Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Komunikat – wybrane zmiany prawa po 1 stycznia 2015 roku

Niezależnie od, szeroko komentowanych, zmian systemowych jakie zachodzą w obszarze prawa medycznego, a dotyczących w szczególności tzw. pakietów „kolejkowego i onkologicznego” warto mieć na uwadze, iż po 1 stycznia 2015 roku zaczną również obowiązywać zmienione pojedynczo przepisy, wprowadzające modyfikacje w zakresie m.in. zasad wykonywania zawodu lekarza czy procedur kontrolnych realizowanych wobec podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

1. Na mocy art. 5 ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014,poz. 1138) do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dodany został art. 84ab w brzmieniu:

“Art. 84ab. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).”

Wyjaśnienie.

W świetle powyższej regulacji po 1 stycznia 2015 roku:

 • możliwe będzie prowadzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontroli świadczeniodawcy równocześnie z kontrolą prowadzoną przez inny uprawniony podmiot np. wojewodę, czy urząd skarbowy.
 • zniesione zostaje ograniczenie w czasokresie trwania wszystkich kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia u danego świadczeniodawcy w jednym roku kalendarzowym.

2. Na mocy art. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014,poz. 1138) art. 42 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty otrzymuje brzmienie :

“Art. 42. 1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w ust. 2.

2. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia mogą być przekazane:
1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
5. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.”.

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Ogłoszenia

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory