Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Ważne! – pismo z MZ w sprawie recept.

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do nowych zasad wystawiania recept i związanych z nimi licznymi wątpliwościami oraz problemami, przekazujemy poniżej treść pisma jakie w odpowiedzi na nasze zapytanie, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie otrzymała z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

Prosimy o zapoznanie się z przytoczonym pismem zawierającym m. in. wskazówki dotyczące prawidłowego umieszczania tytułu zawodowego na receptach.

 

Warszawa 2018-07-18

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej i Farmacji

PLO.0762.12.2018.TL.1

Pan
Robert Stępień
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
ul. Kordylewskiego 11
31-547 Kraków

W odpowiedzi na pismo z 22 czerwca 2018 r. (data wpływu: 27 czerwca 2018 r.) o sygn. L.dz.OIL-l/116/2018, Departament Polityki Lekowej i Farmacji (DPLiF) stwierdza co następuje.

Przepis art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej również jako: „u.p.f.” lub „Prawo farmaceutyczne”) stanowi, że recepta zawiera m.in. dane w zakresie kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym posiadanego przez nią tytułu zawodowego. Prawidłowe nazewnictwo w zakresie tytułów naukowych zostało natomiast uregulowane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. Zgodnie z § 4 pkt 1-3 rozporządzenia, absolwentom jednolitych studiów magisterskich:

 • na kierunku lekarskim nadaje się tytuł zawodowy „lekarz”;
 • na kierunku lekarsko-dentystycznym nadaje się tytuł zawodowy „lekarz dentysta”;
 • na kierunku weterynaria nadaje się tytuł zawodowy „lekarz weterynarii”.

Prawidłowym oznaczeniem tytułu zawodowego osób legitymujących się wskazanym powyżej wykształceniem jest wiec użycie sformułowania zawartego w rozporządzeniu. Analogiczne oznaczenia powinny więc zostać zamieszczone na receptach.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji zwraca jednak uwagę na brzmienie przepisu art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f., zgodnie z którym na recepcie zamieszcza się dane dot. kwalifikacji zawodowych osoby wystawiającej receptę, w tym jej tytułu zawodowego. Tytuł zawodowy, określony zgodnie z przywołanym powyżej rozporządzeniem, stanowi więc jedynie element oznaczenia kwalifikacji osoby wystawiającej receptę. Należy z tego wywnioskować, że posługiwanie się przez np. lekarza pieczęcią, która zawiera oznaczenie tytułu zawodowego („lekarz”) wraz z dodatkowym oznaczeniem kwalifikacji (np. informacje dotyczące specjalizacji) jest działaniem prawidłowym. Mając na uwadze racjonalność stosowania przedmiotowego przepisu, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stoi również na stanowisku, że zapisanie przedmiotowego oznaczenia w formie skrótu „lek.” Jest działaniem prawidłowym i zgodnym z art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b Prawa farmaceutycznego.

Oznaczenia tytułu zawodowego wyłącznie poprzez wskazanie specjalizacji, z pominięciem oznaczenia faktycznego tytułu zawodowego, należy uznać za potencjalnie problematyczne. Departament Polityki Lekowej i Farmacji zwraca bowiem uwagę na powtarzalność nazw specjalizacji pomiędzy grupami zawodowymi. Przykładowo, zarówno lekarz, jak również pielęgniarka mogą być specjalistą w dziedzinie anestezjologii, geriatrii, pediatrii lub psychiatrii – nazwy tych specjalizacji są identyczne lub bardzo zbliżone dla obu grup zawodowych. W trosce o jednoznaczność informacji zamieszczanej na receptach osoby je wystawiające powinny więc zamieszczać oznaczenia jednoznacznie wskazujące na tytuł zawodowy.

Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdza również, że zasadna jest przedstawiona w piśmie z 22 czerwca 2018 r. wątpliwość co do naniesienia danych, o których mowa w art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f. poprzez posłużenie się oznaczeniem tytułu naukowego osoby wystawiającej. Oznaczenie takie jest nieprawidłowe, ponieważ nie zawiera danych wymaganych powołanym przepisem i przez wzgląd na możliwość uzyskania tytułu naukowego np. doktora nauk medycznych bez konieczności posiadania tytułu zawodowego lekarza nie spełnia funkcji prawidłowego oznaczenia kompetencji osoby wystawiającej receptę.

Wobec powyższego, Departament Polityki Lekowej i Farmacji stwierdza, że zgodne z dyspozycją art. 96a ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.f. oznaczenie tytułu zawodowego osoby
wystawiającej receptę powinno polegać na umieszczeniu na niej informacji niepozostawiającej wątpliwości co do faktycznego tytułu zawodowego tej osoby. W przypadku absolwentów jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oznaczenie takie powinno zawierać sformułowanie „lekarz”, również w skrócie, tj. „lek.”. Przedmiotowe oznaczenie może być uzupełnione o wskazania np. specjalizacji osoby wystawiającej receptę.

Z poważaniem
Z-ca DYREKTORA
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Łukasz Szmulski
radca prawny

Otrzymują:
1. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków;
2. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków;
3. a/a.

Kalendarium

Sierpień 2019
PWŚCPSN
« lip   wrz »
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory