Aktualny numer

Serwis stomatologiczny
Centralny Rejestr Lekarzy

Jesteśmy na FB

Rynek zdrowia

ZZOZ w Wadowicach – Konkurs ofert

ZZOZ w Wadowicach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5

ogłasza

KONKURS OFERT

Dotyczy:

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach w godzinach podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),

– oddziale noworodków i wcześniaków,

– oddziale ginekologiczno – położniczym.

 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji zgodnie z rozkładem czasu pracy w:

– oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (blok operacyjny),

– oddziale noworodków i wcześniaków,

– oddziale ginekologiczno – położniczym,

– oddziale wewnętrznym I z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka),

– oddziale wewnętrznym II z oddziałem geriatrycznym (łączona opieka),

– oddziale dziecięcym,

– oddziale chirurgii urazowej.

 • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w karetce transportowej przy szpitalnym oddziale ratunkowym z centralną izbą przyjęć.
 1. Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza systemu w Dziale Pomocy Doraźnej w Wadowicach (specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego stacjonujący w Wadowicach).
 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej w zakresie świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 3. Udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Powiatowej Przychodni Specjalistycznej w Wadowicach w poradniach specjalistycznych:
  1. Poradnia dla Kobiet,
  2. Poradnia Ortopedyczna,
  3. Poradnia Okulistyczna.
 • Udzielnie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Medycyny Pracy.

na okres od 1 kwietnia 2019r. do 31 marca 2022r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5, pok. 226, w terminie do 24 marca 2019r. oraz odebrać stosowne formularze. Oferty należy składać na formularzu pod wyżej wskazanym adresem w terminie do dnia 25 marca 2019r. do godz. 900.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do udzielającego zamówienia.

OTWARCIE OFERT:

nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienia w Wadowicach przy ul. Karmelickiej 5 w dniu
25 marca 2019r. o godz. 1000.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

nastąpi do 27 marca 2019r. w siedzibie ZZOZ w Wadowicach.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu. W toku postępowania konkursowego, nie później niż do rozstrzygnięcia konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest.

Oferentom przysługuje prawo złożenia protestu lub odwołania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

                Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZZOZ w Wadowicach. Kontakt do Inspektora ochrony danych  iod@zzozwadowice.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 3 do 10 lat w zależności od rozstrzygnięcia konkursu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo usunięcia po okresie archiwizacji określonej przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy.

Wadowice, dnia 13 marca 2019r.

Kalendarium

Marzec 2019
PWŚCPSN
« lut   kwi »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galerie

 • I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  I Zawody o Puchar Prezesa NRL - Relacja z Zawodów / Galeria zdjęć
  2019-03-15 10:45:52
 • Galeria remontowa luty 2019
  Galeria remontowa luty 2019
  2019-03-15 12:18:16
 • I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  I Ogólnopolski Bal Lekarza / XXII Bal Lekarza Kraków - 2019
  2019-01-16 15:26:19
 • Galeria remontowa październik 2018 r.
  Galeria remontowa październik 2018 r.
  2018-11-13 11:07:44

Polecamy

Wybory