Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Procedury “Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy “Niebieska Karta”

Koleżanki i Koledzy.

Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK dotycząca zapisu art. 9d ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawie realizacji procedury “Niebieskie Karty”.

Procedury „NIEBIESKIE KARTY”
oraz wzory formularzy „NIEBIESKA KARTA”

W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie obowiązków personelu medycznego w związku z aktami przemocy z dnia 12 lipca 2012 r. zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje, co następuje.

Zgodnie z zapisami art. 9d ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przedstawiciele podmiotów, o których mowa w art. 9d ust. 2 (tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia) realizują procedurę „Niebieskie Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Ponadto w przypadku powzięcia podejrzenia o popełnianiu przestępstwa ściganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015, poz. 1390) wynika, iż osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły to podejrzenie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.

Zakres czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określają zapisy S 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Zgodnie z zapisem S 14 powołanego wyżej rozporządzenia „W ramach procedury przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie”.

Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o doświadczaniu przez osobę przemocy w rodzinie. Brak podejmowania przez personel medyczny działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” może oznaczać utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia bądź życia pokrzywdzonych.

 

W związku z powyższym, Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa zwraca się do wszystkich pracowników ochrony zdrowia wykonujących zawody medyczne o zwrócenie uwagi na postępowanie zgodnie z określonymi procedurami zarówno w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom przemocy seksualnej jak i osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, szczególnie wobec dzieci jako grupy najbardziej bezbronnej.

Wszystkie formularze Niebieskie Karty zostały zamieszczone osobno na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-wrodzinie-nowa/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/wzory-pism-/

BIURO ds. OCHRONY ZDROWIA
tel. +48 12 616 94 96, fax +48 12 616 94 86,
bz.umk@um.krakow.pl

31-319 Kraków, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16
www.krakow.pl

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory