Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Nowe zasady wystawiania recept w okresie przejściowym

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad wystawiania i realizacji recept, w załączeniu otrzymane z MOW NFZ w Krakowie informacje regulujące sposób postępowania w okresie przejściowym, tj. do czasu ogłoszenia nowych aktów wykonawczych do obowiązujących obecnie ustaw.

W związku z wejściem w życie dnia 12 grudnia 2015 r. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Oz. U. 2015, poz. 1991) zmianie uległa definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. W związku z powyższym z dniem 12 grudnia 2015 r. osobami uprawnionymi są osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, są uprawnione do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Powyższa ustawa, z dniem wejścia w życie, zniosła również obowiązek zawierania z Narodowym Funduszem Zdrowia umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Umowy upoważniające zawarte z NFZ przed dniem wejścia w życie ww. ustawy wygasają z dniem 31 grudnia 2016r.
Obecnie aby osoba uprawniona mogła wystawiać recepty na leki refundowane winna wystąpić o dostęp do pobierania unikalnych numerów recept nadawanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Powyższy obowiązek nie dotyczy osób uprawnionych wykonujących zawód u świadczeniodawcy (tj. w szpitalu, poradni, przychodni mającej kontrakt z NFZ).

W związku z w/w nowelizacją aktualnie przy wystawianiu, realizacji i kontroli recept obowiązują następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich Dz.U.2014.319 j.t. z poźn.zm.) od 29-01-2016: (Dz.U.2016.62);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. 2015, poz. 1971).

OSOBY UPRAWNIONE:

„NOWY LEKARZ” – osoba, która dotychczas nie miała uprawnień do wystawiania recept refundowanych. Jest to osoba:

 • posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • nie posiadająca zawartej z NFZ indywidualnej umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

„Nowy lekarz” wystawia recepty refundowane w oparciu o przepisy art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.) i umieszcza na recepcie:

 1. Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore/pro familiae (w polu „Świadczeniodawca”):
  a) w przypadku:
  – podmiotu wykonującego działalność leczniczą – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,
  – osoby wystawiającej receptę pro auctore/pro familiae – imię i nazwisko,
  – podmiotu prowadzącego aptekę – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,
  b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore/pro familiae – adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane);
  c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore/pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę;
  d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej – dziewięcioznakowy numer REGON;
 2. Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty (w polu „Dane i podpis lekarza”):
  a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy;
  c) identyfikator pracownika medycznego (tj. numer prawa wykonywania zawodu lub w sytuacji gdy nie został on nadany – numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL
  – np. numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość);
  d) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę;
  e) własnoręczny podpis – w przypadku recepty w postaci papierowej, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy
  2
  pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 3. Dane dotyczące pacjenta:
  a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie “NN” – w przypadku osób o nieustalonej tożsamości;
  b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
  – miejsca zamieszkania albo
  – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
  – urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.), albo
  – “NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania;
  c) PESEL stanowiący identyfikator usługobiorcy (a w przypadku jego braku – np. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  d) datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta – w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony.

„STARY LEKARZ” – osoba, będąca osobą uprawnioną wg starej definicji zawartej w art. 2 pkt 14 lit. b i c ustawy o refundacji ieków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. 2015, poz. 345). To osoba posiadająca zawartą z NFZ indywidualną umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych (umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016r.)

„Stary lekarz” posiadający zawartą z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych wystawia recepty na dotychczasowych zasadach tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 j.t. z poźn.zm.) i umieszcza na recepcie:

 1. Dane dotyczące osoby uprawnionej (w polu „Świadczeniodawca”):
  1) nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia;
  2) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;
  3) numer telefonu;
  4) numer REGON właściwy dla miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, a jeżeli recepta wystawiana jest „poza miejscem”, w trybie pro auctore/pro familiae -dziewięciocyfrowy numer umowy upoważaniającej zawartej z NFZ.
 2. Dane dotyczące pacjenta:
  1) imię i nazwisko;
  2) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano):
  – miejsca zamieszkania albo
  – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
  – miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy, albo siedziby świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.);
  3) wiek – w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie;
  4) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, jeżeli dotyczy;
  5) w przypadku korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji – numer poświadczenia wydanego przez NFZ lub numer Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej przez właściwą instytucję zagraniczną;
  6) numer PESEL, a w przypadku dziecka nieposiadającego numeru PESEL lub niemożności ustalenia tego numeru – numer PESEL rodzica lub opiekuna; w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość; w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka – numer Karty Polaka.

PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA

Pielęgniarka i położna to osoba:

 • posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne;
 • posiadająca stosowne uprawnienia;
 • nie posiadająca zawartej z NFZ indywidualnej umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

Pielęgniarka i położna wystawia recepty refundowane w oparciu o przepisy art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.) zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. i umieszcza na recepcie:

 1. Dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę lub osoby, która wystawiła receptę pro auctore/pro familiae (w polu „Świadczeniodawca”):
  a) w przypadku:
  – podmiotu wykonującego działalność leczniczą – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą jednostki organizacyjnej, nazwą komórki organizacyjnej, jeżeli dotyczy,
  – osoby wystawiającej receptę pro auctore/pro familiae – imię i nazwisko,
  – podmiotu prowadzącego aptekę – nazwę albo firmę, łącznie z nazwą i adresem apteki,
  b) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego albo usługi farmaceutycznej (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane), a w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania -adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej; w przypadku osoby wystawiającej receptę pro auctore/pro familiae – adres miejsca zamieszkania (nazwa miejscowości, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu, jeżeli zostały nadane);
  c) numer telefonu dostępny w miejscu udzielania świadczenia albo usługi farmaceutycznej; w przypadku osób wykonujących działalność leczniczą wyłącznie w miejscu wezwania albo wystawiających receptę pro auctore/pro familiae – numer telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę;
  d) identyfikator miejsca udzielania świadczeń, o którym mowa w art. 17c ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej – dziewięcioznakowy numer REGON;
 2. Dane dotyczące osoby wystawiającej receptę albo odpis recepty (w polu „Dane i podpis pielęgniarki lub położnej”):
  a) imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
  b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę, w tym posiadany tytuł zawodowy;
  c) identyfikator pracownika medycznego (tj. numer prawa wykonywania zawodu lub w sytuacji gdy nie został on nadany – numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL
  – np. numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość);
  d) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę;
  e) własnoręczny podpis – w przypadku recepty w postaci papierowej, a w przypadku recepty w postaci elektronicznej – bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
 3. Dane dotyczące pacjenta:
  a) imię albo imiona i nazwisko albo oznaczenie “NN” – w przypadku osób o nieustalone] tożsamości;
  b) adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu, jeżeli nadano):
  – miejsca zamieszkania albo
  – miejsca pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy, albo
  – urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej – w przypadku świadczeniobiorcy, wobec którego wydano decyzję, o której mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, albo świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia opieki zdrowotnej – w przypadku osoby bezdomnej, o której mowa w art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm.), albo
  – “NMZ”, w przypadku osób o nieustalonym miejscu zamieszkania;
  c) PESEL stanowiący identyfikator usługobiorcy (a w przypadku jego braku – np. numer dokumentu potwierdzającego tożsamość);
  d) datę urodzenia pacjenta albo wiek pacjenta – w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany albo jest nieustalony.

Biorąc pod uwagę powyższe nowe przepisy w zakresie danych umieszczanych na recepcie wprowadzono m.in. dodatkowo obowiązek wpisywania:

 1. numeru telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę, oraz
 2. kodu pocztowego właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.

Są to nowe dane, nieuwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 j.t. z poźn.zm.) i zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. mogą być umieszczane na receptach w sposób fakultatywny do czasu wejścia w życie nowych aktów wykonawczych. Do tego czasu obowiązują zasady dotyczące wystawiania recept określone w aktualnie obowiązujących przepisach: tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów, „starzy lekarze” mogą również wystawiać recepty zgodnie z zasadami określonymi w art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.) tj. tak samo jak „nowi lekarze”. Niemniej jednak wystawiając receptę w trybie pro auctore/pro familiae, osoba, która posiada zawartą z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych, jest zobowiązana do umieszczenia na recepcie numeru tej umowy.

Akty prawne:

“Stary lekarz”
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 j.t. z poźn.zm.)

“Nowy lekarz”
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.)

Pielęgniarka i położna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008, nr 45, poz. 217 z późn. zm.) – zgodnie z Komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r.

Kalendarium

Marzec 2020
PWŚCPSN
« lut   kwi »
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory