Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Kierowcy – badania lekarskie

W dniu 20 lipca br. weszło w życie nowe rozporządzenie określające warunki badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Zanim jednak przejdziemy do omówienia powyższej regulacji musimy na wstępie omówić zasady badania osób kierujących pojazdami jakie określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. 2014, poz. 600 )

Zgodnie z zapisami w/w ustawy:
Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami podlega, co do zasady:

 1. osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
 2. osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 4. kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 5. osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
 6. osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.

Badania, o których mowa w pkt.3-5 przeprowadzane są w Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Badanie lekarskie, przeprowadza się:

 1. na wniosek osoby zainteresowanej w przypadkach, o których mowa w/w pkt 1-3 i 6;
 2. na podstawie skierowania w przypadkach, o których mowa w/w pkt 4 i 5.

Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie:

 1. uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
 2. uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
 3. uprawnienia do kierowania tramwajem;
 4. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:
  a)    A1, A2 i A,
  b)    B1, B i B+E,
  c)    C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

Badanie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy t.j. badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

W przeciwieństwie do uprzedniego stanu prawnego nowe rozporządzenie wprowadza jednolite kwotowe stawki opłat za przeprowadzenie badań i wpis do ewidencji odpowiednio są to kwoty w wysokości:

 1. za badanie lekarskie – 200 zł;
 2. za ponowne badanie lekarskie –  200 zł.
 3. za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – wynosi 50 zł.

Kwota 200 zł. dotyczy badań kierowców w zakresie uzyskiwania uprawnień, a nie badań profilaktycznych kierowców wg. art.229 Kodeksu pracy
Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:

 1. posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
 2. posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
 3. posiadająca:
  a)    specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
  b)    inną specjalizację i dodatkowe szkolenie
 4. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
 5. wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa.

Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ankietę przedkłada się uprawnionemu lekarzowi.

Po przeprowadzeniu badań lekarz wystawia orzeczenie stwierdzające brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2014, poz. 949) określa w szczególności:

 1. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
 2. zakres:
  a)    badań lekarskich,
  b)    konsultacji u lekarzy specjalistów,
  c)    pomocniczych badań diagnostycznych;
 3. jednostki uprawnione do przeprowadzania badań w trybie odwoławczym
 4. wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza,
 5. dodatkowe kwalifikacje ,o których mowa w art.77 ust.1 pkt.3 lit. b ustawy
 6. podmioty uprawnione do przeprowadzania  szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia,
 7. wysokość opłaty:
  a)    za badanie lekarskie,
  b)    za badanie lekarskie w trybie odwoławczym,
  c)    za wpis do ewidencji osób uprawnionych do przeprowadzania badań

Załącznikami do rozporządzenia są:

 1. wzór ankiety,
 2. szczegółowe warunki badania lekarskiego dotyczące poszczególnych narządów
 3. wzór karty konsultacyjnej neurologicznej i diabetologicznej
 4. wzór pieczątki uprawnionego lekarza
 5. wzory orzeczeń lekarskich
 6. wzór karty badania lekarskiego
 7. wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia wymaganego do przeprowadzania badań lekarskich kierowców

W przypadku wątpliwości co do zasad orzekania o stanie zdrowia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców można zwrócić się do właściwego ośrodka medycyny pracy (dla Małopolski jest to Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy).

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory