Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

Zmiany w prawie – lipiec/sierpień 2013

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2013, poz. 766)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/766/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz.U. 2013, poz. 769)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/769/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (Dz.U. 2013, poz. 770)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/770/1

System teleinformatyczny zapewnia usługi związane z tworzeniem statystyk, analiz, raportów statystycznych i sprawozdań.

 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 779)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/779/1

Ustawa wprowadza ujednolicenie drogi odwoławczej od orzeczeń sądów dyscyplinarnych kończących postępowanie w sprawie w przypadku wskazanych zawodów medycznych m.in. lekarza, pielęgniarki i diagnosty laboratoryjnego. Jako jednolicie wprowadzany we wszystkich zawodach medycznych wybrany został model kasacji wnoszonej do Sądu Najwyższego. Ujednolicony został również termin wnoszenia tego środka oraz możliwość wnoszenia go od wszystkich orzeczeń niezależnie od rodzaju orzeczonej przez sąd dyscyplinarny kary. Kasacja będzie mogła być wnoszona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 §1 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, może ona być również wniesiona z powodu niewspółmierności kary.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz.U. 2013, poz. 848)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/848/1

Wg. nowego rozporządzenia zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania wszystkich zakażeń lub chorób zakaźnych lub zgonów z ich powodu kieruje się do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca rozpoznania zakażenia/choroby/zgonu – dotąd część zgłoszeń w przypadku określonych chorób trafiała do wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Wprowadzono także zmiany w wykazie zakażeń i chorób zakaźnych oraz zmiany w formularzach.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Zagrożeń (Dz.U. 2013, poz. 853)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/853/1

Rozporządzenie określa minimalne wymagania w stosunku do funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych gromadzenia i udostępniania danych w Systemie Monitorowania Zagrożeń. System ma na celu umożliwienie gromadzenia i przetwarzania w jednym miejscu danych pochodzących z różnych podmiotów. Ponadto, przyjęte rozwiązania umożliwią dokonywanie zgłoszeń o zagrożeniach w formie elektronicznej. System Monitorowania Zagrożeń ma zawierać dane przetwarzane m.in. przez: podmioty prowadzące rejestry zachorowań na choroby zakaźne oraz  pracowników medycznych wskazanych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 2013, poz. 855)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/855/1

W rozporządzeniu zrezygnowano z umieszczania wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych.
Do przeprowadzania badań są  lekarze oraz  psychologowie.
W stosunku do lekarza wymagane jest posiadanie:
– uprawnień do wykonywanie badań o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy,
– dodatkowych kwalifikacji wymaganych do przeprowadzania badań lekarskich uzyskanych na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust 7 ustawy o broni i amunicji.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz.U. 2013, poz. 873)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/873/1

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz.U. 2013, poz.874)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/874/1

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2013, poz.879)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/879/1

Dotyczy zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne osób odbywających studia i posiadających Kartę Polaka.

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych  (Dz. U. 2013, poz. 896).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/896/1

Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, wprowadzenie obowiązku sporządzania harmonogramów czasu pracy oraz możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. 2013, poz. 931)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/931/1

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/947/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny (Dz. U. 2013, poz. 986).

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/986/1

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań dla niektórych systemów teleinformatycznych funkcjonujących w ramach systemu informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2013, poz.999)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/999/1

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie opisu, minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Platformy Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych oraz Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Dz.U. 2013, poz. 1001)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1001/1

 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2013, poz. 1015)

Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1015/1

Kalendarium

Listopad 2019
PWŚCPSN
« paź   gru »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Ogłoszenia

Galerie

 • Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  Galeria remontowa - Czerwiec 2019
  2019-06-25 14:21:32
 • Galeria remontowa - Maj 2019
  Galeria remontowa - Maj 2019
  2019-05-23 11:36:34
 • 38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  38 Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie
  2019-04-24 12:12:33
 • Galeria remontowa Kwiecień 2019
  Galeria remontowa Kwiecień 2019
  2019-04-25 15:01:35

OIL Krakow on twitter

Polecamy

Wybory