Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Pozostałe ogłoszenia

ZOZ Oświęcim – konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. Nr 151, poz. 896).
Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.) należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
ul. Wysokie Brzegi 4
32 – 600 Oświęcim

z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora ………………………….”

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu w godz. 9.00-13.00. Konkurs zostanie przeprowadzony w ciągu 40 dni od dnia zakończenia składania ofert w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4.
O terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia |

Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

prorektorUJKraków, 13 lipca 2017 r.
121.1101.1.2017

Ogłoszenie o konkursie

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,
Wielicka 265, 30-663 Kraków

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) tj.:

 • posiada wykształcenie wyższe;
 • posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 • nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą z dnia 6 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • inne dokumenty, w szczególności podkreślające dorobek i kwalifikacje zawodowe (kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata); na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 • koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora na najbliższe 6 lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,15);
 • informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 • oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie ‑ zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 922).

Podania wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub listem poleconym w terminie do 1 września 2017 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum, Dział Kliniczny, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem “Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w Dziale Klinicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum, pok. 43 ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Przewidywany termin i miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 26 września 2017 r., ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie lub telefonicznie.

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia |

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie poszukuje lekarzy do orzekania w sprawach pozwolenia na broń oraz licencji detektywa

Zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 j.t. z późn. zm.) kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich lub psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń, przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

Zgodnie z art. 15i ust. 2 ww. ustawy, kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody. Upoważnieni przez wojewodę lekarze powinni posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy, tj. m.in. posiadać wpis do rejestru lekarzy upoważnionych, prowadzony przez Komendanta wojewódzkiego Policji. Rejestr lekarzy upoważnionych, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie jest dostępny na stronie internetowej: 
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/pozwolenia-i-licencje/22047,POZWOLENIA-I-LICENCJE.html

zakładka: Rejestr lekarzy upoważnionych do wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się kandydatów, którzy mogliby, na podstawie upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przeprowadzać kontrole, wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 556 j.t. z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r., nr 251, poz. 1511) kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich, sprawuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Zgodnie z § 10, ust. 2 ww. rozporządzenia, kontrolę przeprowadza odpowiednio lekarz lub psycholog, posiadający pisemne upoważnienie wojewody. Pragnę zaznaczyć, iż upoważnieni przez wojewodę lekarze powinni posiadać kwalifikacje, o których mowa w § 3 rozporządzenia.

W związku z powyższym, prosimy o zgłaszanie się kandydatów, którzy mogliby, na podstawie upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przeprowadzać kontrole wykonywania i dokumentowania badań lekarskich oraz wydawania orzeczeń lekarskich, dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

Pragnę ponadto poinformować, iż wysokości limitu wydatków określonych przez Ministra Finansów w budżecie państwa na 2017 rok, uwzględnia przeprowadzenie przez upoważnionych lekarzy:

 • 2 kontroli w zakresie wykonywania i dokumentowania badań lekarskich dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • 2 kontroli w zakresie wydawania orzeczeń lekarskich dla osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa.

 

Prosimy przesłanie zgłoszeń na adres Izby do końca lipca 2017 r.

Wpis z: Aktualności, Pozostałe ogłoszenia |

Szukamy chętnych do gry w siatkówkę

Poszukujemy lekarzy i lekarzy stomatologów grających
w siatkówkę, którzy chcieliby realizować swoje siatkarskie pasje w ramach gry w drużynie przy OIL w Krakowie.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Hubert Laprus, tel. 691 891 274

Wpis z: Pozostałe ogłoszenia, Rekreacja, Sport |

Wybory

Opublikowano listy kandydatów na delegatów VIII kadencji.

OKW opracowała harmonogram zebrań w części rejonów wyborczych, trwa wysyłka pakietów do głosowania korespondencyjnego.

Kalendarium

Lipiec 2017
PWŚCPSN
« cze   sie »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

Galerie

 • Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  Wizyta Lekarzy Seniorów w przychodni XXI w.
  2017-03-29 10:59:00
 • 5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  5. Konkurs Nalewek Własnej Receptury rozstrzygnięty
  2016-12-07 15:15:32
 • 70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  70 rocznica śmierci dr Z. Rogali Lewickiego
  2016-10-26 10:40:17
 • Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  Uroczyste wręczenie Ograniczonych PWZ 2016
  2016-09-19 11:06:44
 • 50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  50 lat w zawodzie krośnieńskich lekarzy
  2016-10-26 11:24:59

Polecamy