Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej – co nowego?

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z dnia (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2011 roku, Nr 112, poz. 654) weszła w życie z dniem 1 lipca br.
Ustawa ma dla organizacji systemu ochrony zdrowia charakter systemowy regulując m.in. kwestie struktury podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
 
Wybrane nowości:
 1. wprowadzony zostaje trzecia forma wykonywania indywidualnej praktyki lekarskiej – praktyka wykonywana wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Innymi słowy praktyka ta będzie miała charakter stacjonarny, a wykonywana będzie na zasadzie umowy cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym. Zastąpi ona wątpliwe pod względem prawnym kontrakty zawierane przez zakłady opieki zdrowotnej z – zakładanymi na potrzeby kontraktu- praktykami wykonywanymi w miejscu wezwania. Jest to tym istotniejsze, że przepisy ustawy wyraźnie zakazują wykonywania praktyki „wyjazdowej” w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

 2. wprowadzona została trzecia forma wykonywania praktyki grupowej w ramach spółki jawnej. Spółka ta uregulowana jest w kodeksie spółek handlowych. Umowa spółki musi mieć charakter pisemny. Do powstania spółki konieczne jest jej zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowego. Dla zawarcia umowy spółki nie jest konieczne wniesienie kapitału założycielskiego. Ustawa w dalszym ciągu utrzymuje zasadę, iż świadczenia zdrowotne w ramach grupowej praktyki (spółka cywilna, partnerska lub jawna) mogą być wykonywane wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami lub partnerami.
 3. zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy  w celu monitorowania przestrzegania przepisów prawa pracy, kierownik podmiotu leczniczego raz na kwartał będzie zobowiązany do przekazywania Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwym organom samorządu zawodów medycznych informacje o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną.
 4. praktyki lekarskie tak jak dotychczas podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru prowadzonego przez właściwą radę lekarską. Jednakże zmieniła się wysokość opłaty za wpis. Ustawa stanowi, iż opłata taka wynosić będzie 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS. Opłata za zmianę wpisu wynosić będzie połowę wysokości opłaty za wpis.
 5. lekarze wykonujące zawód w ramach praktyki obowiązani są zgłaszać właściwej radzie lekarskiej, prowadzącej rejestr, wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku niezgłoszenia w terminie zmiany danych objętych rejestrem, rada lekarska w drodze decyzji administracyjnej, może nałożyć karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. lekarze wykonujące zawód w ramach praktyki zobowiązani są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
 7. ustawa – w miejsce dotychczasowych ubezpieczeń oc, wprowadza jednolite ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zachowując ważność dotychczasowych polis. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą  niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia w/w umowy będzie zobowiązany przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
 8. umowy o udzielenie zamówienia zawarte na podstawie art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, realizowane w dniu wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej zachowują ważność po tym dniu przez okres, na jaki zostały zawarte.
 9. Lekarz wykonujący indywidualną lub grupową praktykę ( z wyłączeniem praktyki  wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego) prowadzący staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego. Lekarz zatrudniający jest obowiązany do poinformowania organu prowadzącego rejestr o zatrudnieniu innego lekarza.

Kalendarium

Lipiec 2019
PWŚCPSN
« cze   sie »
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory