Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Kasy fiskalne – ważne informacje

Przekazujemy Państwu ważne informacje Zespołu Radców Prawnych związane z obowiązkiem posiadania kas fiskalnych.

 1. Informujemy, iż w związku ze zmianą przepisów podatkowych i połączonymi z tą zmianą rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi konieczności zaopatrzenia się przez poszczególne grupy lekarzy w kasy fiskalne Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwróciło się do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Finansów o zajęcie w tej sprawie stanowiska. Przedstawione przez nas wątpliwości dotyczą sytuacji lekarzy, którzy: mają zarejestrowane jednocześnie praktykę w miejscu wezwania jak i praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,  wykonują zawód w ramach praktyki zawodowej i kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wystawiają jedynie recepty pro auctore i pro familia lub świadczą usługi zdrowotne nieodpłatnie (innym krewnym spoza kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familia lub przyjaciołom). O ewentualnych ustaleniach będziemy Państwa informować na stronie Izby. Na chwilę obecna zalecamy konsultowanie swojej indywidualnej sytuacji z Urzędami Skarbowymi pod który Państwo podlegacie.
 2. W świetle Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1544):- generalnie, lekarze wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej, zostali zobowiązani, do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej;- w stosunku do lekarzy, którzy korzystali w 2014 roku ze zwolnienia z w/w obowiązku, rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nastąpi od dnia 1 marca 2015 roku; w stosunku do lekarzy, którzy założą praktykę w 2015 roku zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje okres dwóch miesięcy od udzielania świadczenia zdrowotnego, którego udzielnie obliguje do rozpoczęcia ewidencjonowania.
 3. Szczegółowy sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących określa ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zmn.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 roku, poz. 363) w sprawie kas fiskalnych.Zgodnie z w/w przepisami podatnik jest w szczególności zobowiązany:
  1) dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy;
  2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;
  3) udostępniać kasy rejestrujące do kontroli stanu ich nienaruszalności i prawidłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;
  4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;
  5) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany;
  6) co do zasady stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży;
  7) itd.W/w rozporządzenie określa w szczególności zakres informacji jaki winien znajdować się na paragonie oraz raporcie fiskalnym.W zakresie oznaczenia na paragonie nazwy towaru lub usług Minister Finansów wydał 12 września 2013 roku interpretację ogólną, która jest dostępna pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez użyciu kasy konieczne jest:

  1)    Złożenie zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

  Podatnik zgłasza naczelnikowi że będzie przez niego prowadzona ewidencja przy zastosowaniu kasy. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia – w celu odliczenia lub zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy; zawiadomienie zawiera informację o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania; W przypadku podatnika, który zamierza stosować do prowadzenia ewidencji jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

  2)    Dokonanie fiskalizacji kasy.

  Fiskalizacja dokonywana jest przez serwisanta kas przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) do pamięci fiskalnej. Fiskalizacja potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Wydruk raportu fiskalnego dobowego dołączany jest do książki kasy. W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie danych dotyczących kasy, w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 4. Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. z późn. zmn.) podatnikowi, który, za pomocą kasy fiskalnej rozpoczął ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach   przysługuje zwrot kwoty wydatkowanej wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.Podatnik jest zobowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy:
  – w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestanie ich używania,
  – nie dokonuje w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis,
  – naruszy warunki związane z odliczeniem kwot wydatkowanych na zakup kasy.
 5. Należy pamiętać, iż naruszenie obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług za pomocą kasy rejestrującej, nie dopełnienie wymogu wydania paragonu fiskalnego, dokonanie sprzedaży usługi z pominięciem kasy fiskalnej lub jej brak może nieść za sobą skutki karno-skarbowe.
 6. Linki do materiałów dot. kas fiskalnych zamieszczonych na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej zob. http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=11422
  oraz http://aktualnosci.gazetalekarska.pl/?p=11243

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory