięć organizacji związkowych, należących do Porozumienia Zawodów Medycznych, a reprezentujących lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów medycznych, ratowników medycznych, techników elektroradiologii, laborantów diagnostycznych, fizjoterapeutów – w sumie ok. 600 tys. pracowników ochrony zdrowia – postanowiło wystąpić do Sejmu z Projektem Obywatelskim w sprawie warunków zatrudnienia.

Projekt ustawy, regulujący minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, został złożony w Sejmie przez komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w dniu 19 stycznia 2017 roku. Warunkiem wszczęcia odpowiednich procedur przez parlament jest zebranie przez inicjatorów w ciągu trzech miesięcy stu tysięcy podpisów.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Lekarze nie uciekają od odpowiedzialności, ale chcą być rzetelnie i sprawiedliwie oceniani

Ponad 200 osób z 21 Okręgowych Izb Lekarskich z całego kraju przyjechało do Szczyrku, by wziąć udział w warsztatach Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowych Sądów Lekarskich z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego. Przez trzy dni będą dyskutować o odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Szczyrk2016_01

Przy prokuraturach regionalnych powstały w tym roku specjalne działy ds. błędów medycznych. Lekarze zgromadzeni w Szczyrku zgodnie twierdzą, że powoływanie takich jednostek nie było koniecznością. Tworzenie specjalnych rozwiązań niemalże wyłącznie dla jednej grupy zawodowej podważa zaufanie, które jest podstawą tak istotnej dla całego procesu leczenia relacji lekarz-pacjent.

– więcej »

Wpis z: Aktualności, Artykuły |

Zaproszenie do składania propozycji ofert

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza do składania propozycji ofert na wykonanie robót budowlano-remontowych siedziby przy ul. Krupniczej 11a  w Krakowie obejmujących:

przebudowę i nadbudowę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na cele administracyjno-biurowe, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO z wymiennikownią MPEC, gazową, elektryczną na działce nr 27 obr. 61 śródmieście przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (ul. Krupnicza 11a) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

 

I. Opis Wymagań:

 1. W związku z koniecznością realizacji zadań samorządu lekarskiego, roboty budowlano-remontowe odbywać się będą w budynku częściowo czynnym.
 2. Potencjalny wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej trzech podobnych robót budowlanych zrealizowanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
 3. Koszt przygotowania propozycji oferty obciąża zainteresowanych.
 4. Składający propozycję oferty musi posiadać wymagane uprawnienia do realizacji przedsięwzięcia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (analiza projektu budowlanego).
 5. Wymagany termin gwarancji i rękojmi za wady na całości przedmiotu zamówienia razem z dostarczonymi i zamontowanymi urządzeni nie powinien być krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji.
 6. Okręgowa Izba Lekarska nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie robót objętych projektem budowlanym.
 7. Z uwagi na lokalizację potencjalny wykonawca zobligowany będzie zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.
 8. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji przedłożonych propozycji ofertowych.
 9. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo nieskorzystania z żadnej z przedłożonych propozycji ofert.

 II. Termin składania propozycji ofert – do 03 marca 2017 r.

III. Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Nota informacyjna o podmiocie składającym ofertę; w szczególności jego doświadczeniu w realizacji podobnych inwestycji wraz z wykazem zrealizowanych robót.
 2. Oświadczenie składającego propozycję oferty o:
  – posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych zakresem niniejszych robót jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  – posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji niniejszego przedsięwzięcia,
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania niniejszych robót,
  – sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; w tym oświadczenia, że przeciwko składającemu propozycję oferty nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub nie jest w stanie upadłości.
 3. Uzupełniony przedmiar robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów udostępniany Zainteresowanym realizacją przedsięwzięcia po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

 

IV. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 3. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zainteresowanego na podstawie stosownych dokumentów.

Informacja telefoniczna: kom. 505 304 896 oraz  (12) 619 17 20

Podstawą sporządzenia propozycji oferty może być wyłącznie projekt budowlany udostępniony przez Okręgową Izbę Lekarską oraz projekty wykonawcze opracowane przez potencjalnego Wykonawcę. Udostępniane do wypełnienia listy przedmiarów robót są materiałem pomocniczym służącym  rzetelnemu określeniu kosztu robót budowlanych i powinny być zweryfikowane pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez składającego propozycję oferty.  Zaleca się aby  potencjalny wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z rzeczywistym stanem budynku, warunkami wykonania planowanych robót oraz posiadaną przez Okręgową Izbę Lekarską dokumentacją projektową. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

_____________________________________________________________

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380).

 

Wpis z: Komunikaty |

Zmiany zasad wystawiania recept na leki refundowane

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przypomina, że po 1 stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy istotnie zmieniające zasady wystawiania recept na leki refundowanie.

Po w/w dacie wygasną dotychczasowe indywidualne umowy upoważniające do wystawiania recept na leki refundowane, a lekarze zainteresowani utrzymaniem uprawnienia do ich wystawiania będą zobowiązani uzyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia indywidualne numery recept.

Jak informują w komunikatach zmieszczonych na swoich stronach internetowych MOW NFZ w Krakowie i POW NFZ w Rzeszowie przydzielanie w/w numerów recept będzie następowało na wniosek zainteresowanego lekarza za pośrednictwem Portalu NFZ, który ma umożliwiać:

 1. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept, które wygasają z dniem 31 grudnia 2016 r.,
 2. przygotowanie i wydrukowanie oświadczenia  o rozwiązaniu umowy upoważniającej do wystawiania recept z jednoczesnym wnioskiem o utrzymanie, bądź nie, dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy upoważniającej,
 3. przekazanie  w postaci elektronicznej wniosku o aktualizację danych,
 4. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o dostęp do Portalu Personelu,
 5. przygotowanie, wydruk i przekazanie wniosku w postaci elektronicznej o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept na leki refundowane,
 6. pobieranie puli numerów recept na leki refundowane.

W komunikacie NFZ informuje jednocześnie, iż wnioski o przydzielenie indywidualnych numerów recept mogą być składane od początku sierpnia br.

Apelujemy o nie odkładanie przez zainteresowanych decyzji o złożeniu wniosku na ostatnią chwilę ze względu na możliwość powstania organizacyjnych zatorów w przydziale numerów spowodowanych dużą ilość wniosków jakie ewentualnie jednocześnie mogą wpłynąć bezpośrednio przed 1 stycznia 2017 roku.

Informujemy jednocześnie, że obowiązek uzyskania indywidualnych numerów recept nie dotyczy lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli tych którzy udzielają świadczeń w ramach kontraktu.

Wpis z: Aktualności, Artykuły, Informacje Zespołu Radców Prawnych |

Klub absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – Absolwenci Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie / Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do włączenia się w działalność Klubu Absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. Klub Absolwenta został utworzony przez absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM w celu wzmocnienia więzi z macierzystą uczelnią.

Pragniemy, aby Klub stał się miejscem wymiany informacji i doświadczeń zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, umożliwiając nawiązywanie kontaktów absolwentom z danego regionu, o podobnych specjalizacjach, zainteresowaniach. Chcielibyśmy, aby to członkowie Klubu byli odpowiedzialni za jego funkcjonowanie poprzez dzielenie się informacjami o nadchodzących ciekawych wydarzeniach zawodowych, kulturalnych, sportowych, towarzyskich, ale także o nowych możliwościach rozwoju zawodowego oraz kształcenia siebie, jak i dokształcania młodszych Kolegów, ofertach stypendialnych, kursach czy projektach badawczych. Mamy nadzieję, że tak rozumiany networking stworzy członkom Klubu okazję do dzielenia się swoimi opiniami i doświadczeniami, a być może dla niektórych będzie sentymentalnym powrotem do czasów studenckich.

– więcej »

Wpis z: Artykuły, Spotkania koleżeńskie |

II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki

Logo_fb2

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

zapraszają na

II Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki

Data – 18 czerwca 2016 rok (sobota)
Miejsce – Park Strzelecki w Krakowie (ul. Lubicz 16)
Zapraszamy od godz. 10.00-20.00

10.00 – 16.00 – część rodzinno-dziecięca
16.00 – 20.00 – część dla  Lekarzy i Adwokatów młodych duchem
Godz. 13.00 uroczyste powitanie oraz losowanie atrakcyjnych nagród

Zapewniamy moc rodzinnych atrakcji. Zabawy plastyczne, sportowe, konkursy, występy artystyczne, warsztaty edukacyjne i wiele innych fantastycznych niespodzianek.

Wstęp wolny.

Wejście dla Lekarzy – za okazaniem legitymacji lub pieczątki lekarskiej
Wejście dla Adwokatów i Aplikantów Adwokackich – za okazaniem legitymacji

Już teraz serdecznie zapraszamy!

2piknik

Sponsorzy:

BMW M-CARS alwernia empec
MPK logo ziaja logo KHK
wawel cocacola hellenic
Concept Music Art

Tak było w ubiegłym roku, teraz będzie jeszcze fajniej :)

Wpis z: Artykuły |

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości jest samoregulacją innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE. Określa zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm-sygnatariuszy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia.

Kodeks Przejrzystości

Kodeks to część europejskiego projektu, którego celem jest zwiększenie transparentności współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym. Został przygotowany przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), którą w Polsce reprezentuje właśnie INFARMA. Zapisy Kodeksu wdrażają równocześnie 33 stowarzyszenia należące do EFPIA i ich firmy członkowskie.

Zgodnie z Kodeksem przejrzystości wszystkie umowy dotyczące współpracy firm-sygnatariuszy Kodeksu z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia, obowiązujące od 1 stycznia 2015 r., będą zawierać dodatkowy formularz zgody na udostępnianie danych osobowych.

W czerwcu 2016 r. firmy-sygnatariusze Kodeksu po raz pierwszy opublikują na swoich stronach internetowych raporty zawierające informacje o świadczeniach przekazywanych na rzecz środowiska medycznego. Znajdą się w nich dane za poprzedni rok kalendarzowy.

Więcej na temat Kodeksu przejrzystości na stronie: www.kodeksprzejrzystosci.pl

Obejrzyj film:

Wpis z: Artykuły |

Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego

Publikujemy poniżej pismo Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Małopolski System Informacji Medycznej czyli e-usługi dla lekarzy i pacjentów!

MSIM

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która ma za zadanie ułatwić pracę szpitali i podmiotów leczniczych.

Województwo Małopolskie prowadzi kompleksowe działania mające na celu zwiększenie dostępności i poprawę jakości e-usług medycznych w regionie. Za realizację projektu MSIM odpowiedzialny jest Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Aktualnie trwają prace nad rozbudową Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej, która zakłada przyłączenie do systemu kolejnych podmiotów leczniczych i wprowadzenie nowych funkcjonalności.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Komunikat Komisji Socjalno-Bytowej ORL w Krakowie

Koleżanki i Koledzy

Informujemy, że z dniem 22 czerwca 2016 roku uległ zmianie

Wpis z: Artykuły, Komunikaty |

Relacja z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny

Przedstawiamy relację z Gali wręczenia Nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny – najbardziej prestiżowej nagrody w środowisku farmaceutycznym i medycznym, do której swoich laureatów zgłaszają pacjenci. Wśród nominowanych i laureatów z pewnością znajdą Państwo swoich Kolegów.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

– więcej »

Wpis z: Artykuły, Informacje NFZ |

OSTRZEŻENIE – UWAGA NA SZKOLENIA BHP

W związku z pojawiającymi się ponownie informacjami, iż lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej (praktyki lekarskiej czy praktyki dentystycznej) otrzymują telefony z propozycją rzekomo obowiązujących ich i odpłatnych szkoleń BHP, wyjaśniam, że jednoosobowe działalności gospodarcze (praktyki lekarskie czy praktyki dentystyczne), w których nie ma zatrudnionych pracowników nie obowiązują szkolenia wynikające z wymogów BHP.

Właściciel takiej firmy (lekarz, lekarz dentysta) nie jest obowiązany zainwestować w odpłatne szkolenie, oceniać ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robić okresowych badań lekarskich, sporządzać instrukcji stanowiskowych itp.

Natomiast jeśli lekarz czy lekarz dentysta zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu pracy, w tym te dotyczące BHP.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty, Praktyki |

Komunikat w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

       W związku z otrzymywaniem przez lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących podmioty lecznicze lub prowadzących praktyki zawodowe od Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych niepodpisanych pism z prośbą „o uregulowanie opłaty rejestracyjnej” za ogłoszenie „wpisu o prowadzonej działalności leczniczej w Rejestrze Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” uprzejmie informujemy, że „Rejestr Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych” nie jest rejestrem o charakterze publicznoprawnym, państwowym, a podmioty wykonujące działalność leczniczą nie mają obowiązku się w nim rejestrować ani dokonywać z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

       De facto omawiany „Rejestr” jest prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców w dniu 29 lipca 2015 r., a jego działalność ma charakter komercyjny i nie ma nic wspólnego z realizowaniem ustawowych zadań organów państwa, izb lekarskich czy pielęgniarskich.

Tym samym zwracamy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności w związku z otrzymywaną korespondencją.

Wpis z: Aktualności, Komunikaty |

IV Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty!

4 grudnia w zabytkowych wnętrzach Muzeum Farmacji UJ przy ulicy Floriańskiej odbył się zorganizowany wspólnie przez Okręgowe Izby: Aptekarską i Lekarską – Konkurs Nalewek Własnej Receptury. Degustowano z zapałem, ale i umiarem przedstawione trunki, nie bacząc na historyczną scenerię w postaci starych naczyń aptecznych stojących na regałach w stylu empire, mieszczące m.in. sproszkowane karaluchy czy preparaty z czaszki ludzkiej.

– więcej »

Wpis z: Artykuły, Galerie, Rekreacja |

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA

Szanowni Państwo.

Informuję, że otrzymałem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pismo z informacją, że od 1 stycznia 2016 r. lekarze i lekarze dentyści będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie również przy użyciu bezpłatnej aplikacji udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na stronie www.zus.pl/ezla/.

Na wskazanej witrynie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące sposobu, trybu i zasad wystawiania elektronicznych zwolnień. Dostępne są również ulotki informacyjne oraz dokumentacja konieczna do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania e-ZLA przez aplikacje gabinetowe. Na bieżąco publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udostępniona jest możliwość przesłania swojego zapytania na adres: ezla@zus.pl.

Prezes
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Artykuły |

dr Zbigniew Żak – wspomnienia

 “Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”
Carlos Ruiz Zafón

Jesienią mija 10 lat od śmierci dr Zbigniewa Żaka, człowieka pod każdym względem nadzwyczajnego. Był  jedną z ikon Samorządu Lekarskiego, tytanem pracy, nieszczędzącym życia ani zdrowia, oddany swojemu zawodowi i pacjentom bezgranicznie. Z tej okazji publikujemy garść wspomnień przyjaciół i współpracowników Doktora.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin

Komunikat Nr 10/2015
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
w sprawie nadzoru nad produktami leczniczymi Bellergot i Mifocardin
w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

W związku z napływającymi zapytaniami w sprawie nedzoru nad produktami leczniczych Bellergot oraz Mifocardin. zawierającmi w swoim składzie m. in fenobarbital poniżej przedstawiam stanowisko Głównego inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.. poz. 124, ze zm.) – fenobarbłtaJ został zaliczony do grupy IV-P substancji psychotropowych. W związku z tym produkty lecznicze Bellergot I Milocardin podlegają kontroli na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przepisów wykonawczych.

Należy wskazać, że ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nie przewiduje zwolnienia z nadzoru nad produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające lub substancje psychotropowe nawet w przypadku gdy są preparatami złożonymi.

GŁÓWNY INSPEKTOR
FARMACEUTYCZNY

Zofia Ulz

Wpis z: Komunikaty |

Zmiana godzin pracy Delegatur OIL

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 02 listopada 2015 r. uległy ujednoliceniu godziny pracy Biura OIL w Krakowie oraz Delegatur w Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. Obecnie wszystkie sprawy załatwią Państwo w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 17.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 17.00
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 9.00 – 15.00

Wpis z: Komunikaty |

Plebiscyt Lekarz Małopolski 2015

Lekarz Małopolski 2015

Zakończył się Lekarz Małopolski 2015. Statuetki powędrowały do sześciu laureatów. Oprócz pięciu podstawowych kategorii, kapituła stworzyła także nagrodę dla Osobowości 2015.

Dobry lekarz to taki, który jest nie tylko profesjonalny, ale także przyjaźnie nastawiony do pacjenta. Taki, który zawsze chętnie pomoże i nigdy nie odmówi porady. Z kolei najlepszy ośrodek zdrowia musi być terminowy, a obsługa w nim na najwyższym poziomie. Przez kilka lipcowych tygodni spływały na naszą redakcyjną skrzynkę Państwa propozycje właśnie takich osób i miejsc – kandydatów do tytułów najlepszego lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, dentysty, szpitala oraz przychodni.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych

W związku z potrzebą pozyskania nowych kandydatów na lekarzy sądowych dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swoich kandydatur wraz z rekomendacjami.

Mając na uwadze potrzeby wspomnianego okręgu, zapewnienie na tym obszarze odpowiedniego dostępu do lekarza sądowego oraz zagwarantowanie możliwości wyboru spośród kandydatów liczba lekarzy określona została następująco:

 1. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Gorlicach – 4
 2. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Limanowej – 2
 3. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Sączu – 5
 4. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Nowym Targu – 5
 5. dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Zakopanem – 1
 6. dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – 4.

Kandydatami na lekarzy sądowych, jak wynika z dotychczasowej praktyki, winni być lekarze rodzinni, lekarze interniści, chirurdzy, względnie kardiolodzy.

Swoje kandydatury prosimy przesyłać na adres:

 1. OIL w Krakowie: biuro@oilkrakow.org.pl lub
 2. Delegatury OIL w Nowym Sączu: nowy.sacz@hipokrates.org
Wpis z: Dam pracę, Komunikaty |

Komunikat – dane osobowe

Informujemy, iż 1 stycznia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, która dotyczy także lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Obszerne wyjaśnienia dot. w/w zmiany znajdują się w komunikacie Zespołu Radców Prawnych NIL zamieszczonym na stronie internetowej NIL w zakładce „Dla lekarzy/ZRP informuje/ Informacja nt. zmiany ustawy o ochronie danych osobowych.”

Link: http://www.nil.org.pl/dla-lekarzy/zrp-informuje/informacja-nt.-zmiany-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

– więcej »

Wpis z: Informacje Zespołu Radców Prawnych, Komunikaty, Rejestr podmiotów prowadzących działalność lecznic |

Jubileusz 25-lecia odrodzenia Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

« 1 z 9 »

Foto © OIL w Krakowie

Wpis z: Artykuły, Galerie |

Apel o pomoc

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Jeden z najpiękniejszych krajów świata ale także i najuboższych dotknęła niewyobrażalna tragedia.
Trzęsienie ziemi w Nepalu pochłonęło wiele tysięcy ofiar. Przesyłam Państwu apel Stowarzyszenia Nepalczyków w Polsce, na którego czele stoi nasz kolega, chirurg.
Ze swej strony również apeluję o pomoc. Skierowanie pomocy na to konto gwarantuje, że dotrze ona do potrzebujących a nie do rąk instytucji rządowych i pomocowy a zwłaszcza ich urzędników.

J. Friediger

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Komunikat w sprawie tzw. “Ogólnopolskiego Plebiscytu Laur Pacjenta”

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu raz jeszcze informujemy i wyjaśniamy:

Do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie zwracają się lekarze z pytaniami dotyczącymi kierowanej do nich korespondencji, zawierającej certyfikat w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”. Co ważne lekarze, do których kierowane jest zawiadomienie, nie zgłaszali chęci udziału w takim plebiscycie i nie wyrażali swojej zgody na uczestnictwo w tym konkursie.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Prof. Andrzej Matyja otrzymał medal Gloria Medicinae

gloria_medicinae

W dniu 8 listopada 2014 roku na Zamku Królewskim w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia medalu Gloria Medicinae za 2013 rok 10 osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny. Wśród odznaczonych tym prestiżowym odznaczeniem znalazł się prof. Andrzej Matyja, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, chirurg z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej UJ CM.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Zaduszki 2014

Wszystkich Świętych i Zaduszki, to dni poświęcone przeszłości. Ale nie tylko tej z podręczników historii, ale przede wszystkim z naszej minionej codzienności. Tak każe tradycja. Tego wymaga zakodowana w każdym pamięć o przeszłości. O ludziach nam bliskich, a już Nieobecnych.Kto w tych dniach nie odwiedzi cmentarza? Nie złoży wiązanki chryzantem na grobie bliskich? Nie zaduma się nad czasem minionym?

Poniżej kilka zdjęć ze Starego Cmentarza na Pęksowym Brzysku w Zakopanem, wykonanych przy okazji wizyty na uroczystościach 80-lecia Szpitala im. S. Jasińskiego.
Zdjęć podyktowanych nie tylko pamięcią o Kornelu Makuszyńskim, Karolu Stryjeńskim, Stanisławie Marusarzu, Władysławie Hasiorze i 240 innych postaciach zasłużonych dla naszej historii. Warto podejść na to urwisko nad potokiem, położone nie dalej niż sto metrów od straganów na Krupówkach. Nie będzie to wizyta bezowocna.

(cis)

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Komunikat w sprawie obowiązku udokumentowania ubezpieczenia praktyki lekarskiej

Koleżanki i Koledzy,

W związku z otrzymanym z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia wezwaniem do uzupełnienia danych zawartych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących działalność Leczniczą  w zakresie informacji dotyczącej posiadania polis ubezpieczeniowych przypominam, że każdy lekarz prywatnie praktykujący ma obowiązek corocznego przedstawiania organowi rejestrowemu (właściwej Izbie Lekarskiej) dokumentu potwierdzającego zawarcie obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem praktyki lekarskiej.

Brak dopełnienia wskazanych wymagań może być uznany za rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem co zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej może skutkować wykreśleniem praktyki z rejestru lub  nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 107 ust. 2 i 3 tejże ustawy.

Stąd też zwracam się do Koleżanek i Kolegów o pilne przesyłanie polis do rejestracji praktyk lekarskich OIL w Krakowie na adres poczty elektronicznej: praktyki@oilkrakow.org.pl , faxem (12 619 17 03), pocztą tradycyjną lub złożenie jej osobiście.

Z góry dziękuję za wywiązanie się z obowiązku.

Łączę wyrazy szacunku
 
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
Wpis z: Artykuły |

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie zagrożenia wirusem Ebola

Prezes
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Maciej Hamankiewicz

NRL/BP/KS/1486/14

Warszawa 20 sierpnia 2014 r.

 

Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści.

Obecnie cały świat z niepokojem przygląda się informacjom płynącym z Gwinei, Liberii, Sierra Leone i Nigerii dotyczącym epidemii wywołanej wirusem Ebola i zagrożeniem jej rozprzestrzeniania się. Wśród ponad tysiąca ofiar śmiertelnych są lekarze, którzy pomagali chorym i w ten sposób oddali za nich życie. Rodzinom ofiar przekazałem wyrazy współczucia poprzez odpowiednie władze państwowe.

Tragiczne wydarzenia powinny uświadomić wszystkim jak wielkie jest oddanie lekarzy i jak niezwykła jest ich praca. Lekarze narażają własne zdrowie i życie ratując zdrowie i życie chorych w różnych warunkach. Sytuacje zagrożenia śmiercionośnymi wirusami mogą nastąpić w każdej chwili i dotyczyć każdego lekarza na świecie.

Uprzejmie informuję, że na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego znajduje się informacja opracowana na podstawie materiałów Światowej Organizacji Zdrowia z 19 sierpnia 2014 r. pod linkiem http://gis.gov.pl/?go=news&id=189

Jednocześnie w załączeniu przesyłam wytyczne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie postępowania z pacjentami, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem Ebola z prośba o przekazanie tej informacji wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom i Lekarzom Dentystom.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz

pdf Wytyczne San-Epid w sprawie postępowania z pacjentami, u których istnieje podejrzenie zarażenia wirusem Ebola

Wpis z: Artykuły |

Informacja w sprawie “Podkarpackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej”

Stowarzyszenie "Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna" nie jest organem samorządu zawodowego lekarzy.

Nazwa stowarzyszenia oraz wytoczone przez stowarzyszenie cele są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w związku z tym Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie podjęła stosowne kroki prawne.

Informacje prawne:

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Pismo RPO w sprawie zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche

Szanowni Państwo.

Zamieszczamy poniżej pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 czerwca 2014 r. dotyczące zasad korzystania z pomocy lekarskiej przez osoby głuche. Problem poruszony w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest powszechnie znany w środowisku lekarskim, w związku z czym prosimy o szczególne zapoznanie się z zamieszczoną informacją.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Zmiany w pracy kasy Izby

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 września 2014 r. kasa Izby będzie nieczynna w piątki.

Wpis z: Komunikaty |

Konkurs „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV”

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH) informuje o konkursie na realizatorów Projektu: „Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV” w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy, który jest koordynowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH.

Jednostki, które wejdą we współpracę w ramach konkursu otrzymają gratyfikację za rekrutację pacjentek i wykonanie pobrania krwi. Co dwa tygodnie NIZP-PZH będzie odbierać próbki i dokumentację medyczną (formularz zlecenia badania, zgodę pacjentki i ankietę) i przeprowadzał badania w swojej siedzibie. Natomiast kobiety ciężarne otrzymają bezpłatny wynik badania w kierunku zakażenia wirusem zapalenia wątroby C (HCV). HCV przenosi się poprzez uszkodzenie ciągłości tkanek i może być przenoszony także z matki na dziecko.

Szczegóły konkursu i wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu oraz na stronach:

http://www.testhcv.pzh.gov.pl/News/konkurs-otwarty-dla-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
lub
http://www.pzh.gov.pl/page/index.php?id=1650&L=0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0%3FL%3D0

Monika Wróbel
Rzecznik Prasowy
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH (NIZP-PZH)
Chocimska 24, 00-791 Warszawa
tel. +48 22 542 12 88, tel. kom. +48 696 498 578
mwrobel@pzh.gov.pl / www.pzh.gov.pl / @NIZ_PZH

Wpis z: Artykuły |

Ważna informacja dotycząca produktów leczniczych zawierających ketokonazol

Szanowni Państwo, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na ważne zagadnienie dotyczące wypisywania i wydawania doustnych produktów leczniczych zawierających ketokonazol.

 
Dnia 26 lipca 2013 roku Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków przedstawił zalecenie zawieszenia w całej Unii Europejskiej pozwoleń na dopuszczanie do obrotu doustnych leków zawierających ketokonazol, w związku z ustaleniem, że ryzyko uszkodzenia wątroby przy stosowaniu tych leków przeważa nad korzyściami leczenia infekcji grzybiczych.
 
W ślad za powyższymi zaleceniami, 18 października 2013 r. na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał dwie decyzje wstrzymujące w obrocie odpowiednio lek Ketokonazol Polfarmex i Ketoconazole Hasco (decyzja nr 19/WS/2013 i nr 20/WS/2013)
 
Następnie GIF wydał w dniu 28.11.2013 kolejne decyzje nr 6/D/2013 i 7/D/2013 dopuszczające do obrotu ww. leki, ale tylko we wskazaniu off label tzn. w leczeniu pacjentów cierpiących na chorobę lub zespół Cushinga.
 
Mimo wydania ww. decyzji lek ketokonazol w tabletkach nadal znajduje się na liście leków refundowanych z dnia 1 marca 2014 roku i podlega refundacji we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach oraz w zespole Cushinga.
 
W związku z tym, że do Centrum Informacji o Leku wpływają pytania od lekarzy i farmaceutów odnośnie przepisywania i wydawania ketokonazolu w tabletkach, zwróciliśmy się do Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Polityki Lekowej, z prośbą o stanowisko czy przepisywanie i wydawanie ketokonazolu w tabletkach we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach jest prawidłowe.
 
Na stronie portalu Centrum Informacji o Leku pod adresem: http://leki-informacje.pl/490,zawieszenie_pozwolen_dla_doustnych_lekow_z_ketokonazolem.html
publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z Departamentu Polityki Lekowej w dniu 4.04.2014 r. Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na drugą część pisma wskazującą obowiązki lekarza i farmaceuty w odniesieniu do przepisywania i wydawania doustnych preparatów leczniczych zawierających ketokonazol.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

 
 

 Z poważaniem
 mgr farm. Ewa Zygadło
 Centrum Informacji o Leku
 www.leki-informacje.pl
Wpis z: Artykuły |

Pismo MZ w sprawie obowiązku zagłaszania przypadków przemocy w rodzinie

MINISTER ZDROWIA
MZ-MD-S-079-4920-26/JK/14

Warszawa, 07.04.2014

W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks kamy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, uchylony został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania przestępstw Przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Powyższa zmiana prawna spowodowała, iż stosowanie przemocy seksualnej oraz gwałt jest przestępstwem ściganym z urzędu.

Wobec powyższego, gdy personel medyczny (w szczególności lekarze, pielęgniarki, położne) udzielając świadczeń medycznych stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma odczynienia z ofiarą przemocy seksualnej, powinien przekazać powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury lub powiadomić Policję.

W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym, personel medyczny powinien podjąć współpracę z Policją w procedurze zabezpieczenia śladów, przy użyciu zestawu kryminalistycznego. Postępowanie z użyciem dostarczonego przez policję zestawu kryminalistycznego umożliwi zabezpieczenie dowodów przestępstwa przed ich utratą. Procedura zabezpieczenia dowodów ma na celu identyfikację sprawcy oraz dochodzenie sprawiedliwości na drodze sądowej.

Przypomnienia wymaga również stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie przez personel medyczny. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493) stanowi, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnianiu przestępstwa ściganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określa procedura pod nazwą „Niebieskie Karty". Została ona ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). Uzupełnianie Niebieskich Kart jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania przez Państwa działań w ramach procedury „Niebieskie Karty" oznacza utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzywdzonych.

Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia o postępowanie zgodnie określonymi procedurami zarówno w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom przemocy seksualnej jak i ofiarom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Do Państwa należy udzielanie niezbędnych świadczeń medycznych ofiarom przestępstwa oraz zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Formularz niebieskiej karty dostępny jest stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2011/s/209/1245/1

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU

Aleksander Sopliński

Wpis z: Artykuły |

List do Pacjentów

Kraków, dn. 29.03.2014 r.

Szanowni Państwo, drodzy Pacjenci,

wydłużające się kolejki, zatłoczone przychodnie, brak szybkiego dostępu do lekarzy i badań specjalistycznych są Państwu powszechnie znane. Z czego to wynika? Z opieszałości lekarzy? Niekoniecznie. Z ich bezradności wobec systemu, którego są ogniwem? Zdecydowanie tak.

Służba zdrowia to tylko małe ogniwo w systemie państwowym, który nie funkcjonuje dobrze. Skutki już znamy, ale jakie są przyczyny? Przygotowaliśmy podsumowanie niektórych problemów, o których pacjenci nie zawsze wiedzą. Chcielibyśmy podkreślić, że my – Lekarze, jesteśmy po Państwa stronie. Gdzie powinniśmy szukać rozwiązania? W dialogu i wzajemnym zrozumieniu. Przede wszystkim jednak w nacisku opinii publicznej na państwowy system zarządzania służbą zdrowia.

Problem 1
NFZ nie da więcej

Pośrednikiem pomiędzy lekarzem, a ubezpieczonym pacjentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. On rozdziela pieniądze na leczenie w szpitalach i przychodniach. Jeśli szpital lub przychodnia przyjmie zbyt wielu chorych lub wykona zbyt dużo badań i zabiegów, NFZ odmawia pokrycia ich kosztów. To właśnie dlatego mimo np. wolnych łóżek w klinice, pacjent musi czekać na zabieg. Spróbujmy więc wspólnie doprowadzić do  zniesienia limitów NFZ w przychodniach, ambulatoriach i szpitalach.

Problem 2
Wydłużające się kolejki

Każdy człowiek chce i ma prawo do uzyskania jak najszybszej porady lekarza i podjęcia właściwego leczenia. Rozumiemy to. Rozumiemy również, że pacjenci, chcąc ominąć ciągle wydłużające się kolejki, korzystają z usług medycznych świadczonych w szpitalach, przez oddziały ratunkowe zwane SOR-ami. Pamiętajmy jednak- oddziały te mają, na zasadzie ostrego dyżuru, służyć pacjentom natychmiastową pomocą w przypadku urazu lub nagłej choroby, grożącej utratą życia lub kalectwem.  Chcielibyśmy więc prosić Państwa o nie obciążanie oddziałów ratunkowych, jeśli nie jest to absolutnie niezbędne. Przedstawione przez ministra zdrowia propozycje zmian być może (choć mamy wątpliwości) poprawia sytuacje w onkologii ale na pewno nie poprawią sytuacji w pozostałych dziedzinach medycyny, tym bardziej, że skrócenie kolejek w jednym zakresie spowoduje wydłużenie w innym.

Problem 3
Coraz droższe leki

Fundusz Zdrowia wymaga od nas – Lekarzy, podpisania umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane. Przepisy są skomplikowane. Ten sam lek może być refundowany, częściowo refundowany bądź nierefundowany w ogóle – wszystko w zależności od choroby. Listy leków wciąż są zmieniane – z reguły co dwa miesiące. Za pomyłkę w recepcie lekarz jest karany i to wysoko. Prosimy zatem – nie dziwcie się Państwo,  że część lekarzy nie chce podpisywać umów na wypisywanie recept na leki refundowane, a pozostali marnotrawią czas przeznaczony dla pacjenta, na żmudne analizowanie, co się komu należy.

Polska na tle Europy

Niezdrowa sytuacja służby zdrowia powoduje, że zostało nadszarpnięte zaufanie pacjentów do lekarzy. To przykre, bo starając się leczyć zgodnie z aktualną wiedzą i zaangażowaniem, wprost toniemy w biurokratycznych nakazach. Większość z nas pracuje z zaangażowaniem, oddaniem i poświęceniem będąc wiernymi przysiędze Hipokratesa: „Dobro pacjenta najwyższym celem!” Prawdziwym lekarstwem na choroby polskiej służby zdrowia są: zmiany w przepisach, zwiększenie liczby lekarzy i przede wszystkim zwiększenie nakładów na zdrowie. Bo jak na razie Polska przeznacza zaledwie 740 euro na jednego mieszkańca i źle wypada na tle swoich europejskich sąsiadów. Wydatki na zdrowie przypadające na jednego mieszkańca Europy wynoszą średnio w 28 państwach UE – 2028 euro. W Niemczech – 2813 euro, Austrii – 2359 euro, Wielkiej Brytanii – 2240 euro. Nawet biedna Grecja przeznacza na obywateli swojego państwa po 1736 euro. A nasi najbliżsi sąsiedzi Czechy  –  1281 euro i Słowacja – 1032 euro. Za Polską już jest tylko Łotwa. Czy koniecznie chcemy dać się jej wyprzedzić? Bez nacisku opinii publicznej, a więc Was, Drodzy Pacjenci, tak się właśnie stanie.

Jak zmienić tę sytuację?

Drodzy Pacjenci. Raz po raz piszemy o nacisku opinii publicznej, o tym, byście nas wsparli, pomogli w dokonaniu zmian. Pamiętajcie proszę o Waszym i Naszym zdrowiu podczas zbliżających się wyborów. Tylko wspólne działanie polityków wszystkich opcji może zmienić obecną sytuację.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie

 Pobierz List do Pacjentów

Wpis z: Artykuły |

Zasady postępowania w przypadkowej hipotermii

 

Szanowni Państwo.

Zwracamy się do Państwa z propozycja współpracy w dziedzinie leczenia tzw. przypadkowej hipotermii. Śmiertelność z powodu wychłodzenia w Polsce wynosi, według oficjalnych danych, 328 do 606 osób rocznie (dane GUS 2008-2010 r.). Szacuje się jednak, że liczba ta może być nawet kilkakrotnie większa.

Małopolska, z racji ukształtowania powierzchni i warunków klimatycznych może być rejonem szczególnie zagrożonym pod względem zapadalności. Głębokie stadia wychłodzenia wymagają zastosowania specjalnych technik, ale efekty leczenia są zwykle pomyślne. Z końcem ubiegłego roku opracowaliśmy procedurę ogrzewania pozaustrojowego dorosłych pacjentów w stadium głębokiej hipotermii. W chwili obecnej procedura obowiązuje na terenie województwa małopolskiego. Podjęliśmy współpracę z jednostkami ratownictwa medycznego, utworzyliśmy schemat postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych. Projekt realizujemy przy współpracy z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego województwa małopolskiego, centrum dyspozytorskim Kraków, Tarnów, Pogotowiem Ratunkowym województwa małopolskiego, Komendą Wojewódzką Policji oraz Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym grupa Jurajska, Beskidzka, Podhalańska, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi województwa małopolskiego.

W okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. telefonicznie skonsultowaliśmy 7 pacjentów – 2 pacjentów spełniało kryteria leczenia pozaustrojowego i z powodzeniem wykonaliśmy zabieg wszczepienia ECMO. Przeprowadziliśmy procedurę leczenia pozaustrojowego z bardzo dobrym efektem klinicznym.

W przypadku podejrzenia wystąpienia hipotermii głębokiej bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem ds. leczenia hipotermii głębokiej który dostępny jest pod numerem alarmowym 501039462.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań jesteśmy do dyspozycji.

W załączniku umieszczamy schemat postępowania, procedurę oraz kartę kwalifikacyjną leczenia pozaustrojowego hipotermii głębokiej.

 

 

Procedura leczenia pozaustrojowego hipotermii głębokiej dostępna jest na stronie: www.hipotermia.edu.pl .

Z wyrazami  szacunku,

dr n. med. Tomasz Darocha
lek. med. Sylweriusz Kosiński
dr hab. n. med. Rafał Drwiła
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sadowski

 Procedura opieki medycznej pacjentów w stadium głebokiej hipotermii
 Karta kwalifikacyjna pacjentów w stadium głebowkiej hipotermii do leczenia pozaustrojowego

Adres do korespondencji:
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-207 Kraków
Tel. 502664128

 

Wpis z: Artykuły |

Zwycięski bój z Ministerstwem Zdrowia!

Od chwili reaktywowania, czyli od blisko 25 lat, samorząd lekarski w całej Polsce wykonuje zadania przejęte od administracji państwowej, takie jak: wydawanie praw wykonywania zawodu, rejestr lekarzy, działalność OROZ i OSL, itp.
 
Za tę pracę Skarb Państwa, a ściślej Ministerstwo Zdrowia winno pokrywać wszelkie koszty. Tak stanowiła ustawa o izbach lekarskich z maja 1989 roku. Środki na realizację tych zadań powinny być zarezerwowane w budżecie państwa i poprzez MZ winny być przekazywane izbom lekarskim.
 
Tymczasem, mimo że rok rocznie występowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pokrycie tych kosztów, nigdy w historii samorządności lekarskiej, nie otrzymywaliśmy ich w rzeczywistej wysokości, z reguły MZ przekazywało 30% poniesionych przez nas kosztów i to w ostatnim miesiącu roku kalendarzowego.
 
Ponieważ żadne interwencje nie skutkowały, w żaden sposób nie mogliśmy się porozumieć w tej kwestii z MZ, postanowiliśmy wkroczyć na drogę sądową. Cztery lata temu, w naszym imieniu, pani mecenas Agnieszka Nawara-Dubiel, związana wtedy z Biurem Radców Prawnych OIL w Krakowie, złożyła w imieniu krakowskiej Izby pozew o zwrot naszych nakładów, w wysokości przynajmniej kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników wykonujących ww. czynności administracyjne. W związku z nominacją pani mec. Agnieszki Nawary-Dubiel, która objęła stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym, sprawę przejęła w naszym imieniu mec. Anna Gut, z Zespołu Radców Prawnych OIL w Krakowie.
 
Niestety, w pierwszej instancji ponieśliśmy sromotną porażkę, Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo. Nie zgadzając się z tym wyrokiem, a zwłaszcza z uzasadnieniem wyroku pierwszej instancji, postanowiliśmy złożyć apelację do Sądu drugiej instancji.
 
I tu wygraliśmy! Uzasadnienie pierwszej instancji Sądu Rejonowego zostało odrzucone. Sąd Apelacyjny w Warszawie, Wydział I Cywilny jednoznacznie wskazał, iż Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z zapisami wspomnianej Ustawy o izbach lekarskich, powinno pokrywać w pełni (a nie częściowo koszty) związane z realizacją zleconych nam zadań, rezerwując na ten cel środki w budżecie.
 
Wyrok Sądu jest ostateczny, potwierdził słuszność naszych roszczeń. Wygrywając proces z Ministerstwem, musieliśmy jeszcze poczekać na decyzję Sądu Najwyższego, do którego Prokuratoria Generalna, działająca w imieniu Ministra Zdrowia zwróciła się o kasację wyroku. Ale Sąd Najwyższy, rozpatrując wniosek Prokuratorii, w dniu 20 grudnia 2013 roku oddalił kasację, uznając wyrok Sądu drugiej instancji za zasadny.
 
Jak widać, warto czasami dociekać swoich racji, nawet w walce z tak potężnym przeciwnikiem, jakim w tym wypadku było Ministerstwo Zdrowia. Ale byliśmy uparci i jako jedyna izba w Polsce, osiągnęliśmy, że tak powiem historyczny sukces w walce o swoje prawa.
 
Oczywiście, dzięki tej wygranej, będziemy próbować odzyskać należne nam środki za lata 2009-2013 (starsze roszczenia się przedawniły). Wg naszych wyliczeń kwota jaka powinna zasilić konto OIL w Krakowie to ok. 1,5 mln złotych. W sytuacji, gdy rozpoczynamy generalny remont siedziby naszej izby, (też przecież odzyskanej od Państwa przed 4 laty) na pewno się przydadzą. A nasza siedziba służyć będzie kolejnym pokoleniom lekarzy.
 
Andrzej Matyja
Wpis z: Artykuły |

20 lat współpracy z Białorusią – podpisanie umowy Grodno-Kraków

Od blisko 20 lat trwa współpraca na niwie medycznej lekarzy Obwodu Grodzieńskiego i Małopolski. Lekarze białoruscy przyjeżdżają na parotygodniowe staże do krakowskich szpitali, lekarze z Małopolski wyjeżdżają do Grodna z odczytami i prezentacjami, a pośredniczy w tym Izba Lekarska. Szczególne zasługi w tym względzie położył dr Adam Wiernikowski, reprezentujący nasz samorząd od III kadencji.

Po ostatniej wizycie naszej delegacji na Białorusi jesienią 2013 postanowiono tę współpracę ująć w ramy prawne. 24 stycznia 2014 roku gościł w Krakowie dr Andrzej Striżak (z Małżonką), dyrektor Wydziału Zdrowia w Grodnie, który podpisał w siedzibie Izby stosowne „Porozumienie o współpracy”, z reprezentującym Okręgową Radę Lekarską w Krakowie, prezesem prof. Andrzejem Matyją.

„Porozumienie” przewiduje wymianę doświadczeń zawodowych i organizacyjnych w postaci inicjatyw edukacyjno-naukowych, wspólną organizację imprez sportowych i kulturalnych, wzajemne staże naukowo-szkoleniowe itp.

O tym, jak wygląda ochrona zdrowia na Białorusi przeczytacie Państwo w wywiadzie z dr. A. Striżakiem. W wielu wypadkach można z niej brać przykład, bo nasz obraz medialny Białorusi nie grzeszy obiektywizmem.

W skromnej uroczystości w Izbie gościli z tej okazji m.in. Sekretarz Rady Miasta Krakowa Paweł Stańczyk, z-ca dyr. Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Anita Orzeł Nowak, członkowie Prezydium ORL. Wzajemna wymiana upominków (otrzymaliśmy reprodukcję średniowiecznej grafiki Grodna) zamknęła uroczystość.

Poniżej relacja wideo z Kroniki Krakowskiej TVP3 Kraków z dnia 24.01.2014 r.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Nowe władze Izby

Szanowni Państwo
 
Dobiegły końca wybory do Samorządu Lekarskiego VII kadencji. Uprzejmie informujemy, że decyzją XXXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, odbytego w dniu 22 listopada 2013 r., wybrane zostały nowe władze naszej Izby.
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został, po raz drugi, prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, zaś stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będzie lek. dent. Anna Kot.

Pełne dane odnośnie nowego składu stanowisk i organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie znajdą Państwo w oficjalnych Obwieszczeniach ustępującej Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie:

Wpis z: Artykuły |

Uwaga na oszustów!

Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych ostrzega na swojej stronie internetowej przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi polegającymi na wyłudzaniu opłat od przedsiębiorców.

„GIODO informuje, że nie wysyła do administratorów danych żadnych pism grożących nałożeniem kar finansowych za niezgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji ani nie oferuje kupna gotowego wniosku rejestracyjnego. Nadawcą tego typu korespondencji, mimo iż jest opatrzona logo GIODO, nie jest Urząd. Firma, która rozsyła takie pisma działa niezgodnie z prawem.”

Wpis z: Artykuły |

Ważne. Komunikat w sprawie reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przedstawiło do konsultacji zbiór reguł dotyczących tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.
 
Zgodnie z komunikatem w celu uzyskania materiału wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: p1_info@csioz.gov.pl , podając w tytule maila treść: "Udostępnienie Reguł Tworzenia EDM". Uwagi można zgłaszać w terminie do dnia 31 lipca 2013 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl
 
Wpis z: Artykuły |

Fajna dziewczyna, z katastrofy

2050 zł na rehabilitację, albo na adwokata, a może na śpioszki dla trzyletniej córeczki zebrali – dla Magdy Sipowicz ze Skawiny (lat 29), tłumaczki języka migowego, jednej z 57 ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach – uczestnicy posiedzenia Komisji Stomatologicznej ORL, którzy 23 marca 2013 roku obradowali w Osieczanach.
 
Sporo jak na 30 uczestników zebrania. Maleńko w porównaniu do… potrzeb.
 
Panią Magdę z mężem przyprowadziła do Izby doktor Anna Kot, formalnie I zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, prywatnie lwica o gołębim sercu (jak ona to godzi z zawodem dentysty), dobry duch Izby, niedawna laureatka konkursu na najlepszą nalewkę. Przyprowadziła, bo wspólnie z doc. Jolantą Pytko-Polończyk przeczytały w „Dzienniku Polskim”, w trakcie wspomnianego posiedzenia, opis tragedii, której doświadczyła jedna z uczestniczek katastrofy, mieszkająca w Skawinie – i obie Panie o podobnej uczuciowości postanowiły działać, i to natychmiast.
 
A proza całej tej historii jest nie do pozazdroszczenia. Od katastrofy (upamiętnionej żałobą narodową), minął już przeszło rok. Natomiast „Przewozy Regionalne” nie zdążyły jeszcze nawet wysłać 57 ofiarom, przeproszenia. Zaś Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO-Hestia, ich formalny przedstawiciel, miga się i kręci z uzgodnieniem odszkodowania całą mocą swoich służb prawniczych, które pewnie pracują społecznie.

– więcej »

Wpis z: Artykuły |

Prośba o aktualizację danych teleadresowych

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W związku ze zbliżającymi się wyborami na Delegatów VII Kadencji, które odbywać się będą zgodnie z nowym regulaminem czyli drogą korespondencyjną, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie aktualizacji Waszych adresów zamieszkania lub adresów do korespondencji, co umożliwi prawidłowe i skuteczne dostarczenie materiałów wyborczych!

Aktualizacji można dokonać

 • osobiście w Biurze OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a (parter),
 • drogą mailową na adres: rejestr57@hipokrates.org
 • telefonicznie:  12  619 17 16

Gorąco apelujemy o uaktualnienie powyższych danych!

Sekretarz
Okregowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Wpis z: Komunikaty |

Informacje dotyczące zakresów numerowych recept

Uprzejmie przypominamy, że od 1 kwietnia 2013 obowiązują druki recept dla których numery rozpoczynają się od cyfr:

02 – dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez oddział wojewódzki Funduszu.
Na drukach tych obowiązują kody kreskowe dla numeru  REGON oraz numeru prawa wykonywania    zawodu lekarza!

07- dla druków recept posiadających unikalne numery przydzielone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Na drukach tych także obowiązują kody kreskowe dla numeru REGON oraz numery prawa wykonywania zawodu lekarza.

Druki recept różowych zastąpione są receptami w kolorze białym (!) z adnotacją Rpw.

Recepty z zakresem numerycznym zaczynającym się od cyfr 01.. wypisane z data do końca marca można realizować na refundację w terminie ich ważności, tj. 14 dni recepty różowe i 30 dni recepty białe.

Wpis z: Artykuły |

Informacja MZ w sprawie wykazu leków refundowanych

Publikujemy poniżej informację Ministerstwa Zdrowia dla lekarzy w związku z publíkacją Obwieszczenia Ministra Zdrowìa w sprawìe wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenìa żywìeniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2013 roku. Zawiera ona m.in. sporo wskazań dla stosowań leków poza CHPL, zwłaszcza jeśli chodzi o heparyny drobnocząsteczkowe.

pdf Informacja MZ

Wpis z: Artykuły |

Komunikat w sprawie druków recept

Informujemy, że do Izby napływają informacje o pomyłkach w wydrukach recept. Dotyczy to głównie numeru REGON i prawa wykonywania zawodu. Apelujemy o zwracanie uwagi na prawidłowość wydruków przy ich odbiorze z drukarni. W przypadku stwierdzenia pomyłki proponujemy umieszczenie na rewersie recepty pieczątki zawierającej numery REGON i prawa wykonywania zawodu.
Wpis z: Artykuły |

Informacja dotycząca zasad realizacji recept lekarskich

Informacja
dla farmaceutów i lekarzy dotycząca zasad realizacji recept lekarskich
w związku ze sposobem przepisywania ilości leku oraz wielkości opakowań.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do wiadomości stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zasad realizacji recept lekarskich w kontekście sposobu przedstawienia na recepcie ilości leku oraz wielkości opakowania.
 
W załączeniu przedstawimy treść korespondencji prowadzonej pomiędzy
pdf Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie a
pdf Ministerstwem Zdrowia .

 
Wydział Gospodarki Lekami
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
Tel. 012/29 88 471, 473
Wpis z: Artykuły |

Informacja z NFZ o receptach bez REGON-u

W związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji możliwości wypisywania leków refundowanych przez lekarzy niemających zarejestrowanej praktyki lekarskiej informuję, że Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz w zarządzeniu z 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane wśród lekarzy mogących zawrzeć taką umowę wymieniła również lekarzy nie mających takiej praktyki, a pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. o pracę lub umowy-zlecenia w podmiocie, z którym NFZ nie ma podpisanej umowy na świadczenia zdrowotne.

Wątpliwości, jakie pojawiały się w tej kwestii, wynikały z treści obowiązującego do 29 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (DzU poz. 260), które obligowało lekarza do umieszczania numeru REGON na recepcie. Zmiana rozporządzenia, która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2012 r., expressis verbis wskazała, że dane osoby uprawnionej wpisywane na recepcie obejmują numer REGON wyłącznie wtedy gdy osoba uprawniona taki numer posiada.

Tak zapisana fakultatywność wpisywania numeru REGON rozwiała wszelkie dotychczas pojawiające się wątpliwości odnośnie do możliwości zawierania umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych przez lekarzy wykonujących zawód w innych formach niż wskazane w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Departament Gospodarki Lekami Centrala NFZ
Wpis z: Artykuły |

Wybory01 marca 2017 r.
Opublikowano listy rejonów wyborczych na obszarze działania OIL w Krakowie na okres VIII kadencji

do 14 kwietnia 2017 r.
Przyjmowanie wniosków o przeniesienie do innego rejonu wyborczego i wpisanie na listę tego rejonu

Kalendarium

Marzec 2017
PWŚCPSN
« lut   kwi »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

Galerie

 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44
 • 50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  2016-10-26 11:24:59
 • Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  Rodzinny Piknik Integracyjny Lekarsko-Adwokacki 2016
  2016-06-27 08:43:03

Polecamy