Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Uwaga! Będą nowe umowy na recepty refundowane

Uwaga!

Od roku 2012 obowiązywać będą nowe umowy z NFZ w sprawie wypisywania recept na leki refundowane oraz recept "pro authore" i "pro familia". Na dzień dzisiejszy NFZ nie ma jeszcze sfinalizowanego programu przygotowania nowych umów, ale konieczne będzie ich podpisywanie już od października, a najpóźniej listopada 2011 roku. W załączeniu informacje na ten temat.

 
RECEPTY stan prawny 23.08.2011
 
Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) – zwana dalej „ustawą refundacyjną”, co do zasady weszła w życie w dniu 1 lipca 2011 roku (w tym również art. 48 ust. 1-6), jednakże uchylenie przepisu art. 34 ustawy o świadczeniach, będącego podstawą dotychczas zawieranych umów z lekarzami, nastąpi z dniem 1 lipca 2012 r. i od tego momentu z lekarzami będzie obowiązywała jednolita umowa zawarta na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy refundacyjnej.

 
Ustawa refundacyjna (art. 86) wskazuje, że przepisy dotyczące zasad przeprowadzania kontroli (art. 48 ust. 7-11) w zakresie wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, wejdą w życie z dniem
1 stycznia 2012 r. Powoduje to konieczność kontynuacji dotychczas obowiązujących umów, które określają zasady kontroli przynajmniej do 31 grudnia 2011 r. (z przepisów wynika, że po tym terminie aż do 30 czerwca 2012 obowiązywać mogą umowy sporządzone na podstawie obu ustaw).
Jednocześnie, zgodnie z art. 5 w zw. z art. 208 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), na lekarzy prowadzących już praktykę nałożono obowiązek dostosowania form prowadzonych przez nich działalności do przepisów tej ustawy do dnia 1 lipca 2012 roku.
W związku z tym przewidzieć należy kilka wariantów zawierania umów z lekarzami:
 1. Lekarz, działający już w oparciu o umowę z NFZ zawartą na podstawie art. 34 ustawy o świadczeniach, przed końcem 2011 roku przekształci swoją działalność zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej i wówczas należy z nim podpisać aneks zmieniający komparycję uwzględniając nową formę prowadzenia działalności. Następnie, najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku, ten sam lekarz będzie musiał podpisać nową – ostateczną umowę (na podstawie przepisów ustawy refundacyjnej), a starą umowę będzie należało wypowiedzieć.

  Felczer lub starszy felczer działają na podstawie umowy w starym brzmieniu do 30 czerwca 2012 r. (chyba, że zgłoszą wcześniej – czyli po 1 stycznia 2012, chęć podpisania nowej umowy – na podstawie ustawy refundacyjnej, dedykowanej tylko dla felczerów).

 2. Lekarz, nie mający dotychczas podpisanej umowy z NFZ a zgłaszający się po umowę przed 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z art. 5 ustawy o działalności leczniczej (w zw. z art. 208 ust. 2) może rozpocząć prowadzenie swojej działalności w formie wskazanej w tym artykule (art. 49 a i art. 50 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zostały uchylone z dniem 1 lipca 2011 r.). Jednakże, w związku z koniecznością objęcia go przepisami kontrolnymi, musi zawrzeć umowę w treści zgodnej z art. 34 ustawy o świadczeniach przy jednoczesnym uwzględnieniu nowej komparycji (z aneksem), podobnie jak w pkt. 1.

  Felczer/starszy felczer podpisuje umowę na podstawie art. 34 ustawy o świadczeniach w dotychczasowym brzmieniu.

 3. Po 1 stycznia 2012 r. a maksymalnie przed 30 czerwca 2012 r. lekarz, o którym mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, a także lekarz dotychczas niezwiązany z NFZ umową, zawiera ostateczną umowę na podstawie art. 48 ustawy refundacyjnej.
 4. Od 1 stycznia 2012 r. felczerzy/starsi felczerzy nie posiadający dotychczas umowy z NFZ będą podpisywali umowę dedykowaną tylko felczerom. Felczerzy, którzy posiadają już umowę z NFZ zawartą na podstawie art. 34 będą musieli zawrzeć umowę na podstawie ustawy refundacyjnej maksymalnie do 30 czerwca 2012 roku.
 5. Od 1 stycznia 2012 r., w obrocie będą również odrębne umowy zawierane przez lekarzy i felczerów na wystawianie recept pro auctore i pro familia.

Zwrócić należy uwagę, iż zgodnie z §8 ust. 4 dotychczas łączących strony umowy, istnieje konieczność wypowiedzenia wszystkich zawartych na podstawie art. 34 ustawy o świadczeniach umów (łącznie z aneksowanymi ze względu na komparycję) – z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. na dzień 31 maja 2012 roku w oddziałach wojewódzkich powinny znaleźć się dowody doręczenia drugiej stronie pism wypowiadających łączące strony umowy.

 
Monika Jezierska-Kazberuk
z-ca Dyrektora ds Medycznych MOW MFZ

Kalendarium

Kwiecień 2020
PWŚCPSN
« mar   maj »
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    

Galerie

 • XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  XXIII Bal Lekarza - Galeria zdjęć
  2020-01-23 10:14:29
 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory