Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Cele i zadania OROZ


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie VII kadencji – lek. dent. Anna Kot


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzący postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza,  z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy:

 1. wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 (zasadą jest właściwość rzeczowa);
 2. sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. działa przy pomocy swoich Zastępców;
 5. posiada własną Kancelarię do wykonywania czynności  prawno-administracyjnych.

Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z dyspozycją art. 59 cytowanej ustawy, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  w ramach prowadzonego postępowania, przeprowadza dowody na wniosek stron lub z urzędu.

Na zasadzie art. 63 cytowanej ustawy – wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowowy nie wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego, jeżeli nie stanowi przewinienia zawodowego,jeżeli brak jest dostatecznych  danych uzasadniających popełnienia zawodowego, jeśli obwiniony zmarł, lub jeżeli czyn którego dotyczy postępowanie się przedawnił.

Na zasadzie art.72 cytowanej ustawy jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy  – tj. zgromadzona w toku postępowania wyjaśniającego dokumentacja medyczna, protokoły przesłuchań stron i świadków, opinie biegłych – wskazują na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu i w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie.

Rzecznik ma obowiązek być obiektywnym tj. dążyć do wykrycia prawdy. Zobowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść jak i na niekorzyść lekarza, którego dotyczy postępowanie. W myśl zasady in dubio pro reo – wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu wyjaśniającym  w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, rzecznik winien  tłumaczyć na korzyść obwinionego (art. 61 ust. 2 cytowanej ustawy).

Podstawowym zbiorem przepisów wykonawczych w postępowaniu OROZ są przepisy kodeksu postępowania karnego.

PRZEDAWNIENIE – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy OROZ nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory