Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zaproszenie do składania propozycji ofert

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza do składania propozycji ofert na wykonanie robót budowlano-remontowych siedziby przy ul. Krupniczej 11a  w Krakowie obejmujących:

przebudowę i nadbudowę siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie na cele administracyjno-biurowe, podpiwniczenie podwórka oraz zadaszenie części podwórka w poziomie parteru wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji mechanicznej, CO z wymiennikownią MPEC, gazową, elektryczną na działce nr 27 obr. 61 śródmieście przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie.

Dokumentacja projektowa do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie (ul. Krupnicza 11a) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

 

I. Opis Wymagań:

 1. W związku z koniecznością realizacji zadań samorządu lekarskiego, roboty budowlano-remontowe odbywać się będą w budynku częściowo czynnym.
 2. Potencjalny wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w postaci wykonania co najmniej trzech podobnych robót budowlanych zrealizowanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat.
 3. Koszt przygotowania propozycji oferty obciąża zainteresowanych.
 4. Składający propozycję oferty musi posiadać wymagane uprawnienia do realizacji przedsięwzięcia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (analiza projektu budowlanego).
 5. Wymagany termin gwarancji i rękojmi za wady na całości przedmiotu zamówienia razem z dostarczonymi i zamontowanymi urządzeni nie powinien być krótszy niż 48 miesięcy licząc od daty odbioru inwestycji.
 6. Okręgowa Izba Lekarska nie przewiduje możliwości udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających i dodatkowych w zakresie robót objętych projektem budowlanym.
 7. Z uwagi na lokalizację potencjalny wykonawca zobligowany będzie zachować szczególną czujność podczas prowadzonych prac, odpowiednio zabezpieczyć miejsca niebezpieczne, zwracać szczególną uwagę na czystość w trakcie prac i po ich zakończeniu.
 8. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo dalszej negocjacji przedłożonych propozycji ofertowych.
 9. Okręgowa Izba Lekarska zastrzega sobie prawo nieskorzystania z żadnej z przedłożonych propozycji ofert.

 II. Termin składania propozycji ofert – do 03 marca 2017 r.

III. Wykaz niezbędnych dokumentów:

 1. Nota informacyjna o podmiocie składającym ofertę; w szczególności jego doświadczeniu w realizacji podobnych inwestycji wraz z wykazem zrealizowanych robót.
 2. Oświadczenie składającego propozycję oferty o:
  – posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych zakresem niniejszych robót jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  – posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia do realizacji niniejszego przedsięwzięcia,
  – dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym osobami zdolnymi do wykonania niniejszych robót,
  – sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; w tym oświadczenia, że przeciwko składającemu propozycję oferty nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub nie jest w stanie upadłości.
 3. Uzupełniony przedmiar robót wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów udostępniany Zainteresowanym realizacją przedsięwzięcia po zapoznaniu się z dokumentacją projektową.

 

IV. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

 1. Winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
 2. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
 3. Powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zainteresowanego na podstawie stosownych dokumentów.

Informacja telefoniczna: kom. 505 304 896 oraz  (12) 619 17 20

Podstawą sporządzenia propozycji oferty może być wyłącznie projekt budowlany udostępniony przez Okręgową Izbę Lekarską oraz projekty wykonawcze opracowane przez potencjalnego Wykonawcę. Udostępniane do wypełnienia listy przedmiarów robót są materiałem pomocniczym służącym  rzetelnemu określeniu kosztu robót budowlanych i powinny być zweryfikowane pod względem zgodności ze stanem faktycznym przez składającego propozycję oferty.  Zaleca się aby  potencjalny wykonawca przeprowadził wizję lokalną i zapoznał się z rzeczywistym stanem budynku, warunkami wykonania planowanych robót oraz posiadaną przez Okręgową Izbę Lekarską dokumentacją projektową. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie nie będzie ponosić odpowiedzialności za zaniechanie tych czynności przez Wykonawcę.

_____________________________________________________________

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 poz. 380).

 

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory