Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Relacja z XXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy

pic_25zjazd_23

W pięknej, acz jeszcze nietkniętej powiewem wiosny, scenerii XIX-wiecznej siedziby Sapiehów odbył się ostatni w V kadencji samorządu lekarskiego Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie, o charakterze przede wszystkim budżetowym. Gospodarzem była tym razem Delegatura Przemyska i w jej to imieniu przybyłych Delegatów powitał jej pełnomocnik dr Marek Zasadny.

„Miło mi powitać Państwa na Ziemi Przemyskiej – zaczął – w tak szczególnym roku dla samorządu, w którym obchodzić będziemy jego 20-lecie, a w dodatku to już XXV Zjazd, więc też poniekąd jubileuszowy. Na dodatek mija właściwie dziesięć lat od chwili wprowadzenia pierwszej reformy ochrony zdrowia, czyli systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych, kończymy w nim kolejną kadencję samorządu, rozpoczynamy następną z nadzieją, że przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacja ustawy o izbach lekarskich pozostawi w rękach samorządu decyzję w kwestii kształtu organizacyjnego izb lekarskich"

Następnie dr Marek Zasadny powitał przybyłych gości, reprezentujących władze województwa podkarpackiego: przewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego – mec. Andrzeja Matosiewicza; dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim – Mirosława Sosnę; z-cę dyrektora ds. medycznych podkarpackiego oddziału NFZ – dr. Roberta Bugaja oraz odczytał okolicznościowe adresy gratulacyjne. Nadesłali je m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, prezydent Przemyśla Robert Choma, przewodniczący sąsiadujących izb lekarskich z Bielska Białej, Kielc i Rzeszowa (w którym akurat również odbywał się zjazd okręgowy), dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie mec. Michalina Nowokuńska, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr Piotr Jóźwiakowski, przewodniczący Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie Jan Ropczyk. Z otrzymanych życzeń wybieram dwa piękne zdania z adresu z-cy dyrektora MOW NFZ w Krakowie dr. n. med. Krzysztofa Mawlichanowa: „Samostanowienie korporacyjne środowiska lekarskiego, rozkwitłe po latach powojennej marginalizacji przez władze – to jedynie właściwa droga zmierzająca do przywrócenia należnego statusu braci medycznej w strukturze społecznej. Wierzę, że starczy Państwu determinacji do utrzymania nakreślonej dotychczas ścieżki o wartości etyczne, wysokie standardy jakości i – co równie istotne – godne warunki uprawiania misji lekarskiej". Życzenia owocnych obrad przekazał też Delegatom w imieniu dr. Konstantego Radziwiłła, prezesa NRL (w swoim późniejszym wystąpieniu) dr Mariusz Janikowski – sekretarz NRL.

W podobnym tonie wypowiedzieli się również z trybuny zjazdowej zaproszeni goście. Mec. Andrzej Matusiewicz mówił o strategii Urzędu Marszałkowskiego, organu założycielskiego dla 11 dużych SP ZOZ-ów regionu, która stawia sobie za cel w tym biednym skądinąd województwie liczącym 2,1 min mieszkańców, podżwignięcie opieki zdrowotnej na możliwie wysoki poziom, o czym świadczą ostatnie inwestycje, m.in. uruchomienie kardiochirurgii w Szpitalu w Rzeszowie, uruchomienie Podkarpackiego Centrum Onkologii, Oddziału psychiatrii dla dzieci, zakup akceleratora dla Szpitala im. Chopina i in. Na przeszkodzie stoi brak kadr medycznych. Województwo podkarpackie ma zaledwie 184 lekarzy na 100 tys. mieszkańców, co sytuuje je na 227 miejscu wśród 254 regionów UE. Jest to także ostatnie miejsce w Polsce wśród 16 województw – kontynuował ten wątek przedstawiciel NFZ p. Mirosław Sosna – brakuje lekarzy wszystkich specjalności. By dorównać średniej krajowej należałoby podwoić ich ilość, a więc zwiększyć zatrudnienie o ok. 1300 lekarzy.

Na tym część oficjalna obrad została zakończona, jeśli nie liczyć miłego dla naszej redakcji akcentu, jakim było nadanie jej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie medalu im. Aleksandra Kremera, przekazanego dr. Janowi Kowalczykowi przez sekretarza TLK dr. Adama Wiernikowskiego.

W części „roboczej" obrad na wstępie powierzono ich przewodnictwo dr. Markowi Zasadnemu, członkowi Prezydium ORL, szefowi Delegatury Przemyskiej. Na wiceprzewodniczących Zjazdu wybrano dr Irenę Gawrońską i dr. Mariana Fedorowicza. Sekretarzami zostali dr Tadeusz Fraczek i dr Sławomir Kolet. W skład Komisji Mandatowej weszli dr Jerzy Pasadyn (jako przewodniczący), dr Andrzej Pyrich i dr Tomasz Śliwiński. Przyjęto też porządek obrad. Jako pierwszy przedłożył Delegatom sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za miniony rok przewodniczący ORL dr Jerzy Friediger. Miało ono w znacznym stopniu charakter programowy, w wielu kwestiach stanowiło krytyczną refleksję nad systemem ochrony zdrowia w Polsce, nad celowością bezustannych reform i nad miejscem samorządu oraz lekarza w dzisiejszej Polsce.

Wystqpienie przewodniczqcego
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr. Jerzego Friedigera

„W załączonych „Materiałach Sprawozdawczych", które otrzymali wszyscy Delegaci (wysyłamy je także do wszystkich członków OIL jako załącznik do „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej" – red.) zostały zawarte wszystkie informacje, jakie wynikają ze statutowego obowiązku złożenia Państwu sprawozdania ORL za miniony rok. Stąd skupię się raczej na wybranych zagadnieniach" – rozpoczął swoje wystąpienie dr Friediger.

Wyrażając zadowolenie, że nie doszło do prywatyzacji szpitali, która byłaby procesem nieodwracalnym i za parę lat państwo musiałoby budować kolejne publiczne szpitale, mówca zajął się na wstępie zagadnieniem deficytu kadr medycznych, których brakuje w całej Europie. W Polsce błędem było zwłaszcza przeprowadzenie w 1997 roku zmian w systemie specjalizacji, a praktycznie ogromne utrudnienie w ich dostępności. Widać to na przykładzie wielu dyscyplin medycyny, gdzie spadek ilości uzyskiwanych specjalizacji w przedziale wieku 35-40 lat, w porównaniu z populacją 41-45 lat, jest drastyczny, często przekracza 50 procent. Tak stało się w urologii, dermatologii, gastroenterologii, kardiologii, pediatrii, dyscyplinach stomatologicznych i innych. Równocześnie za sprawą rozmaitych lobby postawiono na medycynę rodzinną, kosztem interny i pediatrii (specjalistom tych dyscyplin zakazano pracy w poz-ach). Uchwalono też kompletnie nierealne plany np. wykształcenia w ciągu 5 lat aż 3000 specjalistów medycyny ratunkowej, a że dzisiaj jest ich razem około 500, musielibyśmy każdego roku co najmniej podwajać ich ilość. Jak, gdzie, za pomocąjakich kadr? – nonsens.

Następnym zagadnieniem omówionym przez przewodniczącego ORL było zagadnienie nakładów na ochronę zdrowia, sięgających w nieporównywalnym stopniu do innych krajów UE, do prywatnych portfeli pacjentów (przede wszystkim na leki). Zagadnienie to zostało szerzej omówione w „Materiałach Sprawozdawczych", stąd nie będziemy go tutaj relacjonować.

Kilka dalszych refleksji poświęconych było mnożeniu biurokracji, m.in. przy wypisywaniu recept, nieprzygotowanym właściwie reformom (wprowadzenie JGP), monopolistycznej pozycji NFZ, od którego decyzji nie ma odwołań, co stanowi przejaw osobliwej patologii prawnej.

Pozytywnym zjawiskiem była natomiast w ostatnim roku wywalczona głównie przez OZZL podwyżka płac lekarzy, stąd zamach na nią prowadzony przez dyrekcję Szpitala w Ciechanowie powinien być bezwzględnie udaremniony (dr Friediger zaproponował uchwalenie przez Zjazd pomocy finansowej na ten cel – o czym będzie jeszcze mowa w części końcowej relacji).

Zdaniem dr. Friedigera ustawiczne reformy systemu, wiara, że jak za dotknięciem magicznej różdżki, da się go uzdrowić, jest nonsensem, czas najwyższy wziąć się za spokojne, przemyślane działania, a nie niszczenie tego, co funkcjonuje nieźle. Przykładem może tu być próba zastępowania systemu ordynatorskiego mianowanymi kierownikami oddziałów o nieznanych kwalifikacjach czy tzw. konsultantami o niewiadomej odpowiedzialności.

Następnie dr Friediger rekomendował Zjazdowi (wspólnie z doc. Andrzejem Matyja) trzy stanowiska: w sprawie spektakularnych zatrzymań lekarzy; w kwestii utrzymania dotychczasowej struktury terytorialnej samorządu oraz Apel do władz w sprawie zwrotu Izbom majątku zagrabionego w latach stalinowskich. W tej ostatniej sprawie przed poważnym problemem budowy nowej siedziby w Krakowie staną władze następnej kadencji, o ile nie zostaną odzyskane przejęte przez skarb państwa, budynki. Tymczasem sukcesem minionego roku jest urządzenie nowej siedziby Delegatury w Nowym Sączu której otwarcie nastąpiło 5 lipca – oraz zakup działki dla Delegatury w Przemyślu.

Ostatnim problemem omówionym szerzej w wystąpieniu była ochrona praw lekarzy. Jakkolwiek zmienił się ton mediów – za wyjątkiem tabloidów, z którymi trzeba walczyć – pisma opinii są wyraźnie po stronie lekarzy. Natomiast mnożą się incydentalne zachowania organów ścigania (policji, prokuratury), narasta też agresja pacjentów wywołana de facto niewystarczającymi nakładami na zdrowie. W tej sprawie ORL wspólnie z Polskim Towarzystwem Praw Medycznego i Studencką Poradnią Prawa Medycznego UJ przygotowało dwa dokumenty: Kartę Praw Lekarza oraz zbiór absurdów w prawie medycznym. Natomiast sama ORL powołała do życia urząd Rzecznika Praw Lekarza (z dr Katarzyną Turek-Fornelską na czele), zabezpieczając w rekomendowanym właśnie Delegatom projekcie Preliminarza na 2009 rok wcale pokaźne pieniądze.
Kończąc swoje wystąpienie przewodniczący ORL rekomendował jeszcze innym Izbom kształt autonomii stomatologów wypracowany w krakowskiej Izbie, podkreślił wyraźną aktywizację w minionym okresie Klubów Seniora (w Krakowie i Nowym Sączu) i Klubu Młodego Lekarza oraz wspomniał o pozbawionej ustrojowych podstaw inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obligatoryjnej przynależności ludzi zawodów zaufania publicznego do samorządów zawodowych.

Odznaczenia Izbowe
dla zasłużonych członków
samorządu lekarskiego

Akcentem szczególnym dalszej części obrad było wręczenie osobom zasłużonym dla samorządu honorowych odznaczeń Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ustanowionych przed trzema laty. Decyzją Kapituły otrzymali je dr dr.: Erazm Baran, Tadeusz Fraczek, Wojciech Gron, Leszek Kamiński, Teresa Kaznowska, Wojciech Kolanko, Janusz Kulon, Janina Lankosz-Lauterbach, Irena Michalik, Zbigniew Raszczyk, Bogdan Sawicki, Maria Syrek, Halina Traczewska, Barbara Woś i Tadeusz Zając.

Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy. Obecnych na Zjeździe utrwaliliśmy na zdjęciu.

 

Ulgę zebranym Delegatom przyniósł głoszony przez Komisję Mandatową komunikat o prawomocności obrad Zjazdu, odczytany przez dr. Jerzego Pasadyna. Na 264 uprawnionych Delegatów, obecnych było 136, co stanowiło 51,5 procent.

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
dr Ewy Mikoszy-Januszewicz

Dane statystyczne opisujące sprawy, z którymi zmagali się w minionym roku rzecznicy, zostały opublikowane w „Materiałach Sprawozdawczych". Rzeczą optymistyczną jest, że ich ilość maleje, choć nagłaśnianie przypadków korupcji przez media sprawia wrażenie powszechności tego zjawiska wśród lekarzy. Bolączką specjalności zabiegowych jest kwestia trudnych do przewidzenia komplikacji występujących w trakcie leczenia, a traktowanych przez chorych jako błędy w sztuce lekarskiej, upoważniające do składania skarg. Wydaje się konieczne przedstawianie przez lekarzy pacjentom przed zabiegiem wyczerpujących informacji o ewentualnych komplikacjach. Tylko to może ograniczyć skargi. Lekarze winni też bezwzględnie przykładać należytą wagę do prowadzenia dokumentacji. Jej niechlujstwo, zdawkowość, nieczytelność to główny powód niekorzystnych dla lekarzy rozstrzygnięć w trakcie rozpatrywanych skarg.

Pani Rzecznik zaapelowała też o kontrolowanie przez lekarzy swoich emocji przed pacjentami i ich rodzinami, choć bywa to trudne i o powstrzymanie się od uwag krytycznych na temat pracy innych lekarzy.

Sprawą szczególną wydaje się beztroska przy wydawaniu rozmaitych zaświadczeń. Np. w wypadku chorych psychicznie nie powinny one trafiać do rąk osób postronnych, nawet do członków rodzin, a tylko do pacjentów – jak reguluje to ustawa. Wątpliwości natury etycznej budzi też praktyka występowania lekarzy w mediach reklamujących np. materiały stomatologiczne. Skargi na stomatologów, nawiasem mówiąc, dotyczą zazwyczaj pospolitych błędów związanych z ekstrakcją lub niedbałością o estetyczny skutek prac protetycznych.
Kończąc wystąpienie p. Rzecznik wyraziła podziękowanie dla rzeczników za zaangażowanie w prowadzone sprawy, za włożony trud, czego świadectwem jest minimalna ilość uchylonych decyzji przez Naczelnego Rzecznika (6 na 158 zakończonych spraw). Podziękowań doczekali się też pracownicy Biura Rzecznika mgr M. Login i mgr S. Smoleń.

Sprawozdanie przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr. Jana Kowalczyka

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęły w 2008 roku 23 sprawy dotyczące 25 lekarzy medycyny i 3 lekarzy dentystów. Z okresu poprzedniego pozostało do rozpoznania 55 spraw.

I one to właśnie rodzą najwięcej kłopotów, z reguły toczą się bowiem przed sądami powszechnymi. Sąd lekarski przekazuje im swoją dokumentację, a bywa, że prokuratura stawia sobie zadanie przesłuchania stu świadków. To wszystko trwa.

Osiągnięciem minionego roku jest możliwość dobrowolnego poddania się karze, o ile Rzecznik nie wyrazi zastrzeżeń.
Pozostałe sprawy znajdą Państwo w „Materiałach Sprawozdawczych" – stwierdził dr Kowalczyk – wyrażając na koniec podziękowanie dla pracowników Okręgowego Sądu mgr Darka Dziubiny i mgr Małgorzaty Gąsior.

Wystąpienie Skarbnika
Okręgowej Izby Lekarskiej
dr. Janusza Legutki

W tej części obrad Skarbnik OIL przedstawił komentarz do wykonania Preliminarza za 2008 rok. Zostało ono wydrukowane w „Materiałach Sprawozdawczych", stąd relacjonujemy je tylko w wybranych aspektach.

 • I tak ściągalność składki sięgnęła 101 procent w liczbach bezwzględnych, co jest rezultatem podwyższenia składki w ostatnim kwartale minionego roku. Ale i bez tego ściągalność jest wysoka, sięga 94% lekarzy, co w porównaniu ze stanem sprzed 7 lat, kiedy obejmowała 60-70% lekarzy oznacza radykalna poprawę. Wypada tu podziękować dr Robertowi Stępniowi za ustanowienie odpowiedniego systemu i stanowiska pracy porządkującego stan opłacalności składek, choć niektórych irytują ponaglenia z Urzędów Skarbowych. Zdaniem Skarbnika powinny je poprzedzać monity z Izby.
 • Podziękowania należą się też Komisji Finansowej pod przewodnictwem dr. Macieja Jachymiaka, która bieżąco manewrując naszymi funduszami, mimo kryzysu zdołała osiągnąć 54 tys. zysku.
 • Koszty działalności ogółem, w stosunku do planu, wyniosły 97 procent. Ponieważ żadna z Komisji problemowych nie wykorzystała przyznanych środków, w projekcie Preliminarza na 2009 rok wprowadza się nowy system ich dotowania.
 • Nie budzi żadnych zastrzeżeń rozliczenie kosztów remontu nowej siedziby Delegatury w Nowym Sączu. To przykład wyjątkowo udanej inwestycji, która zaczyna nawet przynosić dochód (z wynajmu pomieszczeń).
 • Stałym dostarczycielem deficytu finansowego Izbie jest brak pełnego pokrycia przez Ministerstwo Zdrowia nakładów na zadania administracji państwowej (prowadzenie Rejestru – 233 tys. zł, Rzecznika – 264 tys. zł i Sądu – 82 tys. zł). W minionym roku Izba musiała pokryć 400 tys. zł ze swojego budżetu. Ministerstwo traktuje przekazywane środki jako „dotację". Wydaje się słuszną decyzja ORL, by w tej sprawie skierować skargę do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Sprawozdanie przewodniczącego
Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL
dr. Jerzego Pasadyna

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa w składzie: Jerzy Pasadyn – przewodniczący OKR (Delegatura Nowy Sącz),Andrzej Mazaraki – wiceprzewodniczący OKR (Kraków),Maria Gnatowska-Kowalczyk – sekretarz OKR (Kraków),Członkowie: Jerzy Bielec (Delegatura Przemyśl), Bogdan Dudkowski, Marian Fedorowicz (Delegatura Krosno), Marek Gładysz, Rafał Harat, Wojciech Tokarski, Dariusz Zarotyński.

W okresie sprawozdawczym OKR odbyła 4 plenarne spotkania. W większości posiedzeń ORL i Prezydium ORL w Krakowie uczestniczyli: przewodniczący OKR Jerzy Pasadyn lub wiceprzewodniczący OKR Andrzej Mazaraki.

Na plenarnym posiedzeniu w dniu 6 marca br. OKR w Krakowie dokonała oceny działalności finansowej OIL w Krakowie oraz oceny wyników przeprowadzonych kontroli w Delegaturach. Protokoły z zebrań i z wizytacji stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

Delegatura w Krośnie – przewodniczący: dr Antoni Jakubowicz
Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie: dr Andrzej Mazaraki i dr Marek Gładysz. Wyniki kontroli: połączenie internetowe (TP S.A.) wykazuje mankamenty związane z niewydolnością sieci (wolna praca, trudności w przekazywaniu danych do OIL w Krakowie). Oględziny budynku wskazują na potrzebę wykonania remontu dachu i elewacji po zniszczeniach, do których doszło w czasie wichury w 2007 r. Nie naprawiono instalacji odgromowej budynku, pozostał też problem ogrodzenia budynku i zabezpieczenia elewacji przed dewastacją. Od strony zachodniej istnieje możliwość wykonania parkingu. Zespół wizytujący stwierdził potrzebę przeprowadzenia konserwacji sprzętu komputerowego. Do rozważenia jest zakup działki przylegającej do terenu siedziby Delegatury jako ewentualnej lokaty kapitału (z możliwością wykorzystania jej dla potrzeb Izby).
Ocena delegatury wypadła pozytywnie. Obsługa lekarzy i ogólny obraz pomieszczeń w Delegaturze jest na wysokim poziomie, co jest także zasługą zatrudnionych w delegaturze pracownic Biura (zał. 1).

Delegatura w Nowym Sączu – przewodnicząca: dr Irena Gawrońska
Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie: dr Wojciech Tokarski i dr Dariusz Zarotyński. W 2008 r. został zakończony remont zakupionego budynku. Oficjalnie otwarto nową siedzibę 4 lipca 2008 r. przy udziale członków Prezydium ORL w Krakowie oraz zaproszonych gości. Sprawy finansowe dotyczące remontu były przedmiotem odrębnego posiedzenia OKR, które odbyło się 20 października 2008 roku. Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń. Potrzeby Delegatury: priorytetem byłoby zainstalowanie klimatyzacji i bezprzewodowego systemu nagłaśniającego w dużej sali wykładowej. W związku z kosztami eksploatacji kserokopiarki wkrótce uzasadniona może się wydać jej wymiana na nową. Ze względu na aktywność Klubu Seniora do rozważenia jest zakup sprzętu audiowizualnego, który byłby wykorzystywany podczas imprez na terenie Delegatury (szkolenia, kursy, konferencje itp.).
Ocena delegatury wypadła bardzo pozytywnie. Wymieniono opinie z pracownikami Biura na temat zadań Delegatury i możliwości usprawnienia funkcjonowania Biura. Zespół wizytujący pozytywnie opiniuje potrzeby Delegatury. Na podkreślenie zasługuje fakt ogromnego zaangażowania w proces remontu siedziby Delegatury – pani doktor Ireny Gawrońskiej. Pochwalić należy również pracowników Biura Delegatury – p. Katarzyny Bienias oraz p. Kariny Piwowarskiej (zał. 2).

Delegatura w Przemyślu – przewodniczący: dr Marek Zasadny
Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie: dr Jerzy Bielec i dr Bogdan Dudkowski. Analizując wykonanie planu finansowego przez Delegaturę Przemyską za rok 2008 osoby wizytujące nie dopatrzyły się nieprawidłowości. Nie stwierdzono przekroczeń wydatków na rok 2008.
Komisja otrzymała informację, że w dniu 28.01.2009 r. dokonano zakupu działki budowlanej w Przemyślu na ul. Bolesława Chrobrego za kwotę 105 000,00 zł z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Delegatury. Jest to zgodne z uchwałą Nr 3/2008 XXIV Zjazdu Delegatów OIL w Krakowie (zał. 3). Po uzyskaniu dodatkowych informacji na ten temat od Sekretarza ORL w Krakowie dr. Jacka Tętnowskiego i Skarbnika ORL w Krakowie dr. Janusza Legutko – OKR w Krakowie sugeruje obecność przy realizacji transakcji zakupu nieruchomości przedstawicieli Biura Prawnego OIL w Krakowie.

Siedziba główna OIL w Krakowie

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się z wykonaniem preliminarza OIL w Krakowie ze wszystkimi Delegaturami na dzień 31.12.2008 roku (zał. 4). Wyjaśnień dokonali Skarbnik ORL w Krakowie dr Janusz Legutko oraz główna księgowa OIL mgr Barbara Klec.
W 2008 r. osiągnięto nadwyżkę finansową (z wyłączeniem przychodów i wydatków Komisji Praktyk Prywatnych ORL w Krakowie, zadań przejętych przez OIL w Krakowie od administracji państwowej i działalności gospodarczej) w kwocie (+) 595 700 zł w stosunku do planowanych (+) 29 300 zł.
Przy omawianiu Preliminarza zwrócono uwagę na niektóre pozycje:
a) Przychody (wykonano 103,19% planu):
– składki – zaplanowano 4 042 200 zł, wykonanie 4 100 994; rytm ściągania składek zarówno w OIL w Krakowie, jak i w Delegaturach proporcjonalnie był taki sam; wzrost przychodów był rezultatem podwyższenia wysokości składki z 30 zł na 40 zł od października 2008 r.
– przychody kapitałowe z odkupienia jednostek uczestnictwa FIO – w celu sfinansowania remontu nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym Sączu (plan – 300 000 zł, wykonanie 433 864 zł). Ogółem przychody: plan na 2008 r. (4 897 800 zł), wykonanie na 31.12.2008 r. (5 054 207 zł).
b) Wydatki (wykonano 91,58% planu):
–  na ogólną działalność ORL: plan – 1 591 500 zł, wydano – 1 545 467 zł; przekroczenie wydatków związane było z: Okręgowym Zjazdem Lekarzy o 3 587 zł (koszty transportu), Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz tzw. „13-tką" o 3 788 zł (koszt zatrudnienia 1 osoby dla potrzeb Okręgowego Sądu Lekarskiego), zryczałtowanymi dietami – posiedzenia ORL (większa frekwencja na posiedzeniach ORL w Krakowie), zryczałtowanymi dietami – wykonywanie zadań samorządowych (większa aktywność członków ORL, Delegatur i Prezydium wynikająca ze spotkań wyjazdowych).
– Delegatura OIL w Nowym Sączu: wzrost należnych składek członkowskich dla NIL, kosztów osobowych + ZUS (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie), pozostałych usług na rzecz Delegatury (wydatki związane ze zmianą siedziby + zakup dodatkowego komputera z oprogramowaniem).
– Delegatura OIL w Krośnie: wzrost składek członkowskich dla NIL, kosztów osobowych + ZUS.
– Delegatura OIL w Przemyślu: wzrost należnych składek członkowskich dla NIL; zwrócono uwagę na wypłaconą odchodzącej na emeryturę pracownicy biura odprawę emerytalną z nagrodą jubileuszową (35 lat pracy) w wysokości 23 207 zł (brutto). Wspomniana kwota pozostaje w zgodzie z regulaminem wynagradzania pracowników OIL w Krakowie.
– OIL w Krakowie – wykonano 103,59% planu (plan – 646 480 zł, wykonanie – 669 715 zł); wzrost należnych składek członkowskich dla NIL,
wzrost kosztów lokalowych i usług pocztowych; wyjaśniono sprawy związane z ubezpieczeniem majątku trwałego OIL.
– Fundusz ORL – koszty komisji ORL – plan
– 346 500 zł, wykonanie – 184 246 zł (ogółem 53,17%). Zaproponowano, aby ORL w Krakowie uchwaliła regulamin dotyczący finansowania, np. Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów, który ma definiować zakres i obszar przyznawania dofinansowań.
– Fundusz Kształcenia Lekarzy – (wykonano 90,46% planu): plan – 425 000 zł, wykonanie – 384 453 zł. Poruszono temat nagród za specjalizacje oraz uzyskanie stopnia naukowego. OKR w Krakowie stoi na stanowisku, że nagrody pieniężne nie są najwłaściwszą formą uznania sukcesu zawodowego. Według opinii OKR (popartej nieformalnie przez opinie PT Lekarzy, członków OIL w Krakowie) powinna to być wartościowa, symboliczna nagroda rzeczowa i okolicznościowy dyplom.
– Komisja ds. Prywatnych Praktyk Lekarskich – plan – 240 000 zł, wykonanie – 282 600 zł, najlepiej działaj ąca Komisj a pod względem przychodów.
– Komisja Bioetyki OIL w Krakowie – stan środków finansowych na 31.12.2008 r. wyniósł (-) 36 262 zł,
– działalność wydawnicza i kolportaż: wzrost kosztów głównie z powodu wzrostu ceny kolportażu (z planowanych 61 200 wydano 68 090 zł),
– koszty remontu OIL w Krakowie przekroczono o 8 337 zł z powodu wymiany okien na parterze OIL,
– pozostałe wydatki: zakupy wyposażenia OIL w Krakowie – wyższe o 27 148 zł (zakup 5 nowych komputerów pozwalających obsługiwać program FINN oraz dla nowoutworzonego stanowiska pracy w biurze Okręgowego Sądu Lekarskiego),
– pozostałe koszty operacyjne: kara za zerwanie umów – operator „Polkomtel" w wysokości 7 800 zł.
Ogółem wydatki: plan na 2008 r. (4 868 500 zł), wykonanie na 31.12.2008 r. (4 458 507 zł).
c) Działalność gospodarcza OIL w Krakowie (usługi reklamowe):
– zysk – wykonano 113,74% planu: Galicyjska Gazeta Lekarska: plan (+) 8 158 zł, wykonanie (+) 15 817 zł; Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty: plan (+) 8 330 zł, wykonanie (+) 2 937 zł,
– uzyskano dodatkowe dochody z dystrybucji reklam z NIL oraz z wynajmu sali konferencyjnej w Delegaturze OIL w Nowym Sączu – na łączną kwotę 2 790 zł.
d) Realizacja zadań przejętych od administracji państwowej:
– plan: przychody (176 000 zł) – koszty (667 490 zł), co daje (-) 491 490 zł, – wykonanie: przychody (181 380 zł) – koszty (581 449 zł), co daje deficyt (-) 400 069 zł.

Konieczna jest rzetelna wycena kosztów działalności: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego i Okręgowego Rejestru Lekarzy, która będzie stanowiła podstawę ubiegania się w Ministerstwie Zdrowia o pokrycie rzeczywistych kosztów.
Skarbnik ORL w Krakowie dr Janusz Legutko przygotował i przedstawił członkom OKR: Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. (zał. 5) oraz Bilans (na dzień 31.12.2008 r.)(zał. 6).

Główna księgowa mgr Barbara Klec omówiła dane wynikające z rachunku zysków i strat dotyczące ogółem działalności OIL w Krakowie. Porównano dane z roku sprawozdawczego 2007 i 2008:

 • Przychody statutowe utrzymują się na podobnym poziomie, nieco wyższe są: składki członkowskie, wpływy z budżetu państwa (Ministerstwo Zdrowia i Urząd Marszałkowski), opłaty rejestracyjne (Komisji Praktyk Prywatnych ORL w Krakowie). Ogólnie wzrost przychodów wyniósł 1,3%.
 • Koszty działalności statutowej – nastąpił wzrost kosztów w roku 2008 w porównaniu z rokiem 2007 o 11,3%: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia (wszelkiego rodzaju), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.

Rok sprawozdawczy 2008 zakończył się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie (-) 467 700,89 zł. W 2008 r. OIL w Krakowie odkupiła jednostki uczestnictwa w Pieniężnych Funduszach Inwestycyjnych na kwotę ogółem 2 268 000 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na: zakup obligacji (jedne za 500 000 zł, drugie w marcu 2008 r. za 515 000 zł), adaptację i remont nowej siedziby Delegatury OIL w Nowym Sączu 740 530 zł, jej wyposażenie 78 606 zł oraz na realizację zadań przejętych od administracji państwowej (do sfinansowania przez MZ) 433 864 zł. W rachunku zysków i strat wystąpił zysk z odkupienia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych w kwocie 54 468,81 zł.

Środki finansowe OIL w Krakowie zainwestowano w bezpieczne Pieniężne Fundusze Inwestycyjne, których wartość rynkowa na dzień 31.12.2008 r. wynosiła4 439 626,19 zł +wartość obligacji 1 015 000 zł, co w sumie daje około 5 500 000 zł. Ponadto OIL w Krakowie jako własność hipoteczną posiada nieruchomości oraz grunty o łącznej wartości netto 1 220 810 zł.

OKR wyraża uznanie i podziękowanie dla Skarbnika ORL w Krakowie doktora Janusza Legutko i głównej księgowej OIL w Krakowie mgr Barbary Klec za rzetelne przygotowanie Preliminarza.

Osobiście dziękuję wszystkim członkom OKR, którzy brali udział w pracach OKR, w szczególności: Andrzejowi Mazarakiemu, Markowi Gładyszowi, Dariuszowi Zarotyńskiemu, Bogdanowi Dudkowskiemu, Wojciechowi Tokarskiemu, Jerzemu Bielcowi.

Dziękuję też pani Agnieszce Widie zajmującej się sprawami Komisji Rewizyjnej. Zebrania i dokumentacja przygotowane były wzorowo, bez zaległości i uchybień. Bardzo dziękuję przewodniczącym poszczególnych Delegatur za dobrą współpracę i pomoc w realizacji statutowych zadań OKR. Na zakończenie chcę podziękować zarówno PT Członkom ORL w Krakowie jak i Prezydium ORL za możliwość uczestnictwa w spotkaniach tych gremiów.

Okręgowa Komisja Rewizyjna po wnikliwym zapoznaniu się z przedłożonymi sprawozdaniami oraz informacjami uzupełniającymi postanowiła jednogłośnie:
1) przyjąć i zatwierdzić sprawozdania zespołów wizytujących Delegatury OIL w Krakowie,
2)  wnioskować do Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2008.

 

Dyskusja nad sprawozdaniami

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał dr Mariusz Janikowski, sekretarz NRL. Na wstępie przeprosił za nieobecność prezesa Konstantego Radziwiłła, który zawsze przyjeżdżał na krakowskie zjazdy, ponieważ 27 marca odbywało się kilka zjazdów okręgowych, w tym w Warszawie, gdzie prezes jest delegatem i musiał być obecny. Dr Janikowski poinformował też, że dr Konstanty Radziwiłł został wybrany prezydentem elektem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (na lata 2010-2011), co jest niewątpliwym sukcesem Polski, jako nowego kraju członkowskiego UE.

Następnie sekretarz NRL przedstawił losy dwóch ważnych nowelizacji ustaw: o izbach lekarskich i o zawodzie lekarza. Pierwsza, przygotowana przy znacznym udziale samorządu, w ostatnich chwilach uległa przeredagowaniu, skreślono m.in. paragraf dotyczący odzyskania majątku, a tym samym nie uznaje się ob. samorządu za następcę prawnego izb przedwojennych oraz wprowadzono zasadę zgodności terytorialnej Izb z podziałem administracyjnym kraju, co oznaczać będzie likwidację 8 Izb (jest ich 24). To cios w samorządność. Dla Izby krakowskiej obie decyzje są niekorzystne. Tracimy prawa do majątku, będziemy zmuszeni organizować ponowne wybory. W tej sytuacji mówca zaproponował uchwalenie przez Zjazd Apelu do władz o zachowanie podziału Izb wg obecnego stanu.

Drugi projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza wnosi inne wątpliwe zmiany. Pozostaje LEP zdawany w dowolnym terminie, znosi się natomiast staż podyplomowy, przeciw czemu protestują młodzi lekarze. Dr Janikowski poinformował jeszcze o preferencji systemu modułowego w kształceniu specjalizacyjnym, o zmianach w zasadzie rozliczania punktów edukacyjnych (proponuje się formę elektroniczną w ramach FINN) oraz zaapelował o pomoc środowiska lekarskiego dla ofiary katastrofy śmigłowca ratunkowego dr. Andrzeja Nabzdyka

Wniosek ten poszerzył natychmiast dr Andrzej Matyja proponując objęcie pomocą także drugiego lekarza, anestezjologa z II Kliniki Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego dr Jerzego Trybusa, który doznał wylewu podpajęczynówkowego podczas dyżuru. Po opuszczeniu Szpitala w Bydgoszczy pozostaje właściwie bez pomocy.

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący obrad dr Marek Zasadny poddał pod głosowanie wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2008. Wniosek przeszedł jednogłośnie. Poniżej jego treść.

Uchwała Nr 2/OKR/2009
Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie
z dnia 6 marca 2009 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 1989 roku, Nr 30, poz. 158 z późn. zmn.)

§1

Okręgowa Komisja Rewizyjna OIL w Krakowie postanawia zwrócić się do Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie

Marta Gnatowska-Kowalczyk

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie

Jerzy Pasadyn

Jako ostatnia przed przerwą głos zabrała przewodnicząca Komisji Wyborczej dr Jolanta Orłowska-Heitzman, która przypomniała niektóre ważniejsze terminy i zadania związane z trwającą kampania wyborczą do samorządu VI kadencji. Wybory w rejonach powinny się odbyć miedzy 23 kwietnia a 3 lipca. Wymagają one m.in. obsługi przez 104 uprawnionych przedstawicieli. Komisja Wyborcza sama sobie nie poradzi, potrzebuje minimum jeszcze 10 osób z Krakowa.
Wszelkie informacje o wyborach zawarte są na stronie internetowej OIL w Krakowie pod adresem: www.oilkrakow.org.pl , zakładka: wybory.

Zwiedzanie Zamku i obiad na dwie kolejne godziny przerwało obrady. Wznowiono je po godzinie 15-tej, kiedy to Skarbnik OIL dr Janusz Legutko przedstawił projekt Preliminarza na 2009 rok (drukujemy go w GGL w pełnej wersji – już zatwierdzonej).

W komentarzu do Projektu dr Janusz Legutko zwrócił uwagę na następujące kwestie:

 •  przeznaczenie kwoty 500 tys. zł na zakup drugiej działki i wszczęcie prac przy budowie siedziby Delegatury OIL w Przemyślu;
 • wzrost kosztów organizacyjnych związanych z przygotowaniem w tym roku dwóch zjazdów, w tym sprawozdawczo-wyborczego z udziałem 455 delegatów, co pociągnie za sobą także dodatkowe wydatki „Galicyjskiej Gazety lekarskiej" na wydania materiałów sprawozdawczo-programowych;
 • utworzenie wspólnego funduszu rezerwowego dla komisji problemowych w wys. 200 tys. zł, z równoczesnym pomniejszeniem dotąd planowanych wydatków przez każdą komisję;
 • wzrost o 100 tys. zł środków Komisji Socjalno-Bytowej, co wiąże się z podwyższeniem przez ORL wysokości zapomóg i stypendiów;
 • utworzenie nowej pozycji budżetowej Rzecznika Praw Lekarzy z budżetem 50 tys. zł i możliwością organizowania pomocy prawnej dla lekarzy do kwoty 100 tys. zł.

Projekt Preliminarza przyjęto jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do końcowej części obrad, czyli rozpatrywania uchwał i wniosków, wiceprzewodnicząca ORL dr Irena Gawrońska przedstawiła w krótkim multimedialnym pokazie dawny stan zakupionego przez Izbę obiektu w Nowym Sączu i jego obecny wygląd po trwającym 9 miesięcy remoncie. Brawa były zasłużone.

Uchwały i wnioski

 

W imieniu Komisji Wniosków i Uchwał Zjazdów Lekarzy V Kadencji, działającej w składzie: Lech Kucharski (przewodniczący), Elżbieta Bierczyńska, Jan Kowalczyk, Jolanta Orłowska-Heitzman, Jerzy Pasadyn, Andrzej Stopa, Jarosław Zawiliński – uchwały, stanowiska i apele przedstawił dr Kucharski:

Zamieszczamy je w wersji „roboczej". Natomiast kolejność wniosków ma charakter przypadkowy, płynący z chronologii ich złożenia.

Wniosek nr 1 (wnioskujący dr Jerzy Friediger, mandat nr 40) W sprawie udzielenia Okręgowej Radzie Lekarskiej pełnomocnictwa do wyboru biegłego rewidenta, powołanego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, a uzasadniony dobiegającą końca II kadencją przewodniczącego (projekt uchwały przyjęty jednogłośnie)

Wniosek nr 2 (wnioskujący dr Jerzy Friediger i doc. Andrzej Matyja, mandat nr 40 i 146) W odpowiedzi na apel OZZL, o upoważnienie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie do przeznaczenia pewnej puli środków finansowych na pomoc dla lekarzy z Ciechanowa, którzy wobec planowanych obniżek płac złożyli wypowiedzenia przez co grozi im utrata pracy i płacy (po dyskusji z udziałem dr dr: A. Prokop, J. Pasadyna, K. Turek-Fornelskiej, M. Zasadnego wniosek wycofany, ze względu na brak bliższych szczegółów dotyczących konfliktu z dyrekcją oraz precedensowy charakter sprawy mogącej wywołać pod adresem ORL lawinę podobnych wniosków przy sporach z pracodawcą).

Wniosek nr 3 (wnioskujący dr Jerzy Friediger i doc. Andrzej Matyja, mandat nr 40 i 146) O zajęcie Stanowiska przez Zjazd w sprawie oburzających standardów postępowania przyjętych przez organy ścigania wobec lekarzy (Wniosek przyjęty, po dyskusji z udziałem dr E. Staszkowa, dr E. Bierczyńskiej i mec. Ewy Krzyżowskiej, z zaleceniem drobnych korekt stylistycznych i ewentualnego skrótu).

Wniosek nr 4 (wnioskujący dr Mariusz Janikowski, doc. Andrzej Matyja, dr Jerzy Friediger – mandat nr 84, 146 i 40) Apel XXV Zjazdu Lekarzy do posłów i senatorów o usunięcie z rządowego projektu nowelizacji Ustawy o izbach lekarskich, paragrafu 3 dotyczącego zmian terytoriów działania izb lekarskich i dostosowania ich do podziału administracyjnego kraju, jako naruszającego zasady demokracji oraz ingerującego w wewnętrzne sprawy samorządu lekarskiego. W dyskusji doc. A. Matyji (Wniosek przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się)

Wniosek nr 5 (wnioskujący dr Marek Zasadny – mandat nr 256, opatrzony dodatkowo podpisami 10 Delegatów z Krosna i 16 Delegatów z Przemyśla) O uchwalenie Apelu, wzywającego Naczelną Radę Lekarską do zaskarżenia nowelizacji ustawy o izbach lekarskich w zakresie dotyczącym obowiązku pokrywania się zasięgu działania Izb z podziałem terytorialnym kraju (Wniosek przyjęty przy trzech głosach wstrzymujących się).

Wniosek nr 6 (wnioskujący dr Jerzy Friediger i doc. Andrzej Matyja – mandat nr 40 i 146) Apel do premiera rządu RP, Ministra Zdrowia oraz Posłów i Senatorów RP o zwrot zagrabionego Izbom, w drodze stalinowskiego rozporządzenia, majątku (wniosek przyjęty jednogłośnie).

Wniosek nr 7 (wnioskujący dr Leszek Jabłoński i dr Robert Stępień -mandat 76 i 211) Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu przejęcie przez samorząd lekarski prowadzenia szkoleń i egzaminów specjalizacyjnych wraz z nadawaniem tytułów oraz przekazaniem bazy dydaktycznej i środków na tę działalność. Wniosek wywołał ożywioną dyskusję. Zdaniem dr. Leszka Badacza Izba nie posiada odpowiedniego potencjału kadrowego do prowadzenia specjalizacji, musi to robić uczelnia; zdaniem dr. Emila Staszkowa chodzi przede wszystkim o dostępność specjalizacji i zniesienie limitów, tak by wybór specjalizacji następował z woli lekarza; zdaniem dr. Roberta Stępnia Polska to jedyny kraj który nie ma nadzoru specjalizacyjnego; zdaniem dr. Jerzego Friedigeramija 12 lat bezskutecznych działań samorządu w sprawie przejęcia specjalizacji; zdaniem dr Anny Prokop-Staszeckiej istnieje w ogóle wątpliwość, czy kadra uczelniana jest zainteresowana kształceniem specjalistów, czy może blokowaniem lekarzom awansu; zdaniem Małgorzaty Nabagło-Bolek niechętni kształceniu specjalistów są również w niemałym procencie konsultanci wojewódzcy, chroniący kadrę profesorską przed konkurencją; zdaniem dr. Antoniego Jakubowicza chodzi tylko o Apel, bo niczego się uczelniom nie zabiera; zaś dr Grzegorz Nawrotek zadał pytanie, czemu służą punkty przy staraniach o specjalizację.
Dyskusję przerwał wniosek formalny o jej zamknięcie dr Wojciecha Tokarskiego (wniosek o uchwalenie Apelu przyjęty przy 2 głosach wstrzymujących się).

Wniosek nr 8 (wnioskująca dr Małgorzata Nabagło-Bolek, mandat nr 157) O wprowadzenie dla lekarzy (na wzór nauczycieli) pełnopłatnego urlopu dla poratowania zdrowia (Wniosek nierekomendowany przez Komisję, został odrzucony w głosowaniu stosunkiem 22 głosów sprzeciwu, przy 7 głosach poparcia; pozostali Delegaci wstrzymali się od głosu).

Wniosek nr 9 (wnioskująca dr Izabela Pietrzak i dr Małgorzata Nabagło-Bolek – mandat nr 178 i 157). Apel do NRL o wszczęcie działań zmierzających do usunięcia patologii, która się zarysowała po podwyższeniu wynagrodzeń dla rezydentów. Mianowicie w niektórych placówkach lecznictwa zamkniętego zarobki lekarzy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zawodowym stają się niższe od uposażeń lekarzy w trakcie specjalizacji. W dyskusji dr Izabela Pietrzak stwierdziła, że „czeladnik nie powinien zarabiać więcej niż mistrz". Nie chodzi jednak – podkreślił dr J. Friediger o zabranie rezydentom, a o przestrzeganie w szpitalach publicznych określonych taryfikatorów. Regulował tę kwestię wniosek OZZL – dodała dr Katarzyna Turek-Fornelska – który sugerował ustanowienie minimalnych progów płacowych dla specjalistów I i II stopnia. O pensjach w szpitalach decydują dyrektorzy – stwierdził dr Janusz Legutko. Natomiast porównywanie wynagrodzeń specjalistów z rezydentami jest o tyle niestosowne, że w pensjach rezydentów mieszczą się rozmaite koszty kształcenia. Chodzi jednak o to, żeby różnice były na korzyść specjalistów – dodała druga wnioskodawczym dr Nabagło-Bolek (Wniosek zaakceptowano z zastrzeżeniem takiego zredagowania jego treści, by nie został zrozumiany jako próba obniżenia wynagrodzeń rezydentów).

Wniosek nr 10 (wnioskujący dr Maciej Dendura – mandat nr 25) Wniosek o podjęcie działań, które by uniemożliwiły aptekarzom samodzielne zamiany przypisanych pacjentowi leków na inne, zastępcze. Tracimy bowiem kontrolę nad procesem leczenia pacjentów. Leczyć ma lekarz, a nie aptekarz – stwierdził wnioskodawca. (Wniosek odrzucony przez Komisję bez zadawalającego wyjaśnienia).

Wniosek nr 11 (wniosek natury formalno prawnej zgłoszony przez mec. Ewę Krzyżowską) o podjęcie przez Zjazd Uchwały w sprawie zmiany w regulaminie organizacji i trybu działania okręgowego zjazdu, w paragrafie 3, ust. 3 w postaci wykreślenia z kalendarium obowiązku organizacji zjazdów słowa „październik". (Uchwala przyjęta jednogłośnie).

Wniosek nr 12 (wnioskująca dr Anna Prokop-Staszecka – mandat 182) – nie został poddany przez Komisję głosowaniu, ze względu na charakter publicystyczny, stawiający pod pręgierzem ogólnego oskarżenia o zapaść w ochronie zdrowia środowiska profesorskie i menedżerskie.

Na tym Komisja Wniosków i Uchwał Zjazdów Lekarzy V Kadencji zakończyła prezentację propozycji, które do niej napłynęły.

„Tym samym XXV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Krasiczynie wyczerpał porządek obrad – stwierdził dr Marek Zasadny, i złożył podziękowania pracownikom Delegatury Przemyskiej i Biura OIL za sprawne przygotowanie Zjazdu. Mam nadzieję, że proponowana w ustawie o Izbach zmiana przynależności terytorialnej nie dojdzie do skutku i spotkamy się w Przemyślu nieraz w równie miłej atmosferze".

„A ja dziękuję – dodał dr Jerzy Friediger – za 4 minione lata wspólnej pracy wszystkim Delegatom i pracownikom Biura, które uważam za wysoce profesjonalne. Nie zmarnowaliśmy tego czasu".

O godzinie 16.30 Zjazd zakończył obrady. W autokarach zapalono silniki. Perspektywa tych pięciu czy sześciu godzin jazdy do Krakowa to był najmniej miły akcent XXV Zjazdu.

Stefan Ciepły

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory