Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Pismo MOW NFZ do Ministra Zdrowia w sprawie wątpliwości związanych z nowymi przepisami w sprawie recept

Przedstawiamy poniżej treść pisma Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ skierowanego do Ministra Zdrowia w sprawie wskazania prawidłowego sposobu postępowania w zagadnieniach związanych z nowymi przepisami w sprawie recept w związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi przez środowisko lekarskie i aptekarskie.

Kraków, dnia 10 maja 2018 r.

znak: WGL.1.4450.1.24.2018

Szanowny Pan
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Dotyczy: nowych przepisów w sprawie recept

W związku wątpliwościami interpretacyjnymi powstałymi na gruncie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. 2018 r., poz. 745) zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie recept” oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 2211 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą” w części dotyczącej wystawiania i realizacji recept, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie prawidłowego sposobu postępowania w poniżej przedstawionych zagadnieniach.
Niniejsze wątpliwości zostały wyrażone przede wszystkim przez środowisko aptekarskie oraz lekarskie — zgłoszenia bezpośrednie Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej).

1. Recepty na preparaty o statusie „RP” z grupy IIN, IIIP, IVP, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Czy biorąc po uwagę poniższe przepisy, recepty pełnopłatne na preparaty o statusie RP z grupy IIN, IIIP, IVP, powinny zawierać numer recepty nadawany przez OW?
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie oraz Okręgowa Izba Aptekarska przedstawiają stanowisko z którego wynika, bezwzględny obowiązek zachowania wymogu aby dla recept o powyższym statusie, dane dotyczące podmiotu, w którym wystawiono receptę, dane dotyczące osoby wystawiającej receptę oraz dane dotyczące numeru identyfikującego receptę przedstawiane były dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.
Przedmiotowe wynika z brzmienia 5 ust. 2 i 8 rozporządzenia w sprawie recept. 1
Zauważyć należy, że sposób budowy numeru recepty określa wprost załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie recept, gdzie wskazane są indywidualne przypadki, dla których nadawane są odpowiednie numery. I tak przedostatnia cyfra numeru recepty określa, cyt.:

“4) cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
a) „8 ” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „RP “, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji,
b) „ 9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw “,
c) „ 5 ” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „ RP “, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane samodzielnie przez pielęgniarki i położne,
d) „ 6” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „RP środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji, ordynowane przez pielęgniarki i położne w ramach realizacji zleceń lekarskich (kontynuacja);”

Podkreślić wypada jednocześnie, że w powyższym wylistowaniu nie zawarto rodzaju numeru przypisanego dla preparatów pełnopłatnych o statusie RP z grupy leków IIN, IIIP, IVP.

Przenosząc kolejno analizę na grunt ustawy, z brzmienia przepisu art. 95c ustaM.y wynika, że recepta w postaci papierowej, na której przepisano wyłącznie produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „RP” lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy. Każda recepta winna zaś zawierać dane określone w art. 96a ust. l, gdzie m.in. w punkcie 6[1] tego przepisu jest mowa o numerze recepty ale zastrzeżonej tylko dla e-recepty oraz dla recepty papierowej Rpw.

Recepta, na której co najmniej jeden z przepisanych produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji (…), ma być wydany za odpłatnością, obejmuje m.in. numer identyfikujący receptę nadawany przez system teleinformatyczny usługodawcy lub system, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 201 1 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku recepty w postaci papierowej unikalny numer identyfikujący receptę nadawany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pomimo powyższych przepisów apteki nie chcą realizować recept np. na relanium, które nie zawierają numeru recepty i kodu kreskowego. Apteki przyjmują wspomniane wyżej stanowisko Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej.

2. Ubieganie się świadczeniodawców, którzy nie mają z Funduszem podpisanej umowy na realizację świadczeń opieki zdrowotnej, o nadawanie unikalnych numerów identyfikujących recepty Rpw dla osób uprawnionych u siebie zatrudnionych.
Czy na podstawie obowiązujących poniższych przepisów OW Funduszu powinien umożliwić komercyjnym podmiotom leczniczym (bez kontraktu z NFZ), pobieranie zakresów numerycznych dla recept Rpw?
Zgodnie z S 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept: „ Oddział wojewódzki Funduszu, na wniosek osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, przydziela im zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty. Świadczeniodawca otrzymuje zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, przydzielone dla wykonujących u niego zawód osób uprawnionych.”
Definicja świadczeniodawcy zgodnie z ustawą o świadczeniach stanowi, że świadczeniodawcą jest podmiot który wykonuje działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, osoba fizyczna inną niż wymieniona wyżej, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, a także podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

3. Przydzielanie numerów recept na leki Rpw pełnopłatne dla weterynarzy.
Czy na podstawie poniższych przepisów OW Funduszu powinien przydzielać numery dla recept Rpw — weterynarzom?
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny nie posiada już uprawnień do przydzielania zakresów numerycznych dla recept Rpw pełnopłatnych oraz Rpw dla lekarzy weterynarii.
Zgodnie z ustawą refundacyjną jako osobę uprawnioną rozumie się osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, o których mowa w art. 38. Wskazać należy, że w tej grupie są zarówno lekarze jak i weterynarze.

4. Druki recept i przepisy przejściowe.
Czy w treści 19 rozporządzenia w sprawie recept, sformułowanie „druków recept” dotyczy samych formularzy (wzór recepty określony w rozporządzeniu), czy też wydrukowanych gotowych dokumentów z danymi podmiotów czy też osób uprawnionych, które na dzień dzisiejszy nie posiadają wszystkich elementów wymaganych zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego?
Brzmienie 19 rozporządzenia w sprawie recept, stanowi, że dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Wzory recept określone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie recept, nie uległy zmianie w stosunku do poprzednich przepisów. W związku z uchyleniem z dniem 17 kwietnia 2018 r. dotychczasowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz wystawianych przez pielęgniarki i położne i obowiązywaniem w tym zakresie jedynie przepisów prawa farmaceutycznego zmienił się zakres danych wymaganych do umieszczania na recepcie m.in. dla podmiotów, w ramach których wystawiane są recepty, jak i osób uprawnionych, które je wystawiły. Obecnie wymagany zakres danych jest szerszy niż dotychczasowy’ np. konieczność umieszczenia w danych osoby uprawnionej kwalifikacji zawodowych w tym tytułu.

5. Pozyskiwanie danych do rozliczeń międzynarodowych.
Czy w oparciu o przepisy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz.U.2018 r., poz. 697), OW NFZ jest uprawniony do wymagania od aptek kopii dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o. koordynacji (z wyłączeniem poświadczeń)?
W związku z brzmieniem 13 ust. I rozporządzenia w sprawie recept w przypadku realizacji recepty w postaci papierowej, na której przepisano refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, “stawionej dla osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, ten produkt, środek lub wyrób wydaje się po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Apteki nie są zobowiązane do przekazywania do OW, kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji. Uniemożliwia to w przypadku dokumentów innych niż poświadczenia, rozliczenie się z instytucją właściwą dla ubezpieczenia pacjenta w zakresie refundacji cen leków. Dla rozliczeń międzynarodowych uymagane są dane urnieszczane na tych dokumentach.

6. Dzielenie opakowań leków.
Czy wobec opisanych powyżej okoliczności możliwe jest dzielenie wszystkich opakowań leków, nie tylko tych, które mieściły się w wykazie zawartym w §19 rozporządzenia?
W związku ze zmianą przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, zwane dalej „rozporządzeniem”, pojawia się wątpliwość co do możliwości dzielenia opakowań leków. Dotychczas tę kwestię regulowały zapisy } 1 8 w związku z S 19 w/w rozporządzenia. W wyniku zmiany rozporządzenia brak jest przepisów prawnych, które ograniczałyby możliwość dzielenia opakowań.
Należy przy tym wskazać, że z punktu widzenia Płatnika, dotychczas obowiązujące przepisy w zakresie dzielenia opakowań leków nie były korzystne dla wydatkowanych środków publicznych, ponieważ w wielu przypadkach powodowały zwiększoną refundację, zwłaszcza w kontekście, gdy zlecający określa potrzebną ilość leku pacjentowi na recepcie, a jej wydanie nie jest możliwe, ponieważ najmniejsze opakowanie zawiera większą ilość leku. Wydawanie dzielonych opakowań jest działaniem o wiele bardziej racjonalnym z punktu widzenia Płatnika i na pewno bardziej celowym w odniesieniu do zaordynowanej ilości leku na recepcie przez lekarza. Obserwując korzyści wynikające z wprowadzania systemów dose —unit w farmacji szpitalnej w wielu krajach na świecie, dzielnie opakowań leków mogłoby się przyczynić nie tylko do oszczędności w systemie refundacji leków ale także do zahamowała procesu gromadzenia leków przez pacjentów lub ich marnowania w przypadku niewykorzystania pełnego opakowania.

Ze względu na narastający problem odmowy realizacji recept w aptekach oraz przekazywanie zróżnicowanych informacji przez instytucje działające w ramach opisywanych przepisów, koniecznym jest rozwiązanie powstałych wątpliwości oraz określenie jednolitego sposobu postępowania. W związku z powyższym Małopolski OW NFZ zwraca się do Pana Ministra o przekazanie stanowiska w powyższym zakresie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w Krakowie

Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory