Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Porozumienie o współpracy z Lekarzami z Białorusi

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte dnia 24.01.2014 r. w Krakowie pomiędzy:

1. Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie reprezentowaną przez prof. dr hab. med. Andrzeja Matyję – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie zwaną dalej bez bliższego określenia „Stroną” lub „Izbą”,
a,
2. Wydziałem Zdrowia Rejonowego Grodnieńskiego Komitetu Wykonawczego w Grodnie reprezentowanym przez dr med. Andrzeja Aleksandrowicza Striżaka – Dyrektora Wydziału zwanym dalej bez bliższego określenia „Stroną” lub „Wydziałem”,

§ 1.

 1. Niniejszym porozumieniem umawiające się Strony zobowiązują się do podjęcia – opartych na zasadzie wzajemności – działań w zakresie współpracy obejmującej rozwój więzi zawodowych, naukowych i kulturalnych pomiędzy Stronami, a w szczególności:
  a) wymianę doświadczeń zawodowych i organizacyjnych,
  b) organizację inicjatyw edukacyjno-naukowych połączonych z wymianą osobową,
  c) wspólną organizację imprez sportowych i kulturalnych,
  d) organizację pobytów naukowo-szkoleniowych w Małopolsce dla lekarzy z Województwa Grodnieńskiego oraz członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na terenie Województwa Grodnieńskiego
  e) innych działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
  f) inne, opisane w aneksie do umowy
 2. Niezależnie od działań określonych w ust. 1, Strony, w granicach posiadanych uprawnień, wyrażają wolę inicjowania i opiniowania współpracy dwustronnej pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia Małopolski i Rejonu Grodnieńskiego.

§ 2.
 1. Określenie szczegółowych warunków organizacji i finansowania poszczególnych przedsięwzięć o których mowa w § 1 stanowić będą przedmiot odrębnych umów.
 2. Strony będą realizować wymianę przedstawicieli na zasadach bezdewizowych, z zastrzeżeniem, iż Strona Delegująca będzie pokrywać koszty transportu w obie strony oraz koszty ubezpieczenia, a Strona Przyjmująca zapewni koszty pobytu i zakwaterowania.
 3. Szczegóły wymiany o której mowa w ust. 2  zostaną każdorazowo uzgodnione przez umawiające się Strony korespondencyjnie lub podczas wizyt osób je reprezentujących i uzależnione będą od posiadanych środków finansowych na współpracę.
 4. Strony ustalają, iż w przypadku woli zawarcia przez Wydział umowy z podmiotem wykonującym działalność leczniczą na terenie Małopolski. I zawarcie takiej umowy jest możliwie jedynie po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej akceptacji Izby.
§ 3.
 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie, z zachowaniem formy pisemnej:
  a) za zgodą stron w terminie wspólnie uzgodnionym,
  b) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego ze skutkiem na koniec miesiąca
§ 4.

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

 
§ 5.

Niniejszą umowę sporządzono w czterech egzemplarzach – dwóch w języku polskim i dwóch w języku rosyjskim – po jednym egzemplarzu w języku polskim i rosyjskim dla każdej ze Stron.

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

prof. dr hab. med. Andrzej Matyja

Dyrektor
Wydziału Zdrowia Rejonowego
Grodnieńskiego Komitetu Wykonawczego
w Grodnie

dr med. Andrzej A. Striżak

 

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory