Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Program dostosowawczy dla praktyk lekarskich

W związku z wprowadzającym w błąd informacjami dotyczącymi programu dostosowawczego dla praktyk lekarskich Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie informuje, że:

 • zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmioty wykonujące taką działalność jeżeli nie spełniają w szczególności wymogów: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych czy instalacyjnych określonych powołaną ustawą zobowiązane zostały do ich dostosowania do nowych regulacji w terminie do 2016 roku.

 • w terminie do 31 grudnia 2012 roku w/w podmioty (jeżeli nie spełniają warunków) zobowiązane zostały do przedłożenia podmiotowi prowadzącemu rejestr ( w przypadku praktyk jest to właściwa okręgowa rada lekarska) zaopiniowanego przez SANEPID programu dostosowawczego.

 • nowe wymogi jakim winny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa – zamieszczone m.in. na stronie internetowej OIL w Krakowie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 29 czerwca 2012 roku, poz. 739)

  Link do rozporządzenia na stronie Rządowego Centrum Legislacji: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/739/1

 • w świetle w/w rozporządzenia uregulowania dotyczące wymogów sanitarno lokalowych uległy znacznemu uogólnieniu w porównaniu do uprzednio obowiązujących i tak w szczególności:

  a) pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą lokalizuje się w samodzielnym budynku albo w zespole budynków. Dopuszcza się lokalizowanie pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą w budynku o innym przeznaczeniu. Dopuszcza się również lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (por. § 14).

  b) kształt i powierzchnia pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie (por. § 16).

  c) w pomieszczeniach podmiotów wykonujących działalność leczniczą wydziela się: co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny czystej; co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsca do składowania bielizny brudnej; co najmniej jedno pomieszczenie lub miejsce na odpady. W odniesieniu do praktyki wszystkie wymienione miejsca mogą znajdować się w pomieszczeniu w którym praktyka jest wykonywana (por. art. 25).

  d) meble w pomieszczeniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję. Wymogu tego nie stosuje się do mebli w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych, do mebli w poradniach i gabinetach podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz w pomieszczeniach, o których praktyka wykonywana jest w pomieszczeniach mieszkalnych wyodrębnionych  od pomieszczeń innych użytkowników lokalu (por. § 27).

  e) podłogi wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian z podłogami jest wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Wymogów tych nie stosuje się  nie stosuje się do pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, poradni i gabinetów podmiotów wykonujących świadczenia z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz sal kinezyterapii (por. § 29).

  f) pomieszczenia i urządzenia wymagające utrzymania aseptyki i wyposażenie tych pomieszczeń powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekcję (por. § 30).

  g) pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi, z wyjątkiem pomieszczeń, w których odbywa się badanie za pomocą rezonansu magnetycznego, wyposaża się w:
  1)    co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą;
  2)    dozownik z mydłem w płynie;
  3)    dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym;
  4)    pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki (por. § 36 ust. 1).

  h) pomieszczenia, w których są wykonywane badania lub zabiegi przy użyciu narzędzi i sprzętu wielokrotnego użycia, niezależnie od umywalek, wyposaża się w zlew z baterią. Wymogu tego nie stosuje się, gdy stanowiska mycia rąk personelu oraz narzędzi i sprzęty wielokrotnego użycia są zorganizowane w oddzielnym pomieszczeniu, do którego narzędzia i sprzęt są przenoszone w szczelnych pojemnikach oraz w przypadku gdy mycie i sterylizacja są przeprowadzane w innym podmiocie.(por. § 36 ust. 2 i 3)

  i) w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których podtlenek azotu jest stosowany do znieczulenia, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg powietrza w 20% górą i w 80% dołem i zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne. (por. § 38)

  j) instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga udokumentowania. (por. § 39)

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i ocenę, w każdym indywidualnym przypadku, czy dana praktyka spełnia wymogi w świetle nowego rozporządzenia ponieważ w takim przypadku nie jesteście Państwo zobligowani do opracowania programu dostosowawczego.

Kalendarium

Luty 2020
PWŚCPSN
« sty   mar »
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory