Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zaświadczenia lekarskie – odpłatność

W świetle art. 16 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

I tak przykładowo nie jest finansowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego:

 
1.

a) Orzekanie o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych,

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 roku w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 roku , Nr 2 poz. 15 z późn. zmn. ) ustala się maksymalne stawki opłat za badania:

 1. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E – 200 zł;

 2. osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem, kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim – 250 zł;
 3. osób, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, i osób badanych w trybie odwoławczym – 300 zł.
b) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. z dnia 22 września 2000 roku, Nr 79, poz. 898 z późn. zmn.) ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

 1. opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie 20%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,

 2. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń:
  a) badanie lekarskie  20%,
  b) badanie psychologiczne  20%,
 3. opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy:
  a) badanie lekarskie 22%  30%,
  b) badanie psychologiczne  30%,
 4. opłata za badanie osoby posiadającej lub ubiegającej się o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym:
  a) badanie lekarskie 30%  35%,
  b) badanie psychologiczne 30%  35%

        – najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

c) Zaświadczenia lekarskie wydawane w celu podjęcia pracy za granicą.

d) Orzeczenia i zaświadczenia wydawane na życzenie zainteresowanego (pacjenta) w innych celach pozaleczniczych.

e) Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencje detektywa.
Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z dnia 22 listopada 2011 roku, Nr 251, poz. 1511) ustala się maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 150 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł;

 2. osoby posiadającej licencję detektywa:
  a)  badanie psychiatryczne – 100 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 150 zł,
  c)  badanie lekarza upoważnionego – 100 zł;
 3. o których mowa w § 7 ust. 5 – 350 zł.
Stawki w/w opłat wykonywane przez podatników podatku od towarów i usług, zobowiązanych do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o kwotę tego podatku obliczoną przy zastosowaniu obowiązującej, w dniu wykonania badań, właściwej stawki podatku od towarów i usług.
 
f) Badanie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 
Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z dnia 9 września 2003 roku, Nr 158, poz. 1536) ustala się maksymalne stawki opłat za badania psychiatryczne i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne obejmujące w szczególności ocenę stanu psychicznego w zakresie występowania zaburzeń psychicznych wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 120 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 160 zł;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 9, wynosi odpowiednio:
  a)  badanie psychiatryczne – 200 zł,
  b)  badanie psychologiczne – 240 zł.
g) Badanie osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 
Zgodnie z § 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z dnia 16 września 2002 roku, Nr 150, poz. 1246) ustala się maksymalne stawki płat za badania lekarskie i psychologiczne:
 1. opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, obejmujące w szczególności  ocenę stanu psychicznego,
  a)  badanie psychiatryczne 15%,
  b)  badanie psychologiczne 15%;

 2. opłata za badania w trybie odwoławczym:
  a)  badanie lekarskie 25%,
  b)   badanie psychologiczne 25%
najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 
2.
 
Wydawanie orzeczeń lub zaświadczeń na zlecenie prokuratury lub sądu związane z prowadzonym postępowaniem.

Koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 
3.
 
Badania pracowników.
 
Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie.
Koszty badań sanitarno-epidemiologicznych wykonywanych u osób podejmujących  lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby są finansowane przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac.
 
4.
 
a) Orzekanie i wydawanie zaświadczeń dla firm ubezpieczeniowych dla celów odszkodowawczych.
 
b) Zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych.

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory